Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького

Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького. – К.: ПоліграфКонсалтинг, 2005. – С. 383, з нот. + фото. Наукове видання
Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького

Скачати 5.12 Mb.

Сторінка 1/33 Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 5.12 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   33

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної Академії наук України

До 125 роковин від народження

Климент Квітка

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ МЕЛОДІЇ

Частина 2. Коментар

NATIONAL ACADEMY OF SCIENSES UKRAINE Rylsky

Institute of Art Studies, Folklore and Ethnologe

Klyment Kvitka UKRAINIAN FOLK MELODIES Part 2. Commentary

Київ – 2005

ББК 85.312(4УКР) К32

Квітка К. В.

Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд. та ред. А. Іваницького. – К.: ПоліграфКонсалтинг, 2005. – С. 383, з нот. + фото. Наукове видання.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної Академії наук 27 січня 2005 року

Відповідальний редактор: Г. Скрипник, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Рецензенти’, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України О. Ільченко доктор мистецтвознавства, професор І. Юдкін

Упорядкував та зредагував Анатолій Іваницький

“Коментар” К. Квітки до збірника 1922 року – єдине у світовій етномузикології розгорнуте критико-текстологічне дослідження, де автор аналізує власну музично-етнографічну діяльність по збиранню (документуванню) народної музики протягом чверті століття. “Коментар” містить польові спостереження, спогади про співаків (Івана Франка, Максима Микитенка, Софію Москальську та багатьох інших), дослідження, типологічні порівняння зразків слов’янської народної музики, аналітичні коментарі до мелодій і текстів. Видається уперше. “Коментар” написано російською мовою у московський період діяльності вченого. Це обумовлює двомовність видання. У “Коментарі” К. Квітка довершив розробку теорії ритмоструктурної типології, яка вивела етномузикологію на рівень історичної дисципліни, відкрила нові перспективи дослідження проблем етногенезу, міграції та асиміляції в етнічних процесах. “Коментар” адресований науковцям, студентам, – усім, кого цікавлять передові наукові здобутки музичної етнографії та історія національної культури.

ISBN 966-02–3858–4 ISBN 966-02–3860–6 (Ч. 2)

© Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2005 © А. Іваницький, 2005

Зміст

Від упорядника  5

Комментарий к сборнику украинских народных

мелодий, изданному в 1922 году  8

1. Мена. Первые записи из Черниговской и Житомирской областей. Софья Москальская  9

2. Житомирская область. Пенязевичи 30

3. Пенязевичи. Максим Микитенко 35

4. Пенязевичи. Первая песня наймита 40

5. Пенязевичи. Вторая песня наймита 83

6. Пенязевичи. Итоги 102

7. Разные записи 1896–1900 годов 113

8. Житомирская область. Записи 1901–1921 годов 120

9. Веснянка “Воротар” 130

10. Волынская, Ровенская и Тернопольская области 140

11. Винницкая и Каменец-Подольская области 142

12. Дрогобычская, Львовская, Станиславская, Черновецкая области и крайние северозападные районы украинского расселения, ныне входящие в территорию Польши 152

А. Записи от Ивана Франка 152

Б. Разные записи 1901–1921 годов 197

13. Брестская область БССР 206

14. Полесская область БССР 208

15. Киевская и Кировоградская области 209

16. Черниговская область 213

17. Сумская, Полтавская, Харьковская области, Воронежская областьРСФСР, Запорожская и Измаильская области, Краснодарский край РСФСР 218

18. Нотація ритму мелодії “Жалі мої, жалі” 221

Квитка К. Объяснения, поправки и самокритические замечания к работам К. В. Квитки, напечатанным в 1902–1931 годах 232

Іваненко В. З історії текстів до збірника “Українські народні мелодії”.  239

Іваницький А. “Коментар” К. Квітки до збірника “Українські народні мелодії”. 246

Шевчук О. Климент Квітка і українська музика 277

Примітки  317

Предметно-тематичний покажчик 356

Іменний покажчик 362

Резюме (російською мовою) 366

Summary 377

4

/Siq i/noftaqnufca

“Коментар до збірника “Українські народні мелодії”, виданого у 1922 році”, виконувався К. Квіткою у 1949–1951 рр. як планова тема Академії наук УРСР. Авторський машинопис зберігається у відділі фондів ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, фонд 14–2, од. зб. 62. Публікується уперше мовою оригіналу (російською). У перекладі українською мовою фрагменти з “Коментаря” було опубліковано у 1985 році під назвою, даною упорядником: “На початку етнографічної дороги: Мена і Пенязевичі” .

При підготовці до друку “Коментаря” К. Квітки упорядником було виконано редакторську і технічну роботу: вилучено мелодії і тексти пісень, які є у збірнику “Українські народні мелодії” (відповідно даються відсилки); пронумеровано нотні приклади, що подаються ЬСвіткою у “Коментарі”, з індексом “к” (1-к, 24-к тощо); послідовність сторінок “Коментаря” розташовано згідно вказівок Квітки, що містяться у його листах до відділу фондів ІМФЕ (у папці, що зберігається в ІМФЕ, є матеріали, зброшуровані непослідовно або підшиті без уваги на вказівки К. Квітки); враховано пізніше надіслані Квіткою в ІМФЕ редакції ряду сторінок; подано з джерел, вказаних на сторінках машинопису “Коментаря”, нотні приклади, які з різних причин були відсутні. Виправлено помилки та коректурні недогляди (важливіші з них обговорені у “Примітках” упорядника). Уточнено або додано бібліографію, де вона неповна (при цьому упорядник прагнув зберегти особливості авторського посилання – там, де квіткінські відсилки на джерела не впливали на адресність бібліографії). У кількох випадках суцільні сторінки машинопису Квіткою не було поділено на абзаци, – це

1 Квітка К. В. Вибрані статті / Упоряд., передм. і комент. А. Іваницького. – К., 1985. – Ч. 1. – С. 100–128.

5

зроблено упорядником; так само деякі надто довгі складно-підрядні конструкції розділено на кілька простіших. Окремі бібліографічні відомості з основного тексту пересунуто у виноски. Вказані редакторські правки не оговорюються.

У російськомовному тексті “Коментаря” К. Квітка подає ряд прізвищ українським правописом (Микола Лисенко), деякі назви населених пунктів (насамперед сіл і хуторів) – за їх українським звучанням (Кононивка – в російськомовному тексті слід читати як “Кононівна”), або через українську фонетику, що не завжди може бути зрозуміле читачеві (наприклад, село Гнилець має читатися через українську голосну “и”, а не “і”, як це провокує російськомовний текст). У таких складних за їх неочевидністю випадках можна встановити фонетичне звучання прізвища або населеного пункту, звернувшись до “Покажчика виконавців та приміток”, вміщеного у першій частині видання. У “Покажчику” спершу йде алфавітний перелік прізвищ, а потім – населені пункти за алфавітом українською мовою. Трапляється ще один варіант – написання власних назв та прізвищ українським правописом з використанням українських літер, які не мають російських відповідників. У таких випадках, як правило, не потребується додаткових пояснень (Кощпінський).

При підготовці “Коментаря” упорядником були переглянуті архіви Києва та Москви, звірено варіанти рукопису. Із новознайдених уривків один невеликий фрагмент включено у “Примітки”. Кілька інших утворили сторінки втраченого заключного 17-го розділу “Коментаря”. 18-й розділ “Коментаря” становить додаток до розвідки “12. А. Записи от Ивана Франка”. Для кращого виявлення структури і послідовності викладу введено підзаголовки і пронумеровано новоутворені параграфи (усього їх 18). Інші, крім вказаних вище, корективи упорядника оговорюються або позначаються квадратними [ ] дужками. Круглі ( ) та фігурні { } дужки використовуються у властивій їм ролі виділення додаткових значень у згоді з авторським текстом.

У том вміщено фрагмент рукописної роботи К. Квітки “Объяснения, поправки и самокритические замечания к работам К. Квитки, напечатанным в 1902–1931 годах”, а також статті А. Іваницького, В. Іваненка, О. Шевчук, та матеріали, підготовлені упорядником: примітки, іменний та предмегно-те-

6

матичний покажчик (за матеріалами “Коментаря”), резюме російською та англійською мовами.

Отже, у частині другій видання, також озаглавленій “Українські народні мелодії” (з уточненням: “Коментар”), вміщено як сам “Коментар” К. Квітки, так і різні дослідницькі матеріали.

Відсилки у тексті “Коментаря” позначаються верхніми індексами двома способами: цифрою прямим шрифтом подаються посторінкові примітки К. Квітки або упорядника (в останньому разі в кінці відповідної посторінкової примітки курсивом позначається: Упоряд.) цифрами курсивом подаються наскрізні посилання на “Примітки” упорядника, що розташовані в кінці книги. Там же після кожної примітки в дужках стоїть сторінка, яка вказує місцезнаходження коментованого явища в тексті “Коментаря”.

7

КОММЕНТАРИЙ

к сборнику украинских народных мелодий, изданному в 1922 году7

В 1922 году в Киеве был выпущен в свет второй том “Етнографічного Збірника Українського наукового товариства” под заглавием “Українські народні мелодії. Зібрав Климент Квітка”.

Объем издания был ограничен, поэтому остались невключенными полные тексты песен (все строфы приведены лишь в тех случаях, когда напевы варьировались).

Этот недостаток отчасти восполняется в настоящем труде. Здесь сообщаются также сведения об исполнителях, о характере исполнения и об обстоятельствах записи. Так как запись производилась мною в течении четверти века (1896–1921), и при критике важно знать, какие из них представляют собою ранние опыты и какие сделаны более опытной рукой, – комментарий составлен в хронологическом порядке, в каком происходила запись, а не в том порядке, в каком расположены напевы при издании.

Навыки увеличивались не только по мере записи песен, изданных в 1922 году, но и в процессе записи 225 мелодий с исполнения Леси Украинки (эти записи произведены в 1898–1900 и 1907–1908 годах и изданы в 1917/1918 годах) 2.

Многие замечания клонятся к выяснению историко-теоретического значения содержащихся в сборнике напевов путем сопоставления с иными источниками.

1. Мена.

Первые записи из Черниговской и Житомирской областей. Софья Москальская.

Первая моя поездка с целью записи народных песен состоялась в 1896 году. В надежде услышать песни в подлинном народном исполнении и записать их, я провел часть летнего каникулярного времени в местечке Мена Черниговской обл. в качестве репетитора гимназиста, сына одного из тамошних помещиков. Иного способа соприкоснуться с народной стихией у меня тогда не было, но и этот способ принес разочарование. Помещик моих целей не понял. Он вел хозяйство самолично, однако вне чисто хозяйственных дел с крестьянами общения не имел и для меня общения не устроил. Население местечка было в большинстве земледельческое, но песнелюбивое настроение, вообще характерное для украинского села, во время моего пребывания в этом местечке не обнаруживалось, – во время вечерних прогулок я по улицам никакого пения не слыхал.

Приходилось слышать, что время от времени там и тут местная сельская или местечковая администрация делала попытки прекратить пение на улицах. Быть может, я попал в Мену в момент, когда подобное распоряжение временно воздействовало на жителей. Единственное, что сделал помещик во внимание к моей просьбе – это то, что он познакомил меня с дочерью другого помещика, весьма небогатого, сообщив, что она хорошо знает народные песни. Указание оказалось правильным. Софья Москальская, – таково было ее имя, – знала местные песни, твердо усвоив их от крестьянок, и передавала даже с точным соблюдением фонетических особенностей местного говора, имевшего тогда архаические черты. Ей было лет под 30. Я записал с ее голоса песни в одноголосной форме, – она не разъяснила мне, что часть их имеет двухголосную форму, и не обнаружила желания спеть их с кем-нибудь на два голоса. Однако почерпнутый у нее материал не бесполезен и для изучения народного многоголосия. Записи были напечатаны в сборнике, изданном в 1922 году, под № № 584(439)–59б(4б2), [110(58), 135(90)]2.

2 К. Клітка не згадав ще дві пісні – веснянку і жнивну, номери яких подано у квадратних дужках (Упоряд.).

9

Рассмотрим несколько образцов и убедимся, что записи песен, исполнявшихся в быту преимущественно в двухголосной форме, не лишены значения, если сделаны с сольного исполнения. Прежде всего под № № 600(447)–601(448) помещена одна и та же песня, записанная с голоса Софьи Москальской в два различных момента. В первый раз она спела напев, мысля его как одноголосный, т. е. так, как пела обычно для себя, не имея в виду документацию {сб. 1922 г. – № 600(447)}3.

Во второй раз {сб. 1922 г. – № 601(448)} она исполнила тот же напев с целью дать мне представление о том, как поется песня под открытым небом совместно несколькими исполнителями. При этом она изобразила верхний голос, но, кроме того, вообще повысила звуковысотный уровень соответственно напряжению, с каким исполняется песня крестьянским хором в естественной обстановке. Я не соединил оба голоса в одну запись потому, то в первом случае оказалась пониженной ступень, которая во втором случае создавала с предыдущим звуком интервал большой, а не малой сексты.

Вспоминая, как твердо помнила С. Я. Москальская песни и как уверенно их исполняла, я прихожу к заключению, что она не сделала ошибки ни в первом, ни во втором случае, и мы здесь имеем дело с двоякой формой бытования народной песни. Вариант с малой секстой отвечает субъективному настроению, при интимном одиночном исполнении песни, – элегическому настроению, выявляющемуся в ее поэтическом содержании. Я не обобщаю указываемого здесь соответствия, но полагаю, что оно имело место в данной среде. В уличном совместном исполнении преобладала жизнерадостность и замечалось любование звуком.

Не следует думать, что переход к многоголосию, увеличивая средства выражения, всегда обогащает произведение, облекаемое в многоголосную форму, именно в желательном направлении. Сравним записанную мною при указанных обстоятельствах одноголосную песню 599(451) с той же песней, записанной двухголосно, и помещенной в сборнике 4 1936 г. на с. 329.

Adagio Coro 1-К

Ко – ти – ла – ся яс – на зо – ря з не – ба, та й у – па – ла до –

10

лу, та и у – па – ла ^ до – до – лу.

В двухголосном изложении напев заканчивается октавным созвучием. В заключении октава появляется в напеве впервые, и верхний голос для того, чтобы ее взять, делает скачек на квинту. Однако поется о том, что “звезда упала додолу”, т. е. вниз, и подъем на октаву именно при словах “додолу” представляется неуместным. В одноголосной форме напев заканчивается на первой (низкой) ступени звукоряда, в конце последовательного понижения мелодической линии. Совершенно ясно, что двухголосная форма не только не усилила выразительность напева, но вступила в противоречие с содержанием ради модной манеры, весьма характерной для украинского и южновеликорусского двухголосия – заканчивать напев октавным двухзвучием 5.

Наоборот, песня, записанная мною тогда же в Мене и помещенная в моем сборнике под № 598(459), находится в сборнике 1936 г. на с. 348 в двухголосной форме (запись произведена в селе Кононивке на Харьковщине).

2-к

Moderato Coro

Поэтическая строфа заканчивается описанием любимого казака, – он “высокий ростом…” В записи двухголосного варианта при этих словах идет понижение музыкальной линии, несоответственно поэтическому образу. Между тем Москальская при одноголосном изложении, именно при исполнении этой песни выявила характерную черту позднейшего восточно-украинского народного двухголосия, показав, что в заключении напева верхний голос идет вверх, создавая созвучие октавы с нижним. Вероятно этот, ныне обычный, прием применялся в Мене уже во многих песнях, Москальская же вспомнила о нем лишь при словах “высокий ростом”.

11

Когда была призведена запись в селе Кононивке на Харьковщине 6, в сборнике 1936 года не сообщено. Насколько мне известно, те записи, которые в сборнике 1936 года не перепечатаны, а опубликованы впервые, сделаны не ранее 1920-х годов. Скорее можно предположить, что эта манера пения там [в Кононивке] уже надоела, – не применили ее даже при словах “высокий ростом”. Ввиду того, что приемы многоголосия, более поздние для Украины вообще, в восточных ее районах, по всем данным, утвердились сравнительно рано, трудно допустить, что в Хакрьковской Кононивке певцы не усвоили манеры заканчивать напев октавным двухзвучием.

Опубликование напевов в одноголосной форме распространяет интерес к песне и вызывает у знающих многоголосную ее форму желание сделать достоянием общества то, что им известно. Так было в даннм случае.

Мною в Мене с пения С. Я. Москальской был записан такой вариант чрезвычайно рапространенной украинской песни о смерти чумака в дороге {сб. 1922 г. – № 586(441)}.

После моего отъезда из Мены брат С. Я. Москальской – Иван Яковлевич, тогда студент-юрист (он присутствовал по время моего пребывания там), заинтересовавшись моей работой, прислал мне в Клев сделанную им там же, в Мене, запись той же песни в двухголосной форме. Кто пел для записи, он не объснил. Его запись мною включена в сборник 1922 года под № 585(442).

При издании сборника я не колебался дать место записи, сделанной человеком, музыкальные данные которого мне были неизвестны, на том основании, что его запись не вызывала у меня сомнений, – а у меня уже был во время подготовки сборника к изданию 25-летний стаж работы над народной песней –

и, к тому же, его запись близко сходилась с фонографической записью той же песни, произведенной Линевой3.

Линева запечатлела трехголосную форму. Место бытования – село Шишаки Полтавской области, бывш[его] Хорольского уезда. Ниже сопоставлены обе записи – Е. Линевой и И. Москальского 7.

3 Линева Е. Э. Опыт записи фонографом украинских народных песен / Труды Музыкально-этнографической комисии. – Москва, 1906. – Т. 1. – С. 265.

Друге вид.: Линева Е. Опыт записи фонографом украинских народных песен / Подгот. к изд. Е. И. Мурзиной. – К.: Муз. Україна, 1991. – С. 71–72 (Упоряд.).

12

3-к

Текст, записанный Линевой:

1. Ой ходив чумак, та ходив чумак Та сім год по Криму4,

Сім год по Криму.

2. Сім год по Криму…

Та не случалось та пригодоньки, Та пригоди йому,

Ніколи йому.

3. Ніколи йому…

Та случилася та пригодонька Із Криму йдучи*. […]

4 Воспроизводится текст, напечатанный на стр. 254, с исправлением согласно тексту, напечатанному под нотами (стр. 265). [К. Квітка подає сторінки за виданням записів Є.Ліньової 1906 р. 2-е вид: Линева Е. Опыт записи фонографом украинских народных песен / Подгот. Е. И. Мурзина. – К., 1991. – № 16. – Упор яд.].

13

Но в варианте, который записала Линева, по моему мнению, есть признак вмешательства какого-то сельского дирижера, признак искусственности 9. Это – излишнее повторение последней пятисложной группы стиха (слова “сім год по Криму”) с несвойственной народному пению динамической нюансировкой piano, подготовленное предшествующим decrescendo, причем, это decrescendo приходится на повышение мелодической линии, что народному пению совешенно несвойственно 10.

Отрезок стиха “Сім год по Криму” повторяется еще раз, и на этот раз уже вполне соответственно народному приему, который можно определить, как вставку сцепляющего сольного запева77, – сцепляющего в том смысле, что повторение последних слов предыдущего стиха является в пении моментом, связывающим предыдущий стих с последующим, который с самого начала поется уже хором, в то время как первый стих песни начинается сольным запевом, в стихотворном отношении составляющим первую слоговую группу того же первого стиха.

Сравнивая мелодическую линию напева в одноголосном исполнении, 6 и 7 такты, с соответственным отрезком музыкальной строфы в двухголосном исполнении {№ 585(442)}, убеждаемся, что введение верхнего или нижнего голоса – не простое воспроизведение верхнего или нижнего голоса, а создание особой формы.

Когда в одноголосной записи запечатлевается описанная форма, характеризуемая повторением последней группы стиха, которая создает не завершение строфы, а начало следующей строфы или, точнее, представляет межстрофовую вставку, – такой прием указывает на то, что песня в данном варианте бытовала, как хоровая. То, что мы называем сцепляющим запевом, может исполняться и не солистом, а двумя певцами совместно,

а, может быть, иногда даже хором.

При сольном исполнении хоровой песни связующий припев, как я впоследствии заметил, чаще сохраняется, чем опускается. Записывая от одного певца многоголосную песню, следует спрашивать, какие части напева исполняются солистом, и где вступает хор. Эти моменты следует отмечать в записи словами “Solo” и “Coro”, или “Один” и “Все”, независимо от того, что запись излагается, как одноголосная.

Во время первой поездки, о которой сейчас идет речь, я не догадался делать такие пометки. Но на основании позднейших

14

наблюдений могу с уверенностью утверждать, что песня под № 582(450) принадлежит к типу многоголосных, исполнявшихся с применением описываемой манеры связующего запева […]12. Цепное строение напева в этой записи становится ясным, потому что слова песни подтекстованы под ним полностью, и после последнего стиха уже не следует повторение последних слов этого стиха по образцу всех предыдущих стихов, после которых такое повторение происходило в виде связующего запева.

В записи, помещенной в том же сборнике под № 597(452), такой нити для понимания стихового и музыкального ритмического строения песни нет, подтекстовано лишь два рифмующихся стиха с одним связующим запевом между ними (такты 6 и 7). Но полный текст этой песни был напечатан в моем сборнике, изданном в 1902 году13 (см. там № 3)14.

Всі зорочки до купочки,

А місяць у розі. (2)

Усі хлопці на колодці,

Мій милий в дорозі.

Нема ж мого миленького Не дома, ні тута. (2)

Вже й поросла при дорозі Шавлія і рута. […]

Песня сложена строфами, из которых каждая состоит из двух рифмующихся 14-сложных стихав со связующим построением последней 6-сложной группы первого стиха. При хоровом исполнении это повторние, вероятно, производилось солистом в виде внутристрофового запева. Повидимому, такая форма строфы появлялась редко; однако есть доказательства того, что она действительно существовала, и что я не ошибся, зафиксировав своей записью иной способ применения связующего запева, чем примененный в песне 582(450) (“Що попід горою” 1S).

Такое доказательство усматривается в следующей записи М. Давидовского, произведенной в м.Городке б[ывшего] Бобруйського узда (ныне БССР)5.

5 Запись была в 1886 году передана Н. Янчуку и им включена в его работу “По Минской губернии” – см. “Труды Этнографического отдела общества лю

15

4-к

г г м1 f “ч г г г J Г 1 Жал ■ ■ ко бы – ло ве – че – роч ■ ку, што не бы – ла вчо ■ ра,

што не бы – ла вчо – ра, а зме – нив – ся го – ло – со – чек, як цн – ха – я мо – ва.

Жалко было вечерочка,

Что не была вчора, (2)

А зменився голосочек,

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   33
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий