Тестові завдання , задачі та еталони відповідей до них – додаються.

Тема. Методика проведення медичної експертизи. Методика експертизи тимчасової втрати працездатності, порядок її здійснення
Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства Дисципліна

Скачати 467.4 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 467.4 Kb. Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Методична розробка для викладачів до проведення

практичного заняття № 1
Тема. Методика проведення медичної експертизи. Методика експертизи тимчасової втрати працездатності, порядок її здійснення
Актуальність теми: лікарсько-трудова експертиза (ЛТЕ) тимчасової втрати працездатності є важливою складовою державної системи соціального страхування і соціального забезпечення. Від компетентності здійснення ЛТЕ залежить відновлення здоров’я і працездатності пацієнта, його раціональне працевлаштування. Тому знання цих питань необхідні кожному лікареві.
Навчальні цілі заняття:

1. Знати: структуру і функції закладів, які здійснюють ЛТЕ тимчасової втрати працездатності, функції лікарів з експертизи тимчасової втрати працездатності.

2. Вміти: вирішувати питання експертизи тимчасової непрацездатності в конкретних ситуаціях і оформляти відповідні документи.
Виховні цілі заняття: виховати в студентів почуття відповідальності за проведення лікарсько-трудової експертизи тимчасової втрати працездатності, ґрунтуючись на морально-етичних і правових принципах із врахуванням економічного значення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

Міждисциплінарна інтеграція

п/п

Дисципліни Знати Вміти 1

Забезпечуючі:

Медичне правознавство.

Гігієна і екологія.

Права, обов’язки і відповідальність медичних працівників, які проводять медичну експертизу.

Законодавство про соціальне страхування та соціальне забезпечення.

Законодавство з охорони праці, порушення якого призводить до виробничого травматизму і професійної захворюваності.

Несприятливі чинники довкілля, що можуть сприяти виникненню захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

Застосувати ці знання в практичній діяльності.

Застосувати ці знання в практичній діяльності.
Скласти акт про нещасний випадок на виробництві.

Розробити санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи з профілактики та усунення їх впливу.

2

Забезпечувані:.

Патоморфологія.

Психіатрія, наркологія.

Судова медицина.

Клінічні

дисципліни.

Організацію і порядок проведення патолого-анатомічної експертизи.

Організацію та порядок проведення психіатричної експертизи.
Організацію і порядок проведення судово-медичної експертизи.

Порядок видачі і продовження листків непрацездатності, направлення на ЛКК та МСЕК при різних видах втрати працездатності.

Оформити відповідну документацію.

Оформити відповідну документацію.

Оформити відповідну документацію

Оформити листок непрацездатності, акт про нещасний випадок, направлення на МСЕК.

3 Внутрішньопред-метна інтеграція:

Методика вивчення та оцінка показників захворюваності інфекційної, важливої неепідемічної, з тимчасовою втратою працездатності, госпіталізованої.

Організація та зміст роботи амбулаторних закладів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності.

Організація та зміст роботи стаціонарів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності.

Організація експертизи стійкої втрати працездатності.

Методику вивчення, обліку та аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

Права і обов’язки лікаря амбулаторного закладу стосовно експертизи тимчасової втрати працездатності.

Права і обов’язки лікаря стаціонару стосовно експертизи тимчасової втрати працездатності.

Особливості направлення хворих на МСЕК.

Розрахувати та проаналізувати показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

Оформити відповідну документацію.

Оформити відповідну документацію.

Оформити відповідну документацію.

План і організаційна структура заняття

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час, хв. 1 Підготовчий етап

1. Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей.

Контроль вхідного рівня знань.

Другий

Тестовий контроль

Академічний журнал.

Див. п. “Актуальність теми” і п. “Навчальні цілі”.
Тести другого рівня

3
2

6

2 Основний етап:

Самостійна робота студента під керівництвом викладача; усне опитування; розв’язування ситуаційних задач;

заповнення документації, яка використовується

при ЛТЕ втрати тимчасової працездатності, порядок видачі і продовження листків непрацездатності при різних її видах.

Третій

Практичне тренування

Індивідуальне усне опитування
Професійний тренінг шляхом вирішення ситуаційних завдань.

Бланки та інструкції по заповненню: листків непрацездатності, актів про нещасні випадки на виробництві.

Перелік питань для опитування.
Текстові ситуаційні завдання.

15

29

15

3 Заключний етап:

1. Контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок.

2. Підведення підсумків заняття, оголошення балів.

3. Домашнє завдання, інструкція до виконання.

Третій

Індивідуальний контроль засвоєння практичних навичок та вирішення текстових ситуаційних завдань..

Еталони відповідей до текстових ситуаційних завдань, протоколи вирішення завдань.

Академічні журнали.

Методична вказівка для студентів.

15

3

2

Матеріали методичного забезпечення заняття.

Перелік питань для опитування:

 1. Мета медичної експертизи, її види. Заклади, що проводять експертизу відповідного виду.
 2. Види та ступінь непрацездатності.
 3. Система державного соціального страхування в Україні. Порядок і умови оплати по листках непрацездатності.
 4. Завдання лікуючих лікарів при проведенні експертизи тимчасової втрати працездатності.
 5. Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК): функції, склад, організація роботи.
 6. Зміст, призначення та порядок заповнення облікових документів, які використовуються при проведенні експертизи тимчасової непрацездатності.
 7. Значення листка непрацездатності як облікового, юридичного та фінансового документу.
 8. Визначення тактики різних посадових осіб закладів охорони здоров’я стосовно конкретних видів і випадків тимчасової непрацездатності.
 9. Оформлення листків непрацездатності при окремих видах і випадках тимчасової непрацездатності.

Перелік обов’язкових практичних навичок:

1. Визначати тактику різних посадових осіб закладів охорони здоров’я стосовно конкретних видів і випадків тимчасової непрацездатності.

2. Оформляти листки непрацездатності при окремих видах і випадках тимчасової непрацездатності.
Тестові завдання, задачі та еталони відповідей до них – додаються.
Література:

основна

 1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 472 – 488.
 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 206 – 211.

додаткова

 1. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 184 – 195, 203 – 204.
 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 477 – 486 (крім експертизи тимчасової втрати працездатності).
 3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 193 – 205 (крім експертизи тимчасової втрати працездатності).

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «__» _________ 20__ р. №__

Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Методична розробка для викладачів до проведення

практичного заняття № 2
Тема. Організація експертизи стійкої втрати працездатності
Актуальність теми: лкарсько-трудова експертиза (ЛТЕ) стійкої втрати працездатності є важливою складовою державної системи соціального страхування і соціального забезпечення. Від компетентності здійснення ЛТЕ залежить відновлення здоров’я і працездатності пацієнта, його раціональне працевлаштування. Тому знання цих питань необхідні кожному лікареві.
Навчальні цілі заняття:

1. Знати: структуру і функції закладів, які здійснюють ЛТЕ, функції лікарів з експертизи стійкої втрати працездатності.

2. Вміти: вирішувати питання експертизи стійкої втрати працездатності в конкретних ситуаціях і оформляти відповідні документи.
Виховні цілі заняття: виховати в студентів почуття відповідальності за проведення лікарсько-трудової експертизи стійкої втрати працездатності, ґрунтуючись на морально-етичних і правових принципах із врахуванням економічного значення інвалідності.
Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п Дисципліни Знати Вміти 1 Забезпечуючі:

Медичне правознавство.

Гігієна і екологія.

Права, обов’язки і відповідальність медичних працівників, які проводять медичну експертизу.

Законодавство про соціальне страхування та соціальне забезпечення.

Законодавство з охорони праці, порушення якого призводить до виробничого травматизму і професійної захворюваності.

Несприятливі чинники довкілля, що можуть сприяти виникненню захворюваності з стійкою втратою працездатності.

Застосувати ці знання в практичній діяльності.

Застосувати ці знання в практичній діяльності.
Скласти акт про нещасний випадок в зв’язку з виробництвом.
Розробити санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи з профілактики та усунення їх впливу.

2

Забезпечувані:.

Патоморфологія.

Психіатрія, наркологія.

Судова медицина.

Клінічні

дисципліни.

Організацію і порядок проведення патолого-анатомічної експертизи.

Організацію та порядок проведення психіатричної експертизи.
Організацію і порядок проведення судово-медичної експертизи.

Порядок напрвлення МСЕК та розробки програми реабілітації при різних видах втрати працездатності

Оформити відповідну документацію.

Оформити відповідну документацію.

Оформити відповідну документацію

Оформити направлення на МСЕК.

3 Внутрішньопред-метна інтеграція:

Інвалідність населення. Значення. Методика вивчення і аналізу. Основні причини інвалідності, їх регіональні особливості в Україні.

Методика проведення медичної експертизи. Методика експертизи тимчасової втрати працездатності, порядок її здійснення.

Методику вивчення, обліку та аналізу інвалідності населення.

Методику та порядок здійснення експертизи тимчасової втрати працездатності у різних випадках.

Розрахувати та проаналізувати показники загальної та первинної інвалідності.

Заповнювати листок непрацездатності.

План і організаційна структура заняття

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час, хв. 1 Підготовчий етап:

1. Організаційні заходи.

2. Постановка навчальних цілей.
3. Контроль вхідного рівня знань.

Другий

Тестовий контроль

Академічний журнал.

Див. п. “Актуальність теми” і п. “Навчальні цілі”.

Тести другого рівня

3
2

6 2

Основний етап:

Самостійна робота студента під керівництвом викладача; усне опитування; розв’язування ситуаційних задач;

заповнення документації, яка використовується для ЛТЕ стійкої втрати працездатності та

оволодіння порядком медико-соціальної експертизи стійкої втрати працездатності.

Третій

Практичне тренування

Індивідуальне усне опитування
Професійний тренінг шляхом вирішення ситуаційних завдань.

Бланки та інструкції по заповненню: направлень на МСЕК, актів огляду і експертного рішення МСЕК та ін.

Перелік питань для індивідуального усного опитування

Текстові ситуаційні завдання.

15
29

15

3 Заключний етап:

1. Контроль і корекція рівня професійних навичок.

2. Підведення підсумків заняття, оголошення балів.

3. Домашнє завдання, інструкція до виконання.

Третій

Індивідуальний контроль вирішення текстових ситуаційних завдань.

Еталони відповідей до текстових ситуаційних завдань, протоколи вирішення ситуаційних завдань.

Академічні журнали.

Методична вказівка для студентів.

15
3

2

Матеріали методичного забезпечення заняття.
Перелік питань для опитування:

 1. Завдання лікуючих лікарів, лікувально-консультативних комісій стосовно експертизи стійкої втрати працездатності.
 2. Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), їх види (за адміністративно-територіальною ознакою, за профілями).
 3. Функції МСЕК.
 4. Зміст, призначення та порядок заповнення основних документів стійкої втрати працездатності, які використовуються при експертизі.
 5. Визначення та оцінка тактики МСЕК стосовно встановлення причини та груп інвалідності при окремих її видах.
 6. Визначення та оцінка показників інвалідності.

Перелік обов’язкових практичних навичок:
1. Вирішення питань експертизи стійкої втрати працездатності в конкретних ситуаціях.

2. Оформлення відповідних документів, які використовуються при експертизі стійкої втрати працездатності.

3. Обчислення та оцінка показників інвалідності.

Тестові завдання , задачі та еталони відповідей до них – додаються.

Література:

основна

 1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 488 – 496.
 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 211 – 212.

додаткова

 1. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 197 – 204.
 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 486 – 492.
 3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 205 – 216.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «__» _________ 20__ р. №__
Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Методична розробка для викладачів до проведення

практичного заняття № 3,4
Тема. Методика проведення експертних оцінок медичного забезпечення окремих контингентів населення
Актуальність теми: в сучасних умовах господарювання першочергового значення набуває контроль за якістю профілактики, діагностики і лікування хворих в медичних закладах як основа переходу до багатоукладності системи охорони здоров’я та до медичного страхування населення.
Навчальні цілі заняття:

1. Знати: визначення і аспекти якості медичного обслуговування, поняття стандартів та їх видів в системі охорони здоров’я, основи організації контролю за якістю медичних послуг на основі стандартів.

2. Вміти: оцінити рівень виконання структурних стандартів, стандартів процесу та результату в медичних закладах.
Виховні цілі заняття: виховати в студентів почуття відповідальності за дотриманням медико-технологічних стандартів профілактики та лікування в практичній діяльності лікаря.

Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п Дисципліни Знати Вміти 1

Забезпечуючі:

Медичне правознавство.

Біостатистика.

Право громадян України на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування.

Основні принципи доказової медицини.

Своєю діяльністю забезпечувати це право.

Застосувати отримані знання для вибору найкращого методу профілактики, діагностики та лікування.

2 Забезпечувані:

Клінічні дисципліни.

Порядок застосування системи оцінки якості профілактики, діагностики та лікування хворих у сучасних умовах медичної практики.

Оцінити якість профілактики, діагностики та лікування хворих в закладі охорони здоров’я.

3

Внутрішньопредметна інтеграція:

Всі теми із статистики здоров’я населення.

Всі попередні теми з організації медичної допомоги населенню України.

Методика прийняття управлінських рішень. Управління персоналом.

Значення показників здоров’я населення для оцінки діяльності медичних закладів.

Особливості організації медичної допомоги різним групам населення.
Методику контролю за якістю профілактики, діагностики, лікування хворих.

Заповнювати облікові документи. Обчислювати та аналізувати показники здоров’я населення.

Обчислювати та аналізувати показники діяльності медичних закладів.

Розробляти управлінські рішення з метою оптимізації діяльності медичного закладу.

План і організаційна структура заняття

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час, хв. 1 Підготовчий етап:

1. Організаційні заходи.

2. Постановка навчальних цілей.

3. Контроль вхідного рівня знань, навичок, вмінь.

Другий

Тестовий контроль

Академічний журнал.

Див. п. “Актуальність теми” і п. “Навчальні цілі”.
Перелік питань для тестового контролю.

4

5

16 2 Основний етап:

Самостійна робота студента під керівництвом викладача; усне опитування; розв’язування ситуаційних задач;

вивчення документації, яка використовується для оцінки відповідності медичних закладів структурним стандартам та з метою

оволодіння методикою формування і оцінки виконання стандартів процесу (медико-технологічних стандартів диспансеризації, обстеження і лікування)

та результату (моделей кінцевих результатів) діяльності медичних закладів.

Третій

Практичне тренування

Індивідуальне усне опитування.

Професійний тренінг шляхом вирішення ситуаційних завдань.

Папки з набором документації до теми заняття.

Перелік питань для опитування

.

Текстові ситуаційні завдання.

20

50

30

3 Заключний етап:

1. Контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок.

2. Підведення підсумків заняття, оголошення балів.

3. Домашнє завдання, інструкція до виконання..

Третій

Індивідуальний контроль вирішення текстових ситуаційних завдань.

Еталони відповідей до текстових ситуаційних завдань, протоколи вирішення ситуаційних завдань.

Академічні журнали.

Методична вказівка для студентів.

40
10

5

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ.
Перелік питань для опитування:

 1. Основні поняття та терміни якості медичної допомоги.
 2. Складові частини якості: структурна якість; якість технологій; якість результатів.
 3. Методика оцінки якості. Вимоги до методик: придатність для використання стосовно різних етапів і видів медичної допомоги, об’єктивність, можливість кількісної оцінки, коректне відображення суті медичної діяльності.
 4. Показники якості та ефективності медичної допомоги.
 5. Стандарти якості медичної допомоги стосовно клініко-статистичних груп, нозологічних форм.
 6. Стандарти медичних технологій. Застосування клінічних протоколів.
 7. Медико-економічні стандарти.
 8. Проміжні та довгострокові показники якості медичної допомоги.
 9. Значення ліцензування та акредитації медичних закладів для забезпечення належної якості медичної допомоги.

Перелік обов’язкових практичних навичок:
1. Визначати аспекти якості медичного обслуговування, оволодіння поняттям стандартів та їх видів в системі охорони здоров’я.

2. Оволодіння основами організації контролю за якістю медичних послуг на основі стандартів.

3. Оцінка рівнів виконання структурних стандартів, стандартів процесу та результату в медичних закладах.

Тестові завдання , задачі та еталони відповідей до них – додаються.

Література:

основна

 1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 444 – 472.
 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 192 – 206.

додаткова

 1. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 174 – 183.
 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 251 – 255, 465 — 476.
 3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 254 — 264.
 4. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / Під ред. проф. Ю. В. Вороненка. –Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – С. 236 – 241.
 5. Рудень В.В. Страхова медицина і медичне страхування: Навч. Посібник. – Львів, 1999. – 128 – 159.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «__» _________ 20__ р. №__
Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Методична розробка для викладачів до проведення

практичного заняття № 5
Тема. Організація роботи санітарно-епідеміологічних закладів. Взаємодія санітарно-епідеміологічних станцій і закладів охорони здоров`я
Актуальність теми: держава піклується про безпечне для життя і здоров’я довкілля, гарантоване Конституцією. З цією метою в Україні створені та функціонують державні органи санітарно-епідеміологічного нагляду. Діяльність санітарно-епідеміологічної служби тісно пов’язана з діяльністю всіх закладів охорони здоров’я, а тому кожному лікареві слід знати основи організації її

.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати: особливості структури санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС) у залежності від рівнів управління; зміст і організацію роботи лікарів-гігієністів і епідеміологів; повноваження посадових осіб санепідслужби щодо здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду; види адміністративно-правових актів у діяльності СЕС; обов’язки СЕС і медичних закладів стосовно проведення профілактичних і протиепідемічних заходів.

2. Вміти: проаналізувати діяльність СЕС та її структурних підрозділів.

Виховні цілі заняття: виховати у студентів почуття правової і професійної відповідальності за здійснення комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п Дисципліни Знати Вміти 1.

Забезпечуючі:

Медичне правознавство.

Історія медицини.

Гігієна та екологія.

Норми законодавства України в частині екологічного права, державного управління охороною здоров’я, охороні праці та відповідальності за їх порушення.

Організація санітарно-протиепідемічного контролю в різні епохи в різних країнах світу.

Гігієнічне обґрунтування нормування та охорони довкілля.

Використовувати отримані знання в практичній діяльності.

Аналізувати особливості санітарно-протиепідемічного контролю в різні епохи в різних країнах світу.

Використовувати отримані знання в практичній діяльності.

2

Забезпечувані:

Клінічні дисципліни.

Інфекційні хвороби.

Професійні хвороби.

Особливості організації та дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в різних медичних закладах. Взаємозв’язок із СЕС.

Особливості обліку інфекційної захворюваності.

Взаємозв’язок із СЕС.

Несприятливі чинники виробничого середовища як причина професійних хвороб. Взаємозв’язок із СЕС при профілактиці професійних хвороб.

Своєчасне оформлення ф. № 058/о. Дотримання санітарно-протиепідемічних вимог

в практичній діяльності.

Заповнювати ф. № 058/о. Обчислювати та аналізувати показники інфекційної захворюваності.

Використовувати отримані знання в практичній діяльності.

3 Внутрішньопредметна інтеграція:

Обчислення та оцінка окремих видів захворюваності.

Всі попередні теми з організації медичної допомоги населенню України.
Методика прийняття управлінських рішень. Управління персоналом..

Особливості обліку інфекційної захворюваності.

Особливості організації та дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в різних закладах охорони здоров’я.

Роль інформації про інфекційну захворюваність, стан довкілля та чинників, що впливають на здоров’я населення в управлінні охороною здоров’я.

Заповнювати ф. № 058/о. Обчислювати та аналізувати показники інфекційної захворюваності.

Оцінити дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в різних медичних закладах.
Використовувати отримані знання в практичній діяльності.

План і організаційна структура заняття

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєн-

ня

Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час, хв.

Підготовчий етап:

1. Організаційні заходи.

2. Постановка навчальних цілей.

3. Контроль вхідного рівня знань.

Тестовий контроль

Індивідуальне усне опитування

Академічний журнал.

Див. п. “Актуальність теми” і п. “Навчальні цілі”.
Тести другого рівня

3
2

6

Основний етап:

Самостійна робота студента під керівництвом викладача; усне опитування; розв’язування ситуаційних задач;

заповнення документації, яка використовується в діяльності СЕС та її структурних підрозділів.

Практичне тренування.
Індивідуальне усне опитування.
Професійний тренінг шляхом вирішення ситуаційних завдань. Облікова та звітна документація СЕС.
Перелік питань для опитування
Ситуаційні текстові завдання. 15

29

15

3 Заключний етап:

1.Контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок.

2. Підведення підсумків заняття, оголошення балів.

3. Домашнє завдання, інструкція до виконання

Третій

Індивідуальний контроль вирішення те кстових ситуаційних завдань.

Еталони вирішення ситуаційних текстових завдань, протоколи вирішення ситуаційних завдань.

Академічні журнали.

Методична вказівка для студентів.

15
3

2

Матеріали методичного забезпечення заняття.
Перелік питань для опитування:

 1. Місце і роль санітарно-епідеміологічної служби у системі охорони здоров’я, правові засади її діяльності.
 2. Організація санітарно-епідеміологічної служби в Україні.
 3. Типи і категорії санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС), їх структура, управління.
 4. Основні напрямки діяльності СЕС. Організація запобіжного та поточного санітарного нагляду.
 5. Методи роботи лікарів СЕС. Відповідальність і заходи для припинення порушень санітарного законодавства.
 6. Взаємодія СЕС із закладами охорони здоров’я та розподіл функцій між ними.
 7. Види адміністративно-правових актів щодо здійснення санепіднагляду, порядок їх застосування.

Перелік обов’язкових практичних навичок:
1. Оволодіти способами та методами взаємодії медичних закладів та СЕС стосовно проведення профілактичних і протиепідемічних заходів.

2. Обчислення та аналіз показників діяльності СЕС та її структурних підрозділів.

Тестові завдання , задачі та еталони відповідей до них – додаються.

Література:

основна

 1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 202 – 231.
 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 291 – 302.

Додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 532 – 569.
 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 217 – 231.
 3. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 205 – 216.
 4. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю.В.Вороненка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – С. 274 – 290.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «__» _________ 20__ р. №__
Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Методична розробка для викладачів до проведення

практичного заняття № 6
Тема. Методи та засоби гігієнічного виховання населення
Актуальність теми: гігієнічне виховання населення є невід’ємною складовою частиною роботи всіх закладів охорони здоров’я та обов’язком кожного медичного працівника. Санітарна просвіта тісно пов’язана із загальним рівнем освіти та культури і сприяє формуванню здорового способу життя, збереженню та зміцненню здоров’я населення.
Навчальні цілі заняття:

1. Знати: організаційно-структурну систему закладів санітарної просвіти, їх завдання, основні методи і засоби проведення санітарно-гігієнічного виховання населення, напрямки і види профілактики.

2. Вміти: методично правильно скласти конспект лекції (бесіди).

Виховні цілі заняття: виховати у студентів почуття правової і професійної відповідальності за гігієнічне виховання населення.

Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п Дисципліни Знати Вміти 1

Забезпечуючі:

Медичне правознавство.

Історія медицини.

Основи психології. Основи педагогіки.

Гігієна та екологія.

Основні права громадян України в сфері охорони здоров’я. Основні права та обов’язки медичних працівників.

Історія формування знань людства в галузі медицини.
Особливості сприйняття медичної інформації різними групами населення.

Значення способу життя та стану довкілля для рівня здоров’я.

Використовувати отримані знання в практичній діяльності.

Аналізувати історичні події у взаємозв’язку із сьогоденням.

Використовувати отримані знання в практичній діяльності.

Використовувати отримані знання в практичній діяльності.

2 Забезпечувані:

Клінічні дисципліни.

Поведінкові чинники ризику виникнення захворювань.

Використовувати отримані знання на практиці.

3 Внутрішньопредметна інтеграція:

Всі попередні теми з організації медичної допомоги населенню.

Методика прийняття управлінських рішень. Управління персоналом.

Особливості організації санітарно-просвітньої роботи у різних медичних закладах.

Роль інформації про стан довкілля та чинники, що впливають на здоров’я населення в управлінні охороною здоров’я.

Оцінити санітарно-просвітню роботу у різних медичних закладах.

Розробляти управлінські рішення, спрямовані на забезпечення здорового способу життя.

План і організаційна структура заняття

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєн-

ня

Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час, хв. 1 Підготовчий етап:

1. Організаційні заняття.

2. Постановка навчальних цілей.
3. Контроль вхідного рівня знань, навичок, вмінь.

Другий

Тестовий контроль

Академічний журнал.

Див. п. “Актуальність теми” і п. “Навчальні цілі”.

Тести другого рівня.

2
3

6 2

Основний етап:

Самостійна робота студента під керівництвом викладача; усне опитування;

оволодіти методикою складання та проведення лекції для населення.

Третій

Практичне тренування.

Індивідуальне усне опитування

Перелік тем лекцій для населення.

Тези лекцій, складені кожним студентом на обрану ним тему.

Перелік питань для опитування

20

39

3 Заключний етап:

1. Контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок.

2. Підведення підсумків заняття, оголошення балів.

3 Домашнє завдання, інструкція до виконання

Третій

Індивідуальний контроль засвоєння практичних навичок.

Обговорення тез лекцій, складених студентами на обрані ними теми.

Академічні журнали.

Методична вказівка для студентів.

15
3

2

Матеріали методичного забезпечення заняття.
Перелік питань для опитування:

 1. Значення формування здорового способу життя для збереження та зміцнення здоров’я населення.
 2. Провідні чинники способу життя, які впливають на стан здоров¢я населення.
 3. Напрямки формування здорового способу життя.
 4. Заклади охорони здоров¢я, відомства та служби, які беруть участь у формуванні здорового способу життя.
 5. Завдання та зміст роботи центрів здоров’я, їх взаємодія з закладами охорони здоров’я.
 6. Основні напрямки медико-гігієнічного навчання в різних закладах охорони здоров¢я.
 7. Методи та засоби медико-гігієнічного навчання та виховання населення, їх особливості.
 8. Розробка анкет для вивчення різних чинників, які впливають на стан здоров’я населення.

Перелік обов’язкових практичних навичок:
1. Оволодіння основними методами і засобами проведення санітарно-гігієнічного виховання населення, напрямків і видів профілактики.

2. Методично правильно скласти конспект лекції (бесіди) та донести її зміст до аудиторії.

Перелік тем лекцій для населення:

 1. Туберкульоз та його профілактика.
 2. Онкологічні захворювання та їх профілактика.
 3. Венеричні захворювання і їх профілактика.
 4. ВІЛ, СНІД, заходи профілактики.
 5. Що треба знати про гіпертонічну хворобу?
 6. Чи можна попередити інфаркт міокарду та інсульт?
 7. Грип та його профілактика.
 8. Шлунково-кишкові інфекції та їх профілактика.
 9. Профілактика дитячих інфекційних захворювань.
 10. Здоровий спосіб життя – основа здоров’я.
 11. Проблема ожиріння в сучасному світі, профілактика.
 12. Алкоголізм і боротьба з ним.
 13. Про шкідливість паління тютюну.
 14. Про наслідки вживання наркотиків.
 15. Токсикоманія, її види і наслідки.
 16. Догляд за новонародженими та дітьми раннього дитячого віку.
 17. Підготовка до вагітності та пологів.
 18. Про шкідливість аборту. Сучасні підходи до контрацепції.
 19. Проблеми ігроманії, інтернет-залежність, комп’ютерна залежність.

Література:

основна

 1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 124 – 142.
 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 261 – 264.

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 232 – 237.
 2. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 234 – 240.
 3. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю.В.Вороненка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – С. 299 – 302.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «__» _________ 20__ р. №__
Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Методична розробка для викладачів до проведення

практичного заняття № 7,8
Тема. Методика прийняття управлінських рішень. Управління персоналом.
Актуальність теми: практична діяльність лікаря пов’язана з постійною необхідністю приймати рішення, від яких залежить здоров’я та життя людини. Тому не тільки організатор охорони здоров’я, а й кожен лікар повинен знати технологію прийняття і оформлення управлінського рішення.
Навчальні цілі заняття:

1. Знати: визначення, закони та принципи управління, процес управління і фактори, які його визначають, види управлінської інформації, функції керівника медичного закладу, методи і способи управління, види управлінських рішень, технологію їх прийняття та оформлення, організаційні форми регулювання і контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я.

2. Вміти: на основі інформації визначити симптоми проблемності конкретної ситуації, її причини, керовані чинники, прийняти та оформити рішення.

Виховні цілі заняття: виховати у студентів почуття правової і професійної відповідальності за прийняте рішення та його наслідки для здоров’я пацієнта.
Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п Дисципліни Знати Вміти 1 Забезпечуючі:

Медичне правознавство.

Історія медицини.

Медична інформатика.

Соціологія.

Основи психології.

Гігієна та екологія.

Норми законодавства України з охорони здоров’я.

Управління охороною здоров’я в різні епохи в різних країнах світу.

Основні принципи обробки інформації.

Закони і особливості взаємодії людей в суспільних групах. Соціальні конфлікти та управління ними.

Закони соціальної психології. Особливості психологічних типів людей.

Значення способу життя та стану довкілля для рівня

здоров’я.

Використовувати отримані знання в практичній діяльності.

Аналізувати історичні події у взаємозв’язку із сьогоденням.

Використовувати отримані знання в практичній діяльності.

Використовувати отримані знання в практичній діяльності.
Використовувати отримані знання в практичній діяльності.

Використовувати отримані знання в практичній діяльності.

2

Забезпечувані:

Клінічні дисципліни.

Теорію управління закладом охорони здоров’я та вплив різних чинників на процес управління.

Приймати управлінські рішення в медичній діяльності.

3

Внутрішньопредметна інтеграція:

Всі попередні теми із статистики здоров’я населення.

Всі попередні теми з організації медичної допомоги населенню України.

Організація роботи санітарно-епідеміологічних закладів. Взаємодія санітарно-епідеміологічних станцій і закладів охорони здоров’я.

Форми і методи гігієнічного виховання населення

Методи вивчення здоров’я особи та суспільства у взаємозв’язку із чинниками, що його визначають.

Організація, планування, оцінка якості надання медичної допомоги різним групам населення.

Роль інформації про інфекційну захворюваність, стан довкілля та чинників, що впливають на здоров’я населення в управлінні охороною здоров’я.

Значення гігієнічного виховання населення в управлінні його здоров’ям.

Обчислювати та аналізувати основні показники здоров’я населення.

Обчислити показники та оцінити діяльність різних медичних закладів.
Використовувати отримані знання в практичній діяльності.

Застосувати форми і методи гігієнічного виховання населення в практичній діяльності.

План і організаційна структура заняття

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції і зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час, хв. 1 Підготовчий етап:

1. Організаційні заходи.

2. Постановка навчальних цілей.
3. Контроль вхідного рівня знань, навичок, вмінь.

Другий

Тестовий контроль

Академічний журнал.

Див. п. “Актуальність теми” і п. “Навчальні цілі”.

Тести другого рівня.

4
5

16 2

Основний етап:

Самостійна робота студента під керівництвом викладача; усне опитування; розв’язування ситуаційних задач;

заповнення відповідної документації. Оволодіння методикою оцінки показників роботи медичних закладів та технологією прийняття та оформлення управлінського рішення.

Третій

Практичне тренування

Індивідуальне усне опитування.

Професійний тренінг шляхом вирішення ситуаційних завдань.

Папки з набором документації до теми заняття.

Перелік питань для індивідуального усного опитування
Текстові ситуаційні завдання.

20
50

30

3 Заключний етап:

1. Контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок.

2. Підведення підсумків заняття, оголошення балів.

3. Домашнє завдання, інструкція до виконання

Третій

Індивідуальний контроль вирішення текстових ситуаційних завдань.

Еталони відповідей до текстових ситуаційних завдань, протоколи вирішення ситуаційних завдань.

Академічні журнали.

Перелік питань до підсумкового модульного контролю.

40
10

5

Матеріали методичного забезпечення заняття.
Перелік питань для опитування:

 1. Теоретичні основи управління. Особливості управління охороною здоров’я як системою.
 2. Процес управління і фактори, які визначають його якість.
 3. Методи управління закладами і кадрами охорони здоров’я. Функції керівника медичного закладу. Типи управління.
 4. Інформація, що використовується в управлінні закладами охорони здоров’я.
 5. Технологія і стадії вироблення управлінського рішення. Види і оформлення управлінських рішень.
 6. Форми, методи, підходи до планування діяльності закладів охорони здоров’я в сучасних умовах.
 7. Основи управління персоналом.

Перелік обов’язкових практичних навичок:
1. Оволодіння різними видами управлінської інформації, методами і способами управління, видами управлінських рішень, технологією їх прийняття та оформлення, організаційними формами регулювання і контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я.

2. Визначення на основі інформації симптомів проблемності конкретної ситуації, її причини, керовані чинники, прийняття та оформлення рішення.

Тестові завдання , задачі та еталони відповідей до них – додаються.

Література:

основна

 1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 498 – 520.
 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 265 – 276.

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 570 – 598.
 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 238 – 264.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «__» _________ 20__ р. №__
Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий