Жiнка 26 рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, пiдвищену ламкiсть нiгтiв, випадiн

Ня волосся. Об’єктивно: пульс 94/хв, ат – 110/70 мм рт ст. Шкiра блiда. У кровi: Нb
Жiнка 26 рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, пiдвищену ламкiсть нiгтiв, випадiн

Скачати 0.74 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 0.74 Mb.

  1   2   3   4   5

2001

/Жiнка 26 рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, пiдвищену ламкiсть нiгтiв, випадiн-

ня волосся. Об’єктивно: пульс — 94/хв, АТ – 110/70 мм рт.ст. Шкiра блiда. У кровi: Нb –

90 г/л, ер.- 3, 5 ? 1012/?, КП– 0,7, ШЗЕ – 20 мм/год. Сироваткове залiзо – 8,7 мкмоль/л.

Яке призначення доцiльно зробити цiй хворiй?

+ Препарати залiза per os

— Препарати залiза парентерально

— Вiтамiн ?12 внутрiшньом’язово

— Переливання цiльної кровi

— Переливання еритроцитарної маси

/

/У пацiєнтки 36 рокiв невелика жовтяниця, слабкiсть, перiодичнi запаморочення, сер-

цебиття, селезiнка виступає на 2,5 см нижче ребер. Сеча кольору мiцного чаю. Кал

темно-коричневого кольору. В аналiзi кровi нормохромна анемiя з ретикулоцитозом

40:1000. В аналiзi сечi реакцiя на уробiлiн рiзко позитивна, жовчнi пiгменти вiдсутнi.

Яке дослiдження необхiдно провести для встановлення дiагнозу?

+ Визначення осмотичної стiйкостi еритроцитiв

— Визначення сироваткового залiза кровi

— Визначення вмiсту вiтамiну ?12

— Електрофорез бiлкiв сироватки кровi

— Стернальну пункцію

/

/Хворий отримав радiацiйне опромiнення. Скаржиться на слабкiсть, частi носовi кро-

вотечi, «синяки»на тiлi, серцебиття, задишку. Часто хворiє на респiраторнi захворю-

вання. Аналiз кровi: ер. – 1, 2 ? 1012/?, Нb – 54 г/л, лейк.- 1, 7 ? 109/?, е – 0%, п – 0%,

с – 32%, л – 62%, м – 6%; ШЗЕ – 52 мм/год.; тромбоцити – 30 ? 109/?. Яке лiкування

найбiльш доцiльне в даному випадку?

+ Пересадка кiсткового мозку

— Переливання тромбоцитарної маси

— Переливання еритроцитарної маси

— Переливання цiльної кровi

— Антилiмфоцитарний імуноглобулін

/

/Хвора 20 рокiв доставлена в стацiонар з приводу комiркової кровотечi пiсля екстра-

кцiї зуба. Аналiз кровi: ер. – 2, 8 ? 1012/?, Нb – 80 г/л, лейк. – 4, 0 ? 109/?, е – 2%, п – 3%,

с – 62%, л – 28%, м – 5% ; тромбоцити – 24 ? 109/?; ШЗЕ- 25 мм/год. Який найбiльш

iмовiрний дiагноз?

+ Тромбоцитопенiчна пурпура

— Гострий лейкоз

— Гемофiлiя В, кровотеча

— Агранулоцитоз

— Апластична анемія

/

/Хворий 57 рокiв скаржиться на болi в поперековiй дiлянцi, кiстках таза, пiдвищення

температури до 380?, пiтливiсть, схуднення за останнi мiсяцi. В кровi: анемiя, незна-

чна тромбоцитопенiя, ШЗЕ — 70 мм/год. При рентгенологiчному обстеженнi дестру-

ктивнi змiни в кiстках черепа, у тiлах поперекових хребцiв L3-L4. В аналiзах сечi про-

теїнурiя, осад без патологiї. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

+ Мiєломна хвороба

— Рак шлунка

— Хвороба Бєхтєрєва

— Метастази раку в кiстки

— Хронiчний гломерулонефрит

/

/Чоловiк 32 рокiв вiдмiчає загальну слабкiсть, лихоманку. Хворiє понад 2 мiсяцi, хво-

робу пов’язує з ангiною.Об’єктивно: температура — 38, 90?,ЧДР — 24/хв., пульс — 110/хв.,

АТ — 100/65 мм рт.ст.Шкiра блiда, геморагiчний висип на кiнцiвках, збiльшенi пахвовi

лiмфовузли. В кровi: Нb — 70 г/л; ер. — 2, 2 ? 1012/?; лейк. — 3, 5 ? 109/?; бластнi клiти-

ни — 32%; метамiєлоцити — 1%; е -1%; п -3%; с — 35%; л — 20%; м — 8%; тромбоцити —

35 ? 109/?; ШЗЕ — 47 мм/год. Яке захворювання найбiльш вiрогiдно сприяло форму-

ванню анемiчного синдрому у даного хворого?

+ Гострий лейкоз

— Хронiчний лiмфолейкоз

— Апластична анемiя

— Хронiчний мiєлолейкоз

— Тромбоцитопенiчна пурпура

/

/Хвора 52 рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на слабкiсть, болiсне свербiння шкiри

пiсля умивання, миття у ваннi, важкiсть у головi. Об’єктивно: шкiрнi покриви облич-

чя, шиї, кiнцiвок гiперемiйованi. АТ — 180/100 мм рт.ст. Селезiнка на 4 см нижче краю

реберної дуги. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

+ Еритремiя

— Гiпертонiчна хвороба

— Дерматомiозит

— Алергiчний дерматит

— Системна склеродермiя

/

/Жiнка 30 рокiв протягом 4 рокiв у серпнi скаржиться на закладенiсть носа, слизовi

видiлення з нього, чхання, свербiння повiк, слизотечу. При вживаннi супрастину цi

симптоми зникають. Який тип алергiчної реакцiї має мiсце?

+ Анафiлактичний

— Цитотоксичний

— Iмунокомплексний

— Гiперчутливiсть сповiльненого типу

— –

/

/У хворого 50 рокiв протягом 1 години вiдмiчалося три напади тонiко-клонiчних су-

дом, мiж нападами свiдомiсть порушена, АТ — 160/100 мм рт. ст., ЧСС — 100/хв., дихання

шумне, з участю допомiжної мускулатури. Який найбiльш iмовiрний стан у хворого?

+ Епiлептичний статус

— Тривалий епiлептичний напад

— Серiя епiлептичних нападiв

— Транзиторнi iшемiчнi атаки

— Церебрально-судинний криз

/

/Робiтник збагачувальної фабрики 37 рокiв пiд час пожежi опинився в зонi високої

концентрацiї СО. В клiнiку доставлений в непритомному станi. В кровi: ер — 4, 5 ? 1012/?, Нb — 136 г/л, к.п. — 0,89, лейк. – 17, 2 ? 109/?, е — 0%, п — 15%, с — 55%, л — 22%,

м — 3%, ШЗЕ — 3 мм/год., карбоксигемоглобiн в кровi — 5%. Який критерiй найбiльш

важливий для визначення ступеня важкостi стану потерпiлого?

+ Тривалiсть втрати свiдомостi

— Наявнiсть порушень дихання

— Результати ЕКГ i спiрографiї

— Поширенiсть трофiчних порушень

— Розвиток судинних порушень

/

/У хворого 59 рокiв протягом мiсяця вiдмiчалось короткочасне зниження сили у лi-

вих кiнцiвках. Потiм вранцi пiсля сну розвинулась стiйка слабкiсть у цих кiнцiвках.

Об’єктивно: свiдомiсть не втрачена, центральний парез VII i XII пар черепних нервiв

злiва. Зт ого ж боку центральний гемiпарез i гемiгiперестезiя. Якi препарати вибору

при диференцiйованному лiкуваннi?

+ Антикоагулянти

— Гiпотензивнi

— Гемостатики

— Дiуретики

— Кортикостероїди

/

/Хворий 70 рокiв, прокинувшись ранком, вiдчув слабкiсть в лiвих кiнцiвках, яка зро-

стала i протягом доби досягла максимума. Об’єктивно: свiдомiсть не порушена, ме-

нiнгеальнi симптоми вiдсутнi, лiвостороннiй гемiпарез, сухожильнi рефлекси злiва

пiдвищенi, гемiгiпестезiя злiва. Пульс — 74/хв.,АТ — 140/90 мм рт.ст., температура 36, 50C.

Який попереднiй дiагноз?

+ Iшемiчний iнсульт

— Пухлина головного мозку

— Геморагiчний iнсульт

— Минущi порушення мозкового кровообiгу

— Енцефаліт

/

/Слюсар-шлiфувальник 43 рокiв скаржиться на болi i онiмiння в пальцях рук ввече-

рi, серцебиття, слабкiсть. Хворiє 3 роки. Пальцi кистей рук блiдi, гiпергiдроз долонь.

Пульс – 96/хв. АТ – 150/100 мм рт.ст. Температура шкiри рук — 220?. Капiляроскопiя

– тло блiде, 8-10 капiлярiв в полi зору, артерiальне колiно звужене. Який найбiльш

вiрогiдний дiагноз?

+ Вiбрацiйна хвороба вiд локальної дiї, 2 стадiя

— Вiбрацiйна хвороба вiд загальної дiї, 1 стадiя

— Вiбрацiйна хвороба вiд локальної дiї, 1 стадiя

— Вiбрацiйна хвороба вiд локальної дiї, 3 стадiя

— Вiбрацiйна хвороба вiд загальної дiї, 2 стадiя

/

/Пацiєнт 72 рокiв, з дрiбновогнищевим iнфарктом мiокарда в анамнезi, скаржиться на

серцебиття, задуху при помiрному фiзичному навантаженнi. Об’єктивно: ритм серце-

вої дiяльностi неправильний, ЧСС – 96/хв., тони серця послабленi, систолiчний шум

над аортою, ЧД — 16/хв. При ЕКГ-дослiдженнi виявлено: вiдсутнiсть зубцiв Р у всiх вiд-

веденнях, рiзнi вiдстанi мiж R-R, хвилi найкраще вираженi у V1. Про яке порушення

ритму серцевої дiяльностi слiд думати?

+ Миготлива аритмiя

— Шлуночкова екстрасистолiя

— Передсердна екстрасистолiя

— Атрiовентрикулярна блокада

— Неповна блокада правої нiжки пучка Гiса

/

/Чоловiк 58 рокiв, що перебував одну добу в палатi iнтенсивної терапiї з приводу

iнфаркту мiокарда, раптово втратив свiдомiсть. Об’єктивно: шкiра блiда, пульс на

a.carotis вiдсутнiй, на ЕКГ — фiбриляцiя шлуночкiв. Якi заходи найбiльш доцiльно про-

вести?

+ Електроiмпульсну терапiю

— Черезстравохiдну кардiостимуляцiю

— Вагуснi проби

— Введення внутрiшньовенно лiдокаїну

— Введення внутрiшньосерцево адреналiну

/

/Хвора 65 рокiв скаржиться на напад ядухи, бiль в серцi, серцебиття пiсля фiзичного

навантаження. Три мiсяцi тому перенесла великовогнищевий iнфаркт мiокарда. Хво-

ра покрита холодним потом, акроцiаноз, вени шиї набухли, пульс 110/хв., АТ — 100/60

мм рт.ст. Тони серця глухi. Дихання важке, вiдчутне на вiдстанi. Пiд час кашлю видiля-

ється пiноподiбне харкотиння, забарвлене в рожевий колiр. Що обумовлює розвиток

цього стану?

+ Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть

— Гостра судинна недостатнiсть

— Затримка в органiзмi води та натрiю

— Гостре легеневе серце

— Пiдвищення видiлення катехоламiнiв

/

/Чоловiк 57 рокiв скаржиться на задишку, набряки на гомiлках, «перебої»в роботi сер-

ця, бiль в лiвiй половинi грудної клiтки з iррадiацiєю в лiву лопатку. Лiкування мало-

ефективне. Об’єктивно: тони серця глухi, м’який систолiчний шум на верхiвцi, пульс

– 100/хв., аритмiчний, АТ – 115/75 мм рт.ст. Печiнка +2 см, болюча. Рентгеноскопiя:

тiнь серця розширена в усi боки, пульсацiя в’яла. ЕКГ: лiвошлуночкова екстрасисто-

лiя, знижений вольтаж. Який метод дослiдження необхiдний для визначення дiагнозу?

+ Ехокардiографiя

— Велоергометрiя

— Рентгенокiмографiя

— ЕКГ в динамiцi

— Коронарографiя

/

/Хворий 58 рокiв доставлений в приймальне вiддiлення з болями у лiвiй половинi гру-

дної клiтки. При клiнiчному обстеженнi крiм тахiкардiї (102/хв.) вiдхилень не виявле-

но. На ЕКГ патологiчний зубець Q у I, аVL, QS у V1, V2, V3 вiдведеннях та куполо-

подiбний пiдйом ST з вiд’ємним Т. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

+ Гострий iнфаркт передньої стiнки лiвого шлуночка

— Варiантна стенокардiя

— Розшарування аорти

— Тромбоемболiя легеневої артерiї

— Ексудативний перикардит

/

/Хворий лiкувався з приводу iнфаркту мiокарда. На 13 день наступило погiршення:

болi в груднiй клiтцi, задишка. Об’єктивно: температура 38, 20?, пульс — 112/хв., ЧД —

26/хв. Пiд правою лопаткою вислуховуються дрiбнопухирчастi хрипи, а через 2 днi дi-

агностований правобiчний ексудативний плеврит. Загальний аналiз кровi: лейкоцити

— 8, 9 ? 109/?, еозинофiлiв- 8 %. ШЗЕ- 24 мм/год. Яке ускладнення iнфаркту мiокарда

у хворого?

+ Синдром Дресслера

— Тромбоемболiя легеневої артерiї

— Серцева астма

— Повторний iнфаркт мiокарда

— Пневмонія

/

/Хворий 60 рокiв скаржиться на бiль за грудниною стискуючого характеру при ходьбi

до 200 м. Бiль триває до 10 хв., супроводжується вiдчуттям нестачi повiтря, пiтли-

вiстю. Протягом останнiх 2 тижнiв бiль з’явився в спокої, став частiшим, перестав

знiматись однiєю таблеткою нiтроглiцерину. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

+ IХС. Прогресуюча стенокардiя

— IХС. Дрiбновогнищевий iнфаркт мiокарда

— Варiантна стенокардiя

— IХС. Стабiльна стенокардiя IV ФК

— IХС. Стабiльна стенокардiя III ФК

/

/У хворого 28 рокiв на фонi аденовiрусної iнфекцiї з’явилися болi в дiлянцi серця, сер-

цебиття, задишка. Хворий блiдий, акроцiаноз, пульс 92/хв., ниткоподiбний, АТ — 90/60

мм рт.ст., межi серця розширенi вправо i влiво на 2 см, тони глухi. На ЕКГ — повна

блокада лiвої нiжки пучка Гiса, низький вольтаж. Для якого захворювання найбiльш

характерна дана симптоматика?

+ Мiокардит

— Ревмокардит

— Ексудативний перикардит

— Iнфекцiйний ендокардит

— Дилятацiйна кардiомiопатiя

/

/Хвора 50 рокiв скаржиться на тупий бiль у дiлянцi серця, ядуху, пiдвищення темпера-

тури до 380?. Тиждень тому перенесла грип. Об’єктивно: пульс 100/хв., АТ — 100/70 мм

рт.ст., тони серця глухi. ЕКГ – знижений вольтаж, сегмент ST пiднятий над iзолiнiєю у

всiх вiдведеннях. На рентгенограмi: тiнь серця розширена у всi боки. Пульсацiя серця

малої амплiтуди. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

+ Ексудативний перикардит

— Iнфаркт мiокарда

— Дилятацiйна кардiомiопатiя

— Мiокардит

— Стенокардія

/

/Хворий 25 рокiв через 2 тижнi пiсля фарингiту почав скаржитись на пiдвищення тем-

ператури до 380?, загальну слабкiсть, задуху пiд час ходьби, припухлiсть i болi в су-

глобах летючого характеру. Об’єктивно: цiаноз губ. Пульс слабкого наповнення, ри-

тмiчний, 100/хв. Лiва межа серця змiщена назовнi вiд медiаклавiкулярної лiнiї на 1 см.

I тон на верхiвцi послаблений, прослуховується нiжний систолiчний шум. Який етiо-

логiчний фактор найбiльш вiрогiдно зумовив цей патологiчний процес?

+ ?-гемолiтичний стрептокок

— Стафiлокок

— Пневмокок

— Вiрус

— Гриби

/

/У хворого 22 рокiв при обстеженнi систолiчний шум у II межребер’ї злiва вiд гру-

днини з проведенням в мiжлопаточну дiлянку. АТ на руках 160/100 мм рт.ст., на ногах

110/70 мм рт.ст. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

+ Коарктацiя аорти

— Дефект мiжшлуночкової перегородки

— Тетрада Фалло

— Стеноз легеневої артерiї

— Панартерiїт аорти

/

/У хворої 52 рокiв, що страждає на гiпертонiчну хворобу, пiсля стресу раптово з’яви-

лись головний бiль, серцебиття, бiль в дiлянцi серця, вiдчуття тривоги, страху. Об’є-

ктивно: хвора збуджена, Ps – 120/хв., АТ – 210/110 мм рт. ст. Тони серця ритмiчнi,

акцент II тону над аортою. Призначення яких препаратiв є найбiльш доцiльним в

даному випадку?

+ ?-адреноблокатори

— Нiфедипiн

— Iнгiбiтори АПФ

— Адельфан

— Папаверин

/

/Хворий 18 рокiв скаржиться на високий, резистентний до лiкiв АТ. Об’єктивно: пульс

— 100/хв. АТ — 210/130 мм рт.ст. Ритм серцевої дiяльностi правильний, акцент II тону у

II мiжребер’ї справа вiд груднини. Систолiчний шум у зонi проекцiї лiвої ниркової ар-

терiї. Аналiз сечi: бiлок — 0,033 г/л, поодинокi лейкоцити та змiненi еритроцити. Який

додатковий метод дослiдження дозволить верифiкувати дiагноз?

+ Аортографiя

— Пункцiйна бiопсiя нирки

— Внутрiшньовенна урографiя

— Визначення рiвня ренiну плазми

— Ехографiя нирок

/

/Хворий 52 рокiв страждає гiпертонiчною хворобою II стадiї. Палить. Лiкується. не-

регулярно. При обстеженнi АТ — 175/105 мм рт.ст., ЧСС — 92/хв., в легенях розсiянi сухi

хрипи на фонi ослабленого везикулярного дихання. Печiнка +2 см, набряки в дiлянцi

гомiлковостопних суглобiв. Виберiть оптимальний гiпотензивний препарат:

+ Еналаприл

— Пропранолол

— Нiфедипiн

— Адельфан

— Клофелiн

/

/Хвора 22 рокiв скаржиться на нападоподiбне побiлiння кiнчикiв пальцiв, що розви-

вається при охолодженнi. При зiгрiваннi пальцi набувають спочатку синюшного, а

потiм бурякового кольору. Препаратом вибору для лiкування даного синдрому є:

+ Нiфедипiн

— Дипiридамол

— Каптоприл

— Аспiрин

— Нiтрати

/

/Чоловiк 38 рокiв скаржиться на нападоподiбний кашель з невеликою кiлькостю «iр-

жавого»харкотиння, бiль у правому боцi, пов’язаний з глибоким диханням i кашлем.

Занедужав гостро пiсля переохолодження. Об’єктивно: температура — 39, 20?, ЧДР —

22/хв., пульс — 114/хв., АТ — 110/70 мм рт.ст. Шкiра волога, гiперемiя щiк. При аускуль-

тацiї справа в нижнiх вiддiлах легень — вологi звучнi дрiбнопухирчастi хрипи. Який

Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 8

збудник найбiльш iмовiрно викликав захворювання пацiєнта?

+ Пневмокок

— Стафiлокок

— Клебсiєла

— Мiкоплазма

— Ентерокок

/

/Юнак 20 рокiв мешкає в осередку туберкульозної iнфекцiї. При обстеженнi проведе-

на туберкулiнова проба Манту з 2ТО визначена як гiперергiчна. Яке значення визна-

чає гiперергiчну пробу у юнака?

+ Папула 6 мм, некроз

— Папула 20 мм

— Гiперемiя 24 мм

— Папула 4 мм

— Гiперемiя 12 мм

/

/Хворому на iнфiльтративний туберкульоз легень призначено стрептомiцин, рифам-

пiцин, iзонiазид, пiразинамiд, вiтамiн С. Через 1 мiсяць вiд початку лiкування хворий

почав скаржитись на зниження слуху, шум у вухах. Якi з призначених лiкiв мають та-

кий побiчний вплив?

+ Стрептомiцин

— Iзонiазид

— Рифампiцин

— Пiразинамiд

— Вiтамiн С

/

/Чоловiк 27 рокiв знаходиться на лiкуваннi у терапевтичному вiддiленнi з приводу аб-

сцедуючої пневмонiї. Страждає на полiнаркоманiю.Об’єктивно: температура — 37, 80?,

ЧДР — 22/хв., пульс — 96/хв., АТ — 120/90 мм рт.ст. Рентгенологiчно: справа округла тiнь

iз горизонтальним рiвнем рiдини. Через який час вiд початку захворювання можна

буде думати про хронiзацiю процесу?

+ 2 мiсяцi

— 1 мiсяць

— 3 мiсяцi

— 6 мiсяцiв

— 12 мiсяцiв

/

/Чоловiк 42 рокiв, що працює на птахофермi, скаржиться на озноб, задишку, темпе-

ратуру тiла 39, 60C, бiль у лiвiй половинi грудей. Два роки тому перенiс iнфаркт мi-

окарда. При обстеженнi: цiаноз, ЧДР — 26/хв., ЧСС — 102/хв. Перкуторний звук над

легенями не змiнений, дихання везикулярне. Пастознiсть гомiлок. На рентгенограмi

— з обох бокiв на всьому протязi легень багато дрiбних 2-3 мм вогнищевих тiней малої

iнтенсивностi, якi розташованi ланцюжком вздовж судин. ШЗЕ — 30 мм/год. Проба

Манту з 2ТО — iнфiльтрат 15 мм. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

+ Мiлiарний туберкульоз

— Застiйна пневмонiя

— Вогнищевий туберкульоз

— Iдiопатичний альвеолiт

— Пiдгострий дисемiнований туберкульоз

/

/Хворий 36 рокiв госпiталiзований зi скаргами на кашель з видiленням слизово-гнiйного харкотиння, пiдвищення температури тiла до 37, 80?, болi в правому боцi при диханнi. Перкуторно справа в нижнiх вiддiлах легень притуплений перкуторний звук, аускультативно — послаблення везикулярного дихання та крепiтацiя, шум тертя плеври. Для якого патологiчного стану характернi приведенi данi?

+ Позалiкарняна пневмонiя

— Ексудативний плеврит

— Госпiтальна пневмонiя

— Туберкульоз легень

— Гострий бронхіт

/

/Чоловiк 28 рокiв виписаний iз стацiонару пiсля перенесеної позагоспiтальної пнев-

монiї. Скарг не пред’являє. Об’єктивно: температура — 36, 60?, ЧДР — 18/хв., пульс —

78/хв., АТ — 120/80 мм рт.ст. При аускультацiї справа в нижнiх вiддiлах легень – жорс-

тке дихання. Рентгенологiчно: iнфiльтративних змiн немає, визначається посилення

легеневого малюнка справа в нижнiй частцi. Протягом якого часу дiльничий лiкар

повинен спостерiгати хворого?

+ 12 мiсяцiв

— 1 мiсяця

— 3 мiсяцiв

— 6 мiсяцiв

— Постiйно

/

/У чоловiка 27 рокiв, що хворiє на полiноз, 2 роки тому з’явилися напади експiратор-

ної задишки. Приймає тайлед 4 рази на добу. При нападах задишки, що виникають

3-4 рази на тиждень додатково використовує сальбутамол. Який оптимальний варi-

ант подальшого лiкування хворого?

+ Призначити iнгаляцiйнi кортикостероїди

— Призначити кортикостероїди перорально

— Розпочати специфiчну iмунотерапiю

— Замiнити тайлед iнталом

— Продовжити ту ж саму терапію

/

/Чоловiк 60 рокiв скаржиться на задишку з утрудненим видихом, що посилюється при

фiзичному навантаженнi, кашель з невеликою кiлькiстю слизово-гнiйного харкотин-

ня здебiльшого зранку. Хворiє на хронiчний обструктивний бронхiт. Об’єктивно: тем-

пература – 36, 80?, ЧДР – 22/хв., пульс – 84/хв., АТ – 110/70 мм рт. ст. Шкiра волога,

дифузний цiаноз. При аускультацiї дихання жорстке, розсiянi свистячi хрипи. ОФВ —

62%вiд належного значення; фармакологiчна проба з атровентом — прирiст 5%. Який

механiзм розвитку бронхiальної обструкцiї найбiльш iмовiрний у хворого?

Крок 2 Лiкувальна справа 2001р. Психометрiя 10

+ Дифузно-склеротичнi змiни

— Запальний набряк

— Бронхоспазм

— Гiперкринiя

— Мукостаз

/

/У чоловiка 59 рокiв, хворого на хронiчний обструктивний бронхiт, емфiзему легень,

з дихальною недостатнiстю II-III ступеня, є скарги на перiодичнi болi в дiлянцi серця.

АТ — 150/100 мм рт.ст. На ЕКГ зареєстровано рiзке вiдхилення електричної осi вправо

з S I=6 мм i R III=8 мм, QRS — 0,09 c, депресiєю ST II-III=1,5 мм i iнверсiєю Т II-III=1,5

мм, а також Р II-III=3 мм. Оцiнiть данi ЕКГ?

+ Гiпертрофiя правого шлуночка i правого передсердя

— Блокада лiвої нiжки пучка Гiса

— Блокада правої нiжки пучка Гiса

— Гiпертрофiя лiвого шлуночка i лiвого передсердя

— Гiпетрофiя правого i лiвого шлуночка

/

/У чоловiка 35 рокiв пiд час пiдняття ваги з’явився рiзкий бiль в лiвiй половинi грудної

клiтки. Погiршення стану прогресувало, зростала задишка, слабкiсть, запаморочен-

ня. Перкуторно злiва тимпанiт, аускультативно — дихання вiдсутнє. Який найбiльш

вiрогiдний дiагноз?

+ Пневмоторакс

— Тромбоемболiя легеневої артерiї

— Iнфаркт мiокарда

— Лiвостороннiй груднинний радикулiт

— Міозит

/

/У робiтника шахти (стаж 24 роки; концентрацiя пилу на робочому мiсцi 260?280??/?3,

15%з якого складає вiльний двоокис кремнiю) на оглядовiй рентгенограмi легень ви-

явленi змiни, характернi для пневмоконiозу. Який це рiзновид пневмоконiозу?

+ Антрако-силiкоз

— Карбоконiоз

— Силiкатоз

— Антрако-силiкатоз

— Силікоз

/

/У хворої на 4 добу пiсля оперативного втручання з приводу кистоми правого яєчника

раптово з’явились болi в правiй половинi грудної клiтки з вiдходженням харкотиння

рожевого кольору, пiдвищення температури тiла до 37, 70?. При обстеженнi легень

виявлено притуплення легеневого звуку в нижнiх вiддiлах справа, там же вислухову-

ються поодинокi вологi хрипи. Яке ускладнення найбiльш iмовiрне?

+ Iнфаркт легенi

— Пневмонiя

— Абсцес легенi

— Ексудативний плеврит

— Пневмоторакс

/

/У хворого 47 рокiв раптово з’явився рiзкий бiль у лiвiй половинi грудної клiтки, що

посилювався пiд час дихання, при кашлi та натужуваннi. Температура тiла 37, 20?, Нb

— 120 г/л, лейк. — 6 ? 109/?, п-2%, е-2%, с-67%, л-25%, м-4%, ШЗЕ — 20 мм/год. При

рентгенологiчному обстеженнi вiдмiчається обмеженiсть рухливостi купола дiафра-

гми, зниження прозоростi в областi лiвого синусу. Яка патологiя найбiльш iмовiрно

зумовлює таку картину?

+ Фiбринозний плеврит

— Напад стенокардiї

— Iнфаркт мiокарда

— Мiжреберна невралгiя

— Пневмонія

/

/Хвора 37 рокiв скаржиться на рiзкий бiль, який виник раптово у правому пiдребер’ї,

а потiм швидко розповсюдився на весь живiт. Живiт втягнутий, пальпацiя його бо-

люча, симптом Блюмберга-Щоткiна позитивний. На оглядовiй рентгенограмi орга-

нiв черевної порожнини, виконанiй у вертикальному положеннi хворої, визначається

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий