Лекція 3: Середовище

Артур А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа. – Видання 12 – Москва, Петербург, Киев 2006 – Гл. 3 Анализ отрасли и конкурентной ситуации
Лекція 3: Середовище

Скачати 78.39 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 78.39 Kb. Лекція 3:

Середовище міжнародного менеджменту

1. Загальний та конкретний аналіз внутрішнього середовища міжнародної фірми

2.Аналіз зовнішнього середовища міжнародного бізнесу

3. Аналіз соціокультурного середовища

Додаткова література:

 1. Артур А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа. – Видання 12 – Москва, Петербург, Киев — 2006 – Гл. 3 Анализ отрасли и конкурентной ситуации., Гл. 4 Анализ ресурсов и конкурентных возможностей компании.
 2. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — Розділ 4. Стратегічна діагностика середовища організації
 3. Шершньова З. Є. — Стратегічне управління —  Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — Розділ 5.1. «Складання стратегічного балансу та сутність SWOT-аналізу»
 4. В.Овчинников «Сакура и дуб»
 5. Ілля Афанасьєв «Деловой етикет». Розділ «Национальные особенности общения»

1. Загальний та конкретний аналіз внутрішнього середовища міжнародної фірми

Аналіз у широкому плані — це спосіб пізнання предметів та явищ, заснований на розчленуванні цілого на складові частини та вивченні їх у всій різноманітності зв’язків і залежностей. Економічний аналіз зводиться до вивчення впливу факторів на діяльність господарської організації та забезпечує основу для науково обґрунтованого прийняття управлінських рішень.

Першочерговим завданням міжнародних менеджерів є всебічний загальний та конкретний аналіз внутрішнього середовища організації у тій частині її діяльності, яка має відношення до сфери міжнародного бізнесу.

При виконанні загального аналізу внутрішнього середовища організації міжнародні менеджери мають зосередити увагу на таких факторах:

— цілі,

— структура,

— завдання,

— технологія,

— люди.

Конкретний аналіз внутрішнього середовища підприємства, яке зі своєю продукцією виходить на зовнішні ринки, рекомендується проводити на основі методики аналізу господарської діяльності (АГД) з урахуванням правил і традицій міжнародного бізнесу.

Методика АГД передбачає аналіз:

 • формування та розміщення капіталу,
 • ефективності та інтенсивності його застосування,
 • використання матеріальних та трудових ресурсів,
 • маркетингової діяльності,
 • виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг),
 • її собівартості,
 • фінансових результатів,
 • прибутку й рентабельності,
 • розподілу прибутку,
 • ефективності інвестиційної діяльності,
 • фінансового стану підприємства.

2. Аналіз зовнішнього середовища міжнародного бізнесу

Необхідність та важливість врахування особливостей зовнішнього середовища в міжнародному менеджменті зумовлюється такими чинниками.

1. Сучасна концепція менеджменту ґрунтується на сприйнятті підприємства як відкритої системи, внутрішній стан якої залежить від умов зовнішнього середовища.

2. Більшість проблем міжнародного менеджменту спричиняється саме змінами у зовнішньому середовищі бізнесу підприємства.

3. Передбачення, прогнозування та своєчасна реакція на очікувані зміни зовнішнього середовища здатні створювати більш цінні ключові компетенції й конкурентні переваги підприємства, ніж це має місце за умов реструктуризації бізнесу або реінжинірингу бізнес-процесів.

4. Аналіз зовнішнього середовища, виявлення поточних та потенційних змін у ньому і відповідно загроз та можливостей є фундаментом для прийняття обґрунтованих рішень у менеджменті.

Рис. 3.1. Рівні зовнішнього середовища міжнародного менеджменту

Сучасна методологія аналізу зовнішнього середовища господарської організації ґрунтується на концепції маркетингу. Зовнішнє середовище, що досліджується за допомогою інструментарію маркетингу, отримало назву зовнішнього середовища менеждменту (marketing environment). Розрізняють мікро- і макрозовнішнє середовище менеджменту,

Мікросередовище включає середовище на рівні кредо і середовище на рівні галузі. Зовнішнє середовище на рівні кредо або місії підприємства (соціальних цілей, норм, цінностей та філософії бізнесу) охоплює постачальників, споживачів, посередників, потенційних інвесторів. Зовнішнє середовище на рівні галузі це релевантний зовнішній ринок або галузь, де суб’єкт міжнародного бізнесу веде конкурентну боротьбу.

Макрозовнішнє середовище менеждменту (marketing macroenvironment) становить сукупність факторів непрямої дії, що впливають на міжнародний бізнес: демографічний стан країни (регіону), стан економіки та політики, правової та соціально-культурної сфери, рівень науково-технічного прогресу, особливості природи, групові інтереси (наприклад, інтереси профспілок). Для того, щоб впевнено відповісти на таке запитання, необхідно провести аналіз зовнішнього середовища міжнародного бізнесу за такою структурою: аналіз демографічного, економічного, політичного, соціально-культурного, правового середовища та впливу природи на бізнес.
А. Аналіз політичного та правового середовища.

Сегмент

середовища

Критерії аналізу Політичне Політичний режим країни та її відносини з країною базування, міждержавні угоди, участь країни у політичних блоках та міжнародних економічних союзах Основні партії та громадські організації політичні лідери, прогнози впливу уряду на бізнес, зміни влади, характеристика зв’язку «бізнес-політика» Роль і вплив регіональної влади, політична ситуація в регіонах функціонування бізнесу Загальна оцінка політичної стабільності в країні Правове Погодженість системи права країни і опитними нормами міжнародного права, оцінка елементів комерційного права Регулювання переміщення товарів, капіталу, робочої сили Захищеність прав власності та прав особистості, регулювання, створення та трансформації бізнесу Питання оподаткування фірм та приватних осіб Антимонопольне законодавство Регулювання трудових відносин, мінімальні рінні заробітної плати та цін Загальна оцінка стабільності правової системи країни

Б. Аналіз технологічного середовища

Технологічне середовище являє собою ще один важливий аспект успішного ведення міжнародного бізнесу в тій або іншій країні.

Один з способів розвитку технологій: інвестиції у власну інфраструктуру й людський капітал. Інший спосіб зміни технологічного середовища країни — це передача технології (technology transfer) з однієї країни в іншу. Визначальним фактором технологічного середовища країни (і відповідно готовності іноземних компаній передавати технологію в цю країну) є ступінь захисту прав інтелектуальної власності, що забезпечують закони цієї країни.

В. Аналіз економічного середовища

Аналіз економічного середовища міжнародного менеджменту має охоплювати макро- та мезорівневий його аспекти.

Макрорівень аналізу економічного середовища здійснюється за такими його характеристиками:

 • загальний платоспроможний попит,
 • вартість кредиту,
 • рівень накопичень та заощаджень населення,
 • темпи економічного зростання,
 • інвестиційна активність,
 • ресурсна забезпеченість,
 • стан валютного регулювання,
 • розвиненість інфраструктури бізнесу й інших.

Аналіз економічного середовища міжнародного менеджменту на мезорівні спрямований передусім на виявлення основних сил (чинників), які впливають на рівень конкуренції у галузі, поточних і потенційних змін, що безпосередньо впливають на результативність бізнесу підприємства.

Найбільш відомою моделлю аналізу зовнішнього середовища на рівні галузі є модель «п’яти сил», або «розширеного суперництва», М. Портера. Згідно з даною моделлю спільна та взаємопов’язана дія п’яти основних чинників — діючі конкуренти, покупці, постачальники, замінники та претенденти на вхід до галузі — визначає інтенсивність конкуренції та розподіл граничного прибутку у галузі між конкурентами.

Результати конкурентного аналізу галузі та ситуації підприємства дадуть можливість обґрунтовано оцінити його можливості (потенціал) конкурувати на міжнародному ринку. З метою ефективної організації проведення аналізу ситуації фірми застосовують спеціальний маркетинговий інструментарій — SWOT-аналіз. Вирішенню проблеми прискорення розвитку прогресивних Процесів у сфері виробництва та проведення об’єктивного оцінювання конкурентоспроможності підприємств допоможе використання моделі CAMS- аналіз. Така модель зображується у вигляді кубу з гранями: культура, влада, ринок, безпека (culture, authority, market, security).
3. Аналіз соціокультурного середовища
Фізичні особливості мають враховуватися передусім у змінах параметрів продукції (розмір одягу, його викрій, зручність, висота обладнання тощо).

Поведінкові особливості випливають із певних аспектів культури країн, яка суттєво впливає на увесь механізм ведення бізнесу у цих країнах.

У самому загальному вигляді культуру можна визначити як спосіб життя того чи іншого народу етнічної спільності.

 • Обґрунтування зв’язків між культурними факторами й бізнесом її сучасній літературі здійснюється в рамках трьох основних підходів: універсалістський,
 • економіко-кластерний,
 • культурно-орієнтований.

Практика міжнародного менеджменту дозволяє виділити і сформулювати низку культурологічних проблем у веденні бізнесу:

 1. мовні проблеми,
 2. невербальне спілкування,
 3. сприйняття,
 4. обставини часу й місця,
 5. етика,
 6. інформація в системі комунікацій,
 7. етноцентризм,
 8. релігія

Угруповання країн на основі схожості рис культур:

1. Англомовні.

2. Романські європейські.

3. Німецькі.

4. Скандинавський.

5. Близькосхідні (Туреччина, Іран, Греція).

6. Арабські (Кувейт, ОАЭ).

7. Далекосхідні.

8. Латиноамериканські.

9. Незалежні (Бразилія, Японія, Індія, Ізраїль).
Найбільші дослідження, у процесі яких аналізувалися культурні розходження й узагальнені подібні культурні характеристики, — це дослідження, проведені Ґіртом Гофстеде (Geert Hofstede)

У своїх дослідженнях Ґірт Гофстеде ідентифікував п’ять важливих факторів, по яких можна визначити культурні розходження між людьми:

 1. Соціальна орієнтація (social orientation) — індивідуалізм і колективізм
 2. Ставлення до влади (power orientation або power distance) – повага до влади і толерантність до влади
 3. Ставлення до невизначеності (uncertainty orientation) — прийняття невизначеності і неприйняття невизначеності
 4. Орієнтація на досягнення цілей (goal orientation) – активне цільове поводження (маскулінізм) і пасивне цільове поводження (фемінізм)
 5. Часова орієнтація (time orientation)

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий