Квнз «Запорізький педагогічний коледж» зор підготовка майбутніх вихователів до фізичного виховання дошкільників засобами інноваційних оздоровчих технологій

Підготовка майбутніх вихователів до фізичного виховання дошкільників засобами інноваційних оздоровчих технологій
Квнз «Запорізький педагогічний коледж» зор підготовка майбутніх вихователів до фізичного виховання дошкільників засобами інноваційних оздоровчих технологій

Скачати 169.06 Kb.

Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 169.06 Kb. ОЛАСЮК Ю. В.

КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Здоров’я дитини – багатство родини!

Здоров’я народу – багатство країни!
Однією з найважливіших характеристик соціально-економічного, морального і культурного розвитку суспільства є здоров’я населення країни. Але в Україні сьогодні спостерігається зниження “здоров’я нації” як інтегративного показника фізичного, психічного і соціального здоров’я громадян. Особливе занепокоєння викликає зниження рівня здоров’я дітей дошкільного віку, оскільки в цей віковий період закладається фундамент нормального фізичного розвитку людини та виховуються основні риси її особистості. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я за останні десятиріччя в Україні погіршився стан здоров’я дошкільників – знизилася кількість абсолютно здорових і збільшилася кількість дітей, які мають хронічні захворювання і різні відхилення у стані здоров’я.

Оновлення сучасного змісту дошкільної освіти, зокрема фізкультурної, спрямоване на підвищення вимог до рівня загальної і спеціальної теоретичної та практичної підготовки фахівців, які організовують рухову діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах різного типу. Проте існуюча система підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів, здатних на високому професійному рівні керувати процесом фізичного виховання дітей дошкільного віку, не задовольняє сучасних потреб: у більшості випускників не сформована готовність до фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей, яка значною мірою визначає успішність реалізації функцій інструктора з фізичної культури дошкільного навчального закладу.

Серед оздоровчих завдань особливе місце займає охорона життя і зміцнення здоров’я дітей, і всебічний фізичний розвиток, вдосконалення функцій організму, підвищення активності і загальної працездатності.

Зважаючи на специфіку дітей дошкільного віку, оздоровчі завдання визначаються в конкретнішій формі: допомагати формуванню вигину хребта, розвитку зведень стопи, зміцненню зв’язково-суглобового апарату, сприяти розвитку всіх груп м’язів, особливо м’язів-розгиначів, правильному співвідношенню частин тіла, вдосконаленню діяльності серцево-судинної і дихальної системи.

Крім того, необхідно підвищувати загальну працездатність у дітей враховуючи особливості розвитку дитячого організму: допомагати правильному і своєчасному окостенінню, формуванню вигинів хребта, сприяти правильному розвитку терморегуляції, удосконалювати діяльність центральної нервової системи: сприяти врівноваженості процесів збудження і гальмування, їх рухливості, а також вдосконаленню рухового аналізатора, органів чуття.

Саме в період дошкільного дитинства відбуваються важливі процеси становлення особистості дитини, формування її здібностей, стійкого інтересу до різних форм роботи з фізичного виховання, навичок здорового способу життя і на цій основі — створення міцного фундаменту здоров’я.

Тому одним із шляхів вирішення цієї проблеми є цілеспрямоване використання в процесі фізичного виховання дошкільників відомих фізкультурно-оздоровчих методик та інноваційних технологій.

У працях Т.Ю. Круцевич визначення поняття «фізкультурно-оздоровча» технологія поєднує процес використання засобів фізичного виховання в оздоровчих цілях і наукову дисципліну, розробляючи та вдосконалюючи основи методики побудови фізкультурно-оздоровчого процесу.

Доктор педагогічних наук О. М. Пєхота розуміє педагогічну технологію як нову концепцію взаємовпливу інноваційних засобів та методів навчання і підходу до організації навчання. У фізкультурній освіті педагогічну технологію розглядають О. В. Іващенко та А. В. Забара. За такого підходу педагогічна технологія виступає як система теорій, ідей, засобів і методів організації навчальної діяльності, для ефективного забезпечення якої повинні розв’язуватися проблеми, що охоплюють усі аспекти засвоєння знань і практичних умінь у сфері фізичного виховання.

Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики вивчення і впровадження нових методів навчання і виховання дітей.

Отже, актуальність цієї теми полягає у необхідності визначення сучасних, нетрадиційних підходів в процесі використання конкретних форм фізичної культури.

Слід пам’ятати про те, що застосування різноманітних ефективних профілактичних, оздоровчих технологій та діагностичних методик у навчально-виховному процесі і постійне здійснення моніторингу стану здоров’я дітей є своєрідною запорукою створення здоров’язберігаючого середовища, тобто середовища, у якому дитині приємно і безпечно знаходитися, що стимулює її розвиток, забезпечує комфортні умови для формування здоров’я і є оптимальним для її зростання.

Термін «інновація» означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов’язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових «переможних методик», які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей групи та окремих вихованців, їхніх бажань, здібностей тощо.

Поняття «технологія» виникло у світовій педагогіці як протиставлення існуючому поняттю «метод». Недолік методу полягає в його негнучкості та статистичності. Широкого поширення термін «технологія» («технологія в освіті») набув у 40-ві роки і був пов’язаний із застосуванням нових аудіовізуальних засобів навчання. У 60-ті роки поняття «технологія освіти» розглядалося під кутом зору програмного навчання і використання обчислювальної техніки у навчанні.

Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка і спонукає до розробок і впровадження нових освітніх технологій.

З початку 80-х років все більше вживається термін «педагогічні технології». У визначенні їхньої суті немає єдиного погляду: одні розуміють це як певну систему вказівок щодо використання сучасних методів і засобів навчання; інші цілеспрямоване застосування прийомів, засобів, дій для підвищення ефективності навчання; треті — цілісний процес визначення мети, обгpунтування плану і програми дій та навчальних методів. Кожний з цих підходів має право на існування, бо охоплює різні сторони навчального процессу, тому існує різноманітна кількість педагогічних технологій .

Що таке готовність педагога до інноваційної педагогічної діяльності? Це особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії.

Інноваційне навчання (лат. innovation — оновлення, зміна) зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальної та освітньої діяльності, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально — адаптованих можливостей особистості.

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.

Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку в ДНЗ слід виокремити: фітболгімнастику, шоугун-терапію, масаж, художню гімнастику, пальчикову (вправи, ігри, картинки), дихальну та звукову гімнастику, імунну гімнастику, гідроаеробіку, психогімнастику (вправи, ігри, етюди, пантоміми) тощо.

За останні роки популярності набуло застосування в практиці роботи ДНЗ оздоровчих технологій, що використовуються з профілактично-лікувальною метою, серед них можемо виділити наступні: фітотерапія (чаї, коктейлі, фітомішечки); аромотерапія (ароматизація приміщення); вітамінотерапія (вітамінізація страв ) .

Як показала практика, досить ефективним є впровадження у процеси життєдіяльності дитини оздоровчих технологій терапевтичного спрямування, до яких відносяться: арттерапія, піскова терапія, казкотерапія, ігрова терапія, сміхотерапія; музична терапія; кольоротерапія, тощо . У щоденному житті дитини варто використовувати різноманітні оздоровчі технології.

Фітболгімнастика. Досить цікавими є поєднання казкотерапії з нетрадиційними методами зміцнення фізичного здоров’я дітей, зокрема, фітболами. Ці заняття сприяють корекції психомоторного, мовного, емоційного, загального психічного розвитку дітей дошкільного віку. Фітболгімнастика включає виконання гімнастичних вправ на великих надувних м’ячах різного розміру і конфігурації. Вправи на м’ячах можна використовувати у навчально-виховному процесі під час різних організаційних форм роботи з дітьми як на заняттях з фізичної культури, фізкультпаузах, валеохвилинках, святах, розвагах тощо так і на прогулянках.

Одним з основних засобів комплексу нетрадиційних засобів і методів фізичної культури для дошкільнят, які мають відхилення дихальної системи, є Тайцзи-цигун-терапія, здійснювана за принципом лаоської дихальноі гімнастики. Подих є важливою ланкою дихальної гімнастики і використовується з метою лікування та профілактики підтримки психічного і фізичного здоров’я. Цілющі механізми лаоської дихальної гімнастики полягають у тому, що вони дають позитивний вплив на кору великих півкуль мозку і вегетативних центрів підкірки, на ендокринну, імунну, дихальну, серцево-судинну, травну, сечостатеву системи організму людини.

Шоугун-терапія. Це ефективний засіб для розвитку і підвищення імунного стану людини, зокрема, дитини дошкільного віку. Шоугун-терапія — це робота з внутрішньою енергією за допомогою рук. Ще давньокитайській медицині були добре відомі зони на тілі людини, де сконцентрована практично повна інформація про внутрішні органи. Ці зони: долоні рук, вушні раковини, обличчя, ступні ніг. Пальці і долоні розглядаються як кінцеві чи початкові зони п’яти енергетичних каналів. Великий палець звільняє чи концентрує енергію каналу легень. Вказівний — пов’язаний з каналом товстої кишки. Середній — з каналом перикарда. Безіменний — з каналом «трьох обігрівачів». Мізинець — з каналом серця.

Основу методики вправ шоугун-терапії становить спосіб концентрації енергії. Для використання цього методу необхідно провести діагностичне обстеження, котре необхідне для того, щоб виявити симптоми наявності або відсутності енергії у різних органах.

Масаж- це засіб терморегуляції, тактильний подразник, заспокійливий засіб для зняття втоми. Він підвищує опірність організму і корисний у будь-якому віці.

Для зміцнення імунної системи дітей застосовуються різні види лікувально- профілактичного масажу, а саме: масаж стопи (у положенні стоячи або сидячи катати ступнею маленькі м’ячі з нерівною поверхнею, кульки), крапковий, «пляшковий», щіточковий масаж, масаж за допомогою махрової рукавички, «горіховий масаж» (2-3 секунди) тощо.

Зокрема, суть точкового масажу — масажування біологічно активних точок, більшість яких розміщена на обличчі та шиї. За допомогою «горіхового масажу» активізуються енергетичні точки. Усі види масажу можна проводити як в дитячому садку так і вдома.

За останні роки популярності набуло застосування в практиці роботи ДНЗ оздоровчих технологій, що використовуються з профілактично-лікувальною метою, серед них можна виділити наступні: фітотерапія (чаї, коктейлі, фітомішечки), аромотерапія (ароматизація приміщення), вітаміно-терапія (вітамінізація страв).

Фітотерапія. Незважаючи на бурхливий розквіт хімії, появу нових високоефективних ліків, останнім часом спостерігається повернення до древніх методів народної медицини, що нагромадила неоціненний досвід відновлення здоров’я людини, перевірений роками, Одним з таких методів є фітотерапія. Ефективність траволікування аніскільки не поступається іншим методам терапії. В умовах дитячого дошкільного закладу персонал має великі можливості для використання фітотерапевтичних методів профілактики, реабілітації і лікування своїх вихованців.

Фітотерапія застосовується при захворюванні всіх органів і систем людини, навіть, може застосовуватися як профілактичний засіб, як один із засобів підвищення фізичної активності людини.

Існують трави, рослини, які мають вітамінний комплекс, що, звісно, дуже впливає на самопочуття.

Аромотерапія — лікування ароматами. Народний досвід минулого і дослідження вчених довели, що запахи здатні керувати настроєм і працездатністю. Аромотерапію застосовують у поєднанні із музикотерапією. Сеанс триває 20-30 хвилин. Курс аромотерапії (від 10 до 20 сеансів) призначений для ослаблених, пригнічених чи, навпаки, перезбуджених дітей.

Як показала практика, досить ефективним є впровадження у процеси життєдіяльності дитини оздоровчих технологій терапевтичного спрямування. до яких відносяться: казкотерапія, ігрова терапія, сміхотерапія, музична терапія, кольоротерапія тощо. У щоденному житті дитини варто використовувати різноманітні оздоровчі технології.

Хромотерапія — наука, що вивчає властивості кольору.

Кольору здавна надавали магічного значення. Він позитивно чи негативно діє на людину, адже в людини зір є найважливішим із усіх видів відчуттів.

Вплив кольору на людей неоднозначний і суто індивідуальний. Він має вибірковий характер, і це потрібно враховувати, регулярно працюючи з дошкільнятами. Енергія кольору та колірні відчуття впливають на функції вегетативної нервової системи, ендокринних залоз та інші життєво важливо органи та процесів в організмі. Так, синій колір заспокійливо впливає на організм, розслаблює, знімає спазми, зменшує головний біль, знижує апетит. Блакитний колір гальмує психічну неврівноваженість, а фіолетовий колір — психічні і фізіологічні процеси, погіршує настрій людей. Червоний колір активізує, підвищує фізичну працездатність, викликає відчуття теплоти, стимулює психічні процеси. Зелений колір заспокоює, створює добрий настрій. Цей колір сприятливо впливає на соматично ослаблених дітей, під час лікування запалень, при ослаблені зору. Рожевий поліпшує настрій, тонізує організм, а жовтий колір — колір радості, спокою, теплоти: він нейтралізує негативні дії.

Казкотерапія. Народження здорової дитини стало рідкістю, зростає кількість вроджених аномалій, мовних розладів у дітей. І значна роль в подоланні вад належить корекційному фізичному вихованню.

Ефективність виконання дошкільниками фізичних вправ значно поліпшується, якщо їх виконання відбувається на позитивному емоційному тлі, яке, зокрема, може забезпечити використання фольклорних творів, (потішок, загадок, казок, приспівок) .

Науково доведено, що фольклор є одним із найвпливовіших засобів урізноманітнення процесу фізичного виховання шляхом знаходження нових форм розвитку творчо-рухової ініціативи дітей. Одним з малорозвинених напрямків здоров’язберігаючих технологій є напрямок вправ зі сміхом. Як це не дивно звучить, але саме «сміхові» вправи дозволяють виконати всі задачі здоров’язберігаючих технологій, які впроваджують у навчальні заклади.

Проведені дослідження показали, що сміх здатний стимулювати роботу серцевого м’яза, так само, як фізичні навантаження і вправи, тому й загальний оздоровчий ефект однаковий. 1 хвилина сміху на добу заміняє до 15 хвилин занять на велотренажері або 25 хвилинам катання на роликах. Тому подібну профілактику слід проводити систематичною вже в дитячому віці. В цьому віці «сміхові» вправи для дітей є більш природними, ніж для дорослих людей, адже діти безпосередні і не соромляться сміятися над тим, що їм здається кумедним.

Корисний сміх і для легенів. Під час сміху людина робить більш глибокий і тривалий за часом, ніж видих, вдих. Тому «сміхові» вправи найкраще здатні збагатити організм киснем, очищають верхні дихальні шляхи від слизу, що скупчився, а кисень необхідний дітям для кращого засвоєння навчального матеріалу. Сміх також прийде на допомогу тим, хто прагне дізнатися, як знайти упевненість в собі. Адже відомо, що страх і боязкість виникають тоді, коли людина дихає неглибоко і поверхово. Позитивно вплив надає сміх на стан нашого імунітету. Під час сміху організм викидає на слизову дихальних шляхів антитіла, що захищають від різних інфекцій. Також сміх сприяє появі в організмі у великій кількості Т-лімфоцитів, які необхідні для боротьби з різними хворобами.

Крім усього іншого, сміх робить дитину щасливою. У дитини, що сміється, в організмі починають вироблятися ендорфіни, які називаються також гормонами щастя. Вони можуть дещо притупити душевну або фізичну біль. Тому сміх можна вважати і своєрідним ліками від стресу, болю та заподіяних кривд. В дитячому віці дуже важливо, щоб стреси та кривди не мали довгострокового впливу на організм. Інакше в дитини буде занижена самооцінка, вона стане замкненою.

Варто зазначити, що ефективним вважається далеко не всякий сміх. Він повинен бути щирим і йти від душі. Як правило, здоровий сміх звучить як «ха-ха», а інші варіації реготу («хі-хі», «хо-хо» тощо) не мають настільки позитивного впливу на організм.

Позитивний ефект дає використання на заняттях звукової гімнастики. Дихальні вправи з вимовлянням звуків активізують метаболічні процеси та клітинний обмін за рахунок звукової вібрації, яка також поліпшує мікроциркуляцію в альвеолах, стимулює діяльність діафрагми, поліпшує дренаж мокротиння послаблює м’язи бронхів, підвищує емоційний тонус всього організму дитини .

Під час вимовляння звуків вібрація голосових зв’язок передається на легені, трахеї, бронхи, а від них — на грудну клітку. Такий вібромасаж розслаблює м’яку мускулатуру бронхів. Звуки вимовляють під час видиху максимально довго. Їхню тривалість має регулювати сама дитина, щоб не виникло кашлю.

Бестінг — це елемент фізкультурного заняття, коли діти стають у «Коло побажань», «Вчимося хвалити себе» або «Коридор успіху», і по черзі висловлюючи свої мрії та побажання, підтримують друзів. Проводиться для підвищення самооцінки, виховує впевненість у собі, розвиває психічні, (емоційні та соціальні якості дитини, дає можливість утвердитись у соціумі

В дитячому садку можна використовувати терапію Су Джок.

У перекладі з корейського «Су»-«кисть», а «Джок»-«стопа».

Застосовують Су Джок — масажери у вигляді масажних кульок в комплекті з масажними металевими кільцями. Кулькою можна стимулювати зони на долонях, а масажні колечка надіваються на пальчики, активізуючи всю поверхню пальців. Ними можна масажувати важкодоступні місця між пальцями.

Мудри (з санскриту) — це особливе положення рук, що відновлює порушення в енерго-інформаційному обміні шляхом впливу на енергетичні потоки в нашому організмі. Крім того, мудри позитивно впливають на розвиток мислення, мовлення, а також дрібної моторики рук. В роботі з дітьми вони можуть бути наступним етапом після пальчикової гімнастики.

Відомо, що людина має так звані енергетичні канали. Виконуючи мудри, ми ніби замикаємо чи підсилюємо роботу цих каналів як усередині, так і навколо себе, тож за допомогою мудрів ми певним чином коригуємо нашу ауру.

Для ефективного впливу кожної мудри необхідно не просто механічно скласти пальці тим чи іншим чином, а, перш за все, сконцентрувати думки. Отже, слід прибрати всі чинники, що заважають процесу зосередження і негативно впливають на організм, — зайвий шум, занадто яскраве освітлення, неприємні кольори та запахи.

Ефективність мудрів можна підвищити відповідним положенням тіла відносно сторін світу, певним порядком виконання вдихів і видихів (ротом чи носом), цілеспрямованим положенням рук відносно тіла. Крім цього, при виконанні мудрів велике значення набуває відповідний колір (видимий чи уявний), звуки (зокрема музики), запахи та інші подразники, що діють позитивно на організм і психіку.

Мудри треба виконувати сидячи, повернувшись обличчям на схід, по 5-10 чи 15 хвилин 3-4 рази на день. Усі вправи виконуються спокійно, без найменшого напруження м’язів, не додаючи зусиль. Деякі мудри приносять полегшення вже в перший день, а деякі — навіть миттєво. Перш ніж починати виконувати мудри, обов’язково перегляньте вашу власну життєву позицію, проаналізуйте вчинки й думки, а також спонукайте до цього дітей у міру їх індивідуальних і вікових можливостей.

Під наглядом лікаря мудри можуть проводити вихователі, інструктор з фізкультури з дітьми у вільний час, перед сном, у період інфекційних захворювань, до того ж малюки виконують ці вправи з задоволення.

Точковий масаж підвищує захисні властивості слизових оболонок носа, глотки, гортані, трахеї, бронхів та інших органів. Завдяки йому організм починає сам «виробляти ліки», набагато ефективніші та безпечніші за пігулки. Щоб підвищити імунітет організму проти захворювань верхніх дихальних шляхів, доцільно проводити точковий масаж зон грудини та обличчя, які є важливими регуляторами діяльності внутрішніх органів.

Схема біологічно активних точок (далі — БАТ), розроблена лікарем О.Уманською. Систематичне виконання точкового масажу підвищує стійкість проти холоду, вологості, вірусів та мікробів. Він мобілізує захисні сили організму, тож є загартувальним заходом. Цей масаж особливо корисний дітям дошкільного віку. Системне використання його значно знижує захворюваність на нежить, бронхіт, ангіну, астму, гайморит.

Ці методики мають ряд переваг серед інших видів фізичної активності: вони не вимагають великих приміщень і спеціального обладнання для занять, можуть проводитися з дітьми як молодшого, так і старшого віку.

Таким чином особистісно орієнтований підхід до процесу оздоровлення сприяє створенню сприятливих соціально — психологічних та педагогічних умов для фізичного й інтелектуального розвитку дітей .

Загартування є важливою формою оздоровлення дітей. Адже діти народжують з великим адаптаційним потенціалом і для того щоб він розвивався, дітей потрібно загартовувати. За допомогою загартування можна убезпечити дитину від негативних впливів навколишнього середовища, розвивати в її організмі опірність до температурних коливань і підвищити імунітет.

До нетрадиційних заходів загартування належать:

 • методи експериментальних впливів: холодний душ, обливання холодною водою, ходіння босоніж по снігу, обтирання снігом;
 • ходіння босоніж по вологих килимках;
 • ходьба по глині;
 • полоскання горла прохолодною водою;
 • сон в спальних мішках на свіжому повітрі тощо.

Методи експериментальних впливів потрібно проводити систематично та поступово. При обливанні холодною водою температура води має бути 30-32*С, а тривалість процедури – 1 хвилина. Поступово температуру потрібно знижувати на 1 градус через кожні 3-4 дні, а тривалість продовжити до 2 хвилин. Обливання рекомендовано проводити після ранкової гімнастики або після сонячних ванн. Спочатку потрібно облити спину, потім груди і живіт, а тільки потів вже все тіло.

Ходьбу по вологих килимках та глині потрібно проводити в кімнаті. Килимки мають бути просочені водою з йодом, морською сіллю, або відварами лікарськиxтрав. Ефективність цієї процедури полягає у тому, що коли дитина ходить по килимку чи глині, то її стопа розминається і збільшується прилив крові, цим самим подразнюючи на ній нервові закінчення, що дає можливість кращому проникненню корисних елементів у пори.

Полоскання горла прохолодною водою – це надзвичайно доступна, проста та ефективна процедура. Її починають проводити з дітьми 4-5 років переважно рано після сну та ввечері перед сном . У воду можна додавати відповідні солі та трави. Температура води має бути від 25 до 30*С. Її можна знижувати щотижня на 1*С. Кількість проведень поступово можна збільшувати від 1-2 до 5 разів на день.

Корисно також проводити денний сон на свіжому повітрі. Під час цієї процедури діти просто сплять у спальних мішках, але якщо дуже тепла погода, то модна спати і без них просто на килимках. Денний сон на свіжому повітрі надзвичайно корисний тим, що він дає можливість заспокоїтись центральній нервовій системі.

Найефективнішим є загартування у поєднанні з різними нетрадиційними методиками, такими як: фітотерапія, дельфінотерапія, іппотерапія, шоугун-терапія, літотерапія, аромотерапія, хромотерапія, арттерапія, ігротерапія, піскова терапія.

Щоденно після денного сну у всіх дошкільних групах повинно проводиться комплекс вправ гігієнічної гімнастики.

Таку «ліжкову» гімнастику корисно поєднувати з повітряними загартувальними процедурами, а саме: з вправами на попередження плоскостопості та дихальними вправами. Для цього діти виходять у групову кімнату. Різниця між температурами в спальні та провітреній груповій кімнаті 20-15 градусів. Діти спочатку у шкарперках та піжамах, потім босоніж вибігають у групову кімнату. Потім повертаються в спальню, пробігаючи «доріжку здоров’я» і знову в групу через цю доріжку. До 4-5 разів переходять із спальні в групу. Останній раз діти залишаються у групі і роблять 3-4 хв. дихальні вправи (дві-три по 3-4 рази). Після гімнастики пробудження можна провести загартувальні процедури, масаж та самомасаж. Потім заходять у спальню і одягаються.

Здоров’я дитини, його охорона, зміцнення та відновлення – одне з основних завдань педагогів дошкільного закладу. Використання оздоровчих технологій допомагає істотно оптимізувати цей процес. Тому у повсякденному житті дошкільнят варто використовувати якнайбільше оздоровчих технологій, адже вони переважно прості у використанні, дають вихованцям велике задоволення, а головне — мають ефективний комплексний вплив на формування їхнього здоров’я.

Бібліографічні посилання

 1. Базовий компонент дошкільної освіти.
 2. Денисенко Н. Ф. Через рух до здоров’я дітей: навчально-методичний посібник / Н. Ф. Денисенко, О. П. Аксьонова. – Запоріжжя, 2006.
 3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К., Академвидав, 2004.
 4. Іващенко О. В. Педагогічні технології у фізкультурній освіті / О. В. Іващенко, А. В. Забара // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: матеріали 2 міжнар. наук. конф. / Харьків. нац. пед. ун -т ім. Г. С. Сковороди. – Х.: ОВС, 2006.
 5. Лущик І. В. Фізичне виховання дошкільників. Фізкультурно-оздоровча робота / І. В. Лущик. – Х.: Ранок, 2007
 6. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002.
 7. Оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі: навчальний посібник / Г.І. Григоренко, Н.Ф. Денисенко, Ю.О. Коваленко, Н.В. Маковецька. — Запоріжжя : ЗНУ, 2006.
 8. Пєхота О. М. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська. – К.: Вид-во «А.С.К», 2003. – 255 с.
 9. Програма «Дитина в дошкільні роки», наук. кер. проф. Крутий К.Л.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий