Кафедра методики суспільно гуманітарнрної освіти

Методика застосування мультимедійних презентацій на уроках географії
Кафедра методики суспільно гуманітарнрної освіти

Скачати 245.06 Kb.

Дата конвертації 25.04.2016 Розмір 245.06 Kb. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

КАФЕДРА МЕТОДИКИ СУСПІЛЬНО – ГУМАНІТАРНРНОЇ ОСВІТИ

Підсумкова робота

«Використання мультимедійних презентацій

під час проведення уроків з географії на прикладах в 6 класі»

Виконав слухач курсів підвищення кваліфікації вчителів географії

Сухоруков Юрія Олексійовича

вчитель «вищої категорії»

Старомерчицька ЗОШ І – ІІІ ступенів

Валківського району

Харківської області

Харків 2011

Зміст

 1. Вступ…………………………………………………3
 2. Методика застосування мультимедійних презентацій на уроках географії……………………………………………………..5

— Види презентацій…………………………………..12

— Типові помилки при створенні презентацій……14

3. Висновки……………………………………………..16

4. Список використаної літератури…………………18

5. Перелік інформаційних сайтів…………………….19

6. Додатки………………………………………………23

«Дивна штука — людська пам’ять!

Два-три слова — і, начебто

висвітлені променем прожектора,

з разючою яскравістю виникають особи, події»

Виходьмо з магічного кола,

Щоб наша душа не дрижала:

Як буде в народу школа,

То буде й народ, і держава.

Д. Чередниченко

Вступ

Все почалося 25 років тому, після закінчення Харківського державного університету ім. М.Горького молодий вчитель приїхав на свої місце роботи за фахом вчителем географії в сільську школу. Період становлення був важкий , на той час дуже консервативна системи школи залишалась на том же рівні, що в 60-х роках. Суспільств в цей час почало динамічно, швидко розвиватись.

Основною проблемою в школі стало отримання, обробка, аналіз, синтез відповідної інформації у великому обсязі але консервативність освіти не давала вирішити це питання. Відповідь найшлась не зразу, пройшов певний час. Поштовхом для мене стало на перший погляд дві не пов’язаних між собою чинника. Перший — покликання, захоплення, образ життя на довгий час( і зараз) було участь в туристичних подорожах. Найскладніші І – І V гірські походи на Кавказі як учасник, І – ІІІ пішохідні як керівник з учнями, пройшовши Таймир, Памір, Тянь-Шань, Карелію – усвідомив що активне пізнання світу можливо тільки з урахуванням постійно змінюючих інформаційних площин. Дивно було коли діти розкривали свої здібності у незвичайних умовах, а саме головне все це відбувалося від зацікавленості тими процесами які активно змінювались навколо. Той же не відвертий погляд на вогник після важкого похідного дня, погляд який зачаровано дивився на постійні зміни полум’я.

І перший висновок для себе – інформація повинна бути різноманітною, постійно змінюватися, залучати всі глибини головного мозку.

Другий висновок для себе я зробив коли почавши удосконалювати процес навчання на уроках застосовував опорні схемі, сигнали та конспекти. Наприкінці 80- х років відбулося знайомство з педагогічною системою В. Ф. Шаталова заочно, а у 1990 році – очно. Місяць який було проведено в активному спілкуванні не пройшов даром. Сама методика була досконала. В чому її досконалість – вона постійно могла удосконалюватись всіма хто працював з нею, межі не було.

Принцип який був закладений, він діє і в наш сучасний світ тому що основан на психофізичних особливостях людини Є дані, котрі дозволяють зробити висновок, що права півкуля функціонує за принципом позитивного, а ліва – негативного зворотного зв’язку. Слід сказати, що в цілому правопівкульова частина направлена на мислення та опанування світом “пробуджуючи” до життя такі форми суспільної свідомості, як мистецтво, творчість та релігія.

Лівопівкульова частина, навпаки, є особистісно-вольовим, абстрактно-логічним, відображенням оточуючого світу та “пробуджує” до життя науку i філософію. Відомо, що права півкуля краще сприймає ліве, a ліве – праве зорове поле людини При цьому числа,букви, слова, символи краще сприймаються при їхньому пред’явленні в праве поле зору , у той час як конкретні предмети, образна інформація – при їхньому пред’явленні в ліве поле зору. Таким чином, півкулі головного мозку людини, виявляють достатньо просту сенсорно-когнітивну схему сприйняття світу, коли усе “континуальне” сприймається переважно правою, а усе “дискретне” – лівою півкулею.

Стан творчості передбачає узгодження півкуль, які у звичайному стані прагнуть домінувати одна над одною. Тому поєднання півкульових стратегій пізнання та освоєння світу передбачає поєднання наочного та абстрактного (вербального) аспектів у одному навчальному контексті.

Ось чому нагальним є визнання такої парадигми освiти, яка б забезпечувала єднiсть чуттєво-емпiричної та абстрактно-теоретичної сфер розвитку особистостi.

З точки зору нової парадигми освiти необхiдно почати розробку таких методик навчання та виховання, якi спрямовані на досягнення стану функцiональної єдностi пiвкуль мозку, тобто, слiд зайнятися на науково-практичному рiвнi тим, що багатьма педагогами робилось та робиться на iнтуїтивному рiвнi i поки що не усвiдомлюється. Ці системи використовують принцип пiвкульового синтезу, коли у межах учбового процесу приводяться до гармонiї два аспекти людської психiки – «правий» (конкретний) та «лiвий» (абстрактний). Тут, з одного боку, учнi осмислюють певну сукупність конкретних фактiв (географiчних тощо), а з другого – всi цi факти інтерпретуються через мову символів та знаків (опорних сигналiв), що є абстрактними категорiями. Учнi вчаться цiлеспрямовано та систематично оволодівати одночасно двома взаємопротилежними рядами реалiй нашого життя, здiйснюючи їх взаємну трансформацiю, коли конкретне сприймається та розумiється через абстрактне, а абстрактне – через конкретне.

В чому полягає методика використання опорних схем і конспектів, яку в свій час розробляв В.Ф.Шаталов і зараз можна використовувати для створення презентацій.

1. Організація всього навчального процесу і учбової діяльності учнів повинна бути чіткою. Це досягається при певній структурі уроку, теми або розділу. Наприклад при такій структурі.

2. Конструювання нового матеріалу теми в загально збільшені блоки, тобто поєднання одразу кількох структурно-споріднених понять. За рахунок резерву навчального часу більше уваги приділяти творчим завданням, а також всебічної підготовки школярів до виконання практичних робіт.

3. Опорні схеми повинні являти собою прості, зрозумілі і наочні схеми навчального матеріалу. В опорних схемах повинні бути показані основні поняття і зв’язки між ними, наведені приклади географічних назв. Опорні схеми на протязі уроку як систематизація знань учнів переходе в уміння складати схем-конспекти. Вже під час пояснення нового матеріалу учні повинні сприймати його в структурно-логічній послідовності і цілісності. Тому, головна мета вчителя на даному етапі уроку – навчити учнів паралельному запису (конспектуванню) навчального матеріалу. Цю роботу вчителя можна звести до слідуючи моментів:

а) навчання учнів згортанню інформації в план-конспект, тобто з словесної форми вибирати тільки головне: слова, схеми, малюнки, географічні назви і т.ін., котрі являються зв’язуючими символами під час відтворення матеріалу;

б) навчання шифровці інформації за допомогою яскравих кольорів, більш великих літерних позначень та інших символів основна діяльність учнів у процесі вивчення нового матеріалу зводиться до роботи над опорними схемами де вони засвоюють ту інформацію, яка відображена в схемі. Це є мінімум знань по темі.

4. При роботі з опорними схемами утворюється значний резерв навчального часу для виконання завдань, спрямованих на відпрацювання прийомів учбової діяльності. Дуже важливий той факт, що завдання практичного характеру учні виконують як в самому процесі вивчення теоретичного матеріалу, так і після. Завершує урок самостійне виконання школярами програмних практичних робіт.

5. Організацію і проведення навчального процесу рекомендується будувати на самоуправлінні учнів наприклад само оцінювання та оцінювання інших за модульними картками

Але світ розвивається і на зміну попередніх приходить інші більш

досконалі методика але суть, мета, ціль навчання залишається. Мета моєї роботи донести практичні навички вчителям при використання ІКТ (презентацій) технологій на уроках географії на основі методики викладання яку розробив В.Ф.Шаталов, ще в 60-х роках минулого століття .

Методика застосування мультимедійних презентацій на уроках географії

У сучасних умовах перед вчителями-географами стоїть основна й, на мій погляд, досить цікаве завдання: підвищити інтерес учнів до вивчення свого предмета через активізацію пізнавальної діяльності на уроці. А це можливо лише тоді, коли вчитель грамотно будує викладання, використовуючи нові інформаційні технології. Тільки в цьому випадку знання будуть підносить учням не в готовому виді, а здобуватися ними в ході творчої, спрямованої й мотивованої діяльності за рахунок використання ИКТ на різних стадіях навчального процесу. Подібний підхід, як відомо, формує в молодого покоління особливий вид культури — комп’ютерної.

Розглянемо більш докладно безпосереднє застосування інформаційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі на уроках географії, тому що дана форма в сучасних умовах є найбільш актуальною з ряду причин, зокрема:

 1. Інформаційні й комунікаційні технології стали невід’ємною частиною життя сучасної людини, відтіснивши книгу й підручник, які, на жаль, у повсякденному житті перестали бути головними джерелами знань;
 2. Останнім часом відзначається падіння інтересу учнів до вивчення дисциплін природничого напрямку, у тому числі й до географії, що порозумівається застосуванням досить старих наочних приладдя, одноманітним використанням підручників, таблиць, схем. І це сумно, оскільки саме географія дає знання про Землю як про природне тіло, вона формує правильне сприйняття навколишнього світу й відіграє значну роль у формуванні особистості в цілому.

Мій педагогічний досвід показує, що в навчальному процесі при вивченні географії активно можна використати тематичні презентації, створені в програмі Power Poіnt. Останнім часом використання такої форми комп’ютерної технології міцно ввійшло в шкільне життя.

Програма PowerPoint, що входить до пакету Microsoft Office, дозволяє створювати презентації з ефектами анімації окремих об’єктів (тексту, фотографій, малюнків), з звуковим супроводом, демонстрацією відео та використанням гиперпосилань для зміни визначеної послідовності демонстрації слайдів. Програма включає можливості малювання простих об’єктів і внесення зміни до малюнків і фотографій, відображення графіків і діаграм, на базі розробленої презентації забезпечується можливість її друкування в різних формах. Передбачена можливість збереження презентації у різних форматах дозволяє використовувати її не лише на комп’ютерах, на яких встановлене програмне забезпечення Microsoft Office, а й переглядати за допомогою будь-якого браузера.

Презентація – слово, яке в українській мові має таке значення

— дія, акція (загальновживане значення): показ нового товару, пред’явлення широкому загалу нової інформації (представлення нової книжки, колекції мод, кінофільму) як рекламна акція;

Синонімами терміну «презентація» в цьому розумінні є поняття «комп’ютерна презентація» та «мультимедійна презентація».

Поняття мультимедіа об’єднує різноманітні інформаційні об’єкти – такі як текст, графіка, відео, анімація та звук , які можуть використовуватися як учнями так і вчителями при проектуванні власних розробок. При цьому ними застосовуються інструментальні засоби розробки навчальних мультимедіа -матеріалів для формування гіперпосилань між фрагментами змістовних частин, забезпечення інтерактивності та створення багатошарових модульних структур, які включають цифрові фотографії, скановані зображення, фрагменти фільмів і текстів.

Презентація, як комп’ютерний документ, являє собою послідовність змінюючи один одного слайди — тобто електронних сторінок. Демонстрація такого документу може відбуватися на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціальних пристроїв – мультимедійного проектора, плазмового екрану, мультимедійного плато, телевізора, тощо. Глядачі бачать чергування зображень, на кожному з яких можуть бути текст, фотографії, малюнки, діаграми, графіки, відео-фрагменти, і все це може супроводжуватися звуковим оформленням — музикою чи голосовим коментарем диктора. Частіше демонстрація презентації супроводжує доповідь окремої людини.

При демонстрації об’єкти можуть відразу відображатися на слайдах, а можуть з’являтися на них поступово, в певний час, визначений доповідачем для підсилення наочності доповіді та акцентування на особливо важливі моменти її змісту. За потреб доповідач може порушити визначену заздалегідь послідовність демонстрації слайдів і перейти до будь-якого з них в довільному порядку.

У процесі навчання географії можливо виділити такі основні форми роботи з інформаційними комп’ютерними технологіями:

— безпосереднє застосування ІКТ у процесі вивчення нових тем на протязі декількох уроків(повний або максимально наближений інформаційний матеріал – слайди,схеми,таблиці, анімаційні схеми, відео, фото та інший матеріал ;

— застосування ИКТ для контролю знань наприклад виконання практичних робіт за такою схемою:

Пояснення вчителя – алгоритм виконання – анімаційний слайд презентації з практичним виконанням робот – закріплення – модульна картка з завданням – анімаційний слайд презентації з виконаною практичною роботою – самооцінка за критеріями ;

— застосування ІКТ для організації самостійної роботи учнів, як на самому уроці, так і поза шкільними заняттями (самостійно зібрана інформація для використання а в подальшому і самостійне створення презентацій інформації ;

— застосування інформаційних технологій для забезпечення пізнавального дозвілля(природа селища, екологічні проблеми місця де живеш, та багато іншого).

Підготовка до уроків з використанням нових інформаційних технологій потребує таких вимог

 1. Це підбор текстового й графічного матеріалу по темі уроку;
 2. Уміння користуватися комп’ютером на рівні користувача;
 3. Підготовка й створення мультимедійних презентації по відповідній темі;
 4. Розробка й створення матеріалів для проведення самостійних і практичних робіт й ін.

У своїй практичній діяльності при вивченні нової теми я використаю спеціальні навчальні програмні засоби, а саме мультимедійні електронні енцеклопедії, цифрові освітні ресурси (відео з коментарями диктора, яскраві фотоматеріали, усілякі географічні карти, короткий чіткий текстової матеріал, графіки, таблиці) і ін. На таких уроках теоретичний матеріал представляється в доступній, наочній формі. Цікаво представлені в мультимедійних презентаціях природні процеси. Учні є свідками землетрусу, що відбувається на екрані, руйнівного цунамі й т.д. Очевидними для них стають різні атмосферні й тектонічні процеси, наочність яких за допомогою інших дидактичних засобів дуже важко представити. Наприклад, віртуально можна знайти опис якого-небудь географічного об’єкта, спуститися на дно Світового океану або побачити загальну циркуляцію атмосфери з космосу й т.д. У пізнанні таких явищ природи нашої Землі комп’ютер стає й для вчителя, і для учня головним помічником в освітньому процесі. Застосування мультимедійних презентацій і цифрових освітніх ресурсів міняє сам підхід до організації навчального процесу при вивченні нового матеріалу на уроці, тому що має ряд достоїнств перед традиційними формами. І їхнє застосування вже виправдане підвищенням інтересу школярів до географії. Це порозумівається ще тим, що електронні презентації й навчальні матеріали являють собою єдиний освітній комплекс. Наприклад, учням спочатку пропонується переглянути навчальний курс (презентація), потім поставити віртуальний експеримент на основі знань, отриманих при перегляді навчального курсу (система віртуального експерименту) і в завершення він повинен відповісти на ряд питань й/або вирішити кілька завдань (програмні системи контролю знань), що дозволяє закріпити знання й уміння, отримані на уроці географії в цікавій формі. При цьому учень може додатково використати інформацію з підручника, карт атласу й інших джерел знань по необхідності.

При вивченні нових тем на уроках географії я використаю різні відео- фото фрагменти на цифрових носіях, які яскраво й наочно показують різні явища природи Землі, країн і регіонів миру. Наприклад, при вивченні теми Літосфери» , за допомогою фрагментів можна яскраво й наочно показати учням виверження вулкану та їх фото. А при вивченні країн миру такий відео- фотофрагмент допомагає учнем не тільки одержати відомості про яку-небудь державу, але й зануритися в незабутній мир цього куточка землі, відчути його особливість і колорит. Такий емоційно настроєний урок буде найбільш ефективним для розуміння учня досліджуваної теми.

Мій педагогічний досвід показує, що в навчальному процесі при вивченні географії активно можна використати тематичні презентації, створені в програмі Power Poіnt. Останнім часом використання такої форми комп’ютерної технології міцно ввійшло в шкільне життя. За допомогою цієї програми учні створюють слайди й слайд-шоу для демонстрації діаграм, малюнків, схем, фотографій, тексту, відео — і звукових записів для проведення конкретного уроку.

При розробці й створенні навчальних комп’ютерних презентацій необхідно дотримуватися певних правил:

1. Матеріал, що відбирає, повинен:

— відповідати тематичному плану;

— бути адаптований для учнів;

— включати різні види наочності.

2. Конструкція змісту повинна сприяти класифікації й з потоку інформації, пропонованої учнем.

3. Текстова частина презентації являє собою тільки основні думки по темі або терміни для обов’язкового запам’ятовування.

4. Оформлення слайдів повинне відповідати эстетическому сприйняттю учнів тим.

5. Раціонально сполучати різні технології подання матеріалу (текст, графіку, аудио, відео, анімацію).

Є багато цікавих секретів розробки презентацій, які успішно освоюються як учителями, так й учні. Сьогодні презентація — це переконання у своїх позиціях, форма комунікації, почуття кольору, лінії, композиції, пропорції й гармонії, здатність до образного мислення, знання психології кольору. При розробці презентації враховується, що вона:

o швидко й дохідливо зображує речі, які неможливо передати словами;

o викликає інтерес і робить різноманітним процес передачі інформації;

o підсилює вплив виступу.

При чому постійно йде процес нагромадження найбагатшого методичного комплекту презентацій, тобто створюється й постійно поповнюється методична мультимедійна бібліотеки вчителя.

В додатках надається презентації для проведення уроків в 6 класі,які мають різний підхід до їх використання:

 1. Географічна широта. Географічна довгота. Географічні координати. Модульна картка
 2. Літосфера. Внутрішня будова. Рух літосферних плит. Модульна картка
 3. Вулкани
 4. Практичні роботи по темі « Атмосфера»
 • визначення середніх температур
 • побудова «Рози вітрів»
 • визначення атмосферного тиск за висиою

Види презентацій

Учительські презентації призначені для:

 1. супроводу лекції (текст, ілюстрації, інтерактивні засоби спілкування з аудиторією);
 2. ілюстрування лекції, доповіді (тільки малюнки, графіка, відео);
 3. узагальнення, представлення результатів діяльності учнів, наприклад для доповіді на педраді, методичній раді тощо;
 4. постановки проблеми, створення пізнавальної мотивації учнів, колег тощо;
 5. перевірки або самооцінювання знань чи вмінь тобто тестові;
 6. виконання вже зазначених функцій, тобто комбінована.

Учительська презентація за призначенням може бути:

– проблемною – вступ до теми;

– інформативною: інструкції, приклади для учнів, форми оцінювання, консультування. Вона використовується учнями самостійно впродовж вивчення теми, доступна їм в будь-який час навчального процесу;

– діагностичною, контролюючою: використовується для перевірки знань учнів, самооцінювання наприкінці вивчення теми, розділу, уроку.

Учнівські мультимедійні презентації
Використовується учнями індивідуально і самостійно після вивчення розділу, теми та доступна їм в присутності вчителя чи у вільному доступі.

Роль і місце учнівських презентацій сьогодні ще недостатньо вивчено і тому дидактичні можливості мультимедійних презентацій як потужного засобу навчання та розвитку учнів недооцінені і саме тому часто неправильно використовуються педагогами у навчальному процесі.

Учнівські презентації доцільно використовувати як для представлення результатів власних проведених досліджень, проектів, самостійної роботи, так і для виконання випереджуючих завдань як засіб ознайомлення з новою інформацією.

За кількістю учнів, які планують, проектують, розробляють, демонструють презентації можна розглядати презентації:

– індивідуальні – розробляються і створюються одним учнем;

– групові — розробляються і створюються малою групою учнів;

– класні – можуть бути підготовлені всім класом індивідуально чи малими групами, що створюють окремі слайди.
Переваги мультимедійних презентацій:
● Презентації можуть створюватися не тільки для показу на стінному екрані для групи слухачів в аудиторії, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп’ютері.

● Комп’ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю доповідача, так і без його участі (наприклад, для самоосвіти).

● Потенційна можливість інтерактивності дозволяє комп’ютерні презентації адаптувати під особливості сприйняття учнями навчального матеріалу.

● Часова інтерактивність надає можливість учню самостійно визначати початок, тривалість процесу навчання, а також швидкість просування по навчальному матеріалу.

● Інтерактивність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформації забезпечує вільне визначення чергування використання фрагментів інформації.

● Змістова інтерактивність дозволяє змінювати, доповнювати чи зменшувати обсяг змістової інформації.

● Створені презентації легко тиражуються, можуть демонструватися практично на будь-якому комп’ютері і являють собою корисний засіб аудіовізуальної підтримки будь-якої доповіді – виступу на науковій конференції чи звіту перед класом.

Для демонстрації великій групі учнів, класу потрібно мати спеціальні пристрої – мультимедійний проектор, а більшість навчальних закладів України не забезпечені такою сучасною проекційною апаратурою.

Виходячи з того, що презентація є творчою роботою учнів, деякі вчителі помилково вважають, що в ній допустимі будь-які засоби і способи вираження ідей та думок учнів. Проте, як і в інших засобах, існують певні вимоги і критерії.

Типові помилки які створювалися вчителями:

 1. Викладення в презентації теорії з підручника чи посібника (енциклопедії тощо). Це є недоцільним, тому, що слайд на екрані демонструється протягом обмеженого проміжку часу, що не сприяє ні сприйняттю, ні запам’ятовуванню нового матеріалу та означень.
 2. В презентаціях використовується текстовий матеріал, що не відповідає віку учнів.
 3. В презентаціях, не відображається гіпотеза, хід дослідження і висновки. Інколи висновки носять загальний характер, не стосуються конкретного дослідження, яке проводили самі учні.
 4. Розміщення на слайді великого обсягу текстового матеріалу, для читання і осмислення якого необхідно багато часу.
 5. Перевантаженість презентацій ілюстративним матеріалом, який не відноситься до її змісту, а часто заважає розумінню основного.
 6. Перевантаженість анімаційними ефектами (різноманітна зміна слайдів, більшість елементів крутиться, виїжджає, вилітає, тощо, що ускладнює сприйняття, а не акцентує увагу на головному матеріалі та не полегшує запам’ятовування.
 7. Створення так званого «реферату з малюнками» чи «мультимедійного реферату», тобто використання великої кількості слайдів (більше 10) з текстовою інформацією, переписаною з підручників, посібників, Інтернету, замість формулювання тез чи ключових, опорних слів та фраз.
 8. Створення так званого «фотоальбому» — забагато ілюстрацій (фотографій чи малюнків) з підписами.
 9. Розміщення в презентації, що призначена для супроводу доповіді, таблиць замість відповідних діаграм. Для аналізу числових даних таблиць доцільніше використовувати публікації, що призначені для вдумливого читання і докладного аналізу.
 10. Невідповідність фону презентації та іншого оформлення її змісту.
 11. Нечитабельність тексту (розмір шрифту (менше 20), невідповідність кольору букв і фону, добір типу накреслення шрифтів дуже складних для читання.
 12. Відсутність формулювання теми і автора на першому сайді та використаних джерел на останньому.

Учительська презентація може бути продемонстрована учням на початку теми, уроку, а також може бути використана учнями для самостійного перегляду під час роботи над навчальним матеріалом. Вона має зацікавити учнів, спонукати їх до самостійної роботи, до проведення дослідження, пов’язаного з темою. Тому на початку такої презентації можуть бути вміщені цікаві, провокуючі проблемні запитання. Основні запитання мають бути сформульовані таким чином, щоб вони чітко окреслювали проблему, стимулювали розвиток навичок мислення учнів, спонукали їх до роботи у проекті. В презентації вчителя можуть бути вбудовані файли з формами оцінювання розроблених учнями робіт, тести для самоконтролю знань та навичок.

Висновки

Отже, використовуючи мультимедійні засоби, зокрема презентації, учитель інтенсифікує процес навчання, робить його більш наочним і динамічним. Ефективне використання комп’ютера на уроці, уміле поєднання педагогічної майстерності та можливостей комп’ютерної техніки дозволяє вчителю підвищити якість знань учнів

Цінністю застосування мультимедійних презентацій на уроках географії є:

· інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу;

· багатоаспектний розвиток школяра;

· ефективніше використання навчального часу;

· можливість зворотнього зв’язку з кожним учнем;

· наочність поданого навчального матеріалу;

· можливість розвитку просторового мислення з предметів природничо-математичного циклу;

· оперативність одержуваної інформації;

· підсилення мотивації навчання шляхом активного діалогу учня з комп’ютером.

Отже, застосування комп’ютера на уроках географії стає новим методом активної організації та осмислення роботи учнів. Використання комп’ютерних засобів дозволить інтенсифікувати діяльність вчителя та учня; підвищити якість вивчення предмету; виділити суттєві сторони хімічних об’єктів, реально втіливши в життя принцип наочності; зосередити увагу на найбільш важливих (з точки зору навчальних завдань і цілей) характеристик досліджуваних об’єктів і явищ природи.

Реформа сучасної освіти реально може бути здійснена лише за умови створення електронних джерел освітньої інформації. Цілеспрямований пошук нового життєвого досвіду за допомогою інформаційних технологій сприяє тому, що у свідомості учнів настає якісний продуктивний прорив на шляху розвитку просторових уявлень. Слід також врахувати той факт, що застосування сучасних технологій на уроках веде до створення умов для розвитку вмінь і навичок самоосвіти шляхом організації творчо-дослідницької навчальної роботи учнів, спрямованої на інтеграцію та актуалізацію знань з різних предметів, а також підвищує статус учителя, який іде в ногу не лише з часом, але й з учнями.

Перспективою подальших пошуків у цьому напрямку є активне різнопланове впровадження мультимедійних презентацій у навчальний процес та дослідження ефективності цих новацій; використання різноманітних складніших мультимедійних засобів (комп’ютерного моделювання тощо) у створенні навчальних презентацій для уроків географії.

Не слід забувати, що вчитель відіграє головну роль (роль грамотного керівника і наставника), а комп’ютерні презентації лише чудові сучасні технологічні засоби, що вивільняють час для вчителя і допомагають вести урок.

Список використаних джерел

1.Дендебер С.В., Ключникова О.В. Современные технологии в процессе преподавания химии. – М., 2007. – 186 с.

2. Макарова Н.В. Информационные технологии обучения//Информатика и образование. – 1998. – №2. – С. 7.

3. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

4. Смолянинова О.Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования) – Красноярск: КрГУ. – 2003. – 140 с.

5. Вознюк О. В., Тичина О. Р. Людина, що навчається: головні аспекти нової парадигми освіти. – Житомир: Волинь,

1998. – 229 с.

6. Симерицкая Э. Г., Блинов С. М., Яковлев А. И., Копелев Л. В. О доминантности полушарий в восприятии чисел //

Физиология человека. – 1978. – № 6. – С. 971–976.

7. Шаталов В. Ф. Эксперимент продолжается. – М.: Педагогика, 1989. – 336 с.

Інтернет — ресурси які використовуються на уроках географії

Перелік сайтів:

1. http://worlds.ru/

«Мири». Автори сайту збирають відомості про всі країни миру. Дуже багато корисної, цікавої інформації з географії.

2. http://www.encarta.com/

Сама більша енциклопедія по будь-якій країні миру

3. http://www.audіtorіum.ru/aud/іndex.php

Бібліотека по географії. Бібліографія й повні тексти навчальних, учбово-методичних і наукових книг і статей по географії

4. http://www.countrіes.ru/

Країни миру — каталог посилань. Електронна бібліотека.

5. http://www.worlds.ru/

Каталог країн миру — інформація з розділів: історія й географія, населення, столиця, релігія, культура.

6. http://www.kulіchkі.com/travel/

Віртуальні подорожі. Розповідь про визначні пам’ятки, історію й сучасність країн, міст, регіонів.

7. http://www.fbіt.ru/free/flags/

Каталог державних прапорів країн миру.

8. http://www.іnfa.ru/map/world/

Інформаційна система миру охоплює 210 країн. Довідкові енциклопедичні дані по більшості країн (понад 180), багато туристичної інформації, місцева валюта, прапори майже всіх країн на карті, карта годинних поясів.

9.http://www.mіneral.ru/

Центр інформації про мінеральні ресурси Росії й миру. Каталог посилань на інформаційні сайти й сайти, присвячені окремим видам корисних копалин.

10.http://www.geo2000.nm.ru/іndex1.htm

Тут можна знайти інформацію про всі країни миру, відчути розходження життєвого укладу й поводження народів, що населяють нашу планету, довідатися особливості будови земної кулі.

11.http://www.rgo.ru/cgі-bіn/іndex.cgі

Планета. Національна географія: вікно в мир.

12.http://geo-sіte.narod.ru/іndex.htm

На цьому сайті ви знайдете описи більшості країн миру, їхньої історії, географії.

13.htttp//photocіty.narod.ru/

Цей сайт містить види й культурні пам’ятники світових столиць і невеликих міст.

14.www.scі.aha.ru/map.htm

DataGraf.Net-картографічна система On-Lіne.

15.http://schools.techno.ru/sch1529/buravkov/atlas/

Довідкова інформація із країн Західної Європи

16.http://www.geograf-ru.narod.ru/

Куточок географа. Короткі відомості про країни миру: площа, релігія, населення й ін.

17.http://www.worldtіmezone.com/

Довідник «Карта годинних поясів у різних країнах миру» ( англійською мовою).

.http://koapp.narod.ru/іnformatіon/teacher/book55.htm й ін.

18. Географічний портал

[Популярність: 0/768] [Оцінка: 9] [x] Прямий лінк

Український ренесанс Сайт містить різноманітні матеріали, що стосуються географії: довідкові матеріали, статті, реферати, матеріали на допомогу вчителям та учням.

[Мова: Українська] [Регіональна приналежність: Україна » Хмельницька]

http://geosite.com.ua

19. Я іду на урок географії

[Популярність: 0/736] [Оцінка: 8] [x] Прямий лінк

Конспекти урокiв, матерiали до вiдкритих урокiв, календарне планування, навчальне проектування, використання методу проектiв на уроках географii, пiдготовка науково — дослiдницьких робiт учнiв членiв МАН України, цiкава географiя — не повний перелiк матеріалів що є на сайті.

[Мова: Українська] [Регіональна приналежність: Україна » Херсонська]

http://geo-teacher.at.ua

20. Планетолог

[Популярність: 0/542] [Оцінка: 5] [x] Прямий лінк

Мапи світу, країн, областей, міст. Посольства. Мапи океанів, аеропортів. Герби, прапори. Часові поси. Монети світу. Телефонні коди.

[Мова: Російська] [Регіональна приналежність: Росія]

http://planetolog.ru/

21. Для географа

[Популярність: 0/422] [Оцінка: 9] [x] Прямий лінк

Український ренесанс Сайт для вчителів географії, студентів, школярів і всіх, хто цікавиться географією містить матеріали для підготовки до уроків, реферати, новини на географічну тематику, статті, географічні флеш-ігри, статті з історії географічних досліджень.

[Мова: Українська] [Регіональна приналежність: Київ]

http://www.compas.ucoz.com

22. Географіка — географічниий портал

[Популярність: 0/336] [Оцінка: 8] [x] Прямий лінк

Будь-яка інформація зі сфери географії — наукові установи та їх діяльність, праці відомих географів, географічні видання, статті, конференції, інтенет-ресурси, картографічний матеріал, програмне забезпечення та багато іншого.

[Мова: Українська] [Регіональна приналежність: Київ]

http://geografica.net.ua

Для одержання необхідної інформації в практиці я використаю пошукові системи: «Yandex», «Rambler», «Googl», «Aport», які надають учителям географії необхідну інформацію із країн і регіонів миру. Таким чином, використання інформаційних комп’ютерні технології в процесі навчання географії формує й стимулює в учнів емоційне відношення до предмета, підвищує мотивацію до навчання, формує інтерес до з географії, створює ситуацію успіху.

Додатки

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий