ISSN 2312–1165

Редакційна рада: Микола Кугутяк, Олег жерноклеєв, Леонід Зашкільняк (м. Львів), Петро Круль, Василь Марчук, Борис Савчук, Михайло Станкевич, Петро Федорчак, Олександр Козаренко (м. Львів), Ігор Цепенда, Людмила Троєльнікова
Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад

Скачати 9.63 Mb.

Сторінка 1/61 Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 9.63 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   61

ISSN 2312–1165

Державний вищий навчальний заклад

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Інститут історії, політології і міжнародних відносин

ГАЛИЧИНА

Всеукраїнський НАУКОВИЙ

І КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНІЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ЧАСОПИС

_________________________________________________________________________

До 70-річчя створення Української повстанської армії
24’2013

Івано-Франківськ

Р

УДК 94 (477): 355.311

ББК 63.3 (4 Укр.)624

Д15

екомендовано до друку Вченою радою Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника

Головний редактор: Микола Кугутяк
Відповідальний секретар: Олександр Марущенко
Редакційна рада: Микола Кугутяк, Олег жерноклеєв, Леонід Зашкільняк (м. Львів), Петро Круль, Василь Марчук, Борис Савчук, Михайло Станкевич, Петро Федорчак, Олександр Козаренко (м. Львів), Ігор Цепенда, Людмила Троєльнікова (м. Київ), Мирон Черепанин, Раїса Чугай (м. Львів)
Редакційна колегія: Микола Кугутяк, Ігор Райківський, Олег Єгрешій, Андрій Королько,
Олександр марущенко, Галина Стефанюк, Лілія Шологон
Адреса редакційної колегії: 76000, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57
Часопис “Галичина” затверджений фаховим виданням ВАК України з таких галузей наук: історія, мистецтвознавство
Реєстраційне свідоцтво КВ № 15260–3832 ПР від 05.06. 2009 р.
СТОРІНКИ ЖУРНАЛУ ВІДКРИТІ ДЛЯ ДИСКУСІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, А ТОМУ ЇХ ЗМІСТ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО ВІДОБРАЖАЄ ПОГЛЯДИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

_________________________________________________________________

При передруці матеріалів посилання на дане видання обов’язкове

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, імен та інших даних несуть автори публікацій
ГАЛИЧИНА. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 70-річчя створення Української повстанської армії. 2013. Ч. 24. 390 с.

У збірнику вміщено доповіді та повідомлення, виголошені на Міжнародній науковій конференції “Українська повстанська армія – феномен вітчизняної і світової історії ХХ ст.”, яка була присвячена 70-річчю створення УПА і відбулася 11 жовтня 2012 року в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться новітньою істо­рією України, національно-визвольними рухами ХХ століття.
GALICIA. All-Ukrainian Scientific, Cultural and Educative, Local Lore Periodical. To the 70th anniversary of the Ukrainian Insurgent Army creating. 2013. № 24. 390 р.

The miscellany contains the scientific papers and reports delivered on the Ukrainian scientific conference “Ukrainian Insurgent Army – the phenomenon of the native and world history in the XX century”, which was dedicated to the 70th anniversary of the Ukrainian Insurgent Army appearance and which took place on October, 11 in 2012 in the Precarpathian National Vasyl Stefanyk University.

For scientists, teachers, graduate students, all who are interested in the modern history of Ukraine, the national-liberation movements of the 20thcentury.

© Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника, 2013

© Інститут історії, політології і міжнародних
відносин, 2013

Зміст

ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ В РЕТРОСПЕКТИВІ ВІТЧИЗНЯНОЇ І СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ ХХ ст.

Олександр ЛИСЕНКО

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ 30–50-х рр. ХХ ст.: СУСПІЛЬНИЙ КОНТЕКСТ І НАУКОВИЙ ВИМІР……………………………………………………………………

Володимир В’ЯТРОВИЧ

ВІД ПІДПІЛЬНОЇ ГРУПИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ: СТАНОВЛЕННЯ СТРУКТУР І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ…………………………….

Іван ПАТРИЛЯК

ПРОТИСТОЯННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НІМЕЦЬКОМУ ОКУПАЦІЙ­НО­МУ РЕЖИМОВІ: МІФИ ТА РЕАЛІЇ…………………………………………………………………….

Мирослава ГУБАРЧУК

ІДЕЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРА­ЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ……………………………………………………………………………………….

Сергій АДАМОВИЧ

ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ ЯК ЗАСІБ ПОЛІТИЧНИХ МАНІПУ­ЛЯ­ЦІЙ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ………………………………………………………….

Володимир ГЛИЗНЕР

БОРОТЬБА РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ З “МАЗЕПИНСЬКИМ РУХОМ” У ГАЛИЧИНІ В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: 1914–1917 РОКИ…………………………………………..

Дмитро БІЛИЙ

АНТИБІЛЬШОВИЦЬКЕ ПОВСТАННЯ НА ТАМАНІ В 1918 р. ………………………………….

Ярослав АНТОНЮК

“БІЛОРУСЬКИЙ ЧИННИК” УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ (1941–1945 рр.)……

Микола ҐЕНИК

ПОШУК ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОРОЗУМІННЯ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ……………………………………………………………………………………………………

ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗБРОЙНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ
Ігор ПИЛИПІВ

ВЗАЄМИНИ ГКЦ З УКРАЇНСЬКИМИ НАЦІОНАЛІСТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У 20–30-ті рр. ХХ ст. ……………………………………………………………………

Галина СТЕФАНЮК

СОЦІАЛЬНА ПАРАДИГМА ДІЯЛЬНОСТІ ОУН(Б) У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ………

Андрій СУХИХ

УЧАСТЬ ОУН В ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА НОВОГРАД-ВОЛИН­ЩИНІ В ЛИПНІ–СЕРПНІ 1941 р. …………………………………………………………………….

Олена ГАЙДУКЕВИЧ

АНДРІЙ П’ЯСЕЦЬКИЙ – МІНІСТР ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ………………………….

Ярослав ТРЕФ’ЯК

УПА: СОЦІАЛЬНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД…………………………………………………

Андрій СМИРНОВ, Володимр ТРОФИМОВИЧ

АРХІПАСТИРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄПИСКОПА МСТИСЛАВА СКРИПНИКА В 1942 РОЦІ…

Ігор ДРОГОБИЦЬКИЙ

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ САМООБОРОНИ ЯК ПЕРШООСНОВИ УПА-“ЗАХІД” У МАТЕРІАЛАХ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ………………………….

Василь ТИМКІВ

ПОЧАТКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ВИШКОЛУ УПА НА ПРИКАРПАТТІ (ЧЕРВЕНЬ-ГРУДЕНЬ 1943 р.)………………………………………………………………………………………

Андрій БОЛЯНОВСЬКИЙ

ІНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІЙСЬКОВІ ВІДДІЛИ В СКЛАДІ УПА (1943–1944 рр.)……………………

Руслан ДЕЛЯТИНСЬКИЙ

ОТЕЦЬ ВОЛОДИМИР-ЛУКА МИКИТЮК (1899–1944 рр.): БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС…………

Іван ТИМІВ

БОЙОВИЙ ШЛЯХ КУРЕНЯ УПА “СМЕРТОНОСЦІ”………………………………………………

Андрій РУККАС

ПОРУЧИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗЬМІНСЬКИЙ (1910–1947): КОНТРАКТ­НИЙ ОФІЦЕР ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО І ЧЛЕН ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІО­НА­ЛІСТІВ……………………………………………………………………………………………………

Ігор АНТОНЮК, Лілія ЩЕРБІН

ВАСИЛЬ ШЕВЧУК (“КАДИЛО”) – КАПЕЛАН УПА……………………………………………….

Степан ЛЕСІВ

ЗАХОДИ МДБ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПІЛЛЯ ОУН НА ТЕРЕНАХ КАЛУСЬКОЇ ОКРУГИ В 1951–1952 рр……………………………………………………………………………………………

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ

ЖИТТЄВИЙ І БОЙОВИЙ ШЛЯХ ПЕТРА МЕЛЬНИКА – “ХМАРИ” (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОСОБИСТИХ ЗІЗНАНЬ ТА ДОКУМЕНТІВ РЕПРЕСИВНО-КАРАЛЬНИХ ОРГАНІВ)………….

Олег МАЛЯРЧУК

ПРОТИСТОЯННЯ СЕЛЯНСТВА, ОУН, УПА НАСИЛЬНИЦЬКІЙ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ ЗАХІД­НОУКРАЇНСЬКОГО СЕЛА……………………………………………………………………………

Наталія БУРАЧОК

НАЦІОНАЛЬНІ ІДЕЇ У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІЙ ТА НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛИ ШЛЕМ­КЕВИЧА…………………………………………………………………………….

Валерій ОСТРОВСЬКИЙ

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ ЧИН ЗІНОВІЯ КРАСІВСЬКОГО………………………

Микола ПОСІВНИЧ

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ПЕТРА БАШУКА………………………………………………………………

УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ В ДЖЕРЕЛАХ Й ІСТОРІОГРАФІЇ, КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ ТА ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНІ
Василь ФУТАЛА

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ ХХ ст. У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗ­НЯНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ………………………………………………………………..

Олександр МАРУЩЕНКО, Наталія НАДУРАК

СТАНОВЛЕННЯ ОУН У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ІСТОРІО­ГРА­ФІЧНИЙ ОГЛЯД………………………………………………………………………………………..

Петро ҐАВА

ДІЯЛЬНІСТЬ УВО й ОУН МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ: СУЧАСНА ПОЛЬСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ…………………………………………………………………………

Роман ПУЙДА

ІСТОРІОГРАФІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНДО……………………………………..

Ольга МОРОЗОВА

ПРОБЛЕМА ОУН Й УПА В ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ………………..

Галина СТЕФАНЮК, Роман САВІЦЬКИЙ

СХІДНОГАЛИЦЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ 1941–1944 рр. У ВІТЧИЗНЯНИХ ДЖЕРЕЛАХ…………………………

Ірина ГАЛАЙЧУК

УКРАЇНСЬКИЙ САМОСТІЙНИЦЬКИЙ РУХ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДНИКІВ………………………………………

Сергій ІВАНОВ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ РІВНЕНЩИНИ В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕГАЛЬНОЇ ПРЕСИ)……………………………………………

Лариса КОБУТА

СТАТТЯ В.ЛЕВИНСЬКОГО “БУДЬМО УКРАЇНЦЯМИ!” ЯК ВІДГУК НА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНУ БОРОТЬБУ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ……………….

Тамара ГАЛИЦЬКА-ДІДУХ, Оксана ЯЦКІВ

СПОГАДИ ПРО СОТЕННОГО УПА АНДРІЯ МАРІЙЧИНА “ТЮТЮННИКА”………………….

Євгеній САМБОРСЬКИЙ, Юрій ТОМИН

АРМІЯ КРАЙОВА В ЗАХІДНІЙ БІЛОРУСІ (1944–1946 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ….

Назарій РОЗЛУЦЬКИЙ

ФОНД СТАНІСЛАВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У В ДАІФО ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНЦІВ У 1944–1960-х рр. НА ТЕРИТОРІЇ СТАНІСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…………………………………………………………………………

Петро СІРЕДЖУК

ПОВСТАНСЬКІ АКЦІЇ, ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ, ЧЕКІСТІВ З ЛІКВІДАЦІЇ РУХУ ОПОРУ НА ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЦЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ У ЗВЕДЕННЯХ РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНОГО ВОЄННИХ КОМІСАРІАТІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1940-х – 1950-ті РОКИ)…………………….

Василь ЖУПНИК

ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (МІЛІЦІЇ) НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР У 1944–1953 рр. В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ……………

Степан БОРЧУК, Андрій ГУМЕНЯК

УНІФОРМА ВОЯКІВ УПА……………………………………………………………………………

Віра ПРОКОП’ЯК

ПОЛІТИКА НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ ЩОДО УКРАЇНСЬКИХ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕАТ­РІВ У ГАЛИЧИНІ (1941–1944 рр.)……………………………………………………………..

Володимир КОБИЛЯНСЬКИЙ

МУЗИКА В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ НА ПРИКАРПАТТІ (ДРУГА ПОЛО­ВИ­НА 1940-х – ПОЧАТОК 1950-х рр.)……………………………………………………………………

Олег ЄГРЕШІЙ

ЦІННЕ ЕПІСТОЛЯРНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ………………………………

Богдан ПАСКА

ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В ЕСЕЇСТИЦІ ДИСИДЕНТА ВАЛЕНТИНА МОРОЗА…………………………………………………………………………………………………

Володимир ФЕДОРАК

УПА В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПАМ’ЯТКАХ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ…………………….

Михайло ПАНЬКІВ

ПАМ’ЯТКИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В 40–

50-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ НА ПРИКАРПАТТІ……………………………………………………………

Борис САВЧУК, Уляна ПАЛІЙЧУК, Андрій ЧЕРВІНСЬКИЙ

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ПРО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 40-х – ПОЧАТКУ 50-х рр. ХХ СТОРІЧЧЯ В МОНУМЕНТАЛЬНІЙ СКУЛЬПТУРІ ПРИКАРПАТТЯ…

РЕЦЕНЗІЇ

Олег ЖЕРНОКЛЕЄВ

ВЕЛИКИЙ СКИТ У ДУХОВНОМУ ЖИТТІ ЄВРОПИ ЕПОХИ БАРОКО (Великий Скит у Карпатах : у 3-х т. – Т. 1 : Патерик Скитський. Синодик / за ред. М. Кугутяка. – Львів : Манускрипт-Львів, 2013. – 726 с.)………………………………………………………………………

Микола КУГУТЯК

У ПОШУКАХ НОВИХ ОБРІЇВ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРІОПИСАННЯ (Моргун В. А. МАР. “Поема вільного народа” : Вступ до сакральної історії України / Василь Моргун. – К. ; Донецьк : Промінь, 2013. – 168 с.)………………………………………………………………………………

Іван ПАТЕР

ВАГОМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ (Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття : монографія /

І. Я. Райківський. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного універ­ситету імені Василя Стефаника, 2013. – 932 с. + 16 с. іл.)……………………………………………
СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА

Андрій КОРОЛЬКО, Ігор РАЙКІВСЬКИЙ

БОГДАН ГАВРИЛІВ – НАУКОВЕЦЬ, ІСТОРИК-КРАЄЗНАВЕЦЬ, ПЕДАГОГ………………….

MEMORY

Микола КУГУТЯК

ПАМ’ЯТІ ДОСЛІДНИКА ІСТОРІЇ ЗУНР ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА КАРПЕНКА………….

НАШІ АВТОРИ…………………………………………………………………………………………. 13

19

27

35

42

45

52
59

69

78

84

89
98

100
105

112

118
122
132

156

168
178

185

196

203

211
215
226

233

241

249
256

260

265

272

278

284
287
293

298

303

315
321

326

331
343

346
351

356

362
369

372

375

380

383
385

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОКИ УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ ХХ ст.
Александр ЛЫСЕНКО

УКРАИНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 30–50-х гг. ХХ в.: ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ И НАУЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ………………………………………

Владимир ВЯТРОВИЧ

ОТ ПОДПОЛЬНОЙ ГРУППЫ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ДВИЖЕНИЮ: СТАНОВЛЕНИЕ СТРУК­ТУР И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКОГО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ…………………………………………………………………………………………….

Иван ПАТРИЛЯК

ПРТИВОСТОЯНИЕ УКРАИНСКОГО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ОККУПАЦИОННОМУ РЕЖИМУ: МИФЫ И РЕАЛИИ…………………………………………….

Мирослава ГУБАРЧУК

ИДЕЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ ОРГА­НИЗИЦИИ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ……………………………………………

Сергей АДАМОВИЧ

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ КАК СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕС­КИХ МАНИПУЛЯЦИЙ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ УКРАИНЫ………………………………

Владимир ГЛИЗНЕР

БОРЬБА РОССИЙСКОГО ЦАРИЗМА С “МАЗЕПИНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ” В ГАЛИЧИНЕ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 1914–1917 ГОДЫ………………………………………..

Дмитрий БИЛЫЙ

АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВОССТАНИЕ НА ТАМАНИ В 1918 г. ………………………………

Ярослав АНТОНЮК

“БЕЛОРУССКИЙ ФАКТОР” УКРАИНСКО-ПОЛЬСКОГО КОНФЛИКТА (1941–1945 гг.)……..

Николай ГЕНЫК

ПОИСК ПОЛЬСКО-УКРАИНСКОГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРО­ВОЙ ВОЙНЫ……………………………………………………………………………………………

ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ
Игорь ПЫЛЫПИВ

КОНТАКТЫ ГКЦ С УКРАИНСКИМИ ПАРТИЯМИ ВОСТОЧНОЙ ГАЛИЧИНЫ В 20–30-х гг. ХХ в. …………………………………………………………………………………………………….

Галина СТЕФАНЮК

СОЦИАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУН(Б) В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ…………………………………………………………………………………………………..

Андрей СУХИХ

УЧАСТИЕ ОУН В ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ НА НОВОГРАД-ВОЛЫНЩИНЕ В ИЮЛЕ–АВГУСТЕ 1941 г. ………………………………………………………..

Елена ГАЙДУКЕВИЧ

АНДРЕЙ ПЬЯСЕЦКИЙ – МИНИСТР ЛЕСОВ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА………………

Ярослав ТРЕФЬЯК

УПА: СОЦИАЛЬНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ……………………………………………

Андрей СМИРНОВ, Владимир ТРОФИМОВИЧ

АРХИПАСТЫРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕПИСКОПА МСТИСЛАВА СКРЫПНИКА В 1942 ГОДУ…………………………………………………………………………………………………….

Игорь ДРОГОБИЦКИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ САМООБОРОНЫ КАК ПЕРВООСНОВЫ УПА-“ЗАПАД” В МАТЕРИАЛАХ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ……………

Василий ТЫМКИВ

НАЧАЛО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ УПА НА ПРИКАРПАТЬЕ (ИЮНЬ–ДЕКАБРЬ 1943 г.)………………………………………………………………………………………

Андрей БОЛЯНОВСКИЙ

ИНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ ОТДЕЛЫ В СОСТАВЕ УПА (1943–1944 гг.)……………..

Руслан ДЕЛЯТЫНСКИЙ

ОТЕЦ ВЛАДИМИР-ЛУКА МИКИТЮК (1899–1944 гг.): БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК………..

Иван ТЫМИВ

БОЕВОЙ ПУТЬ КУРЕНЯ УПА “СМЕРТОНОСЦЫ”………………………………………………..

Андрей РУККАС

ПОРУЧИК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗЬМИНСКИЙ (1910–1947): КОН­ТРАКТ­НЫЙ ОФИЦЕР ВОЙСКА ПОЛЬСКОГО И ЧЛЕН ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНСКИХ НАЦИО­НА­ЛИСТОВ……………………………………………………………………………………………..

Игорь АНТОНЮК, Лилия ЩЕРБИН

ВАСИЛИЙ ШЕВЧУК (“КАДЫЛО”) – КАПЕЛЛАН УПА…………………………………………

Степан ЛЕСИВ

МЕРОПРИЯТИЯ МГБ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОДПОЛЬЯ ОУН В РАЙОНЕ КАЛУШСКОЙ ОКРУГИ В 1951–1952 гг. ……………………………………………………………………………..

Василий ИЛЬНИЦКИЙ

ЖИЗНЕННЫЙ И БОЕВОЙ ПУТЬ ПЕТРА МЕЛЬНИКА-“ХМАРЫ” (ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИЧНЫХ ПРИЗНАНИЙ И ДОКУМЕНТОВ РЕПРЕССИВНО-КАРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ)…..

Олег МАЛЯРЧУК

ПРОТИВОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА, ОУН, УПА НАСИЛЬСТВЕННОЙ КОЛЛЕКТИ­ВИЗАЦИИ ЗАПАДНОУКРАИНСКОГО СЕЛА………………………………………………………

Наталия БУРАЧОК

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ­НОСТИ НИКОЛАЯ ШЛЕМКЕВИЧА…………………………………………………………………

Валерий ОСТРОВСКИЙ

УКРАИНСКОЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЗИНОВИЯ КРАСИВСКОГО………..

Николай ПОСИВНЫЧ

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПЕТРА БАШУКА……………………………………………………………..

УКРАИНСКАЯ ПОВСТАНЧЕСКАЯ АРМИЯ В ИСТОЧНИКАХ И ИСТОРИОГРАФИИ, КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В УКРАИНЕ

Василий ФУТАЛА

УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА ХХ в. В СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ…………………………………………………

Александр МАРУЩЕНКО, Наталия НАДУРАК

СТАНОВЛЕНИЕ ОУН В СОВРЕМЕННЫХ УКРАИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: ИСТОРИО­ГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР……………………………………………………………………………….

Петр ҐАВА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УВО–ОУН МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ: СОВРЕ­МЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ…………………………………………………

Роман ПУЙДА

ИСТОРИОГРАФИЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНДО………………………………

Ольга МОРОЗОВА

ПРОБЛЕМА ОУН–УПА В ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ………………………………………

Галина СТЕФАНЮК, Роман САВИЦКИЙ

ВОСТОЧНОГАЛИЦКОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬ­НОГО ДВИЖЕНИЯ 1941–1944 гг. В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ…

Ирина ГАЛАЙЧУК

УКРАИНСКОЕ САМОСТИЙНИЦКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОРИКОВ……………

Сергей ИВАНОВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РИВНЕНЩИНЫ В ГОДЫ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ УКРАИНСКОЙ ЛЕГАЛЬНОЙ ПРЕСЫ)……………………

Лариса КОБУТА

СТАТЬЯ В.ЛЕВИНСКОГО “БУДЕМ УКРАИНЦАМИ!” КАК ОТЗЫВ НА НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ УКРАИНЦЕВ В УСЛОВИЯХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ…..

Тамара ГАЛИЦКАЯ-ДИДУХ, Оксана ЯЦКИВ

ВОСПОМИНАНИЯ О СОТЕННОМ УПА АНДРЕЕ МАРИЙЧИНЕ “ТЮТЮННИКЕ”………….

Евгений САМБОРСКИЙ, Юрий ТОМИН

АРМИЯ КРАЙОВА В ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ (1944–1946 гг.): ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ…………………………………………………………………………………………….

Назарий РОЗЛУЦКИЙ

ФОНД СТАНИСЛАВСКОГО ОБКОМА КП(б)У В ГАИФО КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ОСВОБОДИ­ТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ УКРАИНЦЕВ В 1944–1960-х гг. НА ТЕРРИТОРИИ СТАНИСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ……………………………………………………..

Петр СИРЕДЖУК

ПОВСТАНЧЕСКИЕ АКЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИЛИЦИИ, ЧЕКИСТОВ ПО ЛИКВИДАЦИИ ДВИЖЕНИЯ СОПРО­ТИВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГАЛИЦКОЙ ГУЦУЛЬЩИНЫ В СООБЩЕНИЯХ РАЙОН­НЫХ И ОБЛАСТНОГО ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1940-х – 1950-е ГОДЫ)……………………………………………………………….

Василий ЖУПНИК

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (МИЛИЦИИ) НА ТЕРРИ­ТОРИИ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ УССР В 1943–1953 гг. В УКРАИНСКОЙ ИСТО­РИО­ГРА­ФИИ…

Степан БОРЧУК, Андрей ГУМЕНЯК

УНИФОРМА ВОИНОВ УПА………………………………………………………………………….

Вера ПРОКОПЬЯК

ПОЛИТИКА НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКРАИНСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ В ГАЛИЧИНЕ (1941–1944 гг.)……………………………..

Владимир КОБЫЛЯНСКИЙ

МУЗЫКА В ЖИЗНИ УКРАИНСКИХ ПОВСТАНЦЕВ НА ПРИКАРПАТЬЕ (ВТОРАЯ ПОЛО­ВИНА 1940-х – НАЧАЛО 1950-х гг.)…………………………………………………………………

Олег ЕГРЕШИЙ

ЦЕННЫЙ ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ………………

Богдан ПАСКА

ИДЕИ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА В ЭССЕИСТИКЕ ДИССИДЕНТА ВАЛЕНТИНА МОРОЗА…………………………………………………………………………………………………

Владимир ФЕДОРАК

УПА В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКАХ ИВАНО-ФРАНКОВЩИНЫ……………..

Михаил ПАНЬКИВ

ПАМЯТНИКИ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА В 40–50-х гг. ХХ ВЕКА НА ПРИКАРПАТЬЕ………………………………………………………..

Борис САВЧУК, Ульяна ПАЛИЙЧУК, Андрей ЧЕРВИНСКИЙ

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ О НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ 40-х – НАЧАЛА 50-х гг. ХХ ВЕКА В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЕ ПРИКАРПАТЬЯ……….

РЕЦЕНЗИИ

Олег ЖЕРНОКЛЕЕВ

ВЕЛИКИЙ СКИТ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЕВРОПЫ ЭПОХИ БАРОККО (Великий Скит в Карпатах : в 3-х т. – Т. 1 : Патерик Скитский. Синодик / под ред. М. Кугутяка. – Львов : Манускрипт-Львов, 2013. – 726 с………………………………………………………………………

Николай КУГУТЯК

В ПОИСКАХ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ ОСМЫСЛЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИИ

(Моргун В. А. МАР. “Поэма вольного народа” : Введение в сакральную историю Украины / Василий Моргун. – К. ; Донецк : Проминь, 2013. – 168 с.)…………………………………………..

Иван ПАТЕР

ВЕСОМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ (Райкивский И. Я. Идея украинского национального единства в общественной жизни Галичины ХІХ века: монография / И. Я. Рай­кивский. – Ивано-Франковск : Издательство Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, 2013. – 932 с. + 16 с. іл.)………………

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

Андрей КОРОЛЬКО, Игорь РАЙКИВСКИЙ

БОГДАН ГАВРЫЛИВ – УЧЕНЫЙ, ИСТОРИК-КРАЕВЕД, ПЕДАГОГ…………………………

MEMORY

Николай КУГУТЯК

ПАМЯТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ИСТОРИИ ЗАПАДНО-УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБ­ЛИКИ ПРОФЕССОРА АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО………………………………………………..

НАШИ АВТОРЫ……………………………………………………………………………………………

13

19

27

35

42

45
52

59

69

78

84

89
98

100

105

112

118
122

132
156

168
178

185

196

203

211
215

226

233

241

249
256

260

265

272

278

284
287

293

298

303

315
321

326

331
343

346
351

357

362
369

372

375

380

383
385

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   61
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий