Комунальна науково – методична установа «Володимирецький районний методичний кабінет» Комунальна науково – методична установа

Анотація: у посібнику зібрані матеріали з досвіду роботи вчительки Біленської І-ІІІ ст. Подерні Світлани Леонідівни, учасника дослідно – експериментальної роботи над питанням Використання проектної методики у розвитку творчого потенціалу
Комунальна науково – методична установа «Володимирецький районний методичний кабінет» Комунальна науково – методична установа

Скачати 0.59 Mb.

Сторінка 1/2 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 0.59 Mb.

  1   2

Комунальна науково – методична установа

«Володимирецький районний методичний кабінет»

Комунальна науково – методична установа

«Володимирецький районний методичний кабінет»

Біле 2014

Українська мова та література. Методичний посібник для вчителів.

Подерня Світлана Леонідівна – вчитель української мови та літератури

Біленської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Анотація: У посібнику зібрані матеріали з досвіду роботи вчительки Біленської І-ІІІ ст. Подерні Світлани Леонідівни, учасника дослідно – експериментальної роботи над питанням «Використання проектної методики у розвитку творчого потенціалу вчителя».

Посібник може бути використаний вчителями – філологами на уроках і студентам при вивченні методики викладання української мови та літератури.

Схвалено науково методичною радою комунальної науково – методичної установи «Володимирецький методичний кабінет».

Протокол № від

Зміст

 1. Вступ_____________________________________________6-8

 2. Метод проектів як педагогічна технологія________________9-16
 3. Метод проектів – у дії________________________________17-18
 4. Урок – проект у 5 класі. Речення з однорідними членами.

Кома між однорідними членами речення_________________19- 26

 1. Урок – проект у 8 класі. Т.Г.Шевченко. «Думи мої, думи мої…».

___________________________________________________27- 37

 1. Поетична стежина «Вчимося віршувати»_________________38- 44
 2. Урок – проект театралізована вистава у 8 класі.

Леся Українка «Давня казка». Роль поета і поезії в

суспільстві. Образ народного співця,

його високі моральні риси_____________________________45-53

 1. Висновки____________________________________________54-57
 2. Список використаних джерел____________________________58

ВСТУП

На початку ХХІ століття в сучасному постіндустріальному інформаційному суспільстві відбуваються неоднозначні трансформаційні процеси, тому сьогодення означене складним пошуком нового світорозуміння, педагогічного світовідчуття, яке здатне було б зазирнути в майбутнє. Сучасна освіта покликана осмислити свої здобутки, уроки, освоїти нові цінності. Початок третього тисячоліття має свій смисл, свою філософію. Це час визначення стратегічних орієнтирів, народження нової якості життя, інноваційної культури.

Найважливішою педагогічною проблемою нині стало впровадження в освітній процес засобів і методик, які допомагають підростаючому поколінню “відкривати” себе, розкривати свою особистість. Критерієм успішності учня стає не стільки результативність у вивченні загальноосвітніх предметів, скільки ставлення людини до можливостей власного пізнання й перетворення природи, історії, самого себе.

Нині в освіті України спостерігаються такі тенденції: удосконалення традиційних методик і методів роботи з учнями та пошуки й розробка нових альтернативних технологій, більш ефективних, оптимальних, результативніших, ніж ті, що існували в минулому. Освітяни виконують основне завдання, що ставить Національна доктрина розвитку освіти в Україні на найближчі двадцять п’ять років, переходячи до особистісно зорієнтованих технологій навчання. Змінюється зміст процесу отримання освіти: це вже не процес передачі суми знань або інформації, не повторення готових результатів, а формування компетентностей, досвіду, самореалізація на основі природних даних і розвитку здібностей учня.

Із кожним роком українська освіта стає відкритішою. Усе більше розширюються прямі зв’язки між українськими й закордонними освітніми школами, усе частіше впроваджуються в Україні інноваційні методи, нові освітні проекти, навчальні курси й навіть освітні програми, які підтримуються міжнародними організаціями, транснаціональними корпораціями чи університетами. Завдяки цьому українська освіта швидко збагачується новим досвідом, підходами, освітніми технологіями та методами, які підвищують “конвертованість” у світі українських дипломів та атестатів. У результаті – поліпшення якості навчання в школах, знання нашої молоді стають конкурентноздатними.

Одним із таких методів, що суттєво збагачує навчальний процес в загальноосвітніх школах є метод проектів, використання якого змінює традиційний підхід до навчання, оскільки він спрямований на розвиток пізнавальних здібностей сучасного школяра , формування вмінь самостійно знаходити шляхи розв’язання певних завдань через різноманітні форми діяльності. Саме тому я й обрала метод проектних технологій та його використання на уроках української мови та літератури.

При запровадженні цієї технології знання засвоюються набагато краще, адже інтерактивні методики розраховані не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та пошук її вирішення.

Що хвилює сьогодні мене як вчителя і має хвилювати кожного освітянина? Насамперед те, як у наш нелегкий час відшукати ті оптимальні методи й засоби навчання, які не лише забезпечували б високий рівень знань, а й сприяли б формуванню мовної особистості, національно свідомого громадянина. Великі можливості для реалізації цього важливого завдання у загальноосвітніх навчальних закладах мають такі предмети як українська мова та література.

Актуальність проблеми визначається сучасними запитами та потребами суспільства, полягає у формуванні такої мовної особистості, яка є носієм мови і вільно володіє лінгвістичними знаннями та високим рівнем комунікативних умінь і навичок, дбає про красу і розвиток власного мовлення.

На сучасному етапі метод проектів переживає «друге народження» . До нього звертаються і використовують у своїй роботі все більше науковців і вчителів – практиків, зокрема таких як : О.Пєхота , К.Ф.Скиба, С.М.Шевцова, Л.Чеховська, Л.В.Зазуліна ін. Особливістю проектної технології є те, що вона вимагає використання педагогом сукупності дослідницьких , пошукових, творчих методів, прийомів , засобів. Як пише О.Пєхота , «суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних проблем, які передбачають володіння певною сумою знань, та через проектну діяльність , а саме розв’язання однієї або цілої низки проблем показати практичне застосування надбаних знань – від теорії до практики».

Метою роботи є обґрунтувати використання методу проектів у навчальній діяльності. Відповідно до поставленої мети передбачено розв’язання таких завдань:

 • розглянути метод проектів як педагогічну технологію,
 • види проектів,
 • визначити сильні і слабкі сторони методу проектів,
 • показати застосування проектної методики на заняттях української мови та літератури,
 • узагальнити власний досвід роботи з проектами на заняттях з української мови та літератури.

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

«Діти легко забувають те, що вони кажуть,

і те, що їм кажуть, але не те, що вони роблять,

і не те, що з ними роблять».

Ж.Ж.Руссо

Метод проектування – це комплекс пошукових, дослідницьких, розрахункових, графічних та письмових видів робіт, що виконуються учнями самостійно (в парах, групах, індивідуально) з метою практичного чи теоретичного вирішення значущої проблеми.

Метод проектів створює:

Умови для творчої самореалізації

учнів

Підвищує мотивацію до навчання

Сприяє розвитку інтелектуальних

здібностей

Учні набувають досвід у розв’язанні проблем майбутнього самостійного життя, які вони проектують у навчанні

В основі методу проектів лежать:

Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову) у відведений для неї час (від декількох хвилин уроку до декількох тижнів, а іноді й місяців). Це завдання особисто орієнтованої педагогіки.

Проект (у буквальному значенні слова — «кинутий вперед») спеціально організований вчителем і самостійно виконуваний учнем комплекс дій, що завершується створенням продукту, який складається з об’єкта праці, виготовленого в процесі проектування, і його представлення у вигляді усної чи письмової презентації. Отже, проектом, як на мене, можна назвати роботу різного плану: від звичайного реферату і нестандартно виконаного завдання до дійсно серйозного дослідження із наступним його захистом, бо в основі його — спрямованість на результат діяльності школяра. Зовнішній результат можна буде побачити, застосувати на практиці. Внутрішній результат — досвід діяльності — стане безцінним досягненням учня, який поєднує знання і вміння, компетенції і цінності.

Типи проектів:

За видом діяльності – це:

 • дослідницькі;
 • пошукові;
 • творчі;
 • рольові, ігрові;
 • прикладні ;
 • інформаційні.

За терміном виконання – це:

 • міні-проект (урок чи частина уроку);
 • короткострокові (від одного до кількох уроків);
 • середньострокові (від одного до кількох місяців);
 • довгострокові (від півроку до кінця року).

Ефективність використання методу проектів на уроках української мови та літератури

На уроках української мови та літератури з використанням проектного вчення  створюються такі умови, при яких учні вчаться:

  • самостійно отримувати знання з різних джерел;
  • користуватися цими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань;
  • набувають комунікативних умінь, працюючи в різних групах;
  • розвивають свої дослідницькі уміння (виявлення проблеми, збір інформації, підбір літератури);
  • розвивають аналітичне мислення.

Роль учителя у проектній діяльності учнів:

-помічник у визначенні мети діяльності;

— консультант у плануванні та організації роботи;

— спеціаліст у багатьох галузях науки;

— ентузіаст у мотивації учнів для досягнення поставленої мети;

— координатор групового процесу;

— партнер спільної діяльності;

— експерт результатів творчої діяльності.

Традиційний зв’язок «учитель-учень” змінюється на «учень-учитель”. Особливого значення набуває залучення школяра до процесу пошуку. Цінною є співпраця між учнями та вчителем. Важливим є не лише результат, а й процес досягнення результату.

Під час роботи над проектом учитель виконує функцію консультанта. Він допомагає учням у пошуку інформації, координує процес роботи, підтримує. Результат проектної діяльності- творча співпраця вчителя й учнів.

Практика використання методу проектів показує,  що “разом вчитися не лише легше і цікавіше, але і значно ефективніше. Тому можна з упевненістю стверджувати, що в учня розвивається креативна компетентність, як показник комунікативного володіння рідною мовою на певному рівні.

Універсальність використання методу  проектів:

  • ставити цілі;
  • робити розумний вибір;
  • вирішувати як виконати те або інше завдання;
  • збирати інформацію;
  • апробовувати щось;
  • уміти оцінити результат;

  Метод проектів навчає  самостійно:

Треба сказати, що будь-яка робота над темою чи просто групова робота не може називатися методом проектів. Проектна технологія передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій учнів із обов’язковим представленням результатів. Результати виконання проектів мають бути матеріальними, тобто певним чином оформлені (відеофільм, альбом,  газета, альманах, мультимедійна презентація, самостійно написаний твір чи вірш тощо).

Залучення до проектної діяльності

Залучення до проектної діяльності відбувається поступово. Практика роботи підтверджує, що учні 5-х класів — новачки у цій справі, тому й починати треба з простого :

-авторський кросворд на певну тему з української літератури (не менше 15 слів);

— повідомлення (на 5-7 хвилин). Це і є домашній міні-проект, що вимагає індивідуальної творчої роботи, створюючи тим самим умови для самореалізації учнів з різним рівнем підготовки, формуючи позитивну динаміку мотивації, створюючи ситуацію успіху і творчої атмосфери.

Починаючи з 7-го класу (особливо 8-го), все більше учнів стають активними діячами вже групових проектів, проектів по систематизації і узагальненню знань, розробці тестових завдань. Комп’ютерна презентація стає справжнім захистом наукового дослідження чи глибокої роботи.

Стаючи дев’ятикласниками, а особливо старшокласниками, учні — вже досвідчені аналітики й експерти. Крім міні-проектів, для них важливе значення мають короткотривалі та середньотривалі, парні та групові проекти, комплекс пошукових, дослідницьких, різного роду творчих видів робіт, що виконуються з метою практичного чи теоретичного вирішення значущої проблеми. Найсерйознішим проектом, звичайно, є учнівська науково-дослідницька робота.

Робота над груповим проектом сприяє формуванню комунікативної компетентності -здатності встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, досягнення партнерами взаєморозуміння, краще усвідомлення ситуації і предмета спілкування. Тут кожен учень має можливість показати свої вміння. Для учнів цього віку характерна недостатня сформованість у них навичок спілкування (замкнутість), нездатність одержувати інформацію в спілкуванні, використовувати зворотний зв’язок (труднощі при формулюванні запитання для одержання додаткової інформації), нездатність звернутися по допомогу і прийняти її. Тобто є певні проблеми у комунікативній сфері. Проектна діяльність дає можливості усунути багато проблем спілкування.

Неодмінним складником проектної діяльності є презентація матеріалів перед широкою аудиторією. Вона має свій строгий регламент -7-10 хвилин на виступ і 3-5 хвилин відповіді на питання. Презентація призначена для демонстрації отриманого продукту: відеофільму, відеоряду, тестів, збірки творчих робіт, словника, розробці інтелектуальних ігор або сценарію позакласного заходу. За своїм педагогічним ефектом це один із найбільш важливих етапів проекту, коли учень одержує можливість презентувати результати своєї праці.

Важливим моментом є підкреслення рівня творчості та оригінальності, ступінь володіння інформацією з досліджуваної теми та риторичні вміння.

Критерії оцінювання проекту

Критерії оцінювання проекту можуть бути різними, в залежності від типу проекту і складу його учасників. Моїми ж параметрами оцінювання захисту виконаного проекту є:

 • якість доповіді;
 • аргументованість;
 • переконливість, упевненість доповідача;
 • обсяг і глибина знань теми;
 • загальна ерудиція;
 • культура мови, відчуття часу;
 • імпровізований початок, утримання уваги аудиторії;
 • відповіді на запитання;
 • ділові й вольові якості доповідача;
 • лаконічність і аргументованість кожного висновку (якщо груповий проект — колективний характер рішень, взаємодоповнення).

Чи можна поставити під сумнів користь проектної технології, якщо в ході її застосування учень вчиться самостійно здобувати знання і використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань? Діти придбають комутативні навички та вміння, працюючи у різноманітних групах та виконуючи різні соціальні ролі (лідер, виконавець, посередник і т. п.), ознайомляться з різними думками щодо однієї проблеми. Особливо цінним активізуючим стимулом діяльності є те, що проектне навчання не порушує принципу невимушеності, у міру виконання роботи зростає ступінь захопленості нею. Діти вчаться на власному досвіді й досвіді своїх товаришів, бачать результат своєї власної праці.

Який різновид проектної технології не застосував би, в її спроможності одержати успішний педагогічний результат. Я активно голосую за метод проектів у загальноосвітній школі.

МЕТОД ПРОЕКТІВ –

У ДІЇ

На уроках української мови та літератури найбільше уваги приділяю методу проектів. Чому? Вважаю, що для того , щоб учень сприймав знання як дійсно необхідні, особистісно важливі – необхідна проблема, що виділяється з реального життя, знайома і значуща для учня, для вирішення якої йому необхідно застосувати уже отриманні знання і навички, а також і нові , які ще доведеться набути.

«Вирішити проблему» — означає застосувати в даному

випадку необхідні знання і навички із різних галузей життя, отримавши реальний і чуттєвий результат.

У п’ятому класі на уроках літератури це проекти власних акровіршів, казок , легенд, переказів (творчий проект ). Під час вивчення теми «Однорідні члени речення» діти малюють картину теплого осіннього дня, правильно виконавши завдання на заздалегідь підготовлених вчителем заготовках: березових листочках, сонечка та його промінчиків, грибочках та частинах річки.

У шостому класі застосовую такий метод під час вивчення тем : «Твір — опис приміщення на основі власних спостережень», «Твір – опис природи за картиною».

Учням заздалегідь надається завдання щодо здійснення майбутнього проекту. Час підготовки визначається відповідно до складності роботи. За бажанням діти об’єднуються в групи або пари. Учитель надає кожній групі (парі): «Картку — план підготовки до твору…» (практико – зорієнтований проект). Виготовити макет приміщення, яке діти будуть описувати, намалювати малюнки осені, підібрати епітети для опису осіннього дня та інше.

Такі проекти застосовую і під час проведення гурткових занять. От наприклад гурткове заняття «Поетична стежина . Вчимося віршувати» Це урок – подорож, коли діти мандрують різноманітними зупинками, на яких отримують завдання творчого характеру: відгадати загадки, підібрати римування, поставити в вірному порядку строфи, скласти вірш за поданим початком, пишуть акровірші. І на кінець подорожі, очікуваний результат – самостійно складений вірш.

Сьомий клас – урок — вистава за творами вивчених письменників та поетів, що увійшли до теми « Про далекі минулі часи» (рольовий проект).

Восьмий клас – проект путівника «Село майбутнього» (інформаційний проект). При вивченні теми «Тарас Григорович Шевченко. Думи мої, думи мої…» учням заздалегідь даю посилання на сайти мережі Інтернет, де вони шукають відповіді на поставлені вчителем випереджувальні завдання, готують мультимедійну презентацію «Тарас Григорович Шевченко – поет, художник, мислитель». Або ж проект «Віртуальний музей Лесі Українки». В ході виконання якого клас ділиться на три групи: керівництво музею, адміністратори та гіди. Кожна група виконує своє завдання. Керівництво включає директора, арт — директора, журналіста, текстового редактора . Ця група дає назви музею, розробляє рекламний банер та графік роботи. Функція адміністраторів полягає в тому, щоб завести поштову скриньку та розробити власний сайт музею. Завдання гідів: за поданими вчителем посиланнями мережі Інтернет підготувати матеріал для майбутнього віртуального музею.

Дев’ятий клас – « Лист – послання у майбутнє» — за темою «Полемічна література».

Десятий – одинадцятий – проекти словників – довідників ( мова ); театралізація класичних творів «Украдене щастя» І.Франка; «За двома зайцями» М. Старицького; «Назар Стодоля» Т.Шевченка.

Отже, у своїй роботі дотримуюсь не тільки позиції керівника , але й особистим прикладом заохочую дітей до роботи, бо вважаю , що лише у співдружності «учитель – учень» можна досягти бажаного результату.

МЕТОД ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Урок – проект

5 клас

Тема. Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами речення.

Мета. Поглибити знання учнів про однорідні члени речення, розділові знаки при них, вчити використовувати у мовленні. Розвивати культуру усного і писемного мовлення, логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, спостережливість, творчі здібності учнів шляхом створення колективного проекту. Виховувати любов до краси природи осені.

Завдання. Ознайомити дітей з визначенням однорідні члени речення. Навчити розпізнавати однорідні члени речення, ставити розділові знаки при них, писати акровірші та робити опис природи осені, використовуючи однорідні члени речення.

Очікуваний результат.

1.Учні знають що таке однорідні члени речення, ставлять розділові знаки при них.

2.Складені акровірші та твори – описи природи осені з однорідними членами.

3.Малюнок осені з вірно виконаними завданнями уроку.

Обладнання. Комп’ютер, проектор, картки – інформатори, індивідуальні картки, мультимедійна презентація, фонозапис вірша Ліни Костенко, незакінчений малюнок теплого осіннього дня, малюнки листочків берізки, хмаринки, грибочки із завданнями уроку.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

1.Привітання.

2. Налаштування учнів на роботу.

(Вправу проводимо під класичну музику)

— Діти! Заплющіть очі, налаштуймося на роботу. Ви все вмієте, ви все знаєте, ви розумні і творчі. Покладіть долоню на серденько. Б’ється серденько? Таке маленьке, а так багато працює. Ось і ми плідно попрацюємо. Але працювати будемо так щоб не зашкодити своєму здоров’ю. Здоров’я – це найцінніший скарб , безцінний скарб, що має людина. Народна мудрість говорить: «Здоров’я – всьому голова». А здоров’я дітей – це «голова» здоров’я майбутніх поколінь, здоров’я нації. Розплющіть очі.
3. З’ясування емоційного стану дітей.

— Діти, погляньте у віконце – як яскраво світить сонечко на небі, посміхніться йому, посміхніться один одному! А тепер, щоб сонечко засіяло у нашому класі, складемо своє «Сонечко Здоров’я». У кожного з вас є промінчик, подумаєте і напишіть на них слова, що у вас асоціюються зі здоров’ям.

 • Молодці! На одному із промінчиків, прикріплених вами, є запис –

пряма постава. Це також є ваше здоров’я. А тому, щоб ваша постава була прямою, ви повинні на уроках сидіти рівно, несутулячись. Не забувайне про це.

ІІ Мотивація навчальної діяльності

1.Читання мовчки.

— Діти, перед вами вірш. Вдумливо прочитайте його.

Нині осінь нас чарує,

Неповторна, чарівна,

Різні барви нам дарує

І дивує нас вона.

Виглядає так казково

Восени і парк, і гай,

Розмаїттям кольоровим

Прикрашає осінь край!

— А тепер давайте зачитаємо строфи із вірша вголос.

2. Бесіда за змістом вірша.

— Діти, а про що цей вірш? (Про осінь)

— А чи є у цьому вірші слова, що відповідають на одне і те ж питання?

(Неповторна, чарівна. Парк, гай.)

 • А може, дітки, хтось з вас знає, як називаються ці слова?

(Однорідні члени речення)

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

— Отже сьогодні тема нашого уроку «Однорідні члени речення. Кома між однорідними членами.» Запишіть, будь – ласка, в зошит число та тему уроку.(На дошці розміщено незакінчений малюнок осіннього дня)

А урок наш буде незвичайний. Працювати ви будете не тільки в зошиті… Подивіться ось на цей малюнок. Це малюнок теплого осіннього дня. Але чого тут, діти, не вистачає? (Сонечка, листочків на берізці, грибочків). Так, правильно. Саме на них ви будете виконувати завдання, а виконавши їх, прикріплюватимете до малюнка. І якщо ви будете уважними, старанними, дружно працюватимете, то у вас вийде незвичайна картина.

IV. Сприйняття й усвідомлення навчального матеріалу

 1. Пояснення нового матеріалу

Речення можна порівняти з родиною. В ньому всі слова відіграють певну роль, всі члени речення пов’язані між собою. Слова, що відповідають на одне й те ж питання, щось означають одне – «рідні» (як члени сім’ї) і називаються однорідними, від слова рід, родина. (На дошці написано речення з однорідними членами, які виділено іншим кольором для того щоб полегшити їх розпізнання учнями).

В’ються тумани, пливуть над землею, линуть в простори. (Олександр Олесь).

 • Діти, погляньте на речення.
 • Чи є тут слова, які відповідають на одне і теж питання?
 • То як вони називаються?
 • Тож зверніть увагу на картки – інформатори, у вас є визначення однорідних членів, зачитайте його.
 • Ви помітили, що між однорідними членами, які не поєднанні сполучниками, ставимо кому. Але є ще й інші випадки. Давайте розглянемо їх. Діти зачитують правило, записане на картках – інформаторах, а вчитель коментує його, наводячи приклад речення до кожного із них.

V. Виконання практичних завдань

1. Прочитати текст. Визначити однорідні члени речення. Пояснити розділові знаки.

(На дошці записано текст.)

Осінній вечір заховав під крило голову, підігнув одну ногу й так стоїть, очікує завтрашній холод. Небо розгорнуло синій, широкий, глибокий намет. Місяць безжурно дивився на гори, долини, втихаюче місто. Дощові крапельки на деревах і в травах мерехтіли зеленими іскорками, сповнювали ліс тоненьким дзвоном.

2.Робота в парах.

(Діти отримують підготовлені листочки берізки, де написано речення. Визначають однорідні члени речення, ставлять розділові знаки. Прикріплюють листочки з виконаним завданням до малюнка осені ).

1 пара

Настала осінь золота порозсипала різнокольорове листя вкрила землю теплою шубою.

2 пара

Осінь багряна чарівна жовтолиста взяла все довкола у свій полон.

3 пара

Прийшла хороша ніжна осінь. І берізки і дуби і клени пофарбувала різними кольорами.

4 пара

Настала осінь золотиста красива гарна та барвиста.

5 пара

Все довкола засинає і озера і ліси.

6 пара

Птахи курличуть відлітають про сум свій нам розповідають.

Фізкультхвилинка.

1.Промовляння скоромовки. (Хором)

Ще дощ іде, періщить злива,

Щенятко вимокло, як хлющ,

А щиглик, щебетун щасливий,

Щебече, пурхнувши на кущ.

 1. Правильне чергування вдоху та видоху:

а) вдох через ніс, видох – через рот;

б)короткий глибокий вдох – повільний видох;

в)повільний, глибокий вдох – короткий, різкий видох;

г)на одному видоху посилити звук:

-ж –ж –ж – ж- ж- ж, -з –з –з –з –з , -р –р –р –р –р, -с – с –с –с –с .

3. Гра «Мікрофон».

(До поданих слів дібрати якнайбільше означень — епітетів)

 • Діти, подивіться на наш малюнок, ось берізка вже вбралася в листочки. А що ще можна домалювати у малюнок? (Грибочки)

Так. Ви отримуєте грибки з надписами. Вам потрібно до кожного слова підібрати означення – епітети, які можна використати при описі осені. Наприклад:

Місяць (який?) – блідий, повний, сріблястий, ясний, круглолиций.

Сонечко (яке ?) – бліде, осіннє, зажурене, холодне.

Небо (яке?) – сіре, дощове, похмуре, осіннє.

Дерева (які?) – сумні, різнобарвні, сірі, мокрі.

Річка (яка?) – холодна, сіро – блакитна, прозора.

День (який?)- осінній, прохолодний, короткий, дощовий.

Погода (яка?)- дощова, тепла, прохолодна, мінлива.

4.Робота в групах.

Творче завдання. Складання акровірша.

— А зараз, діти, сідайте за ось ці парти, ми попрацюємо в групах. Погляньте на цей вірш. Давайте зачитаємо його вголос.

О,пора золота, жовтолиста!

Синь небесна, калини намисто…

І у небі ключі журавлині,

Ніби з краєм прощаються нині…

Ь

 • Зверніть увагу на перші букви, якими розпочинаються рядки вірша. Яке слово можна прочитати за ними? А ви знаєте, як називаються такі вірші? Тепер ви отримуєте хмаринки, на них є початок рядків акровірша. Вам потрібно підібрати однорідні члени речення з довідки. Виконавши правильно завдання, ви складете власний акровірш.

Ось знову небо _________,______________

Сипле дощем __________й______________

І летять ключі _________,_______________

Надовго в ________ і __________краї.

Ь

Довідка: 1.щоночі й щодня. 2.сумне, осіннє. 3.далекі і теплі. 4. гучні, журавлині.

От листя стало________,___________,_____________

Спів птахів притих в_________,________гаю

І відлітають ключем _________,______________

Надовго всі птахи в країну__________,_________

Ь

Довідка: 1. чарівнім, осіннім. 2.жовте, зелене, багряне. 3.далеку, чужу. 4.гучним, журавлиним.

Виконавши завдання, діти прикріплюють хмаринки до малюнка.
5.Аудіювання.

Прослухайте вірш Ліни Костенко про осінь, випишіть однорідні члени речення, які ви почуєте.

6.Творче завдання.

Ось, діти, і настав час творчого завдання. Ви гарно працювали на уроці, визначали однорідні члени речення, писали акровірші, підбирали означення – епітети. Та зараз я хочу, щоб ви переглянули презентацію з музичним супроводом. (Вчитель коментує кожен новий слайд)

Хай, діти, ці картини осіннього дня перетворяться в рядки твору про осінь. Та не забувайте використовувати однорідні члени у ваших реченнях. А писатимете ви їх на ось цих частинках річки, які ми об’єднаємо в одне ціле.
VI. Підсумки уроку.

1.Кошик осінніх дарів

 • А зараз, діти, ми зберемо кошик осінніх дарів. Кожен з вас має свій дарунок. У когось це грибочок, у когось листочок, Завдання на уроці були різноманітними, подумайте, що вам найбільше сподобалось на уроці, скажіть та положіть свій дарунок до кошика.

2.Домашнє завдання

$ 9, сторінка 88, 90 – вивчити правило.

Впр.162 (с.91) – діти, які хочуть мати оцінку середнього рівня знань.

Впр. 163 (с.92)- діти, які хочуть мати оцінку достатнього рівня знань.

Впр.163 (с.92) та скласти власний акровірш, використовуючи однорідні члени речення — діти які хочуть мати оцінку високого рівня знань.

3.Оцінювання

— Ви всі, дітки, молодці. Ви гарно та старанно працювали на уроці, були дружніми та працелюбними. У кожного з вас на парті є група смайликів, подумайте, як би ви хотіли оцінити роботу товариша по парті на сьогоднішньому уроці. Висловіть свою думку та прикріпіть його товаришеві.

 • Потім вчитель оцінює роботу учнів, даруючи від себе смайлик та виставляє оцінки.

Урок – проект

8 клас

Тема. Тарас Шевченко. «Думи мої, думи мої…» Викуп поета

з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування

казематі, заслання.

Мета. Поглибити знання школярів про життя і творчість Т.Шевченка, зокрема про його викуп з неволі, причини його покарання царем, арешт, перерубування в казематі; заслання; проаналізувати програмову поезію письменника; розвивати вміння виразного читання, аналіз художнього тексту в контексті з біографією письменника, коментувати основні мотиви, ідеї його поезій; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани, поваги до життя і творчості Т.Шевченка; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Завдання.

 1. Розподілити завдання між учнями.
 2. Ознайомити з посиланнями на сайти мережі Інтернет.
 3. Навчити учнів плануванню своєї діяльності, збору та аналізу інформації, застосуванню її на практиці; удосконалення навичок публічного виступу.
 4. Провести публічну презентацію проектів.

Очікуваний результат. 1.Мультимедійна презентація «Тарас Григорович Шевченко – поет, художник, мислитель. 2.Розвинені в учнів уміння складати власні зв’язані висловлювання на запропоновану тему. 3. Учні здійснюють ідейно – художній аналіз поезії «Думи мої, думи мої…». 4. Складений сенкан до слова Шевченко.

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, дидактичний матеріал. Портрет Т.Г.Шевченка .

Він був сином мужика – і став володарем в царстві духа.

Він був кріпаком – і став велетнем в царстві людської культури.

І. Франко

Читайте українську класику, поставте на покуті ”Кобзар”

Шевченка, поважайте себе, люди добрі, затямте, що ми українці

М. Степаненко

Хід уроку

І. МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП

1. З’ясування емоційної готовності учнів до уроку

Учитель. Доброго дня, діти. Перш ніж ми розпочнемо вивчати чарівний світ художнього слова, виконаймо звичне, але дуже потрібне завдання: налаштуємо себе так, щоб праця на уроці кожного з вас була цікавою, творчою, ефективною. Тому для цього візьміть, будь ласка, заздалегідь підготовлені смайлики і напишіть своєму однокласникові про його гарні, на вашу думку, якості. Прошу.

(Діти записують свої думки, зачитують написи і передають товаришу).
2. Мотивація навчальної діяльності (постановка проблемного питання)

Учитель. Дякую щиро, діти. А зараз прослухайте, будь ласка, «Пісню про Кобзаря»

 • Як ви думаєте, чому саме цю пісню я запропонувала вам прослухати ?
 • Так, сьогодні на уроці ми поговоримо про Великого Кобзаря Т.Г.Шевченка.

(Діти записують тему уроку в зошити.)

ІІ. ЕТАП З’ЯСУВАННЯ УЧНІВСЬКИХ ОЧІКУВАНЬ, ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ

Учитель.

«Він був сином мужика – і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком – і став велетнем в царстві людської культури, – так сказав І.Я. Франко про Тараса Шевченка – Великого Кобзаря.

Т.Г.Шевченко – велика і невмируща слава українського народу. Він, за словами О.Кравчука …відродив і повернув рідному народові Слово, пішов за це Слово на хрест, спокутуючи десятиліттям каторги, стражданням й смертю «первородний» гріх свого народу – гріх покори, безмовності, переверництва». Слід зауважити, що Кобзареві ніколи не доводилось вигадувати, про що писати, розмірковувати над темами своїх віршів, бо він належав до тих творців, які пропускають через своє серце стогін народу, які лишаються з народом до останніх хвилин життя.

І щоб глибше усвідомити ту велетенську роль, яку відіграла ця людина в житті нашого народу, перегорнемо ще одну сторінку його життя, переконаємося ще раз у тому, що Шевченко – велетень, філософ, сіяч доброго, вічного.

Отже, сьогодні ми ознайомимося з творчістю Т.Г.Шевченка, з його особливим, неповторним художнім світом слова. Як і перед кожною новою зустріччю, ми чогось очікуємо. Спробуймо сформулювати нинішні очікування. Отже, під час вивчення творчого шляху Т.Г.Шевченка та його поезії «Думи мої, думи мої…» та я очікую…»:

 • цікавої змістовної роботи;
 • щирого обміну думок стосовно теми уроку;
 • розуміння прекрасного в поетичному слові;
 • розвитку власних здібностей.

Учитель. Дякую, діти. А щоб наші очікування здійснилися, нам потрібно здійснити свої цілі.

Я знатиму:

 • тему, ідею, проблематику творів;
 • жанрову своєрідність;
 • основну думку;
 • історію написання вірша.

Я вмітиму:

 • виразно читати й аналізувати твори;
 • визначати художні засоби;
 • аргументовано виражати власні думки;
 • не соромитись своєї відповіді;
 • здобувати самостійно знання і вміти співпрацювати з товаришами;
 • об’єктивно оцінювати свою відповідь;
 • досягати поставленої мети;
 • сумлінно працювати над своїми недоліками.

Я цінуватиму:

 • творче надбання Т.Г.Шевченка;
 • мужність, велику силу волі поета;
 • рідне слово, музику, живопис як потужні засоби виховання в людині прекрасного

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Учитель.

Сподіваюся, що визначення власних цілей допоможе вам розкрити свої творчі індивідуальні здібності і всі ваші очікування здійсняться. Тож до роботи !

Метод «Мікрофон»

Діти, уявіть, що до нас на урок завітав кореспондент із місцевої газети. Він хоче взяти інтерв’ю на тему «Біографічні відомості про Т.Г.Шевченка».

 1. Де і коли народився майбутній поет. (с.Моринці, 9 березня, 1814р.)
 2. Ім’я батька поета. (Григорій)
 1. Прізвище пана, у якого Тарас служив козачком. (Енгельгардт)
 2. Перший учитель Тараса. (Дяк)
 3. Місто, де навчався письменник. (Петербург)
 4. Прізвище видатного російського митця, портрет якого було розіграно в лотерею для викупу Тараса Шевченка з кріпацтва. (Жуковський)
 5. Заклад, у якому Тарас Григорович здобув вищу освіту. (Академія)
 6. Збірка поета. («Кобзар»)
 7. Море, в наукову експедицію до якого було запрошено Т. Шевченка. (Аральське)

10.Під час перебування в Оренбурзі Т. Шевченку було заборонено писати і… (Малювати).

11. Коли помер великий поет ? (10 березня, 1861 р.)

ІV. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

 1. Учитель. Молодці, у вас все вийшло. Ви добре знайомі з життєвим шляхом письменника. Та щоб глибше усвідомити ту велетенську роль, яку відіграла ця людина в житті нашого народу, перегорнемо ще раз сторінку його життя, переконаємося у тому, що Шевченко — велетень, філософ, сіяч — сіяч розумного, доброго, вічного.

На сьогодні написано не одну сотню літературних розвідок про життя і творчість Шевченка. Проте, думається, значно важливішим є особисте сприйняття кожним постаті геніального Кобзаря. Вирушаймо Тарасовими шляхами!

2. Захист робіт. Учні отримали посилання на сайти мережі Інтернет такі як:

school.xvatit.com

school1133.ucoz.ru

uk.wikipedia.prg

www.testsoch.com

ozonlit.org/tag/Shevchenko

Де необхідно було знайти інформацію за поданими пунктами.

1.Родина поета, його дитинство.

2.Навчання і служба Тараса.

3. Викуп поета з неволі.

4.Інформацію про Т.Г.Шевченка: його зовнішність, вдача, талант, слава, ставлення до грошей тощо.

5. Причини покарання царем Т. Шевченка, арешт письменника.

6. Перебування Т. Шевченка в казематі.

7. Заслання письменника-бунтаря.

8. Звільнення Тараса Григоровича, його останні роки життя.

9. Останні дні поета.

10. Підготувати презентацію «Шевченко – поет, художник, мислитель».

3. Слово вчителя

Шевченко був не тільки поетом, а й визначним художником. Уже в час навчання в Академії мистецтв він одержує три медалі. Молодий художник виступає як новатор, звертається до теми життя народу.

Але Тарас Шевченко і великий народний поет. Уже назва його першої збірки Кобзар свідчить про те, що поет співав про народ і для народу.

Отже, Тарас Григорович був і народним художником і поетом. За словами М.Жулинського, Шевченко – єдиний поет-художник в усій світовій культурі, який врятував націю від винародовлення в умовах колонізації.

4. Опрацювання поезії «Думи мої, думи».

4.1 Прослуховування поезії у запису.

4.2 Виразне читання поезії учнями.

4.3Історія написання поезії.

Після арешту Т. Шевченка за участь в Кирило-Мефодіївському товаристві ув’язнено в казематах Третього відділу. Незабаром було виголошено вирок — призначити солдатом в Оренбурзький окремий корпус.

З 1847 року стає рядовим в Орській фортеці, продовжує писати у «захалявні книжечки» (1847-1850). Солдатчина для поета була гірше від тюрми, був ненависним сам дух солдафонства, що лягав на живу душу. Тому Шевченко писав, ховаючись від усього світу в степ, за вали, на берег моря.

До теми дум Тарас Григорович звертався неодноразово, а поезія «Думи мої, думи мої…» була написана у 1847 році під час його перебування в Орській кріпості. У цій поезії автор вболіває за важку долю, злиденне життя кріпаків, їхнє безправне становище, пригніченість України.

5. Робота в групах

(На цьому етапі уроку клас ділиться на групи, кожна група працює над окремим завданням.)

І група – досліджує художні особливості твору

Звертання: «думи мої» , «мої голуб’ята», «мої любі» , «квіти мої, діти».

Епітети: «думи мої єдині» , «лиха година» , «тихими речами».

Порівняння: «привітаю, як діток».

Інверсія: «нащо вас кохав я» , «чи заплаче серце «.

Риторичні питання, оклики: «Нащо вас кохав я? Нащо доглядав?» , «Лихо мені з вами!» , «Де ж мені вас діти?»

ІІ група – визначає ідейно – художній зміст твору

Тема: звернення Т.Шевченка до своїх дум із сподіванням і вірою у вільне життя

співвітчизників.

Ідея: тільки впевненість у щасливе життя, наполегливість допоможе змінити

соціальній устрій; засудження слабкості, поневірянь, байдужості, що

роблять людину рабом.

Основа думка: думка про нещасливу долю свого народу не залишає поета

протягом усього часу перебування на солдатчині.

Жанр: громадянська лірика.

ІІІ група – складає діалог з письменником про причини перебування його в Орській кріпості та історію написання поезії «Думи мої, думи мої…»

ІV група – складає сенкан до слова Шевченко

Сенкан – невеликий вірш, який складається з п’яти рядків. Він синтезує

інформацію про факти у стисле висловлювання , що описує та віддзеркалює

тему.

1 рядок – тема (іменник)

2 рядок- опис (прикметник)

3 рядок – дія (дієслово)

4 рядок – ставлення, почуття (чому вчить)

5 рядок – синонім до 1 рядка.

Т.Г.Шевченко

Відомий, український, талановитий

Писав, малював, творив

Вчить любити Батьківщину

Поет.
6. Перегляд відеоролика у виконанні Всесвітньої капели бандуристів «Думи мої, думи мої».

V. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Метод «Прес»

Про Тараса Григоровича Шевченка говорять: «Т.Г.Шевченко – великий син, великого народу» . Як ви думаєте чому? Висловіть думки, розпочинаючи висловлювання за поданими пунктами :

 1. Тому що…
 2. Наприклад…
 3. Отже…

2.Оголошення результатів навчальної діяльності

3. Слово вчителя

Т.Шевченко – український поет, наша святиня, національна гордість, тож

звертаюся до вас словами М. Степаненка.

«Читайте українську класику, поставте на покуті «Кобзар» Шевченка, поважайте себе, люди добрі, затямте, що ми українці.»

4. Виконання пісні Баранова «До українців» у виконанні І. Лукаша .

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Вивчити напам’ять поезію Т. Шевченка «Думи мої, думи мої» (фрагменти), письмово виконати літературний диктант «Всім відомий Т. Шевченко», опрацювати матеріал підручника ст.70-73 ( для всіх учнів )
 • Написати твір на тему: « Я читаю Шевченка…» (для учнів, які бажають мати оцінку достатнього та високого рівнів).

Заняття гуртка

6клас

Тема. Поетична стежина. «Вчимося віршувати»

Мета. Повторити способи написання віршів, дати поняття про риму, звукопис, порівняння та інші художні засоби. Виховувати інтерес до віршування, написання творів.

Очікуваний результат. 1. Учні знають, що таке рима, епітет, порівняння.

2.Учні вміють підбирати рими, виразно читати вірші, аналізувати їх мову.

3.Самостійно складений вірш про весну.

Обладнання. Комп’ютер, картки, роздатковий матеріал, мультимедійна презентація.

Хід уроку

І. Організаційна частина

Учитель. – Доброго дня, учні! Погляньте, який чудовий день за вікном, уже прилетіли птахи з теплих країв, скрізь чути їх веселий спів, аж душа радіє. І, мабуть, вам також як і мені не дуже хочеться сидіти на уроці в класі?

Діти. –Так!

Учитель. – Тому урок сьогоднішній буде незвичайним. Але про це ви дізнаєтеся трішки пізніше. А зараз, щоб підняти настрій, давайте пригадаємо урок музики. Всі ви знаєте ноти, зараз я буду називати ноту, а ви у відповідь дію, яка асоціюється з цією нотою.

Доброго дня усім!

Репетувати не будемо!

Міцного здоров’я!

Файного настрою!

Солідної поведінки!

Лякатись гостей не будемо!

Сімейного розуміння!

До роботи!

ІІ . Мотивація навчальної діяльності учнів, оголошення теми.

Учитель. – Діти погляньте на дошку. До нас на урок прийшла весна. Ми зараз не можемо піти на вулицю, радіти її приходу, тому вона вирішила зробити для нас сюрприз. Весна завітала до нас на урок, принесла безліч цікавих завдань. І зараз хоче щось сказати, а що саме, ви дізнаєтесь коли я зачитаю уривок з казки «Зима й Весна, Снігова Краля». Послухайте!

Зозуленька в лужку, в лужку

Заспівала ку-ку, ку-ку!

Соловейко обізвався,

Ліс змарнілий засміявся!

Ой водичка дзюрчить, дзюрчить,

І травичка шумить, шумить,

Буйний вітер присмирів,

Опрощення запросив.

Ой ти, Весно, Весно ясна,

Королівно наша красна,

На чім їздиш,

Де звертаєш,

Що робити нам накажеш ?

Весна хоче, щоб ви виконали перше цікаве завдання, без якого неможливим є продовження нашого уроку. Розгадайте тему, яка зашифрувалась ось у цьому годиннику. Молодці! Розгадали! Поетична стежина «Вчимося римувати». Ми помандруємо у подорож весняною стежинкою, але час від – часу будемо зупинятися, щоб отримати завдання від весни.

ІІІ. Основна частина уроку.

Учитель. – Працювати будемо в групах. Маємо дві команди. Завданням кожної було придумати назву та девіз. Представтесь.

(Представлення команд)

Команда «Юні поети»

Девіз. – Чесно будем ми змагатись,

Щоб навчитись віршувати!

Команда «Фантазери»

Девіз. Любим ми фантазувати,

а також вірші писати.

Учитель. – У кожної з команд є учень, який дещо краще володіє поетичним мистецтвом. Цей учень буде лідером. А зараз вони познайомлять вас із своїми творами. (Виступи супроводжуються мультимедійними презентаціями, підготовленими учнями ).

Учитель. – Діти, ви любите слухати і самостійно декламувати вірші? Ми ще з дитинства знаємо багато віршів про тварин та рослин, про маму і школу, а сьогодні продовжимо їх вивчати.

Вірш написаний доладу, приємно читається і легко запам’ятовується. Писати може кожна людина, але щоб в неї добре виходило, потрібно вчитися це робити. Я впевнена, що вірші вчитимуться писати не один – два учні, а всі в класі. Є така приказка «Не святі горшки ліплять». Отож і вірші писати ми будемо вчитися.

Тож будьте уважні, не пропускайте жодної зупинки, бо нова зупинка – новий «секрет» віршування. Отож перша зупинка у нашій поетичній стежині має назву «Складно – нескладно».

Зупинка 1.

Складно – нескладно.

 • Хто з вас пам’ятає , що таке рима? Рима — це коли два слова схожі за звучанням і часто закінчуються однаково. Я зачитаю для вас вірші, а ви слухайте уважно та назвіть слова що римуються.

Картка 1

Вода

Робота

Лисичка

Роса

Зірка

Відповідь

Руда

Марнота

Сестричка

Коса

Мірка

Картка 2

Мама

Сонечко

Весна

Гірка

Донечко

Відповідь

Піжама

Віконечко

Красна

Нірка

Сонечко

Зупинка 2

Звукопис

 • На цій зупинці ми пригадаємо наступний «секрет» віршування. Це – звукопис. Ви отримуєте наступне цікаве завдання – загадки. У кожній з них потрібно підкреслити звуконаслідувальні слова та відгадати їх.

Що за крик біля води?

Ква-су, ква-су нам сюди.

Ква-су, ква-су, просто ква-ші,

Нам вода набридла наша.

(Жабки).

 • Знову ми згадали жабок. До чого б це? Чи дивилися ви у народний календар? Що за день сьогодні?
 • Якщо жабки на Мартина кричать, а після Мартина мовчать – неодмінно похолодає.

Не дзичу, коли сиджу.

Не дзичу, коли ходжу.

Не дзичу, коли тружусь

А дзичу, коли кручусь.

(Бджілка).

Кар-караул! Картину вкрали!

Раптом пташка закричала-

І картину, і картон,

І смачненький ма-ка-рон!

(Ворона).

Друг у мене є Тимур.

Він говорить: мур – мур – мур.

Любить вилізти на мур.

І хвалитись: «Я-Тимур!»

(Кіт)

Зупинка 3

Порівняння та художні засоби.

 • А зараз уявіть себе поетами, яким треба дібрати порівняння, щоб написати вірш.
 • (Команди отримують картки, де потрібно закінчити останні рядки, дібравши слова в риму. Час виконання 2 хвилини).

Картка 1

У небі темнім місяць повний,

Пливе, мов у річці срібний…

(Човник)

Картка 2

Ось пливе легка хмаринка,

Ну справжнісінька…

(Пір’їнка)

Картка 3

Настала казкова ніченька,

І річка стала як…

(Стрічечка)

Картка 4

Ой який у нас метелик!

Подивіться, діточки ,

Він літає, в небі грає,

Крильця наче…

(Квіточки).

Зупинка 4

Ми поети.

 • Ось ви вже знаєте всі секрети віршування, зараз ми перевіримо, як ви їх запам’ятали. Отримуєте опорні слова, за якими потрібно написати вірш.

Картка 1

Сонечко, прокинулось, віконечко, всміхнулось, світло, тепло.

Відповідь

Прокинулось веселе сонечко,

Принесло світло і тепло.

Воно всміхнулось у віконечко

І радісно мені було…

Зупинка 5

Творча.

Ось і дійшли ми з вами до останньої зупинки у нашій поетичній стежині. І ось настав час найголовнішого та найвідповідальнішого моменту: написати рядки вірша за поданим початком.

Та перед тим подивіться відеоролик про чарівність приходу весняних днів.

Пригріва весняне сонце,

В рівчаках біжать струмки.

…………………….віконце,

…………………………….ластівки.

(Наступні рядки вірша діти складають самостійно).

ІІІ. Підсумки уроку.

 1. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
 2. Пояснення домашнього завдання.
 • Учням, які бажають отримати оцінку середнього рівня знань, підібрати до поданих слів рими:

сонечко-

світло-

весна-

зірка-

труджусь-

 • Учням, які бажають отримати оцінку достатнього рівня знань, скласти вірш за опорними словами : дитини, є у кожної; сиротини, навіть; мати, солов’їна, наша, рідна, Україна.
 • Учням, які хочуть отримати оцінку високого рівня знань, скласти вірш про весну.
 1. Вінок уподобань
 • Ви, напевне, помітили, що на дошці весна розсипала безліч квітів. Зараз візьміть кожен по одній і вплетіть їх до віночка, сказавши те, що вам найбільше сподобалось на уроці.
 1. Коло друзів

Стратегія «Похвала і нагорода для всіх»

(Учні разом з вчителем стають у коло).

 • Який ви гарний клас! Хоч матеріал уроку був об’ємним, ви намагалися його засвоїти. Ми якраз усе встигли. Ви молодці. Сьогодні ми працювали як одна дружня команда. Спасибі всім за роботу!

Урок – проект театралізована вистава

8 клас

  1   2
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий