00 Загальні питання науки та культури 5

Пізнавальна література для дітей та юнацтва 19 1 Філософські науки. Психологія 20
Книжкова палата україни імені івана федорова

Скачати 5.83 Mb.

Сторінка 1/31 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 5.83 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   31

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА»

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

КНИГ

Державний бібліографічний

покажчик України

№ 12
Грудень 2006

(13634—14971)

Виходить раз на місяць

Видається з 1924 року

Київ • 2006

STATE SCIENTIFIC INSTITUTION

«IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE»
National

Bibliography of Ukraine

CHRONICLE

OF BOOKS

State Bibliographic

Index of Ukraine

№ 12
Desember, 2006

(13634—14971)

Appears monthly

Published from 1924

Kyiv • 2006

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.

Укладачі: Шульженко Катерина Олександрівна,

Кочупалова Віта Олександрівна,

Мангова Лідія Олегівна
Редагування М.І. Давиденко

Коректура О.П. Дубовик

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1991 від 12.05.96
Підп. до друку 19.01.2007 р. Формат 84х108/32. Папір oфcет.

Ум. друк. арк. 18,14. Обл.-вид. арк. 20,04.

Тираж 253 пр. Зам. № 165.

Засновник, редакція і видавець

Державна наукова установа

“Книжкова палата України імені Івана Федорова”

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-30-11

З питань придбання звертатись за тел. 292-02-94.
Виготівник

ТОВ «Видавництво Аратта»

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів

видавничої справи ДК № 1107 від 06.11.2002.
© Книжкова палата України, 2006

ЗМІСТ
0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 5

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. 18

  1. Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 18

070 Газети. Преса. Журналістика 19

087.5 Пізнавальна література для дітей та юнацтва 19
1 Філософські науки. Психологія 20

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 24

3 Суспільні науки. 30

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 30
316 Соціологія 31
32 Політика. Політологія 33
33 Економіка. Економічні науки 35
34 Право. Юриспруденція 45
35 Державне адміністративне управління. Військова справа 56

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 59

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 60

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 87

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук 89

51 Математика 91
  1. Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.
Геодезія 94
53 Фізика 95
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 97
55 Геологія. Науки про Землю 98
57 Біологічні науки 99
  1. Ботаніка 101
  2. Зоологія 102
  1. Прикладні науки. Медицина. Техніка 103

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 103

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 111
  1. Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 124

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 130

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 137

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 139

  1. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 140

  1. Мистецтво. Декоративно–прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 141

  1. Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Художня література.

Літературознавство 144

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 144

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 144

82 Художня література. Літературознавство 151

9 Географія. Біографії. Історія 182
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки 182
908 Краєзнавство 182
  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 184

929 Біографічні та подібні дослідження 184

93/94 Історія 187

Перелік мов (крім української), якими надруковані книги 195

Іменний покажчик 196

Предметний покажчик 210

Покажчик назв 219

Географічний покажчик 220

Покажчик серій, випуски яких зареєстровані

в «Літописі книг» за 2006 рік 224

*Передмова — див. № 5 «Літопису книг»

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

13634. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: Зб. наук. пр. викладачів [Гуманіт. ін-ту] / Хмельниц. нац. ун-т, Гуманіт. ін-т; [Редкол.: В.М. Ниж­ник та ін.]. — Хмельницький: ХНУ, 2006. — 206 с.: іл., табл.; 30 см. — Текст: укр., англ. — Бібліогр. в кінці ст. — 110 пр. — [2006-06838] УДК 009+5](082)

ББК 70/79я43+22я43

А 43

13635. Івано-Франківський ін-т агропромислового виробництва. Коломийська дослідна станція. Коломийській дослідній станції — 50 років: здобутки, перспективи: [Біобібліографія]. — К.: Аграр. наука, 2006. — 106 с.: іл., портр.; 20 см. — (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, д­окументах, бібліографія»). — У надзаг.: Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — ISBN 966-540-194-7 (в опр.), 150 пр. — [2006-07349] УДК 001.89:631](477.86)(091)

ББК 72.4г(4УКР-4ІВА)+40(4УКР-4 ІВА)

І-19

13636. Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска АМН України Strazhesko Institute of cardilogy, MAS of Ukraine: [Проспект]. — Б.м.: Б.в., Б.р. — 30 с.: іл., портр.; 29 см. — Текст парал.: укр., англ. — 3 000 пр. — [2006-07569] УДК 001.32:612.17](477)

13637. Магістерська робота з етнології: Метод. рек. / [Уклад. Возний І.П. та ін.]; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2006. — 34, [1] с.: табл.; 20 см. — 50 пр. — [2006-07193] УДК 001.891:39](072)

ББК 74.58я7+63.5я7

М 12

13638. Наука і вища освіта: Тез. доп. учасників ХІV міжвуз. студент. наук. конф., [м. Запоріжжя, 11—18 трав. 2006 р.: У 2 ч. / Редкол.: В.М. Огаренко (голов. ред.) та ін.]. — Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. — 29 см.

Ч.1. — 2006. — 444 с.: іл., табл. — У надзаг.: Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніципал. упр.», Студент. наук. т-во. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр. — [2006-07860]

Ч. 2. — 2006. — 423 с.: іл. — У надзаг.: Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніципал. упр.», Студент. наук. т-во. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр. — [2006-07859] УДК 001+378](06)

ББК 72я43+74.58я43

Н 34

13639. Піньковський Г.С. Інститут «Дніпродіпшахт» і вугільна промисло­вість України: [Історія розвитку]. — Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2006. — 335 с.: іл., табл., портр.; 29 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Текст парал.: укр., рос. — Частина тексту: рос. — ІSBN 966-383-035-2 (в опр.), 400 пр. — [2006-07361]

УДК 001.89:622.33](477.63)(091)

ББК 72.4г(4УКР-4ДНІ)+33.31г(4УКР-4ДНІ)

П 32

13640. Тиждень науки: Тез. доп. щоріч. наук.-техн. конф. серед студ., вик-ладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 17—22 квіт. 2006 р., Запоріжжя / [Упоряд. Висоцька Н.І., Дубовська Ж.В.]. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. — 20 см. — ISBN 966-7809-63-3.

Т. 1. — 2006. — 209 с.: іл., табл. — У надзаг.: Запоріз. нац. техн. ун-т. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-7809-64-1, 58 пр. — [2006-07857]

Т. 2. — 2006. — 199 с.: іл., табл. — У надзаг.: Запоріз. нац. техн. ун-т. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк. прим. — ISBN 966-7809-65-Х, 58 пр. — [2006-07856] УДК 001(06)

ББК 72я43

Т 93

13641. Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук: [Рекл. просп.]. — Чернігів: РВК «Деснян. правда», 2006. — 32, [1] с., включ. обкл.: іл., портр.; 20 см. — 500 пр. — [2006-07218]

УДК 001.39:338.43(477.46-25)(085.5)

ББК 65.9(4УКР-4ЧЕР)32л.я2

Ч- 49

004 Інформаційні технології. Комп’ютерна наука і технологія. Інтернет

13642. Вознесенский В.А. ЭС-модели в компьютерном строительном мате­риаловедении: Избр. науч.-метод. публ. 1996-2005, к 45-му Междунар. семинару по моделированию и оптимизации композитов, г. Одесса, 28 — 29 апр. 2006 г. / Возне­сенский В., Ляшенко Т.; Междунар. инженер. акад., Одес. гос. акад. стр-ва и архитек­туры, Одес. дом ученых. — Одесса: Астропринт, 2006. — 115, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — На обл. авт. не указаны. — Библиогр.: с. 110—114 (84 назв.) и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-318-132-Х. — ISBN 966-318-498-1, 300 экз. — [2006-06856]

УДК 004:[620.22:69](06)

ББК 32.973.26-018.2я43+30.3я43

В 64

13643. Глосарій з навчальної дисципліни «Моделі та структури даних» : Для студ. спец. 7.080407 усіх форм навчання / [Уклад. В.М. Приходько та ін.]; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 27 с.; 20 см. — На обкл.: 75 р. ХНЕУ. — 150 пр. — [2006-07737] УДК 004.6(075.8)

13644. Глушаков С.В. Технология Java 2 / Глушаков С.В., Лукошкина С.Н. — Х.: Фолио, 2006. — 606 с.: ил., табл.; 29 см. — (Настольная книга специалиста). — ІSBN 966-03-3535-0 (в пер.), 3 000 экз. (1-й з-д 1—1 000). — [2006-08177] УДК 004.4

ББК 32.973.202

Г 55

13645. Гриценко В.И. Распределенные информационные системы широкого применения: Концепция. Опыт разработки и внедрения / Гриценко В.И., Урсатьев А.А.; НАН Украины, М-во образования и науки Украины, Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем. — К.: Наук. думка, 2005. — 317 с.: ил., табл.; 21 см. — Библи­огр.: с. 306—315 (219 назв.). — ІSBN 966-00-0572-5 (в пер.), 300 экз. — [2006-07802]

УДК 004.738.5+004.9

ББК 32.973.202-018

Г 85

13646. Данчук В.Д. Елементи теорії баз даних та системи управління базами даних: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / В.Д. Данчук, В.П. Лясковський, О.П. Тим­ченко; Нац. транспорт. ун-т. — К.: НТУ, 2005. — 76 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 76 (4 назви). — ІSBN 966-632-044-4, 300 пр. — [2006-07492] УДК 004.65(075.8)

ББК 32.973.26-018.2я73

Д 19

13647. Довідник з універсальної мови моделювання (UML) для вивчення нав­чальної дисципліни «Об’єктивно-орієнтований аналіз та проектування інформацій­них систем»: Для студ. спец. 7.080401, 7.080407 усіх форм навчання / [Уклад. І.О. Зо­лотарьова, В.М. Коротченко]; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 70 с.: іл., табл.; 20 см. — На обкл.: 75 р. ХНЕУ. — Бібліогр.: с. 69—70. — 200 пр. — [2006-07738]

УДК 004.45(035)

13648. Дурняк Б.В. Системний аналіз та оптимізація параметрів книжкових видань / Б.В. Дурняк, І.В. Піх, В.М. Сеньківський. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2006. — 197 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 179—188 (127 назв). — ІSBN 966-322-046-5 (в опр.), 300 пр. — [2006-08166] УДК 004:655.58

ББК 32.973+37.8

Д 84

13649. Ершов С.Г. Использование пакета Mathcad для решения математичес­ких задач: Учеб.-практ. пособие [для студентов экон. специальностей всех форм обу­чения] / Харьк. нац. экон. ун-т. — Х.: ХНЭУ, 2006. — 62 с.: ил.; 20 см. — На обл.: 75 років ХНЕУ. — На обл. надзаг.: укр. — Библиогр.: с. 40 (8 назв.). — ІSBN 966-676-144-0, 400 экз. — [2006-07930] УДК 004.4:51(075.8)

ББК 32.973.26-018.2я7

Е 80

13650. Завдання до виконання лабораторних робіт з розділу «Текстовий ре­дактор. Основні та розширені можливості» навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»: Для студ. екон. спец. ден. форми навчання / [Уклад. А.В. Бі­зюк, О.В. Петровська]; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 83 с.: іл., табл.; 20 см. — На обкл.: 75 р. ХНЕУ. — Бібліогр.: с. 83 (4 назви). — 400 пр. — [2006-07741]

УДК 004.4’27(076.5)

13651. Інформаційні системи та технології: Лаборатор. практикум / Журав­льова І.В., Чен Р.М., Ананьїна О.В., Цуріхін О.В.; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 303 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 224—226. — ІSBN 966-676-126-2 (в опр.), 400 пр. — [2006-07934] УДК 004(076.5)

ББК 32.973я7

І-74

13652. Кавун С.В. Адміністрування та моніторинг комп’ютерних мережних систем: Навч. посіб. / Кавун С.В., Голубничий Д.Ю., Третяк В.Ф.; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 299 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 295—296. — ІSBN 966-676-139-4 (в опр.), 400 пр. — [2006-07936] УДК 004.7.056(075)

ББК 32.973.202я7

К 12

13653. Каіров О.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «САПР технологічних процесів» / О.С. Каіров, Д.В. Рукавішніков; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 47 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 45—46 (18 назв). — 350 пр. — [2006-07205] УДК 004.896(072)

ББК 30.2-5-05я7

К 15

13654. Компьютерное материаловедение и обеспечение качества utational Materials Science and Guality Assuarance: Материалы к 45-му Междунар. семинару по моделированию и оптимизации композитов — МОК’45, г. Одесса, 28—29 апр. 2006 / [Редкол.: В.А. Вознесенский (гл. ред.) и др.]. — Одесса: Астропринт, 2006. — 211, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — В надзаг.: Междунар. инженер. акад., Одес. гос. акад. стр-ва и архи­тектуры, Одес. дом ученых. — ІSBN 966-318-132-Х. — ISBN 966-318-496-5, 300 экз. — [2006-06862] УДК 004:620.22](06)

ББК 32.973.26-018.2+30.3я431

К 63

13655. Компьютерное проектирование систем оптимального управления: Вариац. методы, принцип максимума, динамич. программирование / Ю.Н. Соколов, В.М. Илюшко, М.И. Луханин и др.; Ред. Ю.Н. Соколов. — К.: Аванпост-Прим, 2006. — 268 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 267—268 (22 назв.). — ІSBN 966-8571-16-9 (в пер.), 300 экз. — [2006-07885] УДК 004.9

ББК 32.973.202-018.1

К 55

13656. Кравченко В.І. Основи програмування та алгоритмічні мови: Зб. зав­дань для студ. [вищ. навч. закл.] спец. 7.080402 / В.І. Кравченко, О.В. Веремій, Г.Б. Білик; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ: ДДМА, 2006. — 131 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 127 (10 назв). — ІSBN 966-379-039-3, 75 пр. — [2006-06908]

УДК 004.432.45(075.8)

ББК 32.973-018.1я73

К 77

13657. Лабораторний практикум з дисципліни «Конструювання ЕОМ»: Для студ. спец. 7.091501 «Комп’ютер. системи та мережі», 7.091502 «Систем. програмув.», 7.091503 «Спеціаліз. комп’ютер. системи» / А.О. Грачов, К.В. Колесніков, А.А. Мель­ник, К.С. Рудаков; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси: ЧДТУ, 2006. — 144 с.: іл., табл.; 29 см. — Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт. — ІSBN 966-7533-98-0, 100 пр. — [2006-07217] УДК 004.38(076.5)

ББК 32.973.1я7

Л 12

13658. Мамченко С.Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Практикум / С.Д. Мамченко, В.А. Одинець; Нац. акад. держ. податк. служби Украї­ни. — Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2006. — 237 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 235—237 (40 назв). — 300 пр. — [2006-07381] УДК 004.4(076.5)

ББК 32.973.202я73

М 22

13659. Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу «Автоматизированная обработка экономической информации»: Для студентов всех специальностей / [Сост. Чернышева Н.П.]; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Х.: НТУ «ХПИ», 2006. — 71 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 71 (5 назв.). — 50 экз. — [2006-07749] УДК 004.4:33](072)

13660. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчаль­ної дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом»: Для студ. спец. 8.050109 усіх форм навчання / [Уклад. І.В. Журавльова, І.Л. Латишева]; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 63 с.: іл.; 20 см. — На обкл.: 75 р. ХНЕУ. — Біблі­огр.: с. 62—63. — 150 пр. — [2006-07756] УДК 004.4:005.95/.96](072)

13661. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з теми «Ком­п’ютерні віруси і способи захисту від них» навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка»: Для студ. екон. спец. усіх форм навчання / [Уклад. Курчин О.Г., Грабовський Є.М.]; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 78 с.: іл.; 20 см. — На обкл.: 75 р. ХНЕУ. — Бібліогр.: с. 76—77 (20 назв). — 300 пр. — [2006-07757]

УДК 004.492(072)

13662. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчаль­ної дисципліни «Проектування баз даних та бази знань»: Для студ. спец. 7.050102 всіх форм навчання / [Уклад. Л.А. Павленко]; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 106 с.: іл., табл.; 20 см. — На обкл.: 75 р. ХНЕУ. — Бібліогр.: с. 105—106. — 150 пр. — [2006-07758] УДК 004.6(072)

13663. Морська Л.І. Теоретико-методичні основи розробки та застосування комп’ютерного педагогічного тесту: Монографія. — Тернопіль: Астон, 2006. — 160 с.: іл., табл., схеми; 21 см. — Бібліогр.: с. 154—159 (119 назв). — ІSBN 966-308-145-7 (в опр.), 300 пр. — [2006-07340] УДК 004.415.535

ББК 32.973.202

М 80

13664. Нищак І.Д. Комп’ютерна графіка: Лаборатор. роботи: Для студ. вищ. навч. закл. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич: ДДПУ ім. І.Франка, 2006. — 215 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 214—215 (16 назв). — ІSBN 966-384-006-4, 1 000 пр. — [2006-06798] УДК 004.92(076.5)

ББК 32.973.202я73

Н 91

13665. Об’єктно-орієнтоване програмування: Комп’ютер. практикум / [Уклад. Коротєєв І.Є. та ін.]; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — К.: НТУУ «КПІ», 2006. — 96 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 94 (8 назв). — 100 пр. — [2006-07387] УДК 004.41(076.5)

ББК 32.973.202я73

О-13

13666. Петрицин І.О. Керуючі комп’ютери у виробничих системах: Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич: ДДПУ ім. І.Франка, 2005. — 124 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Біблі­огр.: с. 123—124 (17 назв). — Предм. покажч.: с. 121—122. — ІSBN 966-384-004-8, 300 пр. — [2006-06799] УДК 004.42(072.3)

ББК 32.973.202-018.2я7

П 30

13667. Романюк О.Н. Методи та засоби антиаліайзингу контурів об’єктів у системах комп’ютерної графіки: Монографія / О.Н. Романюк, М.С. Курінний; Він­ниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 164 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 134—142 (120 назв). — ІSBN 966-641-182-2, 100 пр. — [2006-08171]

УДК 004.932.2

ББК 32.973.202

Р 69

13668. Сборник задач по учебной дисциплине «Основы программирования и алгоритмические языки»: Для студентов специальностей 7.080401, 7.080407 всех форм обучения / [Сост. Гаврилов В.П., Браткевич В.В.]; Харьк. нац. экон. ун-т. — Х.: ХНЭУ, 2006. — 99 с.: ил., табл.; 20 см. — На обл.: 75 р. ХНЕУ. — Библиогр.: с. 97 (4 назв.). — 150 экз. — [2006-07766] УДК 004.43(076.1)

13669. «Современные информационные и электронные техноло­гии», международная науч.-практ. конф. (7; 2006; Одесса). Труды седьмой Международной научно-практической конференции «Современные информацион­ные и электронные технологии», 22—26 мая 2006 г., г. Одесса, Украина. — Одесса: ДП «Нептун-Технология», 2006. — 30 см.

Т. 1. — 2006. — 245 с.: ил., табл. — Текст: рус., укр. — Библиогр. в конце докл. 250 экз. — [2006-06806]

Т. 2. — 2006. — 230 с.: ил., табл. — Текст: рус., укр. — Библиогр. в конце докл. 250 экз. — [2006-06807] УДК 004.7(06)

ББК 32.973.202-018.2я73

С 56

13670. Управління та інформаційні технології у правовій державі: Матеріали наук.-практ. конф., м. Львів, 26 трав. 2005 р. — Львів: Ліга-Прес, 2006. — 66 с.; 20 см. — (Серія «Юридичні науки»). — У надзаг.: Львів. держ. ін-т новіт. технологій та упр. ім. В’ячеслава Чорновола. — Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. — ISBN 966-397-031-6, 300 пр. — [2006-07359] УДК 004:351](477)(06)

ББК 32.97я431+67.9(4УКР)401я431

У 67

13671. Федоров А.О. Розв’язування аналітичних задач і вправ на ЕОМ: Навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2006. — 277, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 270—274 (80 назв). — ІSBN 966-568-446-9, 300 пр. — [2006-08152] УДК 004.4:543](075)

ББК 32.973.202я7+24.4я7

Ф 98

13672. Федоров Е.Е. Модели и методы преобразования речевых сигналов. — Донецк: Норд-Пресс, 2006. — 258 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 257—258 (20 назв.). — ІSBN 966-380-103-4, 500 экз. — [2006-07042] УДК 004.934.1’1

ББК 32.973.26-018.2

Ф 33

13673. Юсупова М.Ф. Компьютерные информационные технологии в обуче­нии начертательной геометрии. — К.: НПУ им. М.П.Драгоманова, 2006. — 280 с.: ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 259—278 (287 назв.). — ІSBN 966-660-278-4, 300 экз. — [2006-07481] УДК 004.65:514.18

ББК 32.973.26-018+22.151.3

Ю 91

Див. 13645, 14048

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

13674. Банніков П. Охорона підприємств: Консультат. довід. / П. Банніков, Р. Туз. — Тернопіль: Астон, 2006. — 207 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-308-140-6, Б.т. — [2006-07339] УДК 005.922.1(035)

ББК 65.290я2

Б 23

13675. Бездрабко В.В. Управлінське документознавство: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спец. «Документознавство та інформ. діяльність»] / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права. — К.: Б.в., 2006. — 207 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд., в підрядк. прим. та в тексті. — ІSBN 966-602-108-0 (в опр.), 1 000 пр. — [2006-07483] УДК 005(075.8)

ББК 73я73

Б 39

13676. Золотарев С.К. Планирование в организации: Конспект лекций [для студентов экон. специальностей всех форм обучения] / Золотарев С.К., Разинкова В.П.; Харьк. нац. экон. ун-т. — Х.: ХНЭУ, 2006. — 78 с.: табл.; 20 см. — На обл.: 75 років ХНЕУ. — На обл. надзаг.: укр. — Библиогр.: с. 77 (7назв.). — 150 экз. — [2006-07932] УДК 005.51(042.4)

ББК 65.290-2я7

З-80

13677. Інструкція з діловодства у Верховній Раді України: [Затв. розпоряд­женням Голови Верховної Ради України від 25 берез. 2002 р. № 153]. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 144, [3] с.: табл.; 20 см. — 1 000 пр. — [2006-06980]

УДК 005.92:342.533(477)](083.133)

ББК 65.050.2+67.9(4УКР)400.6

І-70

13678. Кавторев С. Создание (регистрация) и перерегистрация предприятия / Кавторев С., Витковская О. — 3-е изд., перераб. и доп. — Х.: Изд. дом «Фактор», 2006. — 317 с.: табл.; 29 см. — Часть текста: укр. — ІSBN 966-312-489-Х, 8 000 экз. — [2006-07525] УДК 005.411:347.471.032

ББК 65.29+67.401-3

К 12

13679. Корецька С.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. / Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.». — Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005. — 159 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 123—126 (49 назв). — ІSBN 966-8227-55-7 (в опр.), 300 пр. — [2006-07861] УДК 005.334.4(075.8)

ББК 65.290-93я73

К 66

13680. Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м.Рівне, 4—5 трав. 2006 р.). [П’ятий пленум Спілки економістів України: Тез. доп. / Редкол.: Павлов В.І. та ін.]. — Рівне: НУВГП, 2006. — 293 с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: Спілка економістів України, Зах. наук. центр НАН і МОН України, Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Нац. ун-т вод. госп-ва і природокористування. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-517-542-4, 300 пр. — [2006-07993] УДК 005.941(477)(06)

ББК 65.9(4УКР)290-2я43

К 68

13681. Кузнєцов В. Оформление приказов на предприятии / Кузнєцов В., Кавторєва Я. — 3-е изд., перераб. и доп. — Х.: Фактор, 2006. — 127 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-312-498-9, 8 000 экз. — [2006-08218] УДК 005.334.3

ББК 65.050.2

К 89

13682. Лернер Ю.И. Бизнес-планирование предпринимательской деятель­ности в условиях неопределенности и рисков. — Х.: Фактор, 2006. — 472 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 466—472 (111 назв.). — ІSBN 966-312-497-0, 8 000 экз. — [2006-08219] УДК 005.511

ББК 65.29

Л 49

13683. Математические основы управления проектами наукоемких производств / Павлов А.А., Чернов С.К., Кошкин К.В., Мисюра Е.Б.; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. — Николаев: НУК, 2006. — 201 с.: ил., табл.; 20 см. — Библи­огр.: с. 193—201 (90 назв.). — ІSBN 966-321-058-3, 350 экз. — [2006-07850] УДК 005.8

ББК 65.290

М 34

13684. Методи прийняття управлінських рішень: Навч. посіб. / [Уклад. Шепе­тюк Б.Д., Баляснікова О.А.]; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т», [Чернів. ф-т]. — Чернівці: ЧФ НТУ «ХПІ», 2006. — 123 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 123 (9 назв). — ІSBN 966-8658-25-6, 300 пр. — [2006-06848] УДК 005.3(075)

ББК 65.290я7

М 97

13685. Нагаєв В.М. Конфліктологія: Практикум / М-во аграр. політики України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х.: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2006. — 108 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 106—107 (22 назви). — 100 пр. — [2006-07938] УДК 005.574(076.5)

ББК 65.290я7

Н 16

13686. Николайчук В.Е. Логистика: теория и практика управления: [Учеб. пособие] / Николайчук В.Е., Кузнецов В.Г. — Донецк: Норд-Пресс, 2006. — 540 с.: ил.; 28 см. — Библиогр.: с. 538—540 (85 назв.). — ІSBN 966-380-073-9 (в пер.), 500 экз. — [2006-07033] УДК 005.932(075.8)

ББК 65.40я73

Н 63

13687. Павлов В.І. Корпоративне управління в акціонерних товариствах: Мо­нографія / В.І. Павлов, О.А. Мишко; Спілка економістів України та ін. — Рівне: НУВГП; Луцьк: ВОРВП «Надстир’я», 2006. — 177 с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг. також: Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис­тування, Терноп. держ. екон. ун-т. — Бібліогр.: с. 169—176 (109 назв). — ІSBN 966-517-540-8, 300 пр. — [2006-07994] УДК 005.936.3(477)

ББК 65.9(4УКР)290-2

П 12

13688. Павлов В.І. Транспортно-логістичний комплекс регіону: інтеграційні процеси: Монографія / В.І. Павлов, С.М. Бортник; Ін-т регіон. дослідж. НАН Украї­ни, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Терноп. держ. екон. ун-т. — Рівне: Б.в.; Луцьк: ВОРВП «Надстир’я», 2005. — 255 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 244—255 (156 назв). — ІSBN 966-517-524-6, 300 пр. — [2006-07995] УДК 005:656

ББК 65.290-2+39

П 12

13689. Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менедже­рів): Монографія. — Тернопіль: Карт-бланш, 2006. — 334 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 330—334 (80 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7952-46-0 (в опр.), 1 000 пр. — [2006-07952] УДК 005.932

ББК 65.053

П 91

13690. П’ятницька Г.Т. Управління підприємством в епоху глобалізму: Монографія. — К.: Логос, 2006. — 567 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 491—523 (598 назв). — ІSBN 966-581-786-8 (в опр.), 800 пр. — [2006-08208] УДК 005.742

ББК 65.290

П 99

13691. Савченко В.Д. Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств: Навч. посіб. / М-во аграр. політики України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Доку­чаєва. — Х.: ХНАУ ім. В.В.Докучаєва , 2005. — 271 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8457-40-4, 300 пр. — [2006-07946] УДК 005.591.452(075)

ББК 65.290я7

С 13

13692. Садеков А.А. Управление предприятием в условиях кризиса: Моно­графия / Садеков А.А., Цурик В.В.; Донец. гос. ун-т экономики и торговли им. М.Ту­ган-Барановского. — Донецк: ДонГУЭТ, 2006. — 184 с.: ил., табл.; 20 см. — Библи­огр.: с. 148—155 (128 назв.). — ІSBN 966-385-026-4, 500 экз. — [2006-06912]

УДК 005.334

ББК 65.290-2

С 14

13693. «Управління організаційно-технічними та фінансово-еконо­мічними змінами на промислових підприємствах«, всеукраїнська наук.-практ. конф. (2006; Київ). Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління організаційно-технічними та фінансово-економічними змінами на про­мислових підприємствах», 23—24 берез. 2006 р., м. Київ: Тези доп. — К.: НУХТ, 2006. — 132 с.: іл., табл.; 29 см. — У надзаг.: М-во освіти і науки України, М-во агропром. політики України, Нац. ун-т харч. технологій, Ф-т економіки і менедж., Ф-т обліку, фінансів і підприємниц. діяльності. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 250 пр. — [2006-07491] УДК 005.2:334.716](477)(06)

ББК 65.9(4УКР)290-2я431+65.9(4УКР)301я431

У 66

13694. Цимбалюк Л.Г. Управління витратами на підприємствах харчової промисловості: Наук.-метод. посіб. / [ Л.Г. Цимбалюк, Н.П. Скригун]. — К.: Вид. дім «Корпорація», 2006. — 154 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначені перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 154 (12 назв). — ІSBN 966-8198-12-3, 500 пр. — [2006-07274]

УДК 005.664:932.5

ББК 65.9(4УКР)304.25-86

Ц 61

13695. Шемаєва Л.Г. Психологія управління: Конспект лекцій [для слухачів магістратури держ. служби] / Шемаєва Л.Г., Григоренко А.М., Ушкальов В.В.; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 186 с.: іл., табл.; 20 см. — На обкл.: 75-років ХНЕУ. — Бібліогр.: с. 181—182. — 200 пр. — [2006-07951] УДК 005.32(042.4)

ББК 65.290я7

Ш 46

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   31
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий