К. Н. Муковозов (1955) стверджує, що зміни слизової оболонки рота особливо часто розвиваються при гострому лейкозі. При цьому вони можуть бути першими симптомами захворювання крові, які помічає хворий. У зв’язку з ци

Ці захворювання характеризуються швидким та прогресуючим пе­ребігом. Хвороби системи крові виходять на одне з чільних місць серед усієї патології нашого регіону, і тому це вимагає ретельного вивчення цього розділу сучасної медицини
К. Н. Муковозов (1955) стверджує, що зміни слизової оболонки рота особливо часто розвиваються при гострому лейкозі. При цьому вони можуть бути першими симптомами захворювання крові, які помічає хворий. У зв’язку з ци

Скачати 0.98 Mb.

Сторінка 1/7 Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 0.98 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7

Захворювання системи крові та органів кровотворення є одним з найважливіших розділів сучасної клінічної медицини. В останні роки спостерігається значне зростання захворюваності на лейкози, анемії, лімфогрануломатоз, мієломну хворобу у зв’язку із значними погіршенням екологічної ситуації, збільшенням кількості токсичних та алергізуючих речовин. Ці захворювання характеризуються швидким та прогресуючим пе­ребігом. Хвороби системи крові виходять на одне з чільних місць серед усієї патології нашого регіону, і тому це вимагає ретельного вивчення цього розділу сучасної медицини.

Прояви в ротовій порожнині при захворюваннях крові

Хвороби крові часто супроводжуються змінами слизової оболонки порожнини рота Love спостерігав такі ураження у 82 з 152 хворих на різний лейкоз: по Р. В. Осеченський (1961), зміни в порожнині рота того або іншого ступеня вираженості, в тому або іншому періоді захворювання спостерігаються у всіх хворих на лейкоз.
К.Н. Муковозов (1955) стверджує, що зміни слизової оболонки рота особливо часто розвиваються при гострому лейкозі. При цьому вони можуть бути першими симптомами захворювання крові, які помічає хворий. У зв’язку з цим стоматолог нерідко вперше стикається з такими хворими і повинен добре орієнтуватися в цій патології.
Прояви хвороби, які локалізуються в порожнині рота, часто мають місце як при гострих, так і при хронічних формах лейкозів всіх видів, особливо при моноцітарном лейкозі. Они заключаются в развитии кровоточивости десен их гипертрофии и некроза. Вони полягають у розвитку кровотечі з ясен їх гіпертрофії і некрозу. Могут наблюдаться также петехии и изъязвления слизистой оболочки рта. Можуть спостерігатися також петехії і виразки слизової оболонки рота. Обширные изъязвления дёсен, слизистой оболочки щек губ, мягкого неба, глотки и миндалин могут развиться и при агранулоцитозе. Великі виразки ясен, слизової оболонки щік губ, м’якого піднебіння, глотки і мигдаликів можуть розвиватися і при агранулоцітозе. При тромбоцитопенических состояниях могут наблюдаться множественные петехии, экхимозы и кровотечение из десен. При тромбоцітопеніческіх станах можуть спостерігатися множинні петехії, екхімози і кровотеча з ясен. При синдроме Пламмера — Винсона (см гл 32 и 234) наблюдается атрофия слизистых оболочек полости рта включая сосочки языка В результате этого язык становится красным, с гладкой воспалённой поверхностью, что затрудняет глотание. При синдромі Пламмера — Вінсона (см гл 32 і 234) спостерігається атрофія слизових оболонок порожнини рота включаючи сосочки мови В результаті цього мова стає червоним, з гладкою запальній поверхнею, що утруднює ковтання. Представляет интерес тот факт, что атрофия слизистых оболочек является фактором, предрасполагающим к развитию рака полости рта. Представляє інтерес той факт, що атрофія слизових оболонок є фактором, що призводить до розвитку раку порожнини рота. Аналогичные симптомы в полости рта наблюдаются при пернициозной анемии (см, гл. 285). Аналогічні симптоми в порожнині рота спостерігаються при перніциозній анемії (см, гл. 285). Изъязвления, воспаление слизистой оболочки, ксеростомия и инфекция (бактериальная или грибковая являются сравнительно частыми осложнениями со стороны полости рта у больных, получающих химиотерапию и/или лучевую терапию по поводу злокачественных опухолей локализующихся вне пределов головы и шеи. Виразки, запалення слизової оболонки, ксеростомія і інфекція (бактеріальна або грибкові є порівняно частими ускладненнями з боку порожнини рота у хворих, які одержують хіміотерапію та / або променеву терапію з приводу злоякісних пухлин які локалізуються поза меж голови і шиї.
Лейкоз — злоякісне захворювання органів кровотворення, виникаюче в результаті прогресуючої клітинної гіперплазії в кровотворних органах, коли процеси клітинного розподілу (проліферації) переважають над процесами дозрівання (диференціація). У подальшому патологічні осередки кровотворення утворюються в різних органах, у тому числі і в слизовій оболонці порожнини рота.
Клітини крові при лейкозі анаплазуються, тобто втрачають нормальну морфологічну будову і фізіологічні функції і придбавають нові бластомні властивості. Залежно від ступеня анаплазії пухлинних кліток крові і характеру течії лейкоз ділять на гострі і хронічні.

Гострий лейкоз у дітей

Среди всех злокачественных новообразований (опухолей) детского возраста доля лейкозов очень высока — свыше 50%. Серед всіх злоякісних новоутворень (пухлин) дитячого віку частка лейкозів дуже висока — понад 50%.
Чаще заболевают дети дошкольного и младшего школьного возраста. Частіше хворіють діти дошкільного та молодшого шкільного віку. Пик заболеваемости наблюдается в возрасте от 2 до 4 лет. Пік захворюваності спостерігається у віці від 2 до 4 років. Мальчики болеют в 1.5 раза чаще, чем девочки. Хлопчики хворіють в 1.5 рази частіше, ніж дівчата. Среднегодовой показатель заболеваемости в Европе среди детей колеблется от 5 до 8 на 100000 населения. Середньорічний показник захворюваності в Європі серед дітей коливається від 5 до 8 на 100000 населення. В семьях лиц, больных острым лейкозом, риск заболеваемости детей повышается почти в 3 раза. У сім’ях осіб, хворих на гострий лейкоз, ризик захворюваності дітей підвищується майже в 3 рази.

Клиника. Вялость,слабость, раздражительность, повышенная утомляемость, неясное повышение температуры, бледность, снижение аппетита, кровоизлияния на коже, кровотечения (чаще носовые), боли в костях и суставах, увеличение периферических лимфатических узлов, появление опухолей на голове, в области глазниц, в области шеи, в толще кожи туловища и конечностей, увеличение живота за счет увеличения селезенки и печени часто являются поводом первого обращения к медицинскому работнику. Клініка. Вялость, слабкість, дратівливість, підвищена стомлюваність, неясное підвищення температури, блідість, зниження апетиту, крововиливи на шкірі, кровотечі (частіше носові), болі в кістках та суглобах, збільшення периферичних лімфатичних вузлів, виникнення пухлин на голові, в області очниць, в області шиї, у товщі шкіри тулуба і кінцівок, збільшення живота за рахунок збільшення селезінки і печінки часто є приводом першого звернення до медичному працівнику. Настораживают сочетание нормохромной анемии с лейкопенией или высоким лейкоцитозом, тромбоцитопенией, значительно ускоренная СОЭ, относительный и абсолютный лимфоцитоз с наличием недифференцированных лимфоидных клеток, сходных с лимфобластами. Насторожують поєднання нормохромной анемії з лейкопенією або високим лейкоцитоз, тромбоцитопенія, значно прискорена ШОЕ, відносний і абсолютний лімфоцітоз з наявністю недиференційованих лімфоїдних клітин, подібних до лімфобластамі.

При малейшем подозрении на острый лейкоз показана костномозговая пункция. При малейшем підозрі на гострий лейкоз показана костномозговая пункція. Лучше пунктировать крыло подвздошной кости, где частота обнаружения специфических изменений уже при начальных проявлениях лейкоза значительно выше, чем при пункции грудину. Краще пунктіровать крило клубової кістки, де частота виявлення специфічних змін вже при початкових проявах лейкозу значно вище, ніж при пункції грудину. При остром лейкозе субстрат опухоли представлен недифференцированными лейкемическими клетками. При гострому лейкозі субстрат пухлини представлений недиференційованими лейкеміческімі клітинами.

Развёрнутые проявления острого лейкоза у детей складываются из скольких синдромов. Розгорнуті прояви гострого лейкозу у дітей складаються з скільки синдромів. Сочетание анемического, геморрагического, опухолевого, иммунодефицитного, лихорадочного и болевого синдромов обусловливает всё многообразие клиники. Поєднання анеміческого, геморагічного, пухлинного, імунодефіцитного, гарячковий та больового синдромів обумовлює все різноманіття клініки.

Вялость и утомляемость сменяются общей слабостью. Млявість і стомлюваність змінюються загальною слабкістю. Температура повышается до высоких цифр. Температура підвищується до високих цифр. Кожа отличается восковидной бледностью с наличием кровоизлияний различной величины и формы: от мелкоточечных (петехии) до крупных синяков (экхимозы). Шкіра відрізняється восковідной блідістю з наявністю крововиливів різної величини і форми: від мелкоточечних (петехії) до великих синців (екхімози). На слизистых оболочках твердого и мягкого неба, на дужках и миндалинах обнаруживают мелкоточечные кровоизлияния (энантемы). На слизових оболонках твердого та м’якого неба, на дужках і мигдаликах виявляють мелкоточечние крововиливи (енантеми).

Кровоточивость появляется в виде частых и интенсивных кровотечений — чаще носовых, реже из десен, слизистой оболочки глотки. Кровоточивість з’являється у вигляді частих та інтенсивних кровотеч — частіше носових, рідше з ясен, слизової оболонки глотки. Иногда отмечаются гематурия (кровь в моче) и дегтеобразный стул (кровь в кале). Іноді відзначаються гематурія (кров у сечі) і дегтеобразний стілець (кров у калі).

Неприємний запах з рота при диханні.
Отчетливо ощущаемый неприятный запах может исходить при дыхании изо рта у любого больного с инфекционным поражением верхних отделов дыхательных путей, особенно с бронхоэктазами и абсцессом легких. Виразно відчувається неприємний запах може виходити при диханні з рота у будь-якого хворого з інфекційних ураженням верхніх відділів дихальних шляхів, особливо з бронхоектазами і абсцесів легень. Этот симптом может возникнуть как при сепсисе ротовой полости так и при стоматите, гингивите и обширном кариесе. Цей симптом може виникнути як при сепсисі ротової порожнини так і при стоматит, гінгівіт та великому карієсі. У некоторых заядлых курильщиков тоже может отмечаться неприятный запах изо рта при дыхании. Іноді у зовсім здорових в інших відносинах людей неприємний запах з рота при диханні виникає без будь-яких видимих причин. Главным источником неприятного запаха изо рта при дыхании являются воспаленные периодов тальные карманы и налет на задней поверхности спинки языка. Головним джерелом неприємного запаху з рота при диханні є запалені періодів тальние кишені і наліт на задній поверхні спинки язика. Рыбный запах при дыхании выявляется v больных с печеночной недостаточностью (печеночное зловоние); аммиачный запах или запах мочи определяется при азотемии, а сладкий, фруктовый запах характерен для диабетического кетоацидоза.

У большинства больных детей равномерно увеличиваются все группы лимфатических узлов. У більшості хворих дітей рівномірно збільшуються всі групи лімфатичних вузлів. Лимфаденопатия носит симметричный и генерализованный характер. Лімфаденопатія носить симетричний і генералізований характер. Лейкемическая инфильтрация в области слюнных и слёзных желёз может привести к их припухлости и вместе с увеличенными периферическими лимфатическими узлами создать одутловатость лица и своеобразный «воротник» под ним (синдром Микулича). Лейкеміческая інфільтрація в області слинних і слізних залоз може привести до їх припухлості і разом з збільшеними периферичних лімфатичних вузлів створити одутловатость особи і своєрідний «комір» під ним (синдром Мікуліча).

Вовлечение в процесс вилочковой железы и медиастинальных лимфатических узлов может привести к компрессионному синдрому. Залучення в процес вилочковой залози та медіастінальних лімфатичних вузлів може призвести до компресійного синдрому. При этом выбухает грудная клетка в области средостения, расширяется венозная сеть на груди, лицо становится одутловатым, отекают шея и ярёмная ямка. При цьому вибухає Грудна клітка в області середостіння, розширюється венозної мережу на грудях, особа стає одутловатим, набрякають шия і яремная ямка. Появляются одышка, стенотическое (шумное, слышимое на расстоянии) дыхание, сухой мучительный кашель, не приносящий облегчения. З’являються задишка, стенотіческое (гучне, чутний на відстані) дихання, сухий болісний кашель, який не приносить полегшення. Дети жалуются на давление в груди, на боли за грудиной, в сердце и в левой руке. Діти скаржаться на тиск у грудях, на болі за грудіной, в серці і в лівій руці.

Дети занимают вынужденное сидячее положение в постели. Діти займають Вимушене сидячого положення в ліжку.

Увеличивается печень и селезёнка, но при остром лейкозе они чаще вы выступают не более чем ни 2-4 см из подреберья. Збільшується печінка, селезінка, але при гострому лейкозі вони частіше ви виступають не більш ніж ні 2-4 см з подреберья. Поверхность их гладкая, эластичная, плотность средняя, болезненности при ощупывании нет. Поверхня їх гладка, еластична, середня щільність, болючість при ощупиваніі немає. У детей могут развиться боли в ошгасти плоских костей (грудина, ребра, кости таза), трубчатых костей (бедра и голени) и суставов, в области живота, поясницы, крестца, спины. У дітей можуть розвинутися болі в ошгасті плоских кісток (грудина, ребра, кістки тазу), трубчастих кісток (стегна і гомілки) та суглобів, в області живота, попереку, крестца, спини. Могут быть мучительные головные б0ли, что связано с лейкемической инфильтрацией по ходу сосудов, резким нарушением обменных процессов в тканях, ишемией тканей. Можуть бути мучітельние головні б0лі, що пов’язано з лейкеміческой інфільтрацією по ходу судин, різким порушенням обмінних процесів в тканинах, ішемією тканин.

Иногда прощупываются опухолеподобные узлы в толще кожи и мягких тканей, на голове в области глазницы, на бедре, на лопатке. Іноді прощупуються опухолеподобние вузли в товщі шкіри і м’яких тканин, на голові в області очниці, на стегні, на лопатки. Они носят название «кожных лейкемидов», так как состоят из тех же лейкемических клеток (в чем можно убедиться, пунктируя их). Вони носять назву «шкірних лейкемідов», так як складаються з тих самих лейкемічних клітин (у чому можна переконатися, пунктіруя їх).

Сочетание лейкемической инфильтрации и общей иммунологической недостаточности приводит к развитию гиперпластического гингивита (припухшие дёсны бледного цвета покрывают часть поверхности зубов), стоматита, ангины с некрозами и язвами. Поєднання лейкеміческой інфільтрації та загальної імунологічної недостатності призводить до розвитку гіперпластіческого гінгівіту (пріпухшіе ясна бледного кольору покривають частину поверхні зубів), стоматити, ангіни з некрозами і язвамі. До широкого применения антибиотиков у детей с острым лейкозом описывали ному — токсическую форму язвенного стоматита с гангреной кожи вокруг ротовой полости. До широкого застосування антибіотиків у дітей з гострим лейкозом описували ному — токсичну форму виразкового стоматіта з гангреной шкіри навколо ротової порожнини.

Дети, больные лейкозом, при малейшем контакте с инфекционными больными легко заболевают. Діти, хворі на лейкоз, при малейшем контакті з інфекційними хворими легко хворіють. Респираторная инфекция быстро приводит к развитию бронхопневмонии. Респіраторна інфекція швидко призводить до розвитку бронхопневмонії. Встречаются абецедирующие пневмонии, плевропневмонии, плевриты, перикардиты, сепсис. Зустрічаються абецедірующіе пневмонії, плевропневмоніі, плеврити, перікардіти, сепсис. При несвоевременном диагнозе и отсутствии правильного лечения дети, больные лейкозом, могут погибнуть от присоединившейся пневмонии, сепсиса и тяжелых геморрагических проявлений. При несвоєчасному діагноз і відсутності правильного лікування діти, хворі на лейкоз, можуть загинути від приєднаної пневмонії, сепсису і важких геморагічних проявів.

В крови быстро развивается тяжёлая нормохромная анемия (резкое снижение количества эритроцитов и гемоглобина при нормальном цветовом показателе). У крові швидко розвивається важка нормохромная анемія (різке зниження кількості еритроцитів і гемоглобіну при нормальному колірному показнику). У детей чаще отмечается лейкопения (снижение ко личества лейкоцитов), реже — значительное увеличение лейкоцитов (свыше 50 000 в 1 мм 3 крови). У дітей частіше відзначається лейкопенія (зниження до лічества лейкоцитів), рідше — значне збільшення лейкоцитів (понад 50 000 в 1 мм 3 крові). Абсолютное количество нейтрофилов резко понижено (менее 1500 в 1 мм3 крови). Абсолютна кількість нейтрофілів різко знижена (менше 1500 в 1 мм3 крові). Выявляются лейкемические клетки от единичных экземпляров до почти фатального (всеобщего) преобладания. Виявляються лейкемічні клітини від одиничних екземплярів до майже фатального (загального) домінування. Промежуточных форм от молодых до зрелых клеток почти нет, что обозначается как «лейкемическое зияние». Проміжних форм від молодих до зрілих клітин майже немає, що позначається як «лейкеміческое зіяніе». Количество тромбоцитов, как, правило, резко понижено, иногда до единичных в мазке. Кількість тромбоцитів, як правило, різко знижена, іноді до одиничних в мазках. СОЭ Значительно ускорена: у половины детей свыше 50—60 мм в час. ШОЕ Значно прискорено: у половини дітей понад 50-60 мм за годину.

При исследовании костномозгового пунктата обнаруживается замещение нормальной кроветворной ткани патологической, лейкемической (метаплазия костного мозга). При дослідженні костномозгового пунктату виявляється заміщення нормальної кровотворної тканини патологічною, лейкеміческой (метаплазія кісткового мозку). Метаплазия может носить тотальный (всеобщий) характер. Метаплазія може носити тотальний (загальний) характер.

Выделяют три основных цитологических варианта острого лейкоза у детей: 1) острый лимфобластный лейкоз; 2) острый миелобластный лейкоз и его разновидности: а) острый промиелоцитарный лейкоз, б) острый миеломонобластный лейкоз, в) острый эритромиелобластный лейкоз; 3) острый монобластный лейкоз. Виділяють три основних цитологічних варіанти гострого лейкозу у дітей: 1) гострий лімфобластний лейкоз; 2) мієлобластний гострий лейкоз і його різновиди: а) проміелоцітарний гострий лейкоз, б) мієломонобластний гострий лейкоз, в) ерітроміелобластний гострий лейкоз; 3) гострий монобластний лейкоз. Описаны единичные наблюдения эозинофильного, базофильного и мегакариоцитарного лейкозов у детей. Описано поодинокі спостереження еозинофільного, базофільного і мегакаріоцітарного лейкозів у дітей.

Уход и лечение. При установлении диагноза острого лейкоза больной ребенок подлежит безотлагательной и срочной госпитализации. Догляд та лікування. При встановленні діагнозу гострого лейкозу хвора дитина підлягає невідкладної та термінової госпіталізації. Транспортировка должна быть бережной, обязательно в сопровождении медицинского работника. Транспортування повинна бути Бережний, обов’язково в супроводі медичного працівника. Сопровождающий должен иметь навык оказания скорой и неотложной помощи, в особенности по остановке носового кровотечения, и соответствующие средства: гемостатическую губку, гемофобин, перекись водорода, раствор хлорида кальция, марлевые тампоны, носовой пинцет, лоток, ножницы, бинты, вату. Супроводжуючий повинен мати навик надання швидкої та невідкладної допомоги, в особливості по зупинці носового кровотечі, і відповідні засоби: гемостатіческую губку, гемофобін, перекис водню, розчин хлориду кальцію, марлеві тампони, носової пінцет, лоток, ножиці, бинти, вату.

При возникновении ножового кровотечения абсолютно неправильно укладывать ребенка на спину с запрокинутой головой, класть лёд на переносицу. При виникненні ножового кровотечі абсолютно неправильно укладати дитину на спину з запрокінутой головою, покласти лід на перенісся. Временно остановленное наружное носовое кровотечение может возобновиться с большей силой. Тимчасово зупинений зовнішнє носові кровотечі може поновитися з іще більшою силою. Иногда внешнее благополучие связано с тем, что кровь стекает струйкой по задней стенке глотки и незаметно заглатывается ребенком. Іноді зовнішнє благополуччя пов’язано з тим, що кров стікає струйкой по задній стінці глотки і непомітно заглативается дитиною. Накопление сгустков в желудке может привести к обильной рвоте «черными кусками мяса». Накопичення сгустков у шлунку може призвести до щедрою блювоті «чорними шматками м’яса».

Важно успокоить ребенка, тщательно и полностью промыть носовые ходы перекисью водорода, освободить их от сгустков крови. Важливо заспокоїти дитину, ретельно і повністю промити носові ходи перекисом водню, звільнити їх від згустком крові. В дальнейшем в носовые ходы вдувают или вкладывают размельченные кусочки гемостатической губки и производят переднюю тампонаду носа марлевыми тампонами длиной не менее 25—30 см. Соответствующая половина носа при этом максимально растягивается. В подальшому в носові ходи вдувают або вкладають размельченние шматочки гемостатіческой губки і виробляють передню тампонаду носа марлевимі тампонамі довжиною не менше 25-30 см. Відповідна половина носа при цьому максимально розтягується. Убеждаются в отсутствии стекания крови по задней стенке глотки. Переконуються у відсутності стікання крові по задній стінці глотки. Далее из ваты приготовляют валик, который закатывают в бинт. Далі з вати пріготовляют валик, який закативают в бинт. Бинт разрезают с обеих сторон до концов валика и завязывают по 2-3 узла с каждой стороны; Получается пращевидная повязка, которую накладывают под носом больного. Бинт розрізають з обох сторін до кінців валика і зав’язують по 2-3 вузла з кожної сторони; Виходить пращевідная пов’язка, яку накладають під носом хворого. Нижние тесёмки пропускают под ушными раковинами и завязывают на темени, верхние тесемки пропускают над ушными раковинами и завязывают на затылке. Нижні тесемкі пропускають під ушнимі мушлями і зав’язують на тімені, верхні тесемкі пропускають над ушнимі мушлями і зав’язують на потилиці. Обязательно отмечают дату и час наложения тампона на листке бумаги или чернильным карандашом на руке (или на лбу) больного. Обов’язково зазначають дату і час накладення тампона на аркуші паперу або чернільним олівцем на руці (або на чолі) хворого. Тампон не должен находиться в носовых ходах свыше 24 часов. Тампон не повинен знаходитися в носових ходів понад 24 годин. Если кровотечение возобновляется ранее этого срока, вся манипуляция повторяется снова, и отсчёт производят от времени последней тампонады. Якщо кровотеча поновлюється раніше цього терміну, вся маніпуляція повторюється знову, і відлік виробляють від часу останньої тампонади.

В современных условиях лечение детей, больных острым лейкозом, должно проводиться в специализированных, хорошо оснащённых отделениях и центрах, в которых все этапы и варианты сложного лечения обусловлены оптимальной программой. У сучасних умовах лікування дітей, хворих на гострий лейкоз, повинно проводитися в спеціалізованих, добре оснащених відділеннях та центрах, в яких всі етапи і варіанти складного лікування обумовлені оптимальною програмою.

Общие принципы лечения состоят в том, что оно должно быть максимально ранним, радикальным, фазовым, цикловым, этапным, комбинированным, комплексным. Загальні принципи лікування полягають у тому, що воно має бути максимально рано, радикальним, фазовим, цікловим, етапним, комбінованим, комплексним. Радикальность лечения обеспечивается назначением сразу нескольких цитостатических средств в полных терапевтических дозах в строго определённые дни. Радікальность лікування забезпечується призначенням відразу декількох цитостатичних засобів в повних терапевтичних дозах у чітко визначені дні. Строго регламентированные дни лечения составляют один цикл. Суворо регламентовані дні лікування складають один цикл. Несколько циклов составляют полихимиотерапевтический курс лечения. Кілька циклів складають поліхіміотерапевтіческій курс лікування. Каждому цитологическому варианту соответствует своя оптимальная программа. Кожному цітологіческому варіанту відповідає своя оптимальна програма. В программе лечения различают несколько фаз: 1) индукцию (наведение) ремиссии (от латинского слова «remissio» -«ослабляю»); 2) консолидацию (укрепление) ремиссии; 3) поддерживающую терапию; 4) противорецидивное лечение. У програмі лікування розрізняють кілька фаз: 1) індукцію (наведення) ремісії (від латинського слова «remissio» — «ослабляю»); 2) консолідацію (зміцнення) ремісії; 3) підтримуючу терапію; 4) протіворецідівное лікування.

Комбинированное лечение подразумевает использование как сразу нескольких химиотерапевтических средств (комбинированная полихимиотерапия), так и разных методов лечения (химиотерапия, лучевая терапия, иммунотерапия). Комбіноване лікування на увазі використання як відразу декількох хіміотерапевтичних засобів (комбінована поліхіміотерапія), так і різних методів лікування (хіміотерапія, променева терапія, імунотерапія).

Этапность лечения подразумевает разумное чередование лечения в стационаре с амбулаторным, но под руководством и по программе специалистов центра или специализированного отделения, а также мероприятия по реабилитации. Етапність лікування на увазі розумне чергування лікування в стаціонарі з амбулаторним, але під керівництвом і за програмою фахівців центру чи спеціалізованого відділення, а також заходи з реабілітації. Термином «реабилитация» охватывают все совместные и координированные мероприятия медицинского, социального, воспитательного и профессиональногохарактера с целью возможно более полного восстановления функциональной активности больного ребёнка. Терміном «реабілітація» охоплюють всі спільні та координовані заходи медичного, соціального, виховного та профессіональногохарактера з метою можливо більш повного відновлення функціональної активності хворої дитини.

  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий