Людина повинна знати, як допомогти собі самій у хворобі

Життя і здоров'я в нашій країні визнані найвищою соціальною цінністю
Людина повинна знати, як допомогти собі самій у хворобі

Скачати 138.74 Kb.

Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 138.74 Kb.

Людина повинна знати,

як допомогти собі самій у хворобі,

пам’ятаючи, що здоров’я є найбільшим

багатством людини.

Гіппократ

Виховання здорової дитини ‚ охорона здоров’я людини – основні проблеми всіх часів. Вирішення проблеми збереження власного здоров’я закладеного в самій людині, у знанні та розумінні нею проблем формування, збереження зміцнення і відновлення його, а також в умінні дотримуватися правил здорового способу життя. Поряд з безпосередньо-освітніми традиційними завданнями в державних документах України визначені і пріоритети виховання інтелектуально, фізично, психоемоційної і соціально здорової особистості. Адже саме здоров’я є базисом і показником відповідної якості життя людини, індикатором її здатності і можливості виконувати різноманітні функції, успішності реалізації всіх її талантів, обов’язків, планів і мрій. Життя і здоров’я в нашій країні визнані найвищою соціальною цінністю (КонституціяУкраїни, стаття З).

Формування основ здорового способу життя через освіту, створення здоров’язбережного освітнього середовища – один із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. У цьому контексті найважливішими завданнями сучасноговчителя є використання здоров’язбережувальних освітніх технологій, поєднання рухового і статичного навантаження, створення емоційно сприятливої атмосфери навчання, формування в учнів усвідомлення цінності здоров’я та життя, навичок безпечної поведінки, культивування здоров’я. Відбувається неухильне «омолодження» алкоголізму, наркоманії. Було би помилковим твердження про те, що школа не шукає виходу із ситуації, що створилась.

Ще з 2004року були розпочаті спроби створення школи превентивної освіти (валеологічноїслужби), підготовки фахівців для школи, „відповідальних за здоров’я”, пропонувались, апробувались різні форми та технології профілактики та зміцнення здоров’я. У школах ведеться спеціальна робота з формування культуриздоров’я. При такому підході „шкільні” причини виникнення порушень здоров’я не ліквідуються, лише робляться спроби знизити їх негативний вплив. Ефективність цієї роботи може бути тільки при комплексній системній роботі, розумному та професійному підході до данного питання. Таким чином, на підставі вивченої літератури з валеології, превентивних програм, проектів, здоров’язберігаючих технологій, культури здоров’я, постанов і рішень уряду, можна зробити висновок, що одна з найважливіших проблем освіти сьогодення — це проблема орієнтації всієї системи освіти на здоров’язберігаюче навчання й виховання.

Пріоритети нашої школи на шляху до здоров’я:

 Формувати в учнів мотивації щодо дбайливого ставлення до життя і здоровя — за схемою «знання»-«уміння»-«ставлення»-«життєві навички».

 Проведення уроків-тренінгів — обов’язкова умова реалізації навчання на основі розвитку життєвих навичок.

 Використання елементів інноваційних технологій навчання при

проведенні практичних занять. З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів та накопичення різних видів робіт рекомендувати учням створити портфоліо.

 Формувати здоровий спосіб життя, навичок вільного орієнтування у природному, техногенному, побутовому, соціальному середовищі та вміння надавати собі та оточуючим першу медичну допомогу.

 Формування емоційно-вольової компетентності (навички самоконтролю, управління стресами і конфліктами).

 Залучати до співпраці батьків і громадськість щодо проблем

йододефіциту, туберкульозу, СНІДу, попередження наркотичної

залежності, асоціальної поведінки молоді та інших через практичні

заняття, проведені у формах конференцій, зустрічей, акцій, «Круглих столів» тощо.

 Проведення позакласних заходів, які сприяють пропаганді здорового способу життя.

 Моніторинг результатів навчання.

 Індивідуальна самостійна робота учнів за схемою орієнтовної основи дій (учень-текст, учень-завдання)

 Робота в парах (обговорення і корекція)

 Робота в групах (вироблення точки зору, змістовне поповнення

узгодження думок, наявність спільної мети)

 Колективна робота (групування думок, вироблення спільної думки, формування висновків).

Метою діяльності Братської ЗОШ І-ІІІ ступенів як школи, дружньої до дитини є забезпечення цілісного благополуччя дитини шляхом створення необхідних умов для її особистісного розвитку, упорядкування сприятливого шкільного середовища, налагодження партнерської взаємодії учасників навчально-виховного процесу, попередження відхилень у поведінці, особливо з тими, хто перебуває у несприятливих умовах виховання, характеризується негативною поведінкою, а також з тими, хто став на шлях асоціальної і протиправної поведінки.

Завдання нашої школи як школи, дружньої до дитини спрямовані на:

— надання учням достовірної і повної інформації з проблеми ВІЛ/СНІДу ;

— формування відповідального ставлення до цієї проблеми і толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ;

— розвиток необхідних умінь і навичок, які зменшують схильність молоді до ризикованої поведінки (комунікації, адвокації, протидії соціальному тиску);

— пропаганда родинних цінностей і відповідальної поведінки;

Очікування результатів щодо впровадження превентивної освіти в школі — посилення мотивації до здорового способу життя.

Досягнення позитивних змін у ставленнях

Формування позитивних змін у намірах

Набуття позитивних змін в уміннях і навичках

Підвищення рівня знань

Наша школа впроваджує міжнародний проект «Школа проти СНІДу» з 2004року. Троє вчителів закладу пройшли курси при ДОІППО та отримали посвідчення педагогів-тренерів превентивних програм «Впровадження Проекту «Школа проти СНІДу», «Захисти себе від ВІЛ»,  з організації та проведення профілактики ВІЛ/СНІДу та ІПСШ серед молоді «Маршрут безпеки, мають сертифікат про проходження навчання за методикою розвитку життєвих навичок і викладають:

• предмет «Основи здоров’я» у початковій школі — 1

• предмет «Основи здоров’я» в основній школі — 1

• курс «Захисти себе від ВІЛ» у 9–11 класах — 1

Завдяки підтримці ДОІППО на належному рівні забезпечені методичною літературою, посібниками для учнів, у тому числі мультимедійним «Захисти себе від ВІЛ»

З навчальною та профілактичною метою широко використовуємо буклети, брошури, банери.  На основі Загальнодержавної програми затверджений та реалізується план заходів навчального закладу з  профілактики ВІЛ/СНІДу, спрямований на досягнення двох базових цілей:

1) захист молоді, яка стає перед проблемою створення сім’ї та народження дітей в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу;

2) захист людей, які живуть з ВІЛ, запобігання їх дискримінації.

Очікуваний результат проекту –  забезпечення належного рівня знань із питань ВІЛ/СНІДу, формування стійких життєвих навичок, здорового способу життя, безпечної поведінки, гендерної рівності та толерантного   ставлення  до людей, що живуть з ВІЛ, зменшення кількості  ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД.

У закладі створено соціокультурне середовище, що базується на засадах педагогіки співпраці, толерантності, технологій особистісно зорієнтованої взаємодії та діяльнісному підході, використання інтерактивного навчання, методик розвитку критичного мислення,ІКТ. Інноваційні підходи до реалізації програми розробляє творча група вчителів, яка працює над проблемою  «Впровадження міжнародного проекту «Школа проти СНІДу». Педагогами розроблено рекомендації для класних керівників, колег з інших шкіл, пам’ятки для батьків, здійснюється випуск методичного бюлетеня «Активні методи навчання та виховання з питання профілактики ВІЛ/СНІДу в системі шкільної освіти», створені мультимедійні презентації щодо впровадження в навчальному закладі міжнародного проекту «Школа проти СНІДу». Профілактична робота щодо ВІЛ/СНІДу  здійснюється через   факультатив, урочну та позаурочну діяльність у співпраці з представниками громадських, державних організацій, медичних установ за активної участі соціально-психологічної служби школи. Двічі, на початку та наприкінці навчального року, проводиться тестування учнів 8,9 класів за процедурою «До» та «Після» з метою отримання вхідних та вихідних даних у знаннях, навичках та уміннях, психологічних установках школярів. У варіативній частині навчального плану введено факультативний курс «Школа проти СНІДу», в інваріативній —  окремі теми з предметів основи здоров’я, біології, основи правознавства. 

Взаємодія вчителя з учнями базується на наступних принципах:

 

формування взаємин на основі співпраці;

розвиток навичок критичного мислення для аналізу складних ситуацій та різноманітних альтернатив;

організація навчання та виховання на основі особистісної зацікавленості учня, його індивідуальних інтересів і здібностей;

усвідомлення та керування процесом впливу оточення та соціальних факторів на власну систему цінностей;

вільний вибір форм, напрямів, методів діяльності;

розвиток системного, інтуїтивного мислення, вміння «згортати» і деталізувати інформацію;

гуманістичний, суб’єктивний підхід до навчання та виховання.

Зміст превентивної діяльності

  • правовий захист дитини;
  • профілактика шкідливих звичок;
  • профілактика девіантної (агресивної, адиктивної, злочинної, суїцидальної, віктимної тощо) поведінки, навчання рівноправним стосункам;
  • попередження бездоглядності, жебрацтва, насильства, торгівлі людьми;
  • формування гігієнічної культури;
  • виховання свідомого бажання вести здоровий спосіб життя;
  • виховання стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей та упровадження профілактичних програм, в основу яких покладено розвиток життєвих навичок;
  • формування ціннісних ставлень, розвиток ОСОБИСТОСТІ

         Основним методом групової  роботи з учнями, ефективною формою педагогічного впливу є тренінг, який забезпечує активну участь та взаємодію учасників між собою і вчителем. Тренінги використовуються як під час урочної, так і позаурочної роботи з підлітками, що дає можливість допомогти учням усвідомити самоцінність власного здоров’я, переваги ведення здорового способу життя, підвищити мотивацію до обрання відповідальної, безпечної поведінки у повсякдення, підвищити самооцінку і самоповагу, набути необхідних навичок психологічного захисту в ситуаціях ризику.Проблеми здорового способу життя, профілактики ВІЛ/СНІДу належать до таких, яким приділяється значна увага в системі виховної діяльності закладу.

 Серед активних та  дієвих форм роботи  в рамках впровадження проекту є: години спілкування «СНІД та ІПСШ – небезпечні хвороби ХХІ століття», «Правовий статус ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей», «Життєві навички безпечної поведінки», «Безпечне материнство та відповідальне батьківство», «Юридичні та моральні аспекти ВІЛ/СНІДу»;

— диспути «СНІД – лихо чи провина людства?», «Чи можуть бути повноцінними членами суспільства ВІЛ-інфіковані люди?», « Чи можна уберегтися від ВІЛ?»;

         — виставки малюнків, плакатів «Скажемо СНІДу – ні!», «Захистимо права ВІЛ-інфікованих дітей України», «ВІЛ/СНІД очима підлітків»;

         — конкурси творів публіцистичного жанру «Спілкуємось та діємо», «Зроби вибір на користь здоров’я», «Вони досягли успіху, але загинули від СНІДу»;

         — захист учнівських  мультимедійних проектів «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та СНІД-хворих людей», «Шляхи подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», «Біологічні аспекти ВІЛ/СНІДу», «Законодавство України про ВІЛ/СНІД», «Глобальна криза – глобальні дії», «Здоровий спосіб життя – гарантія убезпечення від зараження ВІЛ»;

         —  виставки, розповсюдження буклетів з профілактики ВІЛ/СНІДу;

        — проведення акцій «Послання ВІЛ-інфікованим», «16 днів проти гендерного насильства», «Я знаю, ти знаєш, він не знає», «Молодь проти наркотиків», «Зупинимо ВІЛ/СНІД разом».

        Важливе місце в системі виховних заходів займає День порозуміння з ВІЛ- інфікованими людьми. Він планується таким чином, щоб залучити до участі в ньому  учнів різних вікових категорій, вчителів, батьків, а також лікарів, представників громадських організацій. Форми роботи різноманітні та інтерактивні: акції, диспути, конкурси, зустрічі з лікарями-фахівцями, робота консультпункту, захист проектів, тренінги, мультимедійні вікторини та інформаційні практикуми, виступи агітбригади, батьківський всеобуч.

          Відомо, що значну роль у  вихованні дітей, формуванні здорового способу життя, ціннісних орієнтирів, прищепленні моральних норм відіграють батьки. У питанні профілактики ВІЛ/СНІДу частина з них потребує додаткових знань, адже у суспільстві існує багато міфів та упереджень. Далеко не всі батьки готові до обговорення зі своїми дітьми проблем ВІЛ/СНІДу у сім ї. Тому навчальний заклад бачить необхідність підтримки батьків у впровадженні даної превентивної програми. Для цього у школі проводяться різноманітні заходи:                         

         — батьківські збори «Сексуальне виховання підлітків та ВІЛ/СНІД», «Як захистити дитину від наркотиків», «Сімейне виховання відповідальної поведінки у дітей»;

       — батьківський всеобуч «Шляхи уникнення загроз здоров’ю дитини у сучасному світі», «Відверта розмова з дитиною», «Небезпечні гендерні стереотипи: аналізуємо, долаємо»;

       — загальношкільні батьківські конференції «Толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД», «Протидія дискримінації людей, які живуть з ВІЛ», « СНІД – актуальна проблема людства»;

       — тренінги для батьків «Шляхи захисту від ВІЛ», «Поведінка і ризики», «Здоровий спосіб життя – основа дієвої профілактики ВІЛ», «Життєві цінності» та інші;

        — залучення батьків до проведення та участі в класних та загальношкільних заходах.

        — розробка та розповсюдження серед батьків пам’яток «Спілкування з ВІЛ-інфікованою дитиною безпечне», «Батькам про ВІЛ/СНІД», «Як побудувати довірливі стосунки зі своєю дитиною?».

Велика увага приділяється вивченню предмета «Основи здоров’я».

На думку більшості педагогів школи , предмет «Основи здоров’я» сприяє формуванню в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, розвитку здоров’язберігаючої компетентності у дітей та підлітків. Моніторингові дослідження в школі показали, що 90 % учнів подобається цей навчальний предмет, а 85 % − хотіли б вивчати його наступного року. Усі учні підкреслюють, що на уроках із ними відпрацьовуються життєві та спеціальні навички в тренінговій формі. Більше половини учнів підкреслили, що на уроках основ здоров’я їх навчають толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих людей. Майже всі підлітки обізнані про шкідливий вплив на організм людини тютюнокуріння, вживання алкогольних напоїв, наркотиків; використовують набуті знання, уміння і навички у повсякденному житті; обговорюють питання здоров’я та безпеки з батьками, рідними та друзями.

Разом із тим результати моніторингу застерігають, що поінформованість школярів про ризики для здоров’я та негативний вплив на їх організм психостимулюючих речовин (нікотину, алкоголю, наркотиків) не завжди підкріплюється відповідною поведінкою кожного третього підлітка. Отже нагальною залишається потреба у формуванні основ здорового способу життя учнів через навчальний предмет «Основи здоров’я». Предмет розкриває цінність життя та здоров’я людини через такі змістовні лінії:

— «Життя і здоров’я людини»;

— «Фізична складова здоров’я»;

— «Соціальна складова здоров’я»;

— «Психічна та духовна складова здоров’я».

Результативність реалізації програми «Основи здоров’я» на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що передбачає й уможливлює:

1) особистісно орієнтоване навчання;

2) збагачення змісту інтегрованого предмета емоційним, особистісно значимим матеріалом;

3) використання інтерактивних методів навчання;

4) стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів, послідовну диференціацію та індивідуалізацію вивчення цього предмета;

5) роботу учнів із різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів;

6) відпрацювання практичнихдій при вивченні кожної теми;

7) створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу (учнів, учителів, членів сім’ї, громади) та вільного вибору учнями навчальнихзавдань і способів поведінки;

8) залучення учнів до самооцінювання різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;

9) багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів;

10) залучення до активної співпраці сім’ї та громади.

Запорукою формування здорової особистості учня є взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчального процесу. Увага вчителя зосереджена на проведенні занять з використанням методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: роботі в групах, обговоренні, мозкових штурмах, розробці концептуальних карт, рольових іграх, дискусіях, творчих проектах, інтерв’ю, аналізі життєвих ситуацій, екскурсіях, моделюванні розв’язання проблеми тощо.Результатом навчання — «пакет» життєвих навичок, соціально-психологічних компетентностей, спеціальних навичок, які допоможуть учням вести здоровий і продуктивний спосіб життя. Кількість годин на вивчення предмета «Основи здоров’я» збільшена за рахунок варіативної частини навчального плану. У такому разі вчитель використовує чину програму, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми. Додані навчальні години використовуються на проведення тренінгових занять.

Колектив учителів Братської школи за останні роки (особливо за останні 5 років) має ряд досягнень. Конкурси, презентації, пошук нових ідей — це в нашому стилі. Ось, наприклад,у 2009 році було надано методичні матеріали в ДОІППО «Сучасна модель сільської школи»для участі у Всеукраїнському конкурсі, результат — нагороджені грамотою Дніпропетровської ОДА «За активну участь в обласномуконкурсі –захисті сучасної моделі навчального закладу».Ініціюючи постійну участь школи у Всеукраїнських конкурсах,у 2012році стали переможцями обласного конкурсу-огляду на кращий сільський ЗНЗ, нагороджені грамотою ДОІППО.Маючи сучасну матеріально — технічну базу школи , приймаючи участь у різноманітних творчих конкурсах обласного рівня , школа ввійшла з 2012року до інноваційного проекту «Школи-новатори».

Маємо немало методичних розробок,тренінгів «Школи культури здоров’я». Найкращі було внесено до каталогу «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини»(2011р).

Використовуючи варіативну складову, ми враховуємо побажання учнів та батьків щодо обрання факультативів та гуртків, використовуючи максимально кадровий потенціал щодо пропаганди впровадження превентивних програм в НВП.

«Школа має стати противагою суспільству, яке молиться на технології і проповідує суцільне споживання. Її завдання — допомогти дітям усвідомити сенс і цінності життя. Школа має стати адвокатом дітей за всього розмаїття і складності їх характерів. Педагогіка покликана вказувати дітям шляхи, ставши на які вони навчаться бути відповідальними, розвинуть у собі самостійність і незалежність. Ми всі хочемо, щоб наші діти уміли любити, творити, були добрими. Ми хочемо, щоб у них вистачило мужності розв’язувати проблеми, які стоять перед нашою планетою, і щоб вони відчували свою належність не лише до власного народу, а й до багатомільярдного населення усієї нашої Землі».

Клаус В. ФОПЕЛЬ

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий