Компетентнісний підхід до викладання фізики, як засіб розвитку особистості учня

Сьогодення потребує від вчителя високого професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання і виховання, бажання та вміння постійно вчитися й самовдосконалюватися, творчого підходу з одного боку й деякої прагматичності з іншого
Компетентнісний підхід до викладання фізики, як засіб розвитку особистості учня

Скачати 119.31 Kb.

Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 119.31 Kb. Компетентнісний підхід до викладання фізики, як засіб розвитку особистості учня

вчитель фізики вищої категорії гімназії № 31

гуманітарно-естетичного профілю

Гарбуз Ганна Василівна

За останні роки в сучасній освіті відбуваються зміни, спрямовані на пошук нових педагогічних можливостей, пов’язаних з відмовою від традиційного навчання та виховання. Сьогодення потребує від вчителя високого професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання і виховання, бажання та вміння постійно вчитися й самовдосконалюватися, творчого підходу з одного боку й деякої прагматичності з іншого.

Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміється спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових і предметних компетентностей особистості.

На підставі міжнародних та національних досліджень в Україні виокремлено п’ять наскрізних ключових компетентностей:

1. Уміння вчитися

2. Здоров’язбережувальна компетентність

3. Загальнокультурна (комунікативна) компетентність

4. Соціально-трудова компетентність

5. Інформаційна компетентність

Компетентності є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня – випускника до життя, подальшого особистого розвитку й активної участі в житті суспільства, бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. Тому прогресивна освітня спільнота сьогодні ставить перед собою нове завдання – сформувати у людини вміння вчитись.

Широкі можливості для розвитку компетенцій школярів мають предмети природничого циклу, особливо фізика. Для цього вчителю необхідно використовувати різні форми організації навчальної роботи: уроки, лекції, семінари, практикуми, уроки-конференції, у тому числі й навчальну практику з фізики.

Аналіз змісту і основних видів діяльності, до яких залучаються учні в процесі вивчення фізики, дає підстави виділити п’ять фізичних (предметних) компетенцій:

 1. навчальна компетенція;
 2. інформаційна компетенція;
 3. компетенція розв’язувати задачі;
 4. експериментальна компетенція;
 5. дослідницька компетенція.

Розкриємо зміст кожної з предметних компетенцій. Оволодівши навчальною компетенцією, учень повинен знати основні наукові факти і фундаментальні ідеї, суть основних фізичних понять і законів, принципів і теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів; вміти користуватися планами узагальнюючого характеру, за якими розкривається те чи інше поняття, закон, факт тощо; з’ясувати закономірності фізичних явищ і процесів; характеризувати сучасну фізичну картину світу; знати наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій.

Інформаційна компетенція пов’язана з вмінням працювати з підручником, додатковою літературою, із засобами інформаційних технологій, умінням складати конспект, оформляти реферат, науковий проект, узагальнювати вивчену інформацію, перекодовувати інформацію (текст-графік, текст-таблиця, текст-структурно-логічні схеми).

Компетенція розв’язувати задачі ґрунтується на володінні учнем трьома етапами діяльності при розв’язуванні фізичних задач: аналіз фізичної проблеми або опису фізичної ситуації; пошук математичної моделі розв’язку; реалізація розв’язку та аналіз одержаних результатів.

Експериментальна компетенція передбачає уміння учнем планувати обладнання для експериментальних досліджень, підготувати експеримент, уміння спостерігати, вимірювати фізичні величини, обробляти та інтерпретувати результати експерименту.

Дослідницька компетенція пов’язана з оволодінням учнями методологією і методами наукового дослідження, здатністю застосувати теоретичні знання в практичній роботі, готовністю до виконання завдань, що містять елементи проблемного пошуку, вмінням виконувати нетипові завдання дослідницького характеру, готувати й захищати дослідницькі проекти.

Значні можливості для розвитку предметних компетенцій має така форма організації навчальної діяльності як навчальна практика з фізики. У ході дослідження нами були виділені форми організації навчальної практики з фізики у середніх загальноосвітніх навчальних закладах:

1) розв’язування і складання фізичних задач;

2) конструювання фізичних приладів;

3) фізичний практикум;

4) індивідуальні й групові проекти;

5) навчально-дослідницька діяльність;

6) екскурсії на виробництво чи у природу;

Сприймання, розуміння, усвідомлення та засвоєння навчальної інформації вимагає активної розумової роботи, у тому числі критичного мислення.

Прийоми, які використовуються на уроках фізики, для розвитку критичного мислення.

 1. «Обери свою позицію» Залучення учнів до діяльності з пошуку відповіді на різноманітні питання та складання різних типів питань. При відповіді треба обґрунтувати свою думку. Наведемо приклади постановки таких питань:
  • У якому взутті швидше мерзнуть ноги: в тісному чи просторому?
  • Чи гріє шуба?
  • У яких хлопців: хворих чи здорових – швидше рухаються молекули?

Що правильніше під час пожежі: пригнутися чи піднятися вище?

2. Метод «понять» (фізичний диктант).

Цей метод застосовується для швидкої перевірки вивченого. Якщо в темі багато нових понять, то цей метод виявляє учнів готових для подальшого використання цих понять при розв’язуванні задач. Питання диктує вчитель, а учні пишуть відповіді. Наприклад «Електричний струм», 9 клас.

I варіант II варіант
 1. Електричний струм
 2. Сила струму
 3. Формула, одиниці вимірювання
 4. Прилад для вимірювання. Як вмикається?
 5. Умови існування струму
 6. Вольт-амперна характеристика струму.
 7. Формула опору.
 8. Від чого залежить опір провідників?
 9. Визначити опір, якщо сила струму дорівнює 0,2А, а напруга 10В.
 10. Знайти опір провідника довжиною 1м і площею 2мм2, виготовленого зі сталі.
 1. Дії струму.
 2. Напруга.
 3. Формула,одиниці вимірювання
 4. Прилад для вимірювання. Як вмикається?
 5. Закон Ома.
 6. Причина опору.
 7. Формула закона Ома.
 8. Що є носієм заряду в провідниках?
 9. Визначити напругу, якщо струм у провіднику 0,1А, а опір провідника 2кОм.
 10. Знайти опір провідника довжиною 2м і площею 1мм2, виготовленого з ніхрому.

3. Сенкан – це форма вільного вірша з п’яти рядків, що синтезує інформацію і факти у стисле висловлювання, описує, виділяючи при цьому особистісне ставлення учня до вивченого матеріалу.

Учням можна запропонувати алгоритм складання сенкана:

 1. Тема (іменник);
 2. Опис теми (два прикметника);
 3. Дія пов’язана з темою (три слова);
 4. Ставлення до теми (чотири слова);
 5. Сутність теми – синонім (одне слово).

Сенкани:

7 клас:

Всесвіт.

Матеріальний, реальний.

Існує, спричинює взаємодію тіл.

Усе, що нас оточує.

Матерія.

Фізика. Природнича, експериментальна. Спостерігає, досліджує, пояснює.

Вивчає фізичні явища, формулює закони. Наука.

Молекули.

Прості і складні.

Вони рухаються і взаємодіють.

Обумовлюють склад і властивості речовини.

Будова.
8 клас:

Сила тяжіння.

Земна, гравітаційна.

Прикладена до тіла, діє вниз.

Притягання тіла до Землі.

Гравітація.

Тертя.

Сухе і вологе.

Виникає і діє між поверхнями.

Напрямлена проти руху тіла.

Сила.

Тиск.

Великий і малий.

Залежить від сили і площі.

Враховується при русі, в будівництві, в техніці.

Фізична величина.

9 клас:

Заряди.

Позитивні і негативні.

Вони притягуються і відштовхуються.

Обумовлюють ступінь електризації тіл.

Кількісна міра електрики.

Опір.

Є електричний і питомий.

Залежить від розмірів і речовини.

Зменшує електричний струм.

Протидія струму.

4. «Віршована» фізика

Після вивчення теми та практичного застосування теоретичних знань учні добровільно складають вірші. Наприклад, до теми: «Сила тертя».

Сила тертя

Тертя – це сила незамінна

і виникає неодмінно

лиш там де два тіла існують.

Вона процесами керує.

При спробі шафу зрушить з місця,

Вона кричить: « Не надірвися!

А краще підклади валки

або підлогу ти змасти.»

А взагалі тертя працює:

і рух, і спокій нам дарує.

Якби позбутися тертя,

то і Земля була б не та.

Карпенко Марина

5. Діаграма Вена.

Метод використовується для класифікації, порівняння, установлення спільних зв’язків. Вчитель розглядає новий матеріал в порівнянні з вивченим або

порівнює два або більше понять у вигляді кіл, які накладаються одне на одне.

Тема «Агрегатні стани речовини», 7клас

Гази

Не мають об’єму

Стискаються

Окремі молекули

Рух молекул хаотичний
Гази

Не мають форми

Слабка взаємодія

Не мають об’єму

Стискаються

Окремі молекули

Рух молекул хаотичний

Рідини

Текучість

Рух молекул коливаль-

ний, стрибкого-дібний

Не мають форми

Слабка взаємодія

Рідини

Мають

об’єм. Не стис-каються

Молекули щільно розташовані

Текучість

Рух молекул коливальний стрибкопо-дібний

Тверді тіла

Мають форму

Сильна взаємодія

Рух молекул коливальний

Кристалічна градка

Мають

об’єм. Не стискаються

Молекули щільно розта

Тверді тіла

Мають форму

Сильна взаємодія

Рух молекул коливальний

Кристалічна градка

6. «Неймовірні ситуації»

Вправа проводиться у вигляді написання есе. Мета цієї вправи придумати якомога більше наслідків неймовірних ситуацій. Наприклад, що сталося б…

 • «Якщо б зникла сила тяжіння»
 • «Якби не було тертя»
 • «Якби Сонце перестало світити»
 • «Якби шкіра людини не мала електричного опору».

Уривки з творів – есе, представленІ учнями 8 класів:

« Якби не було тертя, печерні люди не навчилися добувати вогонь, бо лише від тертя вони отримали іскру. Сучасні люди не знали б сірників. У нас вдома не відкривався і не закривався кран з водою, не працювали б пральні машини. Мама не змогла б заховати у шафу від дітей цукерки, бо дверцята самі повідчинялися б»

(Мехед Сергій)

«Сила тертя потрібна в кожному будинку. Мама ставить чашку на стіл, а вона не падає. Я ганчіркою прибираю пил з шафи або підлоги і мені це вдається, через тертя пил залишається на ганчірці. Батько, спокійно сидячи на дивані і читаючи газету, не думає, що може впасти, якби зникло тертя. У родині мир і спокій. Як добре, що є тертя!»

(Кармашова Катерина)
“ Одного разу мені наснився дивний сон. Все у ньому було не так — “догори дригом”: люди не могли пересуватися, весь час падали, машини не могли зупинитися і хаотично рухалися, все навколо якось непередбачено дивно перемішалося. Все, що довгий час було звично робити, виявилось досить проблематичним. Я спробувала зрушити з місця – ноги “не слухаються” — і я впала. Машини не зупинилися на червоне світло світлофора. Я намагалась зрозуміти, що відбувається? Що це за жах?

І, нарешті, я прокинулася… І зрозуміла: у світі нема нічого зайвого. І навіть тертя, яке нам іноді дуже заважає, — явище важливе і необхідне, і не менш корисне, ніж всесвітнє тяжіння”

(Дубиніна Вероніка)
“ Тертя і музика. Як поєднати такі різні поняття? Скрипка звучить завдяки тертю. Коли скрипаль починає вести смичок вздовж струни, під дією сили тертя спокою струна рухається за смичком і вигинається. Струна зривається і коливається, але смичок не дозволяє їй різко це робити. Скрипаль рухає смичок назустріч струні, виникає сила тертя ковзання, і до нас лине чудова ніжна мелодія. Скрипка співає.”

(Живець Поліна)
7.Метод «Гронування»

Цей метод представляє стратегію критичного мислення на встановлення зв’язків між окремими поняттями, життєвим досвідом і здобутими знаннями. Вчитель в центрі записує поняття і за допомогою учнів додає факти, терміни, що розширюють його зміст. Наприклад, на підсумковому уроці з теми: «Взаємодія тіл» у 8 класі пропонується учням пригадати сили, Їх напрям, означення, формулиі т.д, і заповнити відповідно таблицю.

Сила

Вага

Пружності

Тертя

сухе

рідке

Тяжіння

Архімеда

F = kx

F = μN

F = mg

Fa = рgVт

P = mg

реакції опори

натягу
пружності
ковзання
кочення
спокою

Електричний

струм

Характеристики струму

електричне поле

заряджені частинки

Сила струму

І, А

Опір

R, Ом

Напруга

U, В
з’єднання

закон Ома

I =

ампер-метр

послі-довно

IR

вольтметр

паралельно

I = const

U= U1+U2

R= R1+R2

U = const

I = I1 + I2

послідовне

паралельне

Омметр

A

 1. «Мозковий штурм»

Пiд час засвоєння вмiнь та навичок, розв’язування складних задач або для пошуку рiзних способiв розв’язування однiєї задачi. Сприяє розвитку уяви та творчостi, формує вмiння чiтко висловлювати свою думку.

Чим же має керуватися вчитель для формування компетентностей, використовуючи прийоми критичного мислення?

Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Не предмет формує особистість, а учитель своєю діяльністю, пов’язаною із вивченням предмета. Необхідно частіше використовувати запитання «чому», щоб навчити мислити причинно-наслідково. У процесі навчання обов’язково враховуйте індивідуальні особливості та інтереси учня, і тоді можливо «лірик» зацікавиться фізикою.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий