Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения с медицинской статистикой

Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения с медицинской статистикой
Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения с медицинской статистикой

Скачати 5.1 Mb.

Сторінка 1/26 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 5.1 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   26

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою

Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения с медицинской статистикой

Department of Social Medicine, Organization and Economies of Health Protection with Medical Statistics
Факультет ‒ Фармацевтичний, курс – V

Факультет – Фармацевтический, курс – V

Faculty – Pharmacy, course – V
Назва дисципліни ‒ Основи організації охорони здоров’я та страхової медицини

Назва модулю ‒

Текстові тестові завдання

1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як предмет викладання включає ряд розділів. Яке з наведених положень є одним із розділів предмету?

 1. Система охорони здоров’я*
 2. Первинна профілактика захворювань
 3. Вторинна профілактика захворювань
 4. Параметри навколишнього середовища
 5. Вивчення впливу виробничого середовища на здоров’я населення

2. Як предмет викладання СМ та ООЗ включає ряд розділів. Визначити, що із наведеного нижче відноситься до одного з розділів предмету.

 1. Здоров’я населення*
 2. Первинна профілактика
 3. Вторинна профілактика захворювань
 4. Параметри навколишнього середовища
 5. Вивчення якості надання медичної допомоги населен­ню або санітарного епідеміологічного благополуччя на­селення

3. Як предмет викладання СМ і ООЗ включає ряд розділів. Визначити, що із наведеного нижче відноситься до одного із розділів предмету.

 1. Медична статистика*
 2. Параметри навколишнього середовища
 3. Первинна профілактика
 4. Вторинна профілактика захворювань
 5. Вивчення якості надання медичної допомоги населен­ню або санітарного епідеміологічного благополуччя населення

4. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я в науковій

та практичній діяльності використовує різні методи. Який з наведених методів є одним із основних методів СМ та ООЗ?

 1. Статистичний*
 2. Санітарного спостереження
 3. Лабораторного аналізу
 4. Інструментальний
 5. Експедиційний

5. В ході історичного розвитку загальної статистики в її складі почали формуватись різні види статистики. Визначити, до якої статистики відноситься медична статистика.

 1. Соціальної*
 2. Економічної
 3. Політичної
 4. Статистики науки
 5. Статистики освіти

6. В системі охорони здоров’я структурні підрозділи, які забезпечують збір, зберігання і аналіз медичної інформації мають важливе значення. Як називається підрозділ, який забезпечує цей вид роботи в лікувально-профілактичних закладах?

 1. Інформаційно-аналітичне відділення*
 2. Кабінет статистики
 3. Кабінет збору, зберігання та аналізу інформації
 4. Відділ статистики
 5. Центр статистики

7. Статистична сукупність — це велика група відносно однорідних елементів, дій, явищ, які взяті разом в певних межах часу і простору. Що є складовим елементом статистичної сукупності?

 1. Одиниця спостереження*
 2. Облікова ознака
 3. Частина статистичної сукупності
 4. Статистична ознака
 5. Ознаки, що підлягають вивченню

8. Суспільні явища вивчаються з урахуванням різноманітних описових облікових ознак, які характеризують одиницю спостереження. Як називаються ці ознаки?

 1. Атрибутивні*
 2. Моментні
 3. Кількісні
 4. Дискретні
 5. Інкретні

9. Популяційні явища вивчаються з урахуванням великої кількості різноманітних облікових ознак, які характеризують одиницю спостереження. Як називаються ознаки, які мають тільки два значення?

 1. Альтернативні*
 2. Моментні
 3. Атрибутивні
 4. Кількісні
 5. Дискретні

10. Кожна одиниця спостереження має велику кількість різноманітних облікових ознак. Як називаються облікові ознаки, що характеризують об’єкт дослідження, який вивчається на певний момент часу?

 1. Моментні*
 2. Атрибутивні
 3. Кількісні
 4. Дискретні
 5. Альтернативні

11. Статистична сукупність складається з одиниць спостереження, їх характеризують облікові ознаки. Як називаються кількісні ознаки, які можуть приймати тільки певні значення?

 1. Дискретні*
 2. Моментні
 3. Інтервальні
 4. Альтернативні
 5. Інкретні

12. При вивченні захворюваності і смертності населення часто виникає необхідність виявлення впливу факторів зовнішнього середовища на явище, яке вивчається. Як називаються облікові ознаки, під впливом яких змінюються інші, які залежать від них?

 1. Факторні*
 2. Результативні
 3. Альтернативні
 4. Дискретні
 5. Інкретні

13. Для розробки комплексу профілактичних заходів зі збереження та укріплення здоров’я населення, вивчаються різні фактори. Як називаються облікові ознаки, які змінюються під впливом взаємопов’язаних з ними ознак?

 1. Результативні*
 2. Факторні
 3. Альтернативні
 4. Дискретні
 5. Інкретні

14. При проведенні статистичного дослідження часто використовується частина статистичної сукупності, яка відібрана спеціальним вибірковим методом і призначена для характеристики генеральної статистичної сукупності. Як називається ця частина?

 1. Вибіркова статистична сукупність*
 2. Вибірковий масив
 3. Монографічний опис
 4. Генеральна статистична сукупність
 5. Основний масив

15. Вибіркова статистична сукупність — це частина генеральної статистичної сукупності, що відібрана спеціальним вибірковим методом і призначена для характеристики генеральної статистичної сукупності. Що являється особливістю вибіркової сукупності?

 1. Репрезентативність*
 2. Направлений відбір
 3. Неоднорідність сукупності
 4. Мала кількість спостережень
 5. Чутливість

16. Статистична сукупність — це група, що складається з великої кількості відносно однорідних одиниць спостереження, взятих разом в певних межах часу і простору. Що з наведеного нижче може бути одиницею спостереження?

 1. Окрема особа, окреме явище*
 2. Певні предмети, явища
 3. Певні контингенти осіб
 4. Окремий метод дослідження
 5. Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються

17. При вивченні госпіталізованої захворюваності використовувались офіційні статистичні облікові документи: карта хворого, що вибув із стаціонару, історія хвороби та інші. Визначити одиницю спостереження в цьому випадку.*

 1. Випадок госпіталізації, хворий, що лікувався в стаціонарі
 2. Направлення на госпіталізацію від сімейного лікаря
 3. Випадок направлення на госпіталізацію
 4. Виклик швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала хворого
 5. Самозвернення до стаціонару

18. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності — це один із видів захворюваності населення. Що слід взяти за одиницю спостереження при вивченні цього виду захворюваності?

 1. Випадок втрати працездатності у зв’язку з захворюванням працівника або працівник, який отримав листок непрацездатності *
 2. Працівник заводу
 3. Працівник заводу, госпіталізований до стаціонару
 4. Випадок втрати працездатності у зв’язку з карантином
 5. Випадок втрати працездатності у зв’язку з ГРЗ

19. Смертність немовлят — це один із показників, що характеризує стан здоров’я населення. Що можна взяти за одиницю спостереження при вивченні цієї смертності?

 1. Дитина, що померла у віці до одного року життя*
 2. Випадок смерті дитини в постнатальному періоді
 3. Випадок смерті дитини в перінатальному періоді
 4. Випадок смерті в антенатальному періоді
 5. Випадок смерті дитини на першому місяці життя

20. Статистичний метод має широке застосування в соціальній медицині та охороні здоров’я. Визначити, що є одним із основних завдань цього методу.

 1. Визначення закономірностей рівня здоров’я населення*
 2. Оцінка вартості медичної допомоги
 3. Оцінка вартості амбулаторно-поліклінічної допомоги
 4. Розробка біологічних методів профілактики захворювань
 5. Розробка параметрів навколишнього середовища

21. Медична статистика вивчає питання, пов’язані з медициною, гігієною та охороною здоров’я. Визначити, один із розділів медичної статистики.

 1. Статистика здоров’я населення*
 2. Аналіз динаміки явищ, що вивчаються
 3. Визначення похідних величин
 4. Санітарна експертиза проектів
 5. Медико-соціальна експертиза

22. Медична статистика включає ряд розділів. Яке з наведених положень є одним з її розділів?

 1. Статистика системи охорони здоров’я*
 2. Аналіз динаміки явищ, що вивчаються
 3. Визначення похідних величин
 4. Санітарна експертиза проектів
 5. Медико-соціальна експертиза

23. Статистична інформація, яка отримана під час проведення дослідження, повинна відповідати певним вимогам. Визначити, одну із цих вимог.

 1. Якісна однорідність даних*
 2. Поточна реєстрація подій
 3. Збір даних тільки шляхом переписів
 4. Збір даних шляхом анкетування
 5. Збір даних кореспондентським методом

24. Статистична інформація повинна відповідати певним вимогам. Що із наведеного нижче є однією із вимог до цієї інформації?

 1. Повнота даних*
 2. Поточна реєстрація подій
 3. Збір тільки шляхом переписів
 4. Збір шляхом анкетування
 5. Збір кореспондентським методом

25. Статистичні дослідження в медицині та охороні здоров’я проводяться переважно на вибіркових сукупностях. Яким вимогам повинна відповідати ця сукупність?

 1. Достатнє число спостережень*
 2. Наявність «нульової» гіпотези
 3. Відсутність коливання ознаки, що вивчається
 4. Наявність групування ознаки
 5. Якісно неоднорідна сукупність

26. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи. Визначити, скільки етапів має статистичне дослідження.

 1. Чотири *
 2. Один
 3. Два
 4. Три
 5. П’ять

27. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об’єктивні дані. Визначити, як називається перший етап статистичного дослідження.

 1. Вибір методу дослідження*
 2. Систематичний аналіз
 3. Визначення мети і завдань дослідження. Складання плану та програми статистичного дослідження
 4. Реєстрація та збирання статистичного матеріалу
 5. Розробка та зведення даних, статистичний аналіз

28. На першому етапі статистичного дослідження складають програму збору матеріалу, програму розробки та зведення, програму аналізу. Що передбачає програма збору матеріалу?

 1. Перелік ознак, що характеризують кожну одиницю спостереження*
 2. Перелік розроблених таблиць
 3. Перелік аналітичних таблиць
 4. Перелік шифрів облікових ознак
 5. Перелік похідних величин

29. На першому етапі статистичного дослідження складають програму збору матеріалу, програму розробки та зведення, програму аналізу. Що передбачає програма розробки та зведення матеріалу?

 1. Розробка макетів таблиць*
 2. Перелік похідних величин
 3. Перелік кодів згідно групування
 4. Перелік ознак, що підлягають вивченню
 5. Всі відповіді вірні

30. Статистика є апаратом аналізу, що дозволяє робити обґрунтовані висновки про явище, яке ми вивчаємо. На якому етапі статистичного дослідження проводиться розробка макетів статистичних таблиць?

 1. На першому*
 2. На третьому
 3. На другому
 4. На четвертому
 5. На етапі формування задач статистичного дослідження

31. Ознаки, що вивчаються, можуть бути кількісними (варіаційними) та якісними (атрибутивними). Що з наведеного нижче відноситься до кількісних ознак?

 1. Вік людини*
 2. Професія
 3. Результати лікування
 4. Стать
 5. Діагноз

32. Ознаки, що вивчаються, можуть бути кількісними (варіаційними) та якісними (атрибутивними). Що з наведеного нижче відноситься до якісних ознак?

 1. Діагноз*
 2. Частота пульсу
 3. Вік людини
 4. Рівень кров’яного тиску
 5. Вага (маса) дітей

33. Статистичне дослідження проводиться в певній послідовності (поетапно). Що включає II етап статистичного дослідження?

 1. Реєстрація даних, збір статистичного матеріалу*
 2. Статистичний аналіз
 3. Складання плану статистичного дослідження, розробка його програми
 4. Розробка даних
 5. Втілення результатів дослідження в практику

34. В Україні кожні 10 років проводиться перепис населення. Який вид статистичного спостереження за ступенем охоплення при цьому використовується?

 1. Суцільний*
 2. Індивідуальний
 3. Когортний
 4. Несуцільний
 5. Систематичний

35. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об’єктивні дані. Визначити, як називається другий етап статистичного дослідження.

 1. Реєстрація та збір статистичного матеріалу*
 2. Вибір об’єкту та одиниці спостереження
 3. Шифрування матеріалу
 4. Вибір методу дослідження
 5. Розрахунок похідних величин

36. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об’єктивні дані. Визначити, як називається третій етап статистичного дослідження.

 1. Розробка та зведення даних*
 2. Складання макетів таблиць
 3. Статистичний аналіз
 4. Розрахунок похідних величин
 5. Вибір ознак, що підлягають реєстрації

37. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об’єктивні дані. Визначити, як називається четвертий етап статистичного дослідження.

 1. Аналіз, висновки, пропозиції*
 2. Складання плану заходів
 3. Розробка та зведення даних
 4. Розрахунок похідних величин
 5. Вибір методу дослідження

38. Програма розробки матеріалу передбачає складання макетів таблиць. При якій кількості ознак, що вивчаються, складається проста таблиця?

 1. Одній*
 2. Двох
 3. Трьох
 4. Чотирьох
 5. П’яти та більше

39. Програма розробки матеріалу передбачає складання макетів таблиць. При якій кількості ознак, що вивчаються, складається групова таблиця?

 1. Двох і більше ознак, не зв’язаних між собою*
 2. Однієї ознаки
 3. Двох і більше ознак зв’язаних між собою
 4. Комбіновані ознаки
 5. Згруповані ознаки

40. Програма розробки матеріалу передбачає складання макетів таблиць. При якій кількості ознак, що вивчаються, складається комбінаційна таблиця?

 1. Двох і більше ознак зв’язаних між собою*
 2. Двох і більше ознак, не зв’язаних між собою
 3. Однієї ознаки
 4. Комбіновані ознаки
 5. Згруповані ознаки

41. При складанні плану статистичного дослідження необхідно визначити об’єкт дослідження, тобто те середовище, в якому воно буде проводитись. Що може бути об’єктом дослідження при вивченні загальної захворюваності в місті?

 1. Кількість осіб, що захворіли*
 2. Кількість осіб, що захворіли в працездатному віці
 3. Кількість дітей, що захворіли у віці 0—18 років
 4. Кількість осіб із захворюваннями органів дихання
 5. Кількість осіб із захворюваннями органів травлення

42. Смертність — один із демографічних показників, який показує, яка кількість померлих приходиться на 1000 населення. Що можна взяти за об’єкт спостереження при вивченні загальної смертності в районі?

 1. Кількість осіб, що померли*
 2. Кількість померлих у віці до 18 років
 3. Кількість померлих серед працездатного населення
 4. Кількість померлих у віці 18 років і старші
 5. Всі відповіді вірні

43. Виділяють такі види таблиць: прості, групові, комбінаційні. Яку кількість ознак, що вивчаються, містить проста таблиця?

 1. Одну ознаку*
 2. Дві ознаки
 3. Три ознаки
 4. Чотири ознаки
 5. П’ять ознак і більше

44. Виділяють такі види таблиць: прості, групові, комбінаційні. Яку кількість ознак, що вивчаються, містить групова таблиця?

 1. Дві і більше ознак, які не пов’язані між собою*
 2. Дві і більше ознак, пов’язаних між собою
 3. Комбіновані ознаки
 4. Одну ознаку
 5. Згруповані ознаки

45. Виділяють такі види таблиць: прості, групові, комбінаційні. Яку кількість ознак, що вивчаються, містить комбінаційна таблиця?

 1. Дві і більше ознак, пов’язаних між собою*
 2. Дві і більше ознак, які не пов’язані між собою
 3. Комбіновані ознаки
 4. Одну ознаку
 5. Згруповані ознаки

46. Вік хворого належить до поняття:

 1. Варіантна ознака*
 2. Атрибутивна ознака
 3. Одиниця спостереження
 4. Статистична сукупність
 5. Відносна величина

47. Стать хворого належить до поняття:

 1. Атрибутивна ознака*
 2. Варіантна ознака
 3. Одиниця спостереження
 4. Статистична сукупність
 5. Відносна величина

48. Професія шофера у хворого належить до поняття:

 1. Атрибутивна ознака*
 2. Варіантна ознака
 3. Одиниця спостереження
 4. Статистична сукупність
 5. Відносна величина

49. Кількість днів перебування хворого в стаціонарі належить до поняття:

 1. Варіантна ознака*
 2. Атрибутивна ознака
 3. Одиниця спостереження
 4. Статистична сукупність
 5. Відносна величина

50. Середній рівень клубочкової фільтрації належить до поняття:

 1. Варіантна ознака*
 2. Атрибутивна ознака
 3. Одиниця спостереження
 4. Статистична сукупність
 5. Відносна величина

51. Місце проживання хворого належить до поняття:

 1. Атрибутивна ознака*
 2. Варіантна ознака
 3. Одиниця спостереження
 4. Статистична сукупність
 5. Відносна величина

52. Карта хворого, який вибув із стаціонару відноситься до:

 1. Офіційної програми збору матеріалу*
 2. Програми розробки матеріалу
 3. Спеціальної програми збору матеріалу
 4. Програми аналізу матеріалу
 5. Програми впровадження в практику

53. Талон амбулаторного пацієнта відноситься до:

 1. Офіційної програми збору матеріалу*
 2. Програми розробки матеріалу
 3. Спеціальної програми збору матеріалу
 4. Програми аналізу матеріалу
 5. Програми впровадження в практику

54. Лікарське свідоцтво про смерть відноситься до:

 1. Офіційної програми збору матеріалу*
 2. Програми розробки матеріалу
 3. Спеціальної програми збору матеріалу
 4. Програми аналізу матеріалу
 5. Програми впровадження в практику

55. Листок непрацездатності відноситься до:

 1. Офіційної програми збору матеріалу*
 2. Програми розробки матеріалу
 3. Спеціальної програми збору матеріалу
 4. Програми аналізу матеріалу
 5. Програми впровадження в практику

56. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів відноситься до:

 1. Офіційної програми збору матеріалу*
 2. Програми розробки матеріалу
 3. Спеціальної програми збору матеріалу
 4. Програми аналізу матеріалу
 5. Програми впровадження в практику

57. Інтерпретація отриманих інтенсивних показників в порівнянні зі стандартами відноситься до:

 1. Програми аналізу матеріалу*
 2. Програми розробки матеріалу
 3. Спеціальної програми збору матеріалу
 4. Програми впровадження в практику
 5. Офіційної програми збору матеріалу

58. Інтерпретація отриманих середніх показників в порівнянні з нормативами відноситься до:

 1. Програми аналізу матеріалу*
 2. Програми розробки матеріалу
 3. Спеціальної програми збору матеріалу
 4. Програми впровадження в практику
 5. Офіційної програми збору матеріалу

59. Інтерпретація отриманих екстенсивних показників в порівнянні з показниками інших закладів відноситься до:

 1. Програми аналізу матеріалу*
 2. Програми розробки матеріалу
 3. Спеціальної програми збору матеріалу
 4. Програми впровадження в практику
 5. Офіційної програми збору матеріалу

60. Інтерпретація отриманих показників співвідношення в динаміці відноситься до:

 1. Програми аналізу матеріалу*
 2. Програми розробки матеріалу
 3. Спеціальної програми збору матеріалу
 4. Програми впровадження в практику
 5. Офіційної програми збору матеріалу

61. Яка таблиця має лише один присудок?

 1. Проста*
 2. Групова
 3. Комбінована
 4. Статистична
 5. Систематична

62. Яка таблиця має лише один підмет та декілька не пов’язаних між собою присудків?

 1. Групова*
 2. Проста
 3. Комбінована
 4. Статистична
 5. Систематична

63. Яка таблиця має лише один підмет та декілька пов’язаних між собою присудків?

 1. Комбінована*
 2. Проста
 3. Групова
 4. Статистична
 5. Систематична

64. Назвіть першу властивість статистичної сукупності.

 1. Розподіл*
 2. Середній рівень
 3. Різноманітність
 4. Репрезентативність
 5. Взаємозв’язок

65. Назвіть другу властивість статистичної сукупності.

 1. Середній рівень*
 2. Розподіл
 3. Різноманітність
 4. Репрезентативність
 5. Взаємозв’язок

66. Назвіть третю властивість статистичної сукупності.

 1. Різноманітність*
 2. Розподіл
 3. Середній рівень
 4. Репрезентативність
 5. Взаємозв’язок

67. Назвіть четверту властивість статистичної сукупності.

 1. Репрезентативність*
 2. Розподіл
 3. Середній рівень
 4. Різноманітність
 5. Взаємозв’язок

68. Назвіть п’яту властивість статистичної сукупності.

 1. Взаємозв’язок*
 2. Розподіл
 3. Середній рівень
 4. Різноманітність
 5. Репрезентативність

69. Назвіть критерії першої властивості статистичної сукупності.

 1. Відносні величини*
 2. Мода, медіана, середня арифметична
 3. Ліміт, амплітуда, коефіцієнт варіації
 4. Помилка репрезентативності, довірчі межі
 5. Коефіцієнт кореляції

70. Назвіть критерії другої властивості статистичної сукупності.

 1. Мода, медіана, середня арифметична*
 2. Відносні величини
 3. Ліміт, амплітуда, коефіцієнт варіації
 4. Помилка репрезентативності, довірчі межі
 5. Коефіцієнт кореляції

71. Назвіть критерії третьої властивості статистичної сукупності.

 1. Ліміт, амплітуда, коефіцієнт варіації*
 2. Відносні величини
 3. Мода, медіана, середня арифметична
 4. Помилка репрезентативності, довірчі межі
 5. Коефіцієнт кореляції

72. Назвіть критерії четвертої властивості статистичної сукупності.

 1. Помилка репрезентативності, довірчі межі*
 2. Відносні величини
 3. Мода, медіана, середня арифметична
 4. Ліміт, амплітуда, коефіцієнт варіації
 5. Коефіцієнт кореляції

73. Назвіть критерії п’ятої властивості статистичної сукупності.

 1. Коефіцієнт кореляції*
 2. Відносні величини
 3. Мода, медіана, середня арифметична
 4. Ліміт, амплітуда, коефіцієнт варіації
 5. Помилка репрезентативності, довірчі межі

74. Скільки є властивостей статистичної сукупності?

 1. П’ять*
 2. Дві
 3. Три
 4. Чотири
 5. Шість

75. Критеріями якої властивості статистичної сукупності є відносні величини?

 1. Розподіл*
 2. Середній рівень
 3. Різноманітність
 4. Репрезентативність
 5. Взаємозв’язок

76. Критеріями якої властивості статистичної сукупності є мода, медіана, середня арифметична?

 1. Середній рівень*
 2. Розподіл
 3. Різноманітність
 4. Репрезентативність
 5. Взаємозв’язок

77. Критеріями якої властивості статистичної сукупності є ліміт, амплітуда, коефіцієнт варіації?

 1. Різноманітність*
 2. Середній рівень
 3. Розподіл
 4. Репрезентативність
 5. Взаємозв’язок

78. Критеріями якої властивості статистичної сукупності є помилка репрезентативності, довірчі межі?

 1. Репрезентативність*
 2. Різноманітність
 3. Середній рівень
 4. Розподіл
 5. Взаємозв’язок

79. Критеріями якої властивості статистичної сукупності є коефіцієнт кореляції?

 1. Взаємозв’язок*
 2. Репрезентативність
 3. Різноманітність
 4. Середній рівень
 5. Розподіл

80. Що таке статистична сукупність?

 1. Загальне число одиниць спостереження, взятих у визначених межах простору та часу*
 2. Сукупність, яка включає всі одиниці спостереження
 3. Сукупність, яка включає певну частину одиниць спостереження, але ця частина здатна відображати усю генеральну сукупність
 4. Кожний окремий випадок явища, що вивчається
 5. Числовий розподіл даних за однією ознакою

81. Що таке статистична сукупність?

 1. Загальне число одиниць спостереження, взятих у визначених межах простору та часу*
 2. Сукупність, яка включає всі одиниці спостереження
 3. Сукупність, яка включає певну частину одиниць спостереження, але ця частина здатна відображати усю генеральну сукупність
 4. Кожний окремий випадок явища, що вивчається
 5. Числовий розподіл даних за однією ознакою

82. Що таке генеральна статистична сукупність?

 1. Сукупність, яка включає всі одиниці спостереження*
 2. Загальне число одиниць спостереження, взятих у визначених межах простору та часу
 3. Сукупність, яка включає певну частину одиниць спостереження, але ця частина здатна відображати усю генеральну сукупність
 4. Кожний окремий випадок явища, що вивчається
 5. Числовий розподіл даних за однією ознакою

83. Що таке вибіркова статистична сукупність?

 1. Сукупність, яка включає певну частину одиниць спостереження, але ця частина здатна відображати усю генеральну сукупність*
 2. Загальне число одиниць спостереження, взятих у визначених межах простору та часу
 3. Сукупність, яка включає всі одиниці спостереження
 4. Кожний окремий випадок явища, що вивчається
 5. Числовий розподіл даних за однією ознакою

84. Що таке одиниця спостереження?

 1. Кожний окремий випадок явища, що вивчається*
 2. Сукупність, яка включає певну частину одиниць спостереження, але ця частина здатна відображати усю генеральну сукупність
 3. Загальне число одиниць спостереження, взятих у визначених межах простору та часу
 4. Сукупність, яка включає всі одиниці спостереження
 5. Числовий розподіл даних за однією ознакою

85. Яку частину населення можна віднести до першої групи здоров’я?

 1. Особи, які не хворіють хронічними захворюваннями і мали 0-1 випадок гострих респіраторних захворювань за рік*
 2. Особи, які не хворіють хронічними захворюваннями і мали 2-3 випадки гострих респіраторних захворювань за рік
 3. Особи, які хворіють хронічними хворобами без загострень або мали 4 і більше випадків гострих респіраторних захворювань за рік
 4. Особи, які хворіють хронічними хворобами в стадії субкомпенсації протягом року
 5. Особи, які хворіють хронічними хворобами в стадії декомпенсації

86. Яку частину населення можна віднести до другої групи здоров’я?

 1. Особи, які не хворіють хронічними захворюваннями і мали 2-3 випадки гострих респіраторних захворювань за рік*
 2. Особи, які не хворіють хронічними захворюваннями і мали 0-1 випадок гострих респіраторних захворювань за рік
 3. Особи, які хворіють хронічними хворобами без загострень або мали 4 і більше випадків гострих респіраторних захворювань за рік
 4. Особи, які хворіють хронічними хворобами в стадії субкомпенсації протягом року
 5. Особи, які хворіють хронічними хворобами в стадії декомпенсації

87. Яку частину населення можна віднести до третьої групи здоров’я?

 1. Особи, які хворіють хронічними хворобами без загострень або мали 4 і більше випадків гострих респіраторних захворювань за рік*
 2. Особи, які не хворіють хронічними захворюваннями і мали 0-1 випадок гострих респіраторних захворювань за рік
 3. Особи, які не хворіють хронічними захворюваннями і мали 2-3 випадки гострих респіраторних захворювань за рік
 4. Особи, які хворіють хронічними хворобами в стадії субкомпенсації протягом року
 5. Особи, які хворіють хронічними хворобами в стадії декомпенсації

88. Яку частину населення можна віднести до четвертої групи здоров’я?

 1. Особи, які хворіють хронічними хворобами в стадії субкомпенсації протягом року*
 2. Особи, які не хворіють хронічними захворюваннями і мали 0-1 випадок гострих респіраторних захворювань за рік
 3. Особи, які не хворіють хронічними захворюваннями і мали 2-3 випадки гострих респіраторних захворювань за рік
 4. Особи, які хворіють хронічними хворобами без загострень або мали 4 і більше випадків гострих респіраторних захворювань за рік
 5. Особи, які хворіють хронічними хворобами в стадії декомпенсації

89. Яку частину населення можна віднести до п’ятої групи здоров’я?

 1. Особи, які хворіють хронічними хворобами в стадії декомпенсації*
 2. Особи, які не хворіють хронічними захворюваннями і мали 0-1 випадок гострих респіраторних захворювань за рік
 3. Особи, які не хворіють хронічними захворюваннями і мали 2-3 випадки гострих респіраторних захворювань за рік
 4. Особи, які хворіють хронічними хворобами без загострень або мали 4 і більше випадків гострих респіраторних захворювань за рік
 5. Особи, які хворіють хронічними хворобами в стадії субкомпенсації протягом року

90. Яку частку в загальній кількості населення складають особи першої групи здоров’я?

 1. 20 %*
 2. 40 %
 3. 35 %
 4. 4 %
 5. 1 %

91. Яку частку в загальній кількості населення складають особи другої групи здоров’я?

 1. 40 %*
 2. 20 %
 3. 35 %
 4. 4 %
 5. 1 %

92. Яку частку в загальній кількості населення складають особи третьої групи здоров’я?

 1. 35 %*
 2. 20 %
 3. 40 %
 4. 4 %
 5. 1 %

93. Яку частку в загальній кількості населення складають особи четвертої групи здоров’я?

 1. 4 %*
 2. 20 %
 3. 40 %
 4. 35 %
 5. 1 %

94. Яку частку в загальній кількості населення складають особи п’ятої групи здоров’я?

 1. 1 %*
 2. 20 %
 3. 40 %
 4. 35 %
 5. 4 %

95. Види статистичних величин.

 1. Відносні, середні, абсолютні*
 2. Середні, інтенсивні, екстенсивні
 3. Відносні, інтенсивні, екстенсивні
 4. Абсолютні, показник стандартизації, кореляції
 5. Абсолютні, відносні, показник наочності

96. Дати приклад середовища для розрахунку інтенсивного показника

 1. Середньорічна чисельність населення*
 2. Число випадків смерті

 3. Число ліжок
 4. Число лікарів
 5. Загальна кількість хвороб органів дихання

97. Дати приклад середовища для розрахунку екстенсивного показника

 1. Загальна кількість захворювань *
 2. Число випадків смерті

 3. Середньорічна чисельність населення
 4. Загальне число хвороб органів дихання
 5. Число лікарів

98. Дати приклад середовища для розрахунку показника співвідношення

 1. Середньорічна чисельність населення*
 2. Число випадків смерті

 3. Число ліжок
 4. Число лікарів
 5. Загальна кількість хвороб органів дихання

99. Дати приклад явища для розрахунку інтенсивного показника

 1. Загальне число випадків смерті *
 2. Загальне число середніх медичних працівників

 3. Середньорічна чисельність населення
 4. Загальне число ліжок
 5. Загальне число лікарів

100. Дати приклад явища для розрахунку екстенсивного показника

 1. Загальна кількість хвороб органів дихання *
 2. Число випадків смерті

 3. Середньорічна чисельність населення
 4. Загальна кількість всіх хвороб
 5. Число лікарів

101. Дати приклад явища для розрахунку показника співвідношення

 1. Число ліжок*
 2. Число випадків смерті

 3. Середньорічна чисельність населення
 4. Загальна кількість всіх хвороб
 5. Загальна кількість хвороб органів дихання

102. Інтенсивні показники характеризують:

 1. Частоту, рівень, поширеність явища*
 2. Динаміку показника за декілька років
 3. Співвідношення між двома самостійними сукупностями
 4. Структуру, розподіл, питому вагу явища
 5. Відношення між рядом величин, які порівнюються, до базового рівня, прийнятого за 100 %

103. Які величини у медичній статистиці дають узагальнюючу характеристику явища за кількісною ознакою?

 1. Середні*
 2. Відносні, середні
 3. Відносні
 4. Абсолютні
 5. Абсолютні, відносні

104. До яких показників належать показники забезпеченості населення лікарями, лікарняними ліжками?

 1. Співвідношення *
 2. Інтенсивні загальні
 3. Інтенсивні спеціальні
 4. Екстенсивні
 5. Наочності

105. Вкажіть приклад інтенсивної величини

 1. Первинна захворюваність*
 2. Середня тривалість життя
 3. Забезпеченість населення середнім медперсоналом
 4. Обіг ліжка
 5. Частка профілактичних відвідувань

106. Які з наведених показників є інтенсивними?

 1. Рівень смертності дітей від травм*
 2. Зниження смертності на 10 %
 3. Питома вага травм у структурі загальної смертності
 4. Розподіл захворювань за класами хвороб
 5. Структура захворюваності

107. Вкажіть приклад показника співвідношення

 1. Забезпеченість населення середнім медперсоналом*
 2. Середня тривалість життя
 3. Обіг ліжка
 4. Частка профілактичних відвідувань
 5. Первинна захворюваність

108. Екстенсивні показники характеризують:

 1. Структуру, розподіл, питому вагу явища*
 2. Частоту, рівень, поширеність явища

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   26
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий