Контрольна робота з мікробіології, вірусології та імунології для фармацевтичного факультету

В контрольну роботу входить письмова відповідь на 10 питань з 10 тем у відповідності з варіантом. При цьому номер варіанта контрольної роботи співпадає з останньою цифрою номера залікової книжки студента
Контрольна робота з мікробіології, вірусології та імунології для фармацевтичного факультету

Скачати 121.82 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 121.82 Kb. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О. Богомольця
КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

Контрольна робота

з мікробіології, вірусології та імунології

для фармацевтичного факультету

за спеціальністю «Фармація» заочна форма

2,5 роки навчання

Київ – 2014

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

В контрольну роботу входить письмова відповідь на 10 питань з 10 тем у відповідності з варіантом. При цьому номер варіанта контрольної роботи співпадає з останньою цифрою номера залікової книжки студента. З кожної теми студент дає відповідь на питання свого варіанта.

Наприклад: остання цифра залікової книжки –5.

Студент дає відповідь на питання: 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 0,5 та вказує використану літературу.

Робота повинна бути надрукована комп’ютерним способом.

На титульній сторінці студент вказує слідуючу інформацію:

Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця

фармацевтичний факультет

кафедра мікробіології, вірусології та імунології

(Завідувач кафедрою академік НАН та НАМН України, д.м.н.,

професор В.П. Широбоков)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

студента…..групи

прізвище, ім’я та по-батькові (повністю)

номер залікової книжки

Київ, 200…рік

Контрольна робота повинна бути здана до кафедри мікробіології відповідальному за фармацевтичний факультет в термін, визначений деканатом.

Адреса кафедри:

м. Київ, Проспект перемоги, 34,

медико-профілактичний корпус.

тел. 454-49-48.

1. МОРФОЛОГІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ.

1.1. Основні форми і розміри бактерій.

1.2. Компоненти структури бактеріальної клітини.

1.3. Світлова мікроскопія з використанням імерсійних об’єктивів. Темнопольна та фазовоконтрастна мікроскопія. Механізми взаємодії барвників із структурами бактеріальної клітини.

1.4.Теорії, що пояснюють диференціацію бактерій при забарвленні за Грамом.

1.5. Особливості будови спірохет, грибів та найпростіших.

1.6. Хімічний склад бактеріальної клітини: вода і сухий залишок. Хімічні елементи та мінеральні речовини.

1.7. Біополімери в складі бактеріальної клітини (білки, вуглеводи, ліпіди, нуклеїнові кислоти). Функції біополімерів.

1.8. Класифікація бактерій за типом живлення, спосіб живлення та механізми цього процесу. Ферменти мікроорганізмів, їх біологічна роль. Класифікація. Використання ферментів для ідентифікації бактерій, в біотехнології тощо.

1.9. Класифікація мікроорганізмів за типом дихання. Методи створення анаеробних умов для вирощування облігатних анаеробів.

1.10. Принципи, методи та етапи виділення чистих культур бактерій. Ідентифікація чистих культур бактерій. Живильні середовища: класифікація та вимоги до них.

2. ГЕНЕТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ. БІОТЕХНОЛОГІЯ.
2.1. Мікроби – як об’єкти генетичних досліджень. Геном бактеріальної клітини.

2.2. Гени. Принципи функціонування бактеріального геному на прикладі lac – оперону (за Жакобом і Моно).

2.3. Позахромосомні фактори спадковості бактерій: плазміди та мігруючі генетичні елементи.

2.4. Мутації та їх механізм. Спонтанні та індуковані мутації. Мутагенні фактори.

2.5. Генетичні рекомбінації: трансформація, трансдукція, кон’югація. Їх значення в мінливості бактерій.

2.6. Гетерогенність популяцій мікроорганізмів. Поняття про дисоціацію у бактерій, R – і S – форми колоній

2.7. Особливості геному вірусів. Види генетичної мінливості вірусів.

2.8. Одержання та використання штамів продуцентів в біотехнології. Переваги мікроорганізмів. Основні продукти, що одержують за допомогою біотехнології.

2.9. Генетична інженерія. Одержання рекомбінантних ДНК. Види векторів, які використовують для переносу генетичного матеріалу. Використання ферментів в генноінженерних дослідженнях.

2.10. Клітинна інженерія. Використання культур клітин рослин для отримання лікарських засобів. Гібридомна технологія для одержання моноклональних антитіл. Напрямки використання моноклональних антитіл.

3. ЗАГАЛЬНА ВІРУСОЛОГІЯ.

3.1. Кардинальні ознаки представників царства Vira, визначення поняття «віруси».

3.2. Історія відкриття та вивчення біологічних властивостей вірусів.

3.3. Хімічний склад вірусів. Особливості та функції вірусних нуклеїнових кислот, білків, ліпідів, вуглеводів. Ферменти вірусів.

3.4. Структурна організація вірусів. Віріон. Компоненти віріону. Типи симетрії нуклеокапсидів. Прості та складні віруси.

3.5. Взаємодія вірусів з клітинами Стадії репродукції вірусів в чутливій клітині при продуктивному типі взаємодії.

3.6. Культивування вірусів в організмі чутливих тварин. Лабораторні тварини, що використовують в вірусології. Індикація вірусів після інфікування лабораторних тварин.

3.7. Культивування вірусів в курячих ембріонах. Будова курячого ембріона. Методи інфікування. Індикація вірусів після інфікування курячих ембріонів. Реакція гемаглютинації.

3.8. Класифікація культур клітин. Живильні середовища для вирощування культур клітин.

3.9. Індикація вірусів після інфікування чутливих кільтур клітин. Типи цитопатичної дії вірусів, бляшкоутворення, вірусні включення. Гемадсорбція. Кольорова проба.

3.10. Віруси бактерій. Особливості морфології бактеріофагів. Взаємодія бактерій з клітинами бактерій. Вірулентні та помірні бактеріофаги. Лізогенія та лізогення конверсія.
4. ХІМІОТЕРАПІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. АНТИБІОТИКИ. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АСЕПТИКИ ТА АНТИСЕПТИКИ.
4.1. Антагонізм мікробів, біологічна роль. Механізми. Роль вітчизняних вчених у дослідженні антагонізму мікроорганізмів.

4.2. П. Ерліх, принципи раціональної хіміотерапії, хіміотерапевтичний індекс. Г. Домагк. Сульфаніламідні препарати. Механізм їх дії. Групи сульфаніламідних препаратів.

4.3. Антибіотики, визначення, історія відкриття (А. Флемінг, З. Ваксман, З.В. Єрмольєва).

4.4. Класифікація антибіотиків за походженням, механізмом та спектром дії. Одиниці виміру сили дії антибіотиків.

4.5. Методи визначення чутливості бактерій до антибіотиків. МІК (мінімальна інгібуюча концентрація).

4.6. Стійкість мікробів до антибіотиків. Генетичні та біохімічні мехінізми.

4.7. Ускладнення антибіотикотерапії: токсичні, алергічні, дисбіоз, порушення імунної системи.

4.8. Вимоги до антибіотиків як хіміотерапевтичних препаратів. Способи промислового отримання антибіотиків.

4.9. Стерилізація. Методи. Паровий та повітряний методи стерилізації в аптеці. Хімічний (газовий та розчинами), фільтруванням і радіаційний методи стерилізації.

4.10. Методи антисептики. Антисептичні препарати.

5. ЕКОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ. ОСНОВИ САНІТАРНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ.

5.1. Визначення поняття «екологія мікроорганізмів». Форми взаємовідносин між мікроорганізмами в біоценозах.

5.2. Визначення санітарної мікробіології як науки. Завдання санітарної мікробіології. Джерела і шляхи надходження патогенних мікроорганізмів в об’єкти довкілля.

5.3. Мікрофлора природних вод. Фактори самоочищення водоймищ. Використання води в фармацевтичній промисловості.

5.4. Мікрофлора ґрунту. Фізіологічні групи мікроорганізмів ґрунту.

5.5. Мікроорганізми повітря закритих приміщень. Поняття про бактеріальний аерозоль.

5.6. Санітарно-показові мікроорганізми. Вимоги до них. Титр і індекс санітарно-показових мікроорганізмів.

5.7. Кишкова паличка – як показник фекального забруднення води і ґрунту. Нормування бактерій групи кишкової палички в воді.

5.8. Санітарно-мікробіологічне дослідження повітря в аптеках. Санітарно-показові мікроорганізми. Критерії оцінки повітря аптек.

5.9. Дослідження змивів з рук аптечних працівників, посуду, обладнання. Критерії оцінки.

5.10. Нормальна мікрофлора кишечника, шкіри, дихальних шляхів, урогенітального тракту людей. Вікові особливості. Дисбактеріоз (дисбіоз). Причини виникнення. Методи корекції. Пробіотики.

6. ВЧЕННЯ ПРО ІНФЕКЦІЮ.

6.1. Визначення понять «інфекція», «інфекційний процес», «інфекційна хвороба». Основні риси та форми інфекційного процесу.

6.2. Роботи Л. Пастера і Р. Коха в розвитку вчення про інфекцію. Тріада Генле – Коха та її оцінка.

6.3.Патогенність. Вірулентність. Одиниці виміру вірулентності.

6.4. Фактори вірулентності бактерій.

6.5. Екзотоксини. Характеристика. Одержання. Одиниці виміру сили екзотоксинів.

6.6. Ендотоксини. Характеристика. ЛПС грамнегативних бактерій. Методи визначення ендотоксинів в лікарських препаратах.

6.7. Генетичні основи патогенності і вірулентності. Фоктори, що підвищують або знижують вірулентність. Явище атенуації. Гетерогенність мікробних популяцій за ознакою вірулентності.

6.8. Гостре інфекційне захворювання. Патогенез. Шляхи передачі інфекції. Клінічні стадії. Бактеріємія, вірусемія, сепсис.

6.9. Роль макроорганізму в інфекційному процесі (генотип, вік, харчування, стан імунної, нервової та ендокринної систем, гемато-тканинні бар’єри). Соціальний фактор.

6.10. Роль факторів зовнішнього середовища і інфекційному процесі (температура, іонізуюча реакція, сонячна активність, хімічні фактори тощо).

7. ОСНОВИ ІМУНОЛОГІЇ.

7.1. Серологічні реакції. Реакції серологічної діагностики та ідентифікації. Компоненти. Діагностикуми та діагностичні сироватки. Їх отримання.

7.2. Алергія. Гіперчутливість негайного та сповільненого типу. Типи алергічних реакцій за Джелем та Кумбсом та їх механізми.

7.3. Коопераці Т-, В- лімфоцитів та макрофагів у процесі імунної відповіді. Біосинтез антитіл. Динаміка утворення антитіл. Імунологічна пам’ять.

7.4. Антитіла, природа і функції. Структура молекули імуноглобуліну. Активні центри, валентність антитіл. Класифікація імуноглобулінів за физико-хімічними та імунобіологічними властивостями.

7.5. Антигени. Умови антигенності. Антигенність і імуногенність. Антигенні детермінанти. Повноцінні антигени і гаптени. Антигення будова мікробної клітини.

7.6. Імунна система, центральні та периферичні органи. Їх функції. Популяції та субпопуляції імунокомпетентних клітин.

7.7. Імунітет, визначення. Біологічна роль імунного захисту. Види імунітету: природний та штучний, активний та пасивний, місцевий та загальний.

7.8. Інтерферон. Походження. Клітини-продуценти. Функції. Механізми противірусної дії інтерферону.

7.9. Система комплементу. Функції комплементу. Класичний та альтернативний шляхи активації.

7.10. Фагоцитоз. Типи фагоцитуючих клітин. Стадії фагоцитозу. Механізми мікробоцидної дії фагоцитів. Завершений та незавершений фагоцитоз.

8. ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ. ФІТОПАТОГЕННІ МІКРООРГАНІЗМИ.

8.1. Живі вакцини. Характеристика. Одержання. Контроль.

8.2. Інактивовані вакцини. Характеристика. Одержання. Контроль

8.3. Анатоксини. Характеристика. Одержання. Визначення сили антоксинів.

8.4. Хімічні і субодиничні вакцини. Одержання. Синтетичні, генноінженерні, антитиідіотипові.

8.5. Асоційовані вакцини. Ад’юванти. «Депо» вакцини. Аутовакцини.

8.6. Імунні сироватки: діагностичні та лікувально-профілактичні. Принципи одержання, очищення та контролю. Антибактеріальні, антивірусні та антитоксичні сироватки. Одиниці виміру сили антитоксичних сироваток. Імуноглобуліни.

8.7. Роль мікробів в житті рослин. Фітопатогенні мікроорганізми. Шляхи поширення та проникнення фітопатогенних мікроорганізмів в рослини.

8.8. Типи захворювання рослин. Фактори патогенності фітопатогенних мікроорганізмів.

8.9. Джелера забруднення ліків мікроорганізмами. Мікробіологічний контроль стерильних та нестерильних лікарських засобів.

8.10. Мікробіологічний контроль мікробної забрудненості ліків, виготовлених з лікарських рослин. Засоби боротьби з цвільовими та дріжджовими грибами в аптеках та на фармацевтичних підприємствах.

9. СПЕЦІАЛЬНА БАКТЕРІОЛОГІЯ

9.1. Кишкова паличка, як представник нормальної мікрофлори та діареєгенні варіанти.

9.2. Сальмонели – збудники генералізованої інфекції та гострих гастроентеритів.

9.3. Патогенні стафіло- та стрептококи.

9.4. Патогенні грамнегативні коки: менінгококи та гонококи.

9.5. Коринебактерії дифтерії та інші патогенні і непатогенні коринебактерії.

9.6. Мікобактерії туберкульозу та атипові мікобактерії.

9.7. Збудники зоонозних інфекцій: чуми, бруцельозу, туляремії, сибірки.

9.8. Збудники спірохетозів: сифілісу, бореліозів, лептоспірозу.

9.9. Клостридії – збудники раневих інфекцій: газової гангрени і стовбняка.

9.10. Псевдомонас аеругіноза (паличка синьо-зеленого гною) та інші псевдомонади – здудники захворювань людини і рослиин.

П р и м і т к а: Відповідаючи на поставлене питання потрібно висвітлити такі аспекти біології збудника та патологію, що він спричиняє:

1. Історія відкриття.

2. Класифікація.

3. Морфологія.

4. Культуральні властивості.

5. Біохімічна активність.

6. Антигенна будова.

7. Чутливість до дії фізико-хімічних факторів.

8. Фактори патогенності. Їх визначення.

9. Роль в патології людини.

10. Епідеміологія захворювань.

11. Патогенез та імуногенез.

12. Методи мікробіологічної діагностики.

13. Специфічне лікування, препарати.

14. Специфічна профілактика, препарати.

15. Для тем: 1.1., 1.2., 1.3, 1.9, та 1.0. – мікроорганізми – як контамінанти лікарських засобів.

10. СПЕЦІАЛЬНА ВІРУСОЛОГІЯ

10.1. Віруси гепатитів з парентеральним механізмом передачі: ВГв, ВГД, ВГС.

10.2. Параміксовіруси: парагрипу, паротиту, кору, респіраторно-синцитіальний вірус.

10.3. Ентеровіруси поліомієліту, Коксакі та ЕСНО.

10.4. Віруси гепатитів з фекольно-оральним механізмом передачі: ВГА, ВГЕ.

10.5. ВІЛ (віруси імунодефіциту людини).

10.6. Герпесвіруси.

10.7. Аденовіруси.

10.8. Віруси грипу.

10.9. Арбовіруси: віруси кліщового та японського енцефалітів, омської та кримської геморагічних лихоманок. Віруси тропічних лихоманок.

10.10. Вірус сказу.

П р и м і т к а: Відповідаючи на поставлене питання потрібно висвітлити такі аспекти біології збудника та патологію, що він спричиняє:

 1. Класифікація: родина, рід.
 2. Характеристика віріона: форма тип симетрії, прикубічному типі – кількість капсомерів, діаметр.
 3. Хімічний склад: білки, нуклеїнова кислота, інші компоненти.
 4. Геном. Для РНК – полярність.
 5. Стратегія геному. Етапи взаємодії з чутливою клітиною.
 6. Методи культивування.
 7. Антигенна будова.
 8. Чутливість до фізико-хімічних факторів.
 9. Роль в патології людини.
 10. епідеміологія захворювань.
 11. Патогенез та імуногенез.
 12. Лабораторна діагностика.
 13. Специфічне лікування, препарати.
 14. Специфічна профілактика, препарати.

ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 1. Широбоков В.П. (ред.) Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія. Вінниця. – «Нова книга», 2011. – С.563-574.
 2. Воробьев А. А., Кривошеин Ю. С., Широбоков В. П. Медицинская и санитарная микробиология: учебное пособие.— М., 2008. С.
 3. Воробьев А.А., Кривошеин Ю.С., Широбоков В.П. – Руководство по медицинской и санитарной микробиологии. М., 2006.
 4. Воробьев А.А., Быков А.С. и др., – Микробиология (для фарм. ф-тов–) М., 1998.
 5. Данилейченко В.В, Федечко Й.М., Станіславська О.С. та ін – Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія. Львів, 2002. Підручник для вищих фармацевтичних навчальних закладів.
 6. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. – Практична мікробіологія. Тернопіль. «Укрмедкнига», 2004.

.
Додаткова:

1. Державна фармакопея України. Харків, 2001.

2. Наказ МОЗ України «Про затвердження інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек», № 139 від 14.06.93 р. та «Інструкція по санітарно-протиепідемічному режиму аптек».

3. Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках. МЗ СССР, Москва, 1985, 13с.

4. Методичні рекомендації щодо виконання санітарно-гігієнічних вимог та проведення мікробіологічного контролю у виробництві нестерильних лікарських засобів. МОЗ України, РОРТ, Харків, 2002, 100 с.

5. Крылов Ю.Ф., Кивман Г.Я. Биологический контроль безопасности лекарственных средств. Медицина, 1985, 144 с.

6. Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Методичні вказівки. МВ 99.5-143 – 2007. МОЗ України. Київ, 2007.

7. Красильников А.П. Микробиологический словарь – справочник. Минск. «Беларусь», 1986.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий