Лекція 2 психологічний тренінг

Лекція 2 психологічний тренінг

Скачати 202.17 Kb.

Дата конвертації 25.04.2016 Розмір 202.17 Kb. Лекція 2

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
І СУЧАСНА ПСИХОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТРЕНІНГУ.
  В даний час існує ряд суперечностей у визначенні тренінгу як особливої ​​галузі прикладної психології. Досі кожна робота, присвячена даній проблемі, починається з визначення поняття тренінгу. У найбільш широкому контексті термін «тренінг» використовують для позначення різноманітних форм групової психологічної роботи. Однак паралельно існують і такі поняття, як групова психотерапія, психо-корекційні групи, групи досвіду, групи активного навчання, практичні експериментальні лабораторії. Як справедливо зауважує І.В. Вачков у своїй книзі «Основи технології групового тренінгу» (1999), визначає, що групи одного і того ж виду у різних авторів названі по-різному.

Розглядаючи тренінг у рамках діяльності з розвитку особистості, ми представимо різноманітні форми групової психологічної роботи, які межують з навчанням, терапією і корекцією.

Більшість авторів, що приділяють увагу проблематиці тренінгу в контексті соціальної та організаційної психології, концентруються на різних методичних прийомах організації процесу тренінгу: описують різні методики проведення тренінгових груп, приводять детальний опис вправ і прийомів (Арнольд, 1989; Большаков, 1996; Ємельянов, 1985; Жуков , Петровська, Растянников, 1990 і ін.) Тим часом, в циклі зазначених досліджень неодноразово наголошується, що при визначенні ефективності тренінгового курсу мова йде скоріше не про потужність теоретичної системи і народжених в її рамках прикладних методик, а про успішність окремих ведучих як особистостей і їх унікального досвіду.
«Вправи, прийоми, характерні для тієї, чи іншої психологічної школи тренінгу, є не більш ніж інструментом, результат застосування якого залежить не стільки від якості цього інструменту, скільки від особистості майстра, який з ним працює» ​​(Вачков, 1999, с. 18). Наступний пласт проблем — оволодіння новими навичками через » програвання » . Психологічний тренінг є одним з найбільш доступних шляхів різкого прискорення навчання в групі , що досягається завдяки сильному емоційному підкріпленню і посиленню зворотного зв’язку. Колективом авторів на чолі з Т.Ю.Базаровим виділені наступні області застосування тренінгу професійних навичок:
1 . Поповнення відсутніх знань .
2 . Виправлення недоліків у виконанні працівником посадових обов’язків .
3 . Доведення до автоматизму навичок роботи в кризових ситуаціях .
4 . Закріплення навичок роботи при виконанні особливо важливих для фірми функцій ( Управління персоналом , 2000 , с.300 ) .
Тренінг також виступає в якості » тренажера » , на якому в безпечній обстановці освоюються і вигострюються управлінські та інші знання і вміння. Груповий метод роботи дозволяє підвищити інтенсивність і стійкість виникаючих змін , максимально використовувати можливості кожного учасника.

В останнє десятиліття спостерігається активне зростання використання психологічного тренінгу для комплексної оцінки потенціалу співробітника — метод » центру оцінки» . Метод » центру оцінки» є інструментом для системного спостереження та оцінки ефективності поведінки в модельованих робочих ситуаціях . Програма тренінгу складається таким чином , щоб стимулювати учасників проявити ті можливості , які раніше не були задіяні на робочому місці. Тестові заняття проводяться протягом двох -трьох днів і включають різноманітні вправи , наприклад , дискусії в групах , індивідуальні та групові вправи , пробні робочі завдання , рольові ігри та презентації . За результатами спостереження за поведінкою учасників приймаються рішення про кар’єрні переміщеннях , формуванні резерву на висування.

Використання психологічного тренінгу для забезпечення особистісного зростання і вдосконалення співробітника (наприклад , для зниження конфліктності людини ) містить елементи психокорекції та психології впливу або навіть психотерапії ( наприклад , при звільненні) . В результаті співробітник не тільки покращує свою поведінку на робочому місці , але і змінює всю систему взаємовідносин з соціальним оточенням .
За підсумками всього вищесказаного стає очевидним , що тренінг як високо ефективний інструмент розвитку і досягнення змін займає особливе місце в сучасній боротьбі за підвищення продуктивності та якості праці , підвищення конкурентоспроможності організацій . Наш дослідницький інтерес до методичним та методологічним проблемам тренінгу стимулюється і підживлюється нагальними потребами практики , проблемами сьогодення .
ЕВознікновеніе психологічного тренінгу як нової форми взаємодії психолога з людьми, що потребують психологічної допомоги , і цих людей між собою найтіснішим чином пов’язано з розвитком групової психотерапії та психокорекції . Разом з тим ми вважаємо за необхідне позначити відмінність між цими поняттями.
Під психотерапією в даний час прийнято розуміти комплексний лікувальний вербальне і невербальне вплив на емоції , судження , самосвідомість людини при багатьох психічних , нервових і психосоматичних захворюваннях. Умовно розрізняють клінічно орієнтовану психотерапію , спрямовану переважно на пом’якшення або ліквідацію наявної симптоматики , і особистісно орієнтовану психотерапію , яка прагне допомогти людині змінити своє ставлення до соціального оточення і до власної особистості . (Див. «Психологія . Словник» під редакцією А. В. Петровського , М. Г. Ярошевського , 1990)
Психологічна корекція визначається як спрямоване психологічний вплив на ті чи інші психологічні структури з метою забезпечення повноцінного розвитку і функціонування особистості (Г. Л. Исуриной , 1990).
Групову психологічну корекцію зазвичай розглядають не тільки (і не стільки) як метод , застосовуваний у медицині , але і в якості напрямки діяльності практичного психолога ( не обов’язково лікаря- психотерапевта ) .
Групова психотерапія набагато старше психологічного тренінгу — її виникнення у власному розумінні слова дослідники відносять до 1904-1905 рр. . , Пов’язуючи цей момент з лікарською діяльністю І. В. Вяземського ( Росія ) і Дж. Претт ( США ) , а появою терміну » групова психотерапія » ми зобов’язані Дж. Морено , який запропонував його в 1932 році. Між тим часом виникнення психологічного тренінгу прийнято вважати тільки 50 -ті роки , коли М. Форверг розробив новий метод , основою якого були рольові ігри з елементами драматизації і який був названий соціально — психологічним тренінгом — СПТ . На підставі великої експериментально -дослідної роботи Форверг зробив висновок про ефективне вплив СПТ на підвищення интерперсональной компетентності за рахунок інтеріоризації змінених установок особи і їх перенесення на професійну діяльність .
У чому ж полягають основні відмінності групового психологічного тренінгу від терапії , корекції і навчання?
По-перше , на відміну від психотерапії мети тренінгової роботи не пов’язані власне з лікуванням. Ведучий тренінгу орієнтований на надання психологічної допомоги , а не на лікувальний вплив . Це положення , зрозуміло, не виключає можливості застосування оздоровчих процедур. У тренінгу можуть брати участь не тільки фактично здорові люди , але і невротики і люди в прикордонних станах психіки. В останньому випадку практичному психологу ( який не має медичної освіти ) рекомендується працювати спільно з клінічним психотерапевтом.
По-друге , відмінність психологічного тренінгу від психокорекції визначається тим , що у тренінгу приділяється увагу не стільки дискретним характеристикам внутрішнього світу , окремим психологічним структурам , скільки розвитку особистості в цілому. Крім того , корекція безпосередньо пов’язана з поняттям норми психічного розвитку , на яку вона орієнтується , в той час як у деяких видах тренінгів взагалі не приймається категорія норми .
По-третє , тренінгову роботу неможливо звести лише до навчання , тому що когнітивний компонент не завжди є у тренінгу головним і може часом взагалі відсутні. Ряд фахівців вважає найбільш цінним для учасників тренінгу отримання , насамперед , емоційного досвіду. Втім , психологічний тренінг дуже тісно стикається з розвиваючим навчанням , розуміється в широкому сенсі слова .

При всьому цьому у тренінгу можуть застосовуватися психотерапевтичні , корекційні та навчальні методи , що в цілому ряді випадків не дозволяє однозначно визначити форму групової роботи.

 1. ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТРЕНІНГА.

Психодинамічний підхід.

До психодинамічних підходу відносять, насамперед , транзакційний аналіз і психодраму , а також тілесно — орієнтовану психотерапію .

Як пише В.Ю.Большаков у своїй книзі про психотренинге , транзакційний аналіз — це «психологічний метод , який допомагає людям підійти раціонально до аналізу власного і чужого поведінки , краще усвідомити себе і структуру своєї особистості , а також сутність взаємодії з іншими людьми і внутрішньо запрограмований життєвий стиль — сценарій «( Большаков , 1996, с.36 ).

Е. Берн у своїй книзі » Транзакційний аналіз в групі» виділяє чотири види психологічного впливу , які здійснює провідний в рамках цього підходу : деконтамінація , рекатектірованіе , прояснення і переорієнтація .

» Деконтамінації означає , що коли реакції , почуття або думки фальсифіковані або спотворені, ситуація направляється за допомогою процесу , аналогічного анатомічною препаруванню . Рекатектірованіе означає , що змінюється дієве акцентування , здійснюване пацієнтом на різних аспектах свого досвіду. Прояснення означає , що пацієнт починає сам розуміти , що відбувається , внаслідок чого отримує стабільну можливість керувати новим станом , і є надія , що він зможе перенести ці процеси без допомоги терапевта на нові ситуації , з якими стикатиметься після закінчення тренінгу . Переорієнтація означає , що в результаті всього попереднього поведінку , реакції , прагнення пацієнта змінюються таким чином , що набувають достатню узгодженість , щоб стати конструктивними » (Берн , 1994, с.10 ) .
Втручання в життєвий сценарій , яке здійснюється за допомогою цих чотирьох видів впливу , — найбільш тонка і складна робота ведучого. У ході занять учасники досягають інсайту — моменту осяяння , коли стають ясними справжні мотиви поведінки , тих чи інших вчинків .
Виникнення інсайту супроводжує і інший напрямок психодинамічного підходу — психодраму . Психодраму визначають як » інсценування » реальних проблем учасників з обов’язковим розподілом ролей. На відміну від транзактного аналізу , в психодрамі людина не розкладає свій життєвий сценарій по поличках , а програє його на сцені , досягаючи розуміння й емоційної розрядки через катарсис — внутрішнє очищення в процесі емоційного відреагування . У момент катарсису настає внутрішнє осяяння , яке допомагає по — іншому поглянути на ситуацію , осмислити її і позбутися від сковує дії неефективних сценаріїв .

Однією з найбільш популярних і спрощених модифікацій психодрами є рольовий тренінг ( Арнольд , 1989). Учасники розігрують невиправні сценарії , а невеликі епізоди , пробуючи себе в різних психологічних ролях. Цей метод розрахований на поглиблення і вдосконалення соціалізації , корекції ціннісних та морально- етичних установок учасників і пов’язаного з ними внутрішнього психологічного самопочуття . Опрацювання ролей , установок , переживань , спостереження як за власним самопочуттям , так і за станом інших членів групи дозволяють досягти достатньої емоційної глибини , підготувати зміна оцінок , орієнтирів і позицій .

Істотно розширює можливості методу те, що він застосовний у разі навмисного або неусвідомлюваного опору змінам , коли корекція своєї поведінки на рівні свідомості утруднена.
Основним завданням рольового тренінгу вважається розвиток комунікативних функцій і корекція навичок спілкування , зняття » затискачів » і » комплексів» ( Там же). Цю загальну задачу можна розділити на ряд більш приватних :
• активізація невербальних мов спілкування ;
• розвиток емпатичних потенціалу , вміння концентруватися на партнері по спілкуванню ;
• відпрацювання спонтанного поведінки ;
• легкість дій у присутності інших людей;
• вміння легко і гнучко орієнтуватися в типових ситуаціях життєвого та побутового плану , найпростіших конфліктах виробничого і особистого характеру ;
• вміння правильно поводитися в ситуації конфлікту аж до самих складних і особисто значущих ситуацій ( Арнольд , 1989).
Один з провідних ідеологів тілесно — орієнтованої терапії В. Райх визначає суть зростання клієнтів під впливом тренінгу як » … процес розсмоктування психологічного і фізичного панцира , поступове становлення більш вільним і відкритим людською істотою » ( Райх , 1993, с . 10). Робота зі своїм тілом , дотики інших членів групи , постійний аналіз своїх внутрішніх відчуттів дозволяють учасникам прийти до більш повного усвідомлення себе, своєї суті .
При цьому розвиток учасників , на думку ще одного представника тілесно — орієнтованої терапії , М. Фельденкрайза , проходить через наступні стадії:
1 . » Природний спосіб «
Деякі дії людина робить так само , як і тварини : б’ється, бігає , відпочиває. Усі природні діяльності функціонують однаково в кожній людині , так само , як вони однакові у всіх голубів або у всіх бджіл.
2 . » Індивідуальна стадія «
Окремі люди знаходять свій власний , індивідуальний спосіб виконання дій. Якщо цей спосіб дає якісь переваги , він переймається іншими.
3 . «Метод або професіоналізація «
На третій стадії з’являється щось спільне в тому , як різні люди виконують один і той же процес . Далі процес виконується вже відповідно зі специфічним методом , заснованим на знанні , а не природно.
4 . » Завчений метод витісняє природний»
Ми можемо спостерігати , як природна практика поступово поступається місцем здобувається методам , » професіоналізму » (див. : Фельденкрайз , 1993, с.62 — 73).
Таким чином , в рамках психодинамічного підходу основною детермінантою особистісного розвитку та поведінки розглядаються несвідомі психічні процеси . Психологічне втручання спрямовується на досягнення усвідомлення конфлікту між свідомим і несвідомим і власного несвідомого , » розсмоктування панцира » , вибудуваного свідомістю. Цьому завданню підпорядкований і метод : досягнення усвідомлення досягається за рахунок » витягування несвідомого назовні » через аналіз символів , опору і перенесення , увагу до своїх внутрішніх відчуттів і реакцій тіла. Сама процедура будується таким чином , щоб сприяти прояву несвідомого в зовнішньому плані.
ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД

Робота в бихевиорально — орієнтованих групах спрямована на виділення неефективних і випробування нових видів поведінки в безпечному оточенні . Суть методу полягає в тому , що коли незабаром , згідно постулатам біхевіоризму , весь свій досвід людина набуває вигляді навчання , то для виправлення неадекватної поведінки необхідно відучити його від неефективних реакцій і перевчити , виробити більш адаптивні реакції . Типова методика тренінгу — репетиція поведінки . Учасникам демонструється успішна модель поведінки , а потім вони намагаються її освоїти. Успішні дії учасників позитивно підкріплюються реакцією групи або ведучого , а неуспішні — гасяться негативним підкріпленням . Широко застосовується підхід з «організації успіху » . При такому підході тренер протягом всієї роботи утримує позитивний баланс зворотного зв’язку , концентруючись переважно на успішних діях учасників .

Як приклад розберемо такий популярний вид поведінкового тренінгу , як тренінг умінь . Групи цього типу орієнтовані головним чином на розвиток конкретних , найчастіше ділових умінь і навичок. Основними клієнтами тренінгу умінь стають керівники різного рівня , підприємці та ділові люди.
Цілями такого тренінгу є:
• навчання пристосувальним вмінням, корисним при зіткненні зі складними життєвими ситуаціями , розвиток поведінки , що розглядається як бажане або членами групи , або суспільством в цілому;
• обговорення проблем , з якими учасники зіткнулися в реальних умовах , допомогу учасникам у розвитку вміння керувати, застосування отриманих знань поза групою ;
• вдосконалення комунікативних умінь для більш ефективної взаємодії з іншими в конкретних ситуаціях (здійснення продажів , ведення переговорів) ;
• оволодіння вміннями діагностики індивідуальних , групових і організаційних проблем : дозвіл конфліктних ситуацій в групі і зміцнення групової згуртованості ( Большаков , 1996).

Програма тренінгу складається виходячи з професійної приналежності і заздалегідь сформульованого запиту клієнта. Можна виділити п’ять блоків проблем , які є основою для імпровізації ведучого. Це — складання ділового листа , техніка спілкування , техніка перехоплення й утримання управління , організація виробництва , комерційна діяльність . Залежно від запитів учасників акцент робиться на той чи інший блок . Отримав замовлення провідний складає попередній план роботи , відбирає необхідні відеозапису та наочні посібники для групових занять . Попереднє знайомство з самими учасниками і з результатами їх тестування дозволяє розробити стратегію і тактику ведення тренінгу , виробити індивідуальний підхід до кожного з урахуванням його сильних і слабких сторін .

Таким чином , представники цього напрямку концентрують свою увагу на поведінці як єдиної психологічної реальності , доступною безпосередньому спостереженню. Неадаптативну поведінку розглядають як результат неправильного научіння. Отже , мета психологічного втручання — це перенавчання , тобто заміна неадаптивних форм поведінки на адаптивні (еталонні , правильні ) . Перенавчання здійснюється за допомогою класичних біхевіоральних методів: оперантне обумовлення , научіння за моделями , Соціальне навчання .

Гуманістичний підхід

Попередні два підходи розглядають людину як недосконалий об’єкт , який за певних маніпуляціях ведучого і під впливом групового впливу повинен придбати більш правильні контури . Гуманістичний напрямок виходить з визнання унікальності та самоцінності людської особистості. Головне тут — усвідомлення цінності свого існування , прийняття відповідальності за скоєні вчинки , рішення проблеми автентичності — «відповідності способу буття людини в світі внутрішній природі його особистості» ( Большаков , 1996).

До гуманістичного підходу можна віднести такі широко відомі напрямки в психологічному тренінгу , як групи зустрічей ( Роджерс , 1994) і тренінг сензитивності ( Петровська , 1982).
К.Роджерс , активно розвиваючи свій напрямок , сформулював необхідні і достатні умови конструктивних змін учасників тренінгу. Їм були названі три установки особистості консультанта: конгруентність , емпатія і безумовне позитивне прийняття (повага ) . Прохідні тренінг учасники побуждаются до фіксації , оцінки та інтерпретації дій і поведінки партнерів і самих себе. У групі заохочується спонтанність прояву почуттів , відкрите звернення уваги на інтерпретації ворожості , невпевненості в собі , прояви психологічного захисту .
Сама процедура групових занять характеризується максимально вільним стилем управління . Ведучий відмовляється направляти і організовувати діяльність учасників , створюючи ситуацію фрустрації . Учасники змушені виявляти активність і приймати на себе відповідальність за все, що відбувається під час занять. Групи зустрічей орієнтовані на формування міжособистісних відносин і вивчення процесів , що відбуваються в малих групах. Головний акцент при цьому ставиться не стільки на груповому процесі чи процесі розвитку навичок міжособистісної взаємодії , скільки на пошуку автентичності й відкритості у взаєминах з іншими.
Зміст взаємодій служить засобом для розуміння процесу взаємодії . Вивчення групових процесів і групової динаміки дає інформацію про міжособистісних відносинах і поведінці членів групи в реальному житті. Розвиток міжособистісних умінь і соціально -психологічної компетентності передбачає розуміння групових процесів , що заохочують самосприйняття .
Більшість ефективних змін відбувається в груповому , а не в індивідуальному контексті. Для того щоб виявити і змінити свої неадаптівние установки і виробити нові форми поведінки , люди повинні вчитися бачити себе такими, якими їх бачать інші .
К.Рудестам називає наступні цілі та завдання груп зустрічей:
• навчання учасників міжособистісному поведінці;
• підтвердження на практиці теорії групової динаміки ;
• опрацювання проблем , з якими учасники стикалися в реальному житті ;
• допомогу учасникам у розвитку вміння керувати ;
• застосування отриманих знань поза групою ;
а також :
• розвиток самопізнання за рахунок зниження бар’єрів психологічного захисту і усунення нещирості на особистому рівні — розуміння цілей , що ускладнюють або полегшують розвиток групи — осягнення міжособистісних відносин у групі;
• оволодіння вміннями діагностики індивідуальних , групових та організаційних проблем ( Рудестам , 1993).
Група прагне визначити якомога більше можливостей вибору при зустрічі з життєвими труднощами і проблемами. Підкреслюється значення автентичності в міжособистісних взаєминах. Невизначеність цілей та процесу породжує розмаїтість почуттів , які необхідно зрозуміти , навчитися розділяти їх і бути сприйнятливим до повторної щирою розкриває комунікації . Учасники групи можуть досліджувати свої міжособистісні стилі та експериментувати з ними , встановлюючи взаємини з іншими. Вони розвивають у групі комунікативні вміння , які включають опис поведінки , комунікацію почуттів , активне слухання , зворотний зв’язок , конфронтацію.
Групи сензитивного тренінгу акцентовані на загальному розвитку індивіда . У рамках цієї орієнтації первинним є виявлення життєвих цінностей індивіда , посилення почуття самоідентичності . Тренінг спрямований на розвиток сензитивной здібності , без актуалізації якої ускладнено правильне розуміння особистісних якостей і станів партнерів , відносин, що складаються між ними.
Цілі і завдання сензитивного тренінгу:
• розвиток компетентності в спілкуванні ;
• розвиток активної соціально -психологічної позиції учасників ;
• підвищення психологічної культури ;
• розвиток соціально — перцептивної компетентності ;
• придбання учасниками групи узагальнених діагностичних знань і умінь ;
• розвиток самопізнання за рахунок зниження бар’єрів психологічного захисту і усунення нещирості на особистому рівні ( Петровська , 1982).
Провідним методичним засобом сензитивного тренінгу виступають психогимнастические вправи , які дають різноманітний матеріал, необхідний для усвідомлення процесу та результатів соціально — перцептивної діяльності , а також формують середовище, що дозволяє кожному учаснику розвивати свої перцептивні здібності.

Таким чином , представники гуманістичного спрямування трактують неконструктивну поведінку і невротичний внутрішній стан як наслідок неможливості самоактуалізації . Проблеми і дезадаптація виникають тоді , коли блокуються потреби вищого рівня , що пов’язано з недостатнім саморозумінням і прийняттям себе , недостатньою цілісністю «Я». У цьому випадку метою психологічного втручання буде створення умов , в яких людина зможе пережити емоційний досвід , який сприяє усвідомленню та прийняттю себе , що сприяє особистісної інтеграції .

 1. ЕФЕКТ ТРЕНІНГУ.

Аналізуючи питання про ефект тренінгу , можна зробити висновок , що , незважаючи на різні концептуальні платформи , представники різних напрямів виділяють стандартний набір змін , які відбуваються з учасниками в процесі тренінгу .
У першу чергу , в результаті міжособистісної взаємодії розвиваються і оптимізуються комунікативні здібності , що відбивається в навичках спілкування і прийомах міжособистісного оцінювання ( Петровська , 1982; 1989). Шлях до розвитку навичок спілкування у різних психологічних напрямків різний: від оволодіння несвідомим , яке сковує і дезорієнтує поведінку , до безумовного визнання і прийняття себе таким , який ти є або прямого » натаскування » на обрані зразки поведінки .
Інший блок змін стосується соціально -психологічної компетентності , вміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях , розуміти інших людей , вибирати і реалізовувати адекватні форми спілкування ( Вачков , 1999). Психодинамический підхід досягає цього ефекту через подолання бар’єрів і захисних механізмів несвідомого , що призводять до спотвореної інтерпретації чужого і власного поведінки . Біхевіористи спеціально розвивають і вдосконалюють навички соціальної перцепції , розкладають по поличках зовнішні елементи поведінки . Гуманістичний підхід стимулює відкритість і готовність зрозуміти і прийняти поведінку іншої людини .
Окремо можна розглядати і такий ефект тренінгу , як уміння поставити себе на місце партнера по спілкуванню , розвиток емпатії ( Большаков , 1996). Виникнення цього ефекту констатується і в рамках поведінкового підходу , і в психодинамическими напрямку. Однак найбільших успіхів у розвитку здатності до співпереживання досягають представники гуманістичного спрямування.

Крім перерахованих вище блоків слід згадати і такі наслідки спрямованого групового впливу:

1 . Розвиток внутрішньої та зовнішньої свободи , зменшення числа штампів і затискачів .
2 . Підвищення самооцінки , впевненості в собі.
3 . Розвиток уяви , вміння нестандартно , оригінально мислити.
4 . Підвищення пошукової активності , орієнтація на активну позицію ( Арнольд , 1989).
Л.А. Петровська у своїх роботах зазначає , що досвід переживань , отриманий в процесі роботи групи , стає важливою емоційної компонентою цілого ряду ефектів . Сюди відносяться децентрация , що виявляється в більшій спрямованості до партнерів по спілкуванню ; розвиток гуманістичної установки щодо партнерів; зростання соціально -психологічної активності учасників тренінгу; усвідомлення ними спілкування як самостійної цінності ( Петровська , 1989). Підвищується ефективність оперативної саморегуляції (регулювання своєї поведінки в конкретних короткочасних ситуаціях) , перспективної саморегуляції (протягом тривалого відрізка часу ) ( Вачков , 1999).

 1. 4 . Специфічні риси і основні парадигми тренінгу
  Специфічними рисами тренінгів , сукупність яких дозволяє виділяти їх серед інших методів практичної психології , є:
  • дотримання ряду принципів групової роботи ;
  • націленість на психологічну допомогу учасникам групи в саморозвитку , при цьому така допомога виходить не тільки (а часом і не стільки) від ведучого, скільки від самих учасників ;
  • наявність більш -менш постійної групи (зазвичай від 7 до 15 осіб) , періодично збирається на зустрічі або працюючої безперервно протягом двох-п’яти днів ( так звані групи — марафони ) ;
  • певна просторова організація (найчастіше — робота в зручному ізольованому приміщенні , учасники більшу частину часу сидять у колі ) ;
  • акцент па взаєминах між учасниками групи , які розвиваються і аналізуються в ситуації «тут і тепер » ;
  • застосування активних методів групової роботи ;
  • об’єктивація суб’єктивних почуттів і емоцій учасників групи щодо один одного і що відбувається в групі , вербализовать рефлексія ;
  • атмосфера розкутості і свободи спілкування між учасниками , клімат психологічної безпеки.
  У рамках цих рис існує величезна кількість модифікацій конкретних форм тренінгів , сильно різняться між собою за цілою низкою ознак . Особливо великий розкид мається в часі роботи груп : від двох днів до п’яти і більше років з щотижневими зустрічами (наприклад , в груп — аналізі ) . Важливою загальною рисою тренінгів є їх стадійність , обумовлена ​​соціально — психологічними закономірностями розвитку малої групи. Як правило , в процесі будь-якого тренінгу можна виділити три основні стадії : початкову , робочу і кінцеву . Іноді ці стадії характеризують як етапи » відтавання » , » зміни » , » заморожування » .
  Тренінгу , будучи формою практичної психологічної роботи , завжди відображають своїм змістом певну парадигму того напрямку , поглядів якого дотримується психолог , який проводить тренінгові заняття . Таких парадигм можна виділити декілька:
  1 . тренінг як своєрідна форма дресури , при якій жорсткими маніпулятивними прийомами за допомогою позитивного підкріплення формуються потрібні патерни поведінки , а за допомогою негативного підкріплення » стираються » шкідливі , непотрібні , на думку ведучого;
  2 . тренінг як тренування , в результаті якої відбувається формування і відпрацювання умінь і навичок ефективної поведінки ;
  3 . тренінг як форма активного навчання , метою якого є насамперед передача психологічних знань , а також розвиток деяких умінь і навичок ;
  4 . тренінг як метод створення умов для саморозкриття учасників і самостійного пошуку ними способів вирішення власних психологічних проблем.
  Парадигми розташовані в списку за ступенем зменшення рівня маніпулятивності ведучого і зростання відповідальності за те що на тренінгу і усвідомленості учасників групи. » Дресирувальник » повністю бере відповідальність на себе за зміни, що відбуваються в учасниках , і абсолютно не цікавиться рівнем усвідомленості групових і внутрішньоособистісних процесів . «Тренер » делегує » тренуємих » тільки малу частину відповідальності і займається » натаскуванням » для розвитку необхідних умінь і навичок. «Вчитель» здатний здійснювати співробітництво з учасниками , однак займає звичайно позицію » зверху» і не ризикує повністю віддавати членам групи відповідальність за них. «Ведучий» бере на себе відповідальність тільки за створення для учасників сприятливих і безпечних умов , в яких можливий старт самозміна .
  Різне розуміння психологічного сенсу тренінгу знаходить своє відображення і в різноманітності назв фахівця, який проводить тренінг : ведучий , керівник , директор групи , тренер , експерт , фасилітатор та ін Зрозуміло, далеко не кожен проведений тренінг можна впевнено віднести до якогось одного з виділених видів , оскільки зазвичай перед тренінгом ставиться не одна , а кілька приватних завдань, вирішення яких може здійснюватися наскрізними методами різних напрямків. Крім того , в літературі не раз підкреслювалася значна роль особистості ведучого тренінгової групи , індивідуальний стиль і особливості якого можуть деколи йти врозріз з парадигмою того психологічного напрямку , в якому він працює , і мати більше значення , ніж застосовувані ним методики і прийоми .
  Вправи і прийоми, характерні для тієї чи іншої психологічної школи тренінгу , є не більш ніж інструментом , результат застосування якого залежить не стільки від якості цього інструменту , скільки від особистості майстра , з ним працюючого. Внаслідок цього ми вважаємо , що навіть жорстко маніпулятивні зовні прийоми нейролінгвістичного програмування можуть бути використані не в цілях маніпуляції , а з метою полегшення процесів саморозкриття і самоактуалізації учасників групи.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий