Крок Фармація Неорганічна хімія

Крок Фармація Неорганічна хімія

Скачати 1.11 Mb.

Сторінка 1/4 Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 1.11 Mb.

  1   2   3   4

Крок 1. Фармація

Неорганічна хімія

1

Молярна маса еквіваленту окисника дорівнює

A * молярній масі, поділеній на число приєднаних електронів

B молярній масі, поділеній на число відданих електронів

C молярній масі, поділеній на кислотність окисника

D молярній масі, поділеній на основність окисника

E молярній масі, поділеній на валентність окисника
2

У ряду НF – HCI – HBr – HI

A * зменшується стійкість молекули, сила кислот зростає

B зростає стійкість молекули, сила кислот зростає

C зменшується стійкість молекули, сила кислот спадає

D збільшується стійкість молекули, сила кислот спадає

E сила кислот однакова
3

Для якісного виявлення озону використовують реакцію взаємодії його з:

A * КІ

B І2

C Н2О2

D H2SO4

E КMnО4
4

Дезинфікуюча дія хлорного вапна пов’язана з:

A * виділенням НСІО при взаємодії вапна з СО2 волого повітря

B виділенням СаСО3 при взаємодії вапна з СО2 волого повітря

C виділенням СаСІ2 при взаємодії вапна з СО2 повітря

D виділенням Са(ОН)2 при взаємодії хлорного вапна з СО2 повітря

E виділенням НСІ при взаємодії хлорного вапна з СО2 повітря
5

При порівнянні оксигеновмісних кислот Хлору за силою і окисними властивостями

можна зробити висновок — зі збільшенням ступеня окиснення Хлору:

A * окисна здатність зменшується, сила кислот збільшується

B окисна здатність та сила кислот зменшується

C окисна здатність та сила кислот збільшується

D окисна здатність збільшується, сила кислот зменшується

E окисна здатність та сила кислот не змінюється
6

Велика хімічна активність фтору зумовлена

A * високою міцністю зв’язків, які Флуор утворює з іншими елементами

B високою міцністю зв’язку F-F

C малою електронегативністю

D великим розміром атома Флуору

E слабкою міцністю зв’язків Флуору з іншими елементами
7

Фтороводень порівняно з іншими галогеноводнями має найвищу температуру

кипіння. Ця властивість зумовлена:

A * наявністю міжмолекулярних водневих зв’язків

B наявністю ковалентних полярних зв’язків

C наявністю ковалентних неполярних зв’язків

D наявністю йонного зв’язку

E наявністю металічного зв’язку
8

Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнює

A * номеру групи в періодичній системі

B номеру підгрупи в періодичній системі

C номеру періода

D номеру ряду

E різниці між позитивним ступенем окиснення та числом 8
9

Механізм утворення водневого зв’язку зводиться до:

A * донорно-акцепторної взаємодії між атомом Гідрогену, який зв’язаний з більш

електронегативним елементом, та атомом іншого електронегативного елементу

B електростатичної взаємодії протилежно заряджених йонів

C утворення «електронного газу»

D донорно-акцепторної взаємодії між двома атомами з однаковою

електронегативністю

E дисперсійної взаємодії
10

Яка властивість ковалентного зв’язку зумовлює просторову будову молекул?

A * Напрямленість

B Насичуваність

C Полярність

D Поляризованість

E Енергія
11

До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2?

A * Змішаних

B Середніх

C Кислих

D Основних

E Подвійних
12

Закон діючих мас описує залежність швидкості хімічних реакцій від:

A * Концентрацій реагуючих речовин

B Площі поверхні стикання реагуючих речовин

C Природи реагуючих речовин

D Температури системи

E Наявності каталізаторів
13

Кількість розчиненої речовини, що міститься в 1 літрі розчину, визначає:

A * Молярну концентрацію

B Масову частку

C Молярну концентрацію еквіваленту

D Мольну частку

E Моляльну концентрацію
14

Яка із сполук характеризується найнижчим ступенем окиснення Нітрогену?

A * NH3

B HNO2

C HNO3

D N2O5

E NO2
15

Яка з наведених сполук виявляє окисно–відновну двоїстість

A *Na2SO3

B KMnO4

C H2S

D K2Cr2O7

E NH3
16

В якій із сполук Оксиген виявляє позитивний ступінь окиснення?

A *OF2

B CO2

C H2O2

D KO2

E KO3
17

Заряд центрального йону-комплексоутворювача в червоній кров’яній солі

К3[Fe(CN)6] дорівнює:

A *+3

B +2

C +1

D +4

E +6
18

Склад питної соди виражається формулою:

A * NaHCO3

B Na2CO3

C K2CO3

D Na2CO3 · 10H2O

E CaCO3
19

Яким із зазначених реактивів слід скористатися, щоб визначити наявність у розчині

катіону Ca2+?

A * (NH4)2C2O4

B HCl

C HNO3

D KCl

E NaBr
20

Нашатирний спирт – це водний розчин з масовою часткою аміаку:

A * 10%

B 3%

C 5%

D 15%

E 8%
21

При дії кислот на тіосульфати утворюються:

A * S та SO2

B H2SO3

C H2S та S

D SO3

E H2SO4
22

Водород в периодической системе Д.И. Менделеева: располагают в:

A * IA и VIIA группах

B IIA группе

C ІВ группе

D VIIВ группе

E VIIB и IA группах
23

Водород в соединениях проявляет следующие степени окисления:

A -1, 0, +1

B +1

C 0, +1, +2

D 0, -1

E +1, +2
24

Тип связи в молекуле водорода:

A Ковалентная неполярная

B Ковалентная полярная

C Водородная

D Ван-дер-Ваальсовы силы

E Ионная
25

Хлор с горячим водным раствором КОН:

A Образует KCl и KClO3

B Разлагает щелочь с выделением О2

C Не взаимодействует

D Образует KCl

E Образует KClO3 и KClO4
26

Свойства хлорноватистой кислоты (HClO):

A Слабая кислота, сильный окислитель

B Сильная кислота, сильный окислитель

C Сильная кислота, слабый окислитель

D Слабая кислота, слабый окислитель

E Слабая кислота, окислительно-восстановительными свойствами не обладает
27

Разбавленная серная кислота может взаимодействовать:

A С металлами, стоящими в ряду напряжений до водорода

B Только со щелочными металлами

C С металлами и неметаллами

D Только с неметаллами

E С металлами, стоящими в ряду напряжений после водорода
28

Серная кислота образует соли:

A *Сульфаты и гидросульфаты

B Сульфаты и гидросульфиты

C Сульфиды и гидросульфиды

D Сульфиды

E Сульфиты
29

Продуктами взаимодействия тиосульфата натрия с йодом являються:

A Йодид натрия и тетратионат натрия

B Йодид натрия и гидросульфат натрия

C Сульфат натрия и иодоводородная кислота

D Йодид натрия и сульфат натрия

E Йодид натрия и серная кислота
30

Окислительные свойства свободных галогенов возрастают в ряду:

A *I2, Вг2, Сl2, F2

B F2, Сl2, Вг2, I2

C Вг2, I2, Сl2, F2

D Вг2, F2, I2, Сl2

E I2, Сl2, Вг2, F2
31

Тип хімічного зв’язку в молекулі NaCl?

A *Йонний

B Ковалентний неполярний

C Водневий

D Ковалентний полярний

E Металічний
32

У промисловості хлор добувають:

A *Електролізом розплаву NaCl

B Взаємодією MnO2 з концентрованою HCl

C Взаємодією KMnO4 з концентрованою HCl

D Розкладом HClO

E Взаємодією PbO2 з розведеною HCl
33

Формула гіпобромітної кислоти:

A *HBrO

B HBr

C HBrO2

D HBrO3

E HBrO4
34

При взаємодії хлору з водою утворюється:

A *HClO + HCl

B HClO + Cl2O7

C HClO + HClO2

D HClO + HClO3

E HClO + HClO4
35

Формулою хлорного вапна, що використовується як дезинфікуючий засіб, є:

A *CaOCl2

B СaCl2

C CaCO3

D MgCO3

E NaOCl
36

Яка з галогеновмісних кислот міститься в організмі людини?

A *HCl

B HClO

C HClO4

D HBrO

E HI
37

В процесі якісного визначення озону виділяється вільний:

A *Йод

B Фтор

C Хлор

D Бром

E Азот
38

Яку з наведених речовин концентрована сульфатна кислота пасивує:

A *Залізо

B Фосфор

C Сірка

D Ртуть

E Графіт
39

Водневий показник 0,005 М розчину сульфатної кислоти дорівнює:

A *2

B 0

C 1

D 3

E 4
40

Срібні речі чорніють на повітрі внаслідок взаємодії з:

A *H2S

B SO2

C SO3

D CO2

E N2
41

Який з наведених оксидів не реагує з водою?

A *СО

B СаО

C СО2

D СrO3

E Cl2O7
42

Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо його густина за воднем дорівнює 15?

A *30 г/моль

B 7,5 г/моль

C 15 г/моль

D 45 г/моль

E 60 г/моль
43

Молярна маса еквівалентну сульфатної кислоти (М(Н2SО4) = 98 г/моль)

дорівнює:

A *49 г/моль

B 98 г/моль

C 32 г/моль

D 196 г/моль

E 25,5 г/моль
44

Для приготування 200 г 10% розчину калій йодиду необхідно взяти:

A *20 г KI

B 2 г KI

C 0,2 г KI

D 10 г KI

E 4 г KI
45

У 0,1 М розчині якої з наведених кислот найбільша концентрація йонів Гідрогену?

A *H2SO4

B HCl

C H2CO3

D CH3COOH

E H2SO3

46

Продуктом гідролізу якої з наведених солей є основна сіль?

A *FeSO4

B NaCl

C K2CO3

D NH4Cl

E KBr
47

Яка з наведених сполук в окисно-відновних процесах виявляє тільки окисні

властивості?

A *K2Cr2O7

B Na2SO3

C HCl

D FeSO4

E KI
48

Яка з наведених сполук утворена за рахунок неполярного ковалентного зв’язку?

A *N2

B CO2

C AlCl3

D H2S

E NaCl
49

Яка з наведених взаємодій можлива за кімнатної температури?

A *Na + H2O —>

B Cu + H2O —>

C Au + HCl —>

D Fe + H2SO4 (конц.) —>

E Сr2O3 + H2 —>
50

Яка сполука Гідрогену з елементами VA групи періодичної системи є найбільш

стійкою?

A *NH3

B PH3

C AsH3

D SbH3

E BiH3
51

З розведеним розчином сульфатної кислоти не реагує:

A *Ag

B Fe

C Zn

D Ca

E Mg
52

У гарячому розчині якої з наведених кислот золото розчиняється:

A *H2SeO4

B HNO3

C HCl

D H2SO4

E HClO4
53

Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних

оболонок. У відповідності до неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і

f-елементи. Які з наведених елементів належать лише до р-елементів?

A *Cl, S, N

B Ag, Mg, O

C Al, Pt, N

D Na, Ca, Fe

E Fe, Cu, Cr
54

Гашеним вапном називають сполуку:

A *Са(ОН)2

B СаО2

C СаО

D СаCl2

E СаCO3
55

Серед наведених оксидів вкажіть несолетворний оксид:

A *СО

B SiO2

C CO2

D P2O3

E SO2
56

Які з наведених пар йонів можуть одночасно знаходитися в розчині:

A *Fe3+, Cl-

B Ba2+, SO42-

C Fe2+, OH-

D Fe3+, OH-

E Ag+, Cl-
57

Який з наведених металів за кімнатної температури не реагує з концентрованою

нітратною кислотою?

A *Al

B Ba

C Zn

D Na

E Ca
58

Вкажіть, яка з наведених солей не підлягає гідролізу:

A *KI

B ZnSO4

C KNO2

D Al2(SO4)3

E CrCl3
59

Найсильнішою серед галогеноводневих кислот є:

A *Йодидна кислота

B Фторидна кислота

C Бромідна кислота

D Хлоридна кислота

E
60

Який з наведених металів не реагує з хлоридною кислотою?

A *Ag

B Fe

C Zn

D Al

E Ca
61

Найсильнішою серед оксигеновмісних кислот Хлору є:

A *Перхлоратна кислота

B Гіпохлоритна кислота

C Хлоритна кислота

D Хлоратна кислота

E
62

При термічному розкладі якого з нітратів, рекомендованих Державною Фармакопеєю

України як реактив, утворюється метал:

A *AgNO3

B Ca(NO3)2

C Mg(NO3)2

D KNO3

E Al(NO3)3
63

Аргентум нітрат застосовують в офтальмології як бактерицидний, протизапальний

засіб. AgNO3 можна одержати в результаті взаємодії між такими двома

речовинами:

A *Ag + НNO3

B AgСl + NH4NO3

C Ag + KNO3

D Ag2O + KNO3

E AgCl + NaNO3
64

Среди приведенных соединений укажите несолеобразующий оксид:

A *N2O

B CuO

C P2O5

D SO3

E Na2O
65

С каким металлом не взаимодействует концентрированная азотная кислота на

холоду?

A *Cr

B Na

C Mg

D Cu

E Zn
66

Какое вещество может быть в окислительно-восстановительных реакциях как

окислителем так и восстановителем?

A *SO2

B SO3

C CO2

D PbO2

E CrO3
67

Укажите оксид азота, которому соответствует азотная кислота:

A *N2O5

B N2O4

C N2O

D NO

E NO2
68

В каком из приведенных растворов водородный показатель равен нулю?

A 1M HCl

B 0,1M HCl

C 0,1M KOH

D 1M H3PO4

E 1M Ba(OH)2
69

В зависимости от условий проведения окислительно-восстановительной реакции,

перманганат-ион может восстанавливаться до Mn2+, Mn4+, MnO42-.

Какая среда необходима, чтобы перманганат-ион восстанавливался до соединений

Mn2+?

A кислая

B слабощелочная

C нейтральная

D щелочная

E слабокислая
70

Хімічна природа, електрона конфігурація та характер хімічного зв’язку визначають

властивості хімічних сполук, включаючи їхню фізіологічну активність. У якої з

наведених сполук зв’язок є ковалентним полярним.

A *HCl (газ);

B NaBr

C CaCl2

D I2

E O2

  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий