Листок здоров’я дітей — форма відображення моніторингу їхнього фізичного розвитку

Збереження та зміцнення фізичного здоров'я дітей є одним із пріоритетних завдань дошкільної освіти. Фізичне здоров'я дошкільників залежить від багатьох чинників, як-от
Листок здоров’я дітей — форма відображення моніторингу їхнього фізичного розвитку

Скачати 110.73 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 110.73 Kb. Листок здоров’я дітей —

форма відображення моніторингу їхнього фізичного розвитку

Збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей є одним із пріоритетних завдань дошкільної освіти. Фізичне здоров’я дошкільників залежить від багатьох чинників, як-от:

 • правильна організація режиму дня; в раціональне харчування;
 • достатня рухова активність протягом дня;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму;
 • проведення фізкультурно-оздоровчої роботи тощо.

Характеристикою фізичного здоров’я кожної дитини є рівень морфофізіологічного розвитку, що виявляється й підтверджується віковими антропометричними та біометричними показниками, такими як: довжина, маса тіла, об’єм грудної клітки, робота серця, дихання, опорно-руховий апарат, постава, стан шкіри, гострота зору, нюху, слуху, смаку тощо. (Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 № 1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»).
Морфофізіологічний розвиток — нормальний ріст та функціонування всіх органів і систем організму.
Нормативно-інструктивні документи, що регулюють питання моніторингу фізичного розвитку дітей:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11,07.2001 № 2628-ІІІ
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» від 16.08.2010 № 1/9-563

в Методичні рекомендації «Оцінка фізичного та психічного розвитку дітей дошкільного віку», затверджені наказом Міністерством охорони здоров’я України від 30.08.2006.
Реконвалесцент (від лат. сonvalesco — повертаюся в здоровий стан) — той, хто одужує; реконвалесценція — це період клінічного одужання, коли явні ознаки захворювання зникли, але організм людини ще не повністю відновив свій нормальний стан.

Забезпечення диференційованого підходу

до процесу фізичного виховання

Для визначення рівня фізичного здоров’я кожної дитини у дошкільному навчальному закладі проводять відповідний моніторинг стану здоров’я. Це системний збір та обробка інформації щодо морфофізіологічного розвитку дитячого організму.

У дошкільному навчальному закладі вивчають стан здоров’я кожної дитини за медичною карткою та проводять антропометричне вимірювання фізичного розвитку дітей.

Висновки щодо стану здоров’я дітей педіатр записує до їхніх медичних карток, роблячи відмітку про групу здоров’я кожної дитини.

Виокремлюють такі групи здоров’я:

 • перша група — здорові діти, які не мають відхилень за всіма ознаками здоров’я, не хворіють у період спостереження або мають незначні одиничні відхилення, які не впливають на стан здоров’я і не потребують корекції;
 • друга група — діти групи «ризику» — діти з ризиком виникнення хронічної патології та ті, що часто (4 і більше разів на рік) хворіють. Це діти з функціональними відхиленнями, обумовленими ступенем морфофізіологічної зрілості органів та систем; діти першого року життя з обтяженим акушерським і генеалогічним анамнезом; діти, які часто хворіють, або ті, які тяжко перехворіли з несприятливим перебігом реабілітаційного періоду та ін.;
 • третя, четверта і п’ята групи — хворі діти із хронічною патологією у стадії компенсації, субкомпенсації та декомпенсації.

Крім цього, з метою диференційованого підходу до процесу фізичного виховання та з огляду на стан здоров’я і фізичний розвиток дітей відносять до таких груп фізичного виховання, як:

 • основна;
 • підготовча;
 • спеціальна.

До основної групи відносять дітей без відхилень у стані здоров’я або таких, які мають незначні відхилення та достатню фізичну підготовленість. Заняття з фізичної культури з цими дітьми проводять відповідно до програми в повному обсязі.

До підготовчої групи відносять дітей, які мають відхилення у стані здоров’я та достатньо фізично підготовлені, а також ді- тей-реконвалесцентів. Заняття з фізичної культури для таких дітей проводять згідно з програмою, але з обов’язковим дотриманням принципів поступовості та наступності.

До спеціальної групи відносять дітей, які мають значні відхилення у стані здоров’я тимчасового або постійного характеру. Заняття з фізичної культури проводять з ними за спеціально розробленими програмами.

Медична сестра дошкільного навчального закладу проводить оцінювання рівня фізичного розвитку дітей за результатами антропометричних вимірювань з використанням стандартних таблиць, зокрема:

 • дітей до 3-х років — раз на місяць;
 • дітей від 3-х до 6 — 7-ми років — раз на квартал.

Паралельно медична сестра обраховує й абсолютні показники приросту маси тіла за певні проміжки часу (за місяць чи за квартал), які заносить у Журнал антропометрії (Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я від 17.04.2006 № 298/227).

Оцінювання фізичного розвитку проводять на основі зіставлення індивідуальних даних із середніми нормативними значеннями (стандартами фізичного розвитку) для кожної статево-вікової групи, які відображають рівень фізичного розвитку дітей.

Особливості формування Листка здоров’я дітей

Пунктами 3 і 4 Додатка 1 до Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059, Листок здоров’я дітей визначено обов’язковим документом, за формування та зберігання якого відповідають вихователь та інструктор з фізкультури.

У кожній віковій групі за результатами обстеження лікаря та даними антропометричних вимірювань заповнюють Листок здоров’я дітей. Нормативно визначеної форми заповнення цього документа не існує. З огляду на те що Листок здоров’я дітей має містити необхідну та корисну інформацію для того, кому він призначений, пропонуємо два варіанти оформлення Листка здоров’я дітей:

 • інструктор з фізкультури оформлює Листок здоров’я дітей для кожної групи окремо на початку навчального року, зазначаючи в ньому прізвище та ім’я кожної дитини, дату народження, групу здоров’я, групу фізичного виховання, діагноз (див. Додаток 1);
 • вихователь у цьому документі, крім груп здоров’я, зазначає зріст дитини та групу меблів (див. Додаток 2).

У групі за дитиною закріплюють постійне місце за столом, при цьому розмір стола та стільця підбирають відповідно до зросту дитини. Розмір меблів та маркування змінюється, якщо змінюється група зросту дитини (див. Додаток 3).

Листок здоров’я дітей часто вивішують у батьківському куточку (див. Додаток 4).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Листок здоров’я дітей, який вивішують у батьківському куточку, не має містити інформацію про групи здоров’я та діагнози захворювань. Ця інформація конфіденційна і розголошенню не підлягає!

Для батьків зазначають результати антропометричних вимірювань з обов’язковим зазначенням показників за попередній період. А також вивішують середні показники довжини та маси тіла дітей (див. Додаток 5). Варто зауважити, що середні значення показників фізичного розвитку дитини є умовною нормою.

Інформація, що міститься в Листку здоров’я дітей, дає змогу вихователям та інструкторам з фізкультури здійснювати індивідуальний підхід до дітей під час фізкультурно-оздоровчої роботи.
Додаток 1

Листок здоров’я для оформлення

інструктором з фізкультури
Листок здоров’я дітей

група __________________________________________

п/п Прізвище та ім’я дитини Група

здоров’я Група фізичного виховання Діагноз

Додаток 2

Листок здоров’я для оформлення

вихователем
Листок здоров’я дітей

група __________________________________________

Прізвище та ім’я дитини Група

здоров’я Група фізичного виховання Діагноз Довжина тіла,

см Група

меблів Колір

маркування

Додаток 3

Основні розміри столів та стільців

для дітей раннього та дошкільного віку

Група

меблів Колір маркування Група дітей за зростом,

см Висота

стола,

см Висота сидіння стільця,

см Вік дітей за віковими групами,

повних років, місяців А Білий до 80 34 17 7 міс. — 1 р. 8 міс. Б Зелений 80-90 38 20 1 р. 5 міс. — 2 р. 8 міс. В Блакитний 90-100 43 24 2 — 4 роки Г Помаранчевий 100-115 48 28 3 — 6 років Д Жовтий 115- 130 54 32 5 — 7 років Ж Червоний більше 130 60 36 6 — 7 років

Додаток 4

Листок здоров’я для оформлення

вихователем

Листок здоров’я дітей

група __________________________________________

Прізвище

та ім’я дитини Вік,

повних років, місяців Довжина тіла,

см Маса тіла,

кг вересень жовтень листопад вересень жовтень листопад

Середні показники

довжини, маси тіла та окружності грудної клітки дітей

Вік Довжина тіла,

см Маса тіла,

кг Окружність грудної клітки,

см

ХЛОПЧИКИ

2-й рік життя 85-95 12,5- 13,7 48,9-52,4 3-й рік життя 92-99 13,7-16,1 50,3-54,7 4-й рік життя 99-109 14,5- 18,5 51,1-55,3 5-й рік життя 106-116 16,4-19,7 52,0-54,0 6-й рік життя 112-122 17,6-21,4 53,7-60,8 7-й рік життя 117-128 18,1-24,5 56,7-64,6

дівчатка

2-й рік життя 82-90 11,7-14,1 47,6-52,5 3-й рік життя 91-99 13,1-16,7 49,8-53,9 4-й рік життя 98-109 13,9- 18,2 49,3-54,0 5-й рік життя 102-111 15,4-19,0 51,6-56,2 6-й рік життя 113-122 17,9-21,5 52,3-58,9 7-й рік життя 117-128 18,7-25,1 54,8-63,1

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий