Інформаційний пакет до вивчення курсу «Основи медичних знань»

Курс «Основи медичних знань» поряд з іншими спеціальними дисциплінами призначений для підготовки кваліфікованих вихователів дошкільних закладів
Інформаційний пакет до вивчення курсу «Основи медичних знань»

Скачати 166.94 Kb.

Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 166.94 Kb. ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім.А.Ю.Кримського»

Інформаційний пакет до вивчення курсу

«Основи медичних знань»
(за кредитно-модульною системою організації навчання)
Спеціальність: 5.01010101 „Дошкільна освіта”

Кваліфікація: Вчитель дошкільної освіти

Розробник: Цибульська Олена Валеріївна

Курс «Основи медичних знань» поряд з іншими спеціальними дисциплінами призначений для підготовки кваліфікованих вихователів дошкільних закладів.

Вдосконалення системи якісної освіти в Україні передбачає збереження фізичного та психічного здоров′я дошкільнят. Ці зміни вимагають розширення та ускладнення функцій вихователя, виконання яких на високому професійному рівні можливе лише за умови повного оволодіння предметом.

До курсу увійшли важливі розділи фізіології, гігієни, педіатрії, першої медичної допомоги, без знання яких неможливо забезпечити оптимальний розвиток дітей дошкільного віку.

У теоретичній частині курсу висвітлюються питання догляду за здоровими та хворими дітьми, а також питання профілактики різноманітних порушень розвитку дитини.

Завданням даного курсу є знайомство вихователів із захворюваннями, що найчастіше зустрічаються у дітей дошкільного віку, їх ранніми ознаками, причинами виникнення та профілактикою.

Мета практичних занять полягає у глибшому засвоєнні матеріалу, набутті практичних навиків при наданні першої долікарської допомоги дітям при травмах, нещасних випадках та невідкладних станах.

В ході вивчення навчальної дисципліни значна увага приділяється організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Графік вивчення навчальної дисципліни на аудиторних заняттях з урахуванням самостійної роботи студентів

ІV семестр

15 тижнів

Всього

аудиторні

самостійні

аудиторні

самостійні

60 48 60 48

Структура залікового кредиту до модуля І

№ та

назва теми Кількість годин Кількість балів Максимальна кількість балів теоретичні практичні самостійні практичні контрольні самостійні Змістовий модуль 1

Тема 1

Контроль за розвитком та станом здоров’я дітей. Радіація і здоров′я дітей.

Гігієнічні основи виховання здорової дитини та загартовування її організму.
Адаптація дітей до ДНЗ.

4

10

4

2

4

2

1

1

1

1

1

1 Тестовий контроль №1

6

6 Тема 2

Періоди дитячого віку, їх характеристика.

Внутрішньоутробний період розвитку та вплив шкідливих чинників на організм майбутньої дитини.
Порушення опорно-рухового апарату.
Захворювання немовлят та дітей раннього віку.

Аномалії конституції та алергічні захворювання.

6

4

4

4

4

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1 Тема 3

Хвороби серцево-судинної системи та систем крові.

Захворювання органів дихання.
Захворювання органів травлення.

Гельмінтози.

6

4

4

2

2

2

3

1

1

4

1 Тестовий контроль№2

5

5 Тема 4

Захворювання сечовивідних органів.

Захворювання ендокринної системи.
Захворювання шкіри у дітей. Паразитичні захворювання людини.

4

4

4 2

2

2 3

3

1

1

3

3 Модульна контрольна робота №1 1

20

20 Змістовий модуль 2

Тема 5

Захворювання слуху і зору.

Функціональні порушення ВНД у дітей.
Основи мікробіології, епідеміології та дезінфекційної справи.

4

4

8

2

2

2

4

3

3

1

2

3

1

5

Загальна характеристика інфекційних захворювань.

6

2

4

3

2

5 Тестовий контроль №3

8

8 Тема 6
Дитячі інфекції. Туберкульоз у дітей.
Кишкові інфекції.
СНІД.

6

4
4

4

2

1

1

1

1 Тема 7

Загальні відомості про травматизм. Реанімація.

Загальні відомості про травматизм. Реанімація.
Перша допомога при нещасних випадках та невідкладних станах.

2

2

2

2

2

2

4

3

1

1

1

4

1

1

Модульна контрольна робота №2 1

20

20 Всього 108 14 48 21 59 20 100

Розподіл балів за модулями

Модуль І Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

50 балів 50 балів Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 МКР №1 Тема 5 Тема 6 Тема 7 МКР №2 Інд. завд. 9 4 10 7 20 22 2 6 20 10

Розподіл балів за видами робіт:

практичні роботи – 3 балів

самостійна робота – 1 бали

усна відповідь – 3 бали

інформаційне повідомлення – 2 бали

тестові завдання – 5-8 балів

індивідуальне завдання – 10 балів

Оцінювання
У процесі вивчення курсу оцінка знань студентів здійснюється у формі усного опитування і поточного тестування (письмового), усної оцінки (відповіді на практичних заняттях), оцінки за виконання завдань з самостійної та індивідуальної роботи. Попередня підсумкова (семестрова) оцінка виставляється за накопичену кількість балів на аудиторних заняттях, в час виконання завдань самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань відповідно до поданої нижче шкали.

Критерії оцінювання

Оцінка «відмінно» (А, 90-100 балів). Відповідь студента повинна бути повною, глибокою, логічно побудованою, доказовою, обґрунтованою, точною, чіткою; викладена літературною мовою з використанням відповідних наукових понять. З відповіді повинна проступати системність та осмисленість знань, міцність, самостійність, глибина мислення, вільне володіння навчальним матеріалом, аргументований аналіз викладеного із самостійною критичною оцінкою окремих положень, фактів.

Оцінка «добре» (ВС, 75-89 балів). Відповідь студента повна, глибока, логічно побудована, доказова, обґрунтована, чітка, систематизована. Виявлено глибину мислення, аргументовано проаналізовано питання, однак з деякими неточностями чи мовними помилками.

Оцінка «задовільно» (DЕ, 60-74 бали). Студент розуміє основний навчальний матеріал, головні теоретичні положення і факти, вміє наводити власні судження, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, вміє застосовувати теоретичні знання. Відповідь правильна, але неповна, недостатньо осмислена.

Оцінка «незадовільно» (FХ, 45-59 балів, з можливістю написання залікової контрольної роботи з метою підвищення оцінки). Студент засвоїв менше половини навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, елементарно викладає думку. Виклад нелогічний, непослідовний, недостатньо грамотний.

Оцінка «незадовільно» (F, 0-45 бали, з обов’язковим повторним вивченням модуля та складанням іспиту в час ліквідації академічної заборгованості на комісії). Студент засвоїв незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, елементарно викладає думку. Виклад нелогічний, непослідовний, безграмотний.

Умови допуску студента

до написання залікової контрольної роботи

 • відсутність заборгованостей з лабораторних і практичних робіт;
 • сума поточних рейтингових балів за семестр має бути не менша 45% від максимально можливого значення;
 • зарахування індивідуального завдання.

Примітка

Форма семестрового контролю (залік) визначається робочим навчальним планом спеціальності.

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 60%, зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу.
Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (більше 60%), мають можливості:

 • отримати залікову оцінку так званим „автоматом” відповідно до набраного рейтингу;
 • виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки.

Підсумкова (семестрова) оцінка з кредитного модуля формується як сума балів поточної успішності навчання та залікових балів. Кількість балів, набраних студентом під час написання залікової контрольної роботи, не може перевищувати 15% від максимально можливих балів, визначених робочою навчальною програмою за заліковий модуль.

Студенти, що протягом семестру не набрали 45% максимально можливих балів протягом семестру отримують незадовільну оцінку та мають можливість до початку наступного навчального семестру ліквідувати академічну заборгованість.

Студенти, що не набрали 60% від максимально можливих балів суми поточної успішності та залікових балів, також отримують незадовільну оцінку та мають можливість до початку наступного навчального семестру ліквідувати академічну заборгованість.

Перелік обов’язкових для виконання студентами практичних робіт

 1. Обстеження дітей з серцево-судинними захворюваннями.
 2. Ознайомлення з клінічними проявами та лабораторною діагностикою цукрового діабету.
 3. Переносні паразитичні захворювання.
 4. Методика визначення гостроти зору при допомозі таблиць Орлової-Сивцева.
 5. Ознайомлення з дезінфікуючими засобами.
 6. Диференціальна діагностика інфекційних захворювань за висипом на шкірі, слизовій оболонці та іншими симптомами.
 7. Правила накладання пов′язок.

Завдання для самостійної роботи студентів

1. Короткий історичний нарис розвитку педіатрії.

2. Режим дня у ДНЗ.

3. Основи статевого виховання.

4. Гігієна харчування дітей дошкільного віку.

5. Внутрішньоутробний період розвитку дитини.

6. Вплив шкідливих чинників на організм майбутньої дитини.

7. Вроджені дефекти опорно-рухового апарату.

8. Недоношена дитина.

9. Хвороби крові.

10. Бронхіт.

11. Захворювання сечовивідних шляхів.

12. Неврози у дітей.

13. Дезінфекція.

14. Санітарний режим у ДНЗ.

15. Імунітет.

16. Туберкульоз у дітей.

17. Менінгококовий менінгіт.

18. Стафілококові інфекції.

19. Догляд за дітьми, хворими на СНІД.

20. Забої, вивихи суглобів.

21. Внутрішні кровотечі.

22. Рани та їх ускладнення.

23. Опіки.

24. Обмороження.
Індивідуальні завдання

Індивідуальна робота студентів передбачає опрацювання теми та підготовку повідомлення, реферату за визначеними питаннями. Студенту необхідно виконати індивідуальне завдання – написати реферат, повідомлення за індивідуально-обраною темою в обсязі 5-10 сторінок. Структурними компонентами реферату є: титульна сторінка (з вказівкою теми, групи, прізвища та імені студента, року виконання), план, висновки, використана література.

Тематика індивідуальних завдань

 1. Контроль за динамікою розвитку дитини.
 2. Гострий та хронічний отит: причини, симптоми, профілактика.
 3. Блефарит, кон′юктивіт: причини, симптоми, профілактика.
 4. Алергічні реакції у дітей.
 5. Незаразні захворювання шкіри: дерматит, нейродерміт.
 6. Лишаї: збудники, клініка.
 7. Лямбліоз.
 8. Риніт.
 9. Бронхіальна астма.
 10. Народні методи лікування захворювань органів дихання.
 11. Методи підвищення специфічного і неспецифічного імунітету.
 12. Черевний тиф.
 13. Лейкоз: причини, симптоми.
 14. Поліомієліт.
 15. Пологи. Допомога під час пологів.

Список рекомендованої літератури

 1. Домашний медицинский справочник /Сост. Преображенский В- Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384с.
 2. Валецька Р.О. Основи медичних знань. Підручник. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – 380с.
 3. Мержеєвська С. Основи медичних знань : метод. матеріали :10-11кл. – К.: Шк.світ,2008. – 128с.
 4. Чуприна О.В. Основи медичних знань:долікарська допомога та медико-санітарна підготовка: Навчальний посібник.- К.:Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 216с.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий