Лекція №6 Тема. Урок основна форма організації фізичного виховання у початкових класах

Місце уроку фізичної культури серед інших форм фізичного виховання молодших школярів
Лекція №6 Тема. Урок основна форма організації фізичного виховання у початкових класах

Скачати 207.49 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 207.49 Kb. Лекція №6

Тема. Урок – основна форма організації фізичного виховання у початкових класах.

Мета: ознайомити студентів із місцем уроку фізичної культури серед інших форм фізичного виховання молодших школярів, особливостями, вимогами до сучасного уроку фізичної культури. Систематизувати знання про оздоровчі, освітні і виховні завдання уроку, структура уроку фізичної культури, фізичне навантаження і пульсову криву уроку фізичної культури, щільність уроку, між предметні зв’язки на уроках фізичної культури, особливості проведення нестандартних уроків фізичної культури у початкових класах.

План

1. Місце уроку фізичної культури серед інших форм фізичного виховання молодших школярів.

2. Особливості проведення уроку фізичної культури.

3. Вимоги до сучасного уроку фізичної культури.

4. Оздоровчі, освітні і виховні завдання уроку.

5. Структура уроку фізичної культури. Завдання і зміст частин уроку.

6. Організація навчальної діяльності на уроці фізичної культури.

7. Фізичне навантаження та його дозування на уроці.

8. Пульсова крива уроку фізичної культури.

9. Щільність (загальна, моторна) уроку.

10. Міжпредметні — зв’язки на уроках фізичної культури. Міжпредметна щільність уроку та її визначення.

11. Особливості проведення нестандартних уроків фізичної культури у початкових класах.

12. Оцінка діяльності учнів на уроці.

Запитання для самоаналізу

1. Чому урок фізичної культури є основною формою занять у школі?

2. Охарактеризуйте освітні,оздоровчі,виховні,завдання уроку фізичної культури.

3. Назвіть структурні елементи та завдання підготовчої,основної та заключної частини уроку.

4. Назвіть та охарактеризуйте методи організації діяльності учнів на уроці.

5. Як оцінюють якість виконання вправ?

6. Як виховувати в учнів інтерес до занять фізичної культури.

1. Виклад питання: місце уроку фізичної культури серед інших форм фізичного виховання молодших школярів.

Педагогічний процес з фізичного виховання здійснюється через різноманітні форми занять.

Урок є основною формою організації фізичного виховання молодших школярів.

Предмет «Фізична культура» належить до обов’язкових предметів поряд із українською мовою, математикою, основами здоров’я, музикою. Зміст предмета регламентується програмою з фізичної культури для учнів 1-4 класів.

Характерними рисами уроку, що відрізняє його від інших форм фізичного виховання є те, що:

• на уроках фізичної культури вчитель створює найкращі умови для вирішення усіх завдань фізичного виховання;

• на уроках яскраво виражена дидактична спрямованість;

• керівна роль належить вчителю, який викладає предмет;

• на уроках є постійний склад учнів;

• діяльність чітко регламентується, фізичне навантаження строго дозується відповідно індивідуальних можливостей школярів;

• уроки зумовлені розкладом занять.

Форми занять фізичними вправами в школі

Форми занять

Позаурочні форми занять

Урок фізичної культури

У режимі навчального дня

За вирішенням педагогічних занять

За змістом

Позашкільні заняття

Позакласні заняття

Комплексні

Однопредметні

Секція з видів спорту

Секція загальної фізичної підготовки

Дні здоровя

Фізкультурно-художні свята і вечори

Змагання тощо.

Секція з видів спорту ДЮСШ

Табори відпочинку

Спортивні клуби

Самостійні заняття фізичними вправами тощо

Спортивні години в групах продовженого дня

Рухливі перерви

Фізкультурні хвилинки

Гімнастика перед уроками

Комбіновані (змішані)

Контрольні

Тренувальні

Навчальні

Основна мета уроків: виховання особистої фізичної культури школяра, яка забезпечить у майбутньому самоудосконалюватись протягом всього життя.

2. Виклад питання: особливості проведення уроку фізичної культури.

Проведення уроків фізичної культури має такі особливості:

 • На уроках переважає фізичне навантаження над розумовим ;
 • Уроки фізичної культури проводяться на свіжому повітрі, у спортивному залі, басейні;
 • Школярі і вчитель займаються у спортивній формі і взутті ;
 • Уроки проводяться у різних температурних умовах (від – 12 до 20 градусів за Цельсієм)
 • Уроки проводяться на спортивному майданчику,у снігу,парках, лісі, воді ;
 • Уроки фізичної культури мають оздоровчий ефект ;

3. Виклад питання : вимоги до сучасного уроку фізичної культури.

До сучасного уроку фізичної культури такі вимоги:

 • Вчитель повинен забезпечити високий оздоровчий, виховний та освітній ефект уроку ;
 • Постійний контроль за навчальною діяльністю і забезпечення безпеки виконання вправ на уроці ;
 • Мати правильну методичну будову ;
 • Формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами;
 • Різноманітність діяльності учнів ,засобів, методів і прийомів ;
 • Оптимальна рухова активність всіх учнів протягом уроку, забезпечення диференційованого та індивідуального підходу до учнів з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку та підготовленості ;
 • Добрі умови проведення уроку ;
 • Реалізація міжпредметних зв’язків ;
 • Уроки повинні забезпечувати безперервність процесу фізичного виховання, мати чітке постановлення домашніх завдань ;

4. Виклад питання :оздоровчі, освітні і виховні завдання уроку.

На уроках фізичної культури повинні вирішуватися оздоровчі, освітні та виховні завдання.

Оздоровчі завдання уроків фізичної культури:

— гармонійний розвиток форм і функцій організму школяра;

— розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності);

— підвищення працездатності;

— формування правильної постави;

— сприяння загартуванню організму;

— зміцнення здоров’я.

Освітні завдання уроків фізичної культури:

— формування рухових вмінь і навичок (ходьби, бігу, стрибків, метань тощо);

— засвоєння основ знань з фізичної культури і спорту, основ здоров’я (валеології), медицини, гігієни;

— формування основ ЗСЖ.

Виховні завдання уроків фізичної культури:

— виховання у школярів інтересу до щоденних систематичних занять фізичними вправами;

— виховання моральних і вольових якостей;

— виховання взаємоповаги, взаємодопомоги;

— виховання у співдружності із іншими видами виховання (трудовим, естетичним, моральним …).

5. Виклад питання: структура уроку фізичної культури. Завдання і зміст частин уроку.

Структура уроку фізичної культури

(І кл. — 35хв, 2-4кл. — 40хв) Підготовча частина 8-13хв Основна частина 25-28хв. Заключна частина

5-8хвилин

Завдання підготовчої частини уроку: підготовка організму школяра до фізичного навантаження в основній частині уроку.

Зміст підготовчої частини уроку:

• організувальні вправи;

• привітання, оголошення завдань уроку;

• різновиди ходьби і біг у повільному темпі;

• загально-розвивальні вправи у русі, на місці (з і без предметів);

• вправи ритмічної гімнастики;

• рухлива гра малої інтенсивності;

У підготовчу частину включають вправи малої інтенсивності.

Завдання основної частини уроку: вирішення оздоровчих, освітніх і виховних завдань уроку, передбачених шкільною програмою.

Зміст основної частини:

• біг, стрибки, метання;

• гімнастичні вправи;

• спортивні ігри;

• рухливі ігри та естафети середньої і високої інтенсивності;

• вправи на розвиток фізичних якостей;

В основній частині спочатку вивчають нові фізичні вправи, потім закріплюють і вдосконалюють раніше вивчені. Вправи, які вимагають прояву швидкості (прудкості) і спритності виконують на початку основної частини, а прояву сили і витривалості — у кінці її.

Завдання заключної частини уроку: — здійснення поступового, плавного переходу від великого збудження, фізичного навантаження до відносного спокою.

Зміст заключної частини уроку:

• повільний біг, спокійна ходьба, вправи для відновлення дихання;

• вправи на увагу, рухлива гра на увагу;

• підведення підсумків уроку;

• оголошення і пояснення домашнього завдання.

6. Виклад питання: організація навчальної діяльності на уроці фізичної культури.

Методи організації учнів на уроці :

 1. фронтальний метод (всі — учні виконують одне і теж рухове завдання)
 2. груповий метод (учні поділені на групи для виконання різних вправ)
 3. індивідуальний метод (учням пропонують індивідуальні завдання)
 4. метод колового тренування передбачає послідовне виконання учнями серії завдань (вправ) на підготовлених вчителем місцях («станціях»).

Способи організації учнів на уроці:

 1. Одночасний спосіб (учні одночасно виконують одне або різні завдання)
 2. Яма для стрибків — почерговий спосіб(учень виконує вправу після закінчення попереднім)
 3. Потоковий спосіб (учні виконують вправу один за одним) 
 4. Навперемінний спосіб (учні виконують вправу на переміно, наприклад, передачу м’яча)
 5. Позмінний спосіб (учні виконують вправу позмінно, наприклад, перекид вперед — одна шеренга виконує, інша — спостерігає).

7. Виклад питання: фізичне навантаження та його дозування на уроці.

Школярі на уроці фізичної культури виконують велику кількість фізичних вправ (бігають, стрибають, грають у рухливі і спортивні ігри). Кожну вправу повторюють багато разів з метою формування рухових умінь і навичок, розвитку фізичних якостей, фізіологічних змін в організмі. Таким чином, фахівці фізичного виховання говорять, що школярі отримують на уроці фізичне навантаження.

Фізичне навантаження — це певна міра впливу фізичних вправ на організм школяра.

Фізичне навантаження характеризується :обсягом і інтенсивністю.

Обсяг фізичного навантаження — це кількість виконаних вправ, що вимірюється у разах, метрах, секундах, хвилинах, кілограмах.

Інтенсивність фізичного навантаження — це виконання фізичних вправ за одиницю часу.

Об’єктивним показником інтенсивності фізичного навантаження є частота серцевих скорочень (ЧСС) за 1 хвилину.

За інтенсивністю фізичне навантаження є:

• низької інтенсивності (ЧСС — 100-110 уд./хв);

• середньої інтенсивності (ЧСС — 130-160 уд./хв);

• високої інтенсивності (ЧСС — 160-190 уд./хв).

На думку професора Б.Шияна, найціннішими для фізичного виховання школярів є середні (закріплювальні) і високі (розвивальні) фізичні навантаження.

Сучасний урок фізичної культури — це урок із фізичним навантаженням середньої інтенсивності і 2-3 «піками» фізичного навантаження високої інтенсивності

Суб’єктивними показниками інтенсивності фізичного навантаження є зовнішні ознаки особистості (зміни шкіри обличчя, її пітливості, якість виконання фізичної вправи, самопочуття особи, відсутність або наявність скарг на втому).

Прийоми регулювання фізичного навантаження:

• кількість повторень вправи;

• умови виконання вправ;

• швидкість виконання вправи;

• тривалість виконання вправи і відпочинку;

• амплітуда виконання вправи;

• вихідне положення виконання вправи;

• спосіб виконання вправи;

• темп виконання вправ.

 1. Виклад питання: пульсова крива уроку фізичної культури.

За допомогою побудови пульсової кривої визначають рівень фізичного навантаження на уроці фізичної культури.

Наводимо примірний взірець пульсової кривої уроку фізичної культури у 4 класі (розділи програми «Легка атлетика» і «Рухливі ігри»).

 1. Виклад питання :щільність (загальна, моторна) уроку.

Загальна щільність уроку — це відсоткове відношення суми раціонально використаного часу на уроці до тривалості уроку.

ЗЩур. = сума рац. вик, часу х 100% = 40 х 100% = 100%

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X хв 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 зо 32 34 36 38 40

трив. уроку 40

Раціонально використаний час (педагогічно виправданий час) — це:

• пояснення, бесіда, розповідь вчителя;

• показ вправи вчителем, учнем;

• виконання вправ учнями;

• відпочинок після виконання вправ;

• підготовка і перехід до місць занять.

Вчитель повинен домагатись, щоб загальна щільність уроку фізичної культури була найвищою, тобто дорівнювала 100%.

Моторна щільність уроку — це відсоткове відношення суми часу виконання фізичних вправ на уроці до тривалості уроку. Моторна щільність уроків фізичної культури може сягати від 50% до80%.

МЩ ур. = сума часу вик, фіз. вправ х 100% = 26 х 100% = 65%

 1. Виклад питання: міжпредметні зв’язки на уроках фізичної культури. Міжпредметна щільність уроку та її визначення.

Всі навчальні предмети, у тому числі — предмет «Фізична культура» мають великі можливості для реалізації міжпредметних зв’язків з метою підготовки молодшого школяра до активної життєдіяльності у суспільстві. У цьому контексті урок фізичної культури є основою (центром) реалізації міжпредметних зв’язків у початковій школі.

На уроках фізичної культури вчитель може використовувати навчальний матеріал предметів як варіантної складової початкової школи: основ здоров’я, Я і Україна, музики, математики, української та іноземних мов, образотворчого мистецтва, трудового навчання, так і інваріантної складової: народознавства, хореографії, логіки, при цьому здійснювати моральне, розумове, правове, валеологічне, естетичне, статеве, сімейне, релігійне, екологічне, економічне та трудове виховання.

Міжпредметні зв’язки фізичної культури з іншими предметами початкової школи використовують для розкриттям змісту уроку з метою кращого усвідомлення і закріплення навчального матеріалу, розширення світогляду учнів, здійснення всебічного і гармонійного розвитку, а у кінцевому рахунку — підготовки до життя.

У результаті експериментальних досліджень для оцінки стану реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання молодших школярів О.Я. Кругляком запропонована методика визначення міжпредметної щільності уроку (відсоткове відношення часу, затраченого на реалізацію міжпредметних зв’язків, до тривалості уроку).

МПЩ = Е Тмпз / Т х 100%,

де: МПЩ — міжпредметна щільність уроку; 2 — знак суми; Тмпз — час, затрачений на реалізацію міжпредметних зв’язків; Т — тривалість уроку.

Визначено чотири рівні міжпредметної щільності: нульовий, низький, середній і високий.

Рівні Показники рівнів, % нульовий міжпредметні зв’язки відсутні низький 1-10 середній 11-20 високий Понад 21

11. Виклад питання: особливості проведення нестандартних уроків фізичної культури у початкових класах.

До нестандартних уроків фізичної культури належать:

• урок-конкурс;

• урок-казка;

• урок-мандрівка;

• урок-змагання;

• урок-гра;

• інтегрований урок;

• урок-зустріч;

• урок-вікторина.

12. Виклад питання: оцінка діяльності учнів на уроці .

Важливою умовою високої результативності школярів, розвитку ініціативи й активност1і є оцінка їх діяльності. Вона виявляє фізичні, інтелектуальні, вольові можливості учнів та ставлення вчителя до їх діяльності, успіхів, невдач, поведінки.

Вчитель фізичної культури використовує вербальні (словесні) схвалення учнів («добре», «так», «молодець», «чудово», «сьогодні краще») і невербальні підтримки у вигляді жестів, посмішки, легких дотиків.

У 1-2 класах використовують оцінні судження, 3-4 класах — 12-бальну шкалу оцінювання.

Успішність з фізичної культури визначається за такими критеріями:

• рівнем засвоєння і практичної реалізації знань;

• якістю виконання рухових дій;

• виконанням контрольних нормативів і вимог навчальної програми;

• виконанням комплексного тесту з фізичної підготовленості;

• вмінням самостійно займатися фізичними вправами і реалізацією цього вміння у практичній діяльності учня (уміння здійснювати фізкультурно-оздоровчу діяльність).

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів необхідно:

• враховувати ступінь засвоєння ними матеріалу;

• здійснювати індивідуальний підхід;

• застосовувати гласність оцінки.

Оцінка рівня засвоєння знань.

Вчитель оцінює рівень знань теоретичного розділу навчальної програми предмета «Фізична культура».

Знання оцінюються через їхній практичний прояв під час організації занять фізичними вправами, засвоєння їх техніки виконання, розуміння значення вправи для організму особистості. Оцінка техніки виконання вправ.

Під час виконання вправ учні можуть допускати помилки (незначні, значні, грубі).

Критерії оцінки рівня виконання учнями фізичної вправи (за М.Щербеєм)

Рівень

навчальних

досягнень Рівень

навчальних

досягнень Бали Критерії оцінювання І

Початковий Виконання

частин

фізичної вправи 1 Здатність виконати 1/3 частини фізичної вправи 2 Здатність виконати 2/3 частини фізичної вправи 3 Здатність виконати понад 2/3 частини фізичної вправи II

Середній Рухове вміння 4 Засвоєння основ техніки (здатність виконувати вправу в цілому) Вправа виконується з

3-ма і більше грубими помилками 5 Вправа

виконується з

2-ма грубими помилками 6 Вправа

виконується з

1-ю грубою помилкою III

Достатній Рухова навичка 7 Вправа виконується з окремими значними помилками

8 Вправа виконується з окремими незначними помилками 9 Вправа виконується з 1-ю незначною помилкою IV

Високий Стабільна рухова навичка. Вміння

вищого порядку 10 Вправа виконується у відповідності до вимог техніки 11 Вправа виконується ефективно на фоні втоми 12 Вправа виконується ефективно у змагальних умовах

Оцінка рівня розвитку фізичних якостей.

Учні складають комплексні тести для оцінювання стану фізичної підготовленості (вправи на швидкість, витривалість, гнучкість, силу і спритність (6 вправ). Якщо учень у виконанні вправи показав кращий результат (згідно з таблицею показників), то отримує 2. бали, гірший — 1 бал, а ще нижчий результат — не оцінюється.

Отже, максимальний бал, який за сумою балів може набрати учень, становить 12 (6 вправ х 2 бали). Таким чином, можна встановити рівень навчальних досягнень учня (початковий, середній, достатній, високий). Також, оцінка стану фізичної підготовленості учня виставляється як тематична у 2 семестрі.
Алгоритм оцінювання фізичної вправи на уроці.

Оцінювання фізичної вправи здійснюється за таким алгоритмом:

• приймають в учнів контрольний норматив;

• визначають рівень навчальних досягнень: 1 (бали 1, 2, 3),

2 (бали4, 5, 6), 3 (бали 7, 8, 9), 4 (бали 10, 11, 12);

• оцінюють техніку виконання фізичної вправи;

• оцінюють знання про вправу;

виставляють загальну оцінку за фізичну вправу.

Список використаних джерел:

1. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. 4.1. /Б.М.Шиян. — Т.: Навчальна книга — Богдан, 2001. — 272 с.

2. Кругляк О. Фізична культура. Поурочне планування. 1-4 класи. / О.Кругляк. — Т.: Підручники і посібники, 2009. — 80 с.

3. Кругляк О. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання учнів початкових класів: Посібник-практикум. /О.Кругляк. — Т.: Підручники і посібники, 2005. — 120 с.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий