Маъруза материалларининг мазмуни

Патологик анатомия мазмуни, вазифалари ва усуллари. Касаллик ҳақида таълимот. Ҳужайра альтерацияси ва адаптацияси. Паренхиматоз дистрофиялар
Маъруза материалларининг мазмуни

Скачати 143.92 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 143.92 Kb. МАЪРУЗА МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ МАЗМУНИ

1. Патологик анатомия мазмуни, вазифалари ва усуллари. Касаллик ҳақида таълимот. Ҳужайра альтерацияси ва адаптацияси. Паренхиматоз дистрофиялар.

Кириш. Патологик анатомия, унинг мазмуни, усуллари, вазифаси ва медицина фани хамда соғлиқни сақлаш амалиётидаги ўрни. Патологик анатомия ва турдош соҳалар орасидаги боғликлик. Патологик анатомиянинг назарий асослари, уларнинг тарихий негизи. Патологик анатомиянинг ривожланиш босқичлари. Патологоанатомик тадқиқотларнинг объектлари, усуллари ва даражаси. Қисқача тарихий маълумотлар. Патологик анатомиянинг чет эллардаги ва ўзбекистонда ривожланиши. Касаллик ҳақида таълимот. Этиология, патогенез, компенсатор жараёнлари, морфогенез, патоморфоз ва касалликлар таснифи. Касалликнинг биологик аҳамияти.

Ҳужайра альтерацияси ва адаптацияси. Ҳужайра патологияси. Ҳужайра альтерациясининг этиология ва патогенези. Гипоксия. Кимёвий моддалар ва дорилар таъсири. Биологик омиллар таъсири. Иммун реакцияларнинг ўрни. Наслий омилларнинг ахамияти. Ҳужайранинг қариши ва озиқланишнинг бузилиши. Ҳужайранинг қайтар ва қайтмас шикастланишининг морфологик асослари. Паренхиматоз дистрофиялар. Паренхиматоз оксилли дистрофиялар (дистротеинозлар). Паренхиматоз ёгли дистрофиялар (липидозлар). Паренхиматоз углеводли дистрофиялар. Сабаблари. Ривожланиш механизмлари. Окибати. Ахамияти.

Ҳужайранинг таркиби (ҳужайранинг структур бирликлари, ҳужайранинг ташқи таъсиротларга реакцияси). Ҳужайранинг физиологияси.

Адабиётлар: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

2. Тўқима ва органлар альтерацияси. Строма-томир дистрофиялари.

Стромал-томир дистрофиялари. Стромал-томир оксилли дистрофиялар. Мукоид бўкиш, фибриноид бўкиш, гиалиноз ва амилоидозларнинг сабаблари, морфогенези, патоморфологик ўзгаришлари. Стромал-томирли ёгли дистрофиялар. Нейтрал ёғ алмашинуви бузилиши. Артериялар деворида холестерин ва липопротеидлар алмашинуви бузилишининг сабаблари, морфогенези ва патоморфологик ўзгаришлари. Стромал-томирли углеводли дистрофиялар. Сабаблари. Ривожланиш механизмлари. Окибати. Аҳамияти.

Тўқималарнинг такриби, тўқималарининг физиологияси.

Адабиётлар: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

  1. Аралаш дистрофиялар. Хромопротеидлар, липопротеидлар и нуклеопротеидлар алмашинувининг бузилиши.

Аралаш дистрофиялар. Хромопротеидлар алмашинуви бузилиши (эндоген пигментлар). Гемоглобиноген, протеиноген ва липидоген пигментлар алмашинуви бузилиши. Уларнинг кўпайиш сабаблари, юзага чиқиши ва оқибатлари. Гемосидероз, ўпка гемасидерози, сабаблари, морфогенези ва макро-, микроскопик ўзгаришлари. Сариқлик, турлари, макро- ва микроскопик ўзгаришлари. ДНК ва РНК алмашинувининг бузилиши, сийдик кислотали диатез, подагра ва сийдик кислотали инфаркт касалликлари.

Минераллар алмашинувининг бузилиши. Некроз. – 3 соат.

Адабиётлар: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

  1. Қон айланишининг бузилиши. Артериал ва веноз тўлақонлик. Қон кетиши ва Қон қуйилиши. Тромбоз. Эмболия. Шок. ДВС синдром.

Артериал тўлақонлик, этиология ва ривожланиш механизмига боғлик ҳолда турлари. Веноз тўлақонлик, турлари, органлар ўзгариши морфогенези. Камқонлик, ривожланиш сабаблари, турлари, аҳамияти. Қон кетиш. Плазморрагия. Стаз, ривожланиш механизми, сабалари ва аҳамияти. Тромбоз, тромбнинг хосил бўлиш механизми, морфологияси, ривожланиш патогенези, оқибати, аҳамияти. ДВС синдром, ривожланиш сабалари, босқичлари, оқибатлари. Эмболия, ривожланиш механизми, эмболлар табиати. Шок, сабаблари, ривожланиши механизмлари, оқибати. Инфаркт, турлари, ривожланиш босқичлари, сабаблари, оқибатлари.

Қон айланиши доиралар. Қон айланишининг физиологияси. – 3 соат.

Адабиётлар: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

5. Ўткир ва сурункали яллиғланиш.

Яллиғланиш, умумий маълумотлар. Этиологияси. ўткир яллиғланиш медиаторлари. Томир феномени. Экссудация, босқичлари. Хемотаксис. Фагоцитоз. Лейкоцитларнинг фаоллашуви ва тўқималарнинг иккиламчи шикастланиши. Сурункали яллиғланиш. Пролифирация, яллиғланиш ўчоғида ҳужайралар трансформацияси. Ялиғланишнинг регуляцияси. Таснифи. Оқибатлари. Ялиғлинишнинг морофлогик шакллари. Эксудатив ялиғланиш (сероз, фибриноз, йирингли, геморрагик, катарал, чирикли, аралаш) унинг локализацияси, морфологик манзараси, сабаблари, кечиш вариантлари, оқибатлари. Гранулематоз яллиғланиш, классификацияси, сабаблари, оқибатлари. Специфик яллиғланиш, белгилари. Гранулематоз касалликлар, сабаблари, шакллари, патологик анатомияси, оқибатлари.

Ҳужайра популяцияси кинетикаси асослари.

Адабиётлар: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

6. Иммунопатологик жараёнлар: Аутоиммун ва иммунтанқислик синдромлари.

Тўқималарнинг иммун табиатли альтерацияси. ўта сезувчанлик реакциялари, 1-4 типлари, морфологик изохи. Тўқималар кўчиб тушиш реакцияси. Аутоиммунизация ва аутоиммун касалликлар. Иммунтанқислик синдромлари. Бирламчи иммун танқислиги синдромлари. Брутон касаллиги. Агаммаглобулинемия. Ди Жорджи синдроми. Комбинацияланган иммун танқислиги. Селектив А иммуноглобулин етишмаслиги. Вискотт-Олдрич синдроми. Иккиламчи иммун танқислик синдромлари. Орттирилган иммун танқислиги синдроми (СПИД).

Иммун система ҳақида умумий тушунча. Иммунокомпетент аъзоларнинг тузилиши, физиологияси, уларда кечувчи биокимиёвий жараёнлар. – 3 соат.

Адабиётлар: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

7. Ўсмалар. Эпителиал ўсмалар.

Ўсмалар. Умумий маълумотлар. ўсманинг тузилиши, ўсма ҳужайраларининг хусусиятлари. ўсмаларнинг ўсиши. Хавфсиз ва хавфли ўсмалар. ўсмалар морфогенези. ўсмалар гистогенези. ўсмалар прогрессияси. ўсмаларга нисбатан организмнинг иммун реакцияси. ўсмалар этиологияси. ўсмалар таснифи ва морофлогияси. Махсус жойлашишга эга бўлмаган эпителил ўсмалар. Хавфсиз ўсмалар – папиллома ва аденома. Хавфли ўсмалар. Экзо ва эндокрин безлари ўсмалари.

Организм тўқималарининг турлари ва уларнинг гистологик тузилиши. – 3 соат.

Адабиётлар: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

8. Мезенхимал ўсмалар. Меланин хосил қилувчи ва нерв тўқимасининг ўсмалари.

Хавфли ва хавфсиз мезенхимал ўсмалар. Меланин хосил қилувчи тўқима ўсмалари, тарқалиши, келиб чиқиш сабаблари. ўсма характерига эга бўлмаган тузилмалар. ўсма олди ўзаришлари. Хавфсиз тузилмалар- невуслар. Тери меланомаси, таснифи, макро ва микроскопик хусусиятлари. Мия пардалари ва асаб системаси усмалари, таснифи, хавфли ва хавфсиз ўсмалар.

Эпителий тўқимасининг ривожланиш манбалари. Ҳар хил турдаги қопловчи эпителийнинг тузилиши. Бириктирувчи, тоғай ва суяк тўқималарининг тузилиши. Мушак тўқимасининг умумий морфологик таърифи. Меланин пайдо қилувчи ва нерв тўқимасининг анатомик ва гистологик тузилиши. – 3 соат.

Адабиётлар: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

9. Қон касалликлари: Анемиялар. Гемобластозлар. Лимфомалар.

Қон системаси ўсмалари. Гемобластозлар, этиологияси ва патогенези. Таснифи. ўткир лейкозлар, этиологияси ва патогенези, таснифи, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати. Сурункали лейкозлар (моноцитар, миелоцитар, лимфоцитар) турлари, юзага чиқиши. Маҳаллий ўсма касалликлари-лимфомалар, этиология ва патогенези, клинико-морфологик таснифи. Анемиялар, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати.

Қон яратилиши тўғрисида назариялар. Унитар назария. Тромбоцитопения ва тромбоцитопатиялар. Авитаминозлар. Лимфа тугунларининг патологик анатомияси. – 3 соат.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

10. Томир касалликлари. Атеросклероз. Гипертония касаллиги

Атеросклероз, этиология ва патогенези, клиник — морфологик турлари, патологик анатомия, аҳамиятлари, оқибатлари. Артериал гипертония, этиология ва патогенези, клиник — морфологик турлари, патологик анатомия, аҳамиятлари, оқибатлари.

Қон томирларнинг анатомик ва гистологик тузилишлари.- 3 соат.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

11. Юрак ишемик касаллиги. Кардиомиопатия.

Тўсатдан юзага келган коронар ўлим. Миокарднинг ишемик дистрофияси. Миокард инфаркти, патологик анатомияси, босқичларининг морфологияси, аҳамиятлари, оқибатлари. Сурункали ЮИК, патологик анатомияси. Ревматизм, этиология ва патогенези, патологик анатомия, аҳамиятлари, оқибатлари. Эндокардитлар, турлари, этиология ва патогенези, патологик анатомия, аҳамиятлари, оқибатлари. Миокардитлар, этиология ва патогенези, морфологик турлари, патологик анатомия, ахамиятлари, оқибатлари. Кардиомиопатиялар, таъснифи, патологик анатомияси, ахамиятлари, окибатлари. Миокард дистрофияси. Орттирилган юрак нуқсонлари, хосил бўлиш механизми, патологик анатомияси, оқибатлари.

Юракнинг анатомик ва гистологик тузилиши. Юрак ва қон томир системасининг физиология ва биохимияси.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

12. Ревматизм. Юрак пороклари.

Ревматик касалликлар. Ревматизм, этиологияси, патогенези, морфогенези ва патоморфологик ўзгаришлари. Ревматизмнинг висцерал формалари, эндокардит, миокардит ва перикардитларнинг турлари, патологик анатомияси, асоратлари ва ахамияти. Ревматизмда бириктирувчи тўқима ва томирлардаги ўзгаришларнинг патогенези, морфогенези ва патоморфологик ўзгаришлари.

Юракнинг туғма нуқсонлари.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

13. Нафас олиш органлари касалликлари: ўпканинг инфекцион касалликлари.

Нафас олиш системаси касалликлари. ўткир бронхит, этиологияси ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати. ўпканинг ўткир ялигланишли касалликлари Крупоз пневмония, этиологияси ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати. Бронхопневмония, этиологияси ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, окибати, улим сабаблари. Оралиқ пневмония, этиологияси ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати. ўпкадаги ўткир деструктив жараёнлар (абсцесс, гангрена).

ўпкасининг анатомия, гистология ва физиологияси. ўпкада ўтадиган биокимиёвий жараенлари. Ринит. Лирингит. Этиологияси ва патогенези. Патологик анатомияси. Асоратлари. Оқибати.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

14. Ўпканинг сурункали обструктив ва рестриктив касалликлари.

ўпканинг сурункали носпецефик касалликлари. Сурункали бронхит, этиология, патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати. Бронхоэктазлар, этиология, патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати ўпка эмфиземаси, этиология, патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати Бронхиал астма, этиология, патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати. Сурункали абсцесс. Сурункали зотилжам. ўпканинг интерстициал касалликлари. Этиологияси ва патогенези. Патологик анатомияси. Асоратлари Оқибати. Пневмофиброз. ўпка раки, таснифи, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати.

Пневмакониозы. Саркаидоз. Муковисцидоз. Плеврит, этиологияси, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари. .

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

15. Ошқозон-ичак тракти касалликлари: Ошқозон касалликлари .

Қизилунгач касалликлари, таснифи, этиологияси ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибатлари. Қизилунгач раки, патологик анатомияси, асоратлари, оқибатлари. Ошқозон касалликлари, гастрит, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибатлари. Сурункали гастрит, этиологияси ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибатлари. Сурункали гастрит, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибатлари. Ошқозон яра касаллиги, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибатлари. Меъда раки, таснифи патологик анатомияси, асоратлари оқибати.

Ичак касалликлари. Энтерит. Энтероколит. Уиппл касаллиги. Колит. ўткир ва сурункали колит. Носпецифик ярали колит. Этиологияси ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари. Крон касаллиги, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати. Аппендицит, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

16. Жигар касалликлари. Вирусли ва алкоголли гепатитлар. Гепатозлар: жигарнинг токсик дистрофияси.

Гепатозлар. Жигарнинг токсик дистрофияси, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибатлари. Ёғли гепатоз, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибатлари. Гепатит, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибатлари. Алкогол гепатити, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибатлари.

Гепато-билиар системанинг анатомия, гистология, физиология ва биохимияси. ўт пуфаги касалликлари .

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

17. Жигар циррози. Жигарнинг бирламчи раки. Ўт-тош касаллиги.

Жигар циррози, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати. Жигарнинг портал циррози, постнекротик ва билиар циррози. Жигарнинг бирламчи раклари, макро- ва микроскопик ўзгаришлари.

Ўт пуфаги тошлари, ўт пуфаги ўсмаси) ва меъда ости бези (панкреатит ва меъда ости бези раки). – 3 соат.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

18. Буйрак касалликлари. Гломерулопатиялар.

Гломерулопатия. Гломерулонефрит, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати. Нефротик синдром, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати. Нефритик синдром, этиологияси, патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибати. Буйрак амилоидози, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати.

Айирув системаси анатомия, гистология, физиология ва биохимияси. Сийдик тош касаллиги. Патологик анатомияси. Асоратлари. Оқибати. – 3 соат.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

19. Буйрак касалликлари: Тубулопатиялар.

Тубулопатия. ўткир буйрак етишмовчилиги, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати. Сурункали тубулопатия. Интерстициал нефрит. Тубуло-интерстициал нефрит, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати. Пиелонефрит, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари, оқибати.

Буйрак поликистози Нефросклероз. Патологик анатомияси. Асоратлари. Оқибати Сурункали буйрак етишмовчилиги. Патологик анатомияси. Асоратлари. Оқибати.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

20. Эндокрин касалликлар. Гипофиз, қалқонсимон, буйрак усти бези касалликлари. Қандли диабет.

Эндокрин касалликлар. Таснифи, этиология ва патогенези, патологик анатомияси. Акромегалия, гипофизар паканалик, церебрал-гипофизар кахексия, Иценко-Кушинг касаллиги, адипоз-генитал дистрофия, кандсиз диабет. Аддисон касаллиги. Бўқоқ, макро и микроскопик турлари, ўлим сабаблари. Гиперпаратериоз. Кандли диабет, этиология ва патогенези патологик анатомияси асоратлари оқибати.

Эндокрин системасининг анатомия, гистология, физиология ва биохимияси. Аёллар жинсий аъзолари анатомия, гистология, физиология ва биохимияси.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

21. Жинсий органлар касалликлари. Аёллар жинсий органлар дисгормонал касалликлари. Ҳомиладорлик ва туғруқдан кейинги давр касалликлари.

Жинсий аъзолар ва кўкрак бези яллигланиш касалликлари. Дисгормонал касалликлар, эндометрийнинг безли гиперплазияси, бачадон бўйни эрозиялари ва псевдоэрозиялари, кўкрак безининг хавфсиз дисплазияси. Жинсий аъзолар ўсмалари, уларга олиб келувчи омиллар, гистологик турлари. Кўкрак бези раки ўсма олди ўзгаришлари. Гистологик турлари. Педжет раки. Гестозлар, классификацияси, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари. Бачадондан ташқари ҳомиладорлик. этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари. Елбўғоз, плацентар полип, Бачадоннинг туғруқга боғлиқ инфекциялари.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

22. Инфекцион касалликлар. Инфекцион жараённинг умумий таърифи. Вирусли касалликлар. Болалар инфекциялари. Қизамиқ.

Инфекцион касалликлар, макро ва микроорганизмларининг ўзаро таъсир характери. Кириш йўллари тўқима реакциялари, клиник морфологик хусусиятлари, таснифи. Вирусли инфекциялар. Грипп, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари., Парагрипп, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари. Респиратор-синтициал инфекция, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари. Аденовирусли инфекция, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

23. Болалар инфекциялари. Дифтерия. Скарлатина. Менингококкли инфекция

Дифтерия, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари. Скарлатина, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари. Менингококкли инфекция, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

24. Ичак инфекциялари: Брюшной тиф. Дизентерия. Сальмонеллезлар.

Қорин тифи, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари. Сальмонеллезлар- этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари. Дизентерия, этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари.

Ичак инфекциялари қўзғатувчиларининг микробиологик таърифи.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

25. Ўта-хавфли инфекциялар. Ўлат, вабо ва куйдирги.

Вабо, эпидемиологияси, этиологияси, патогенези, даврлари, патоморфологик ўзгаришлари, асоратлари, ўлим сабаблари. Ўлат, эпидемиологияси, сабаблари, патогенези, формалари, патологик анатомияси. Куйдирги, сабабри, юқиш йўллари, формалари, патоморфологияси.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

26. Туберкулёз, Эпидемиология, патогенез, морфогенез, таснифи. Бирламчи, иккиламчи ва учламчи сил морфологияси. Захм (сифилис).

Сил, этиология ва патогенези, классификацияси. Бирламчи ва иккиламчи, гематоген сил. Этиология ва патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва окибатлари. Захм, этиологияси, юқиш йўллари, бирламчи шанкр морфологияси, иккиламчи захм клиник-морфологик белгилари. Учламчи захмда ички органлардаги гуммасининг патоморфологик хос ўзгаришлари, асоратлари ва ўлим сабаблари.

Сил қўзғатувчисининг микробиологик характеристикаси. ўта ҳавфли инфекциялар.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

27. Замбруғли ва паразитар инфекцион касалликлар.Сепсис. Сепсиснинг замонавий патоморфози.

Дерматомикозлар. Висцерал микозлар. Кандидоз. Актиномикоз. Уларнинг этиологияси, патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари. Безгак, сабаблари, патогенези, патологик анатомияси. Лейшманиоз, сабаблари, патогенези, патологик анатомияси. Амебиаз, сабаблари, патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари. Сепсис, этиологияси, патогенези, патологик анатомияси, асоратлари ва оқибатлари.

Оддий жониворларнинг микробиологик таърифи. Сепсиснинг қўзғатувчилари ва уларнинг микробиологик таърифи. – 3 соат.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий