Імунозапальні маркери і функціональний клас хронічної серцевої недостатності у хворих з цукровим діабетом 2 типу

Хсн. Проте питання, щодо характеру балансу прозапальної та протизапальної ланок цитокінів у хворих на хсн за наявності або відсутності цд 2 типу, до теперішнього часу залишається дискутабельним
Імунозапальні маркери і функціональний клас хронічної серцевої недостатності у хворих з цукровим діабетом 2 типу

Скачати 91.58 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 91.58 Kb. Імунозапальні маркери і функціональний клас хронічної серцевої недостатності у хворих з цукровим діабетом 2 типу

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

П.Г. Кравчун, А.В. Наріжна, Н.Г. Риндіна

Незважаючи на успіхи у лікуванні хронічної серцевої недостатності (ХСН), смертність пацієнтів залишається високою та сягає 20 % протягом 1 року [5]. Згідно результатів досліджень до факторів, які мають негативний вплив на прогноз, відносять наявність супутніх захворювань. Коморбідним станом, який часто зустрічаються у хворих на ХСН, – є цукровий діабет (ЦД) 2 типу [6, 8]. За результатами дослідження, яке включало більш 1 млн дорослого населення США, ХСН та ураження нирок, у тому числі діабетичного ґенезу, незалежно один від одного збільшують ризик смерті 50-100%, а їх комбінація – на 300% [2]. Silverberg із співавторами стверджують, що взаємовідносини між серцем та нирками, є взаємно спрямованими. Такі відносини було описано в рамках кардіоренального синдрому(КРС ) [4].

Багато робіт присвячено оцінці маркерів імунозапалення у хворих на ХСН. Висока активність цитокінів у хворих на ХСН привертає увагу дослідників, зростання у першу чергу прозапальної цитокінової ланки розглядається деякими авторами як чинник несприятливого перебігу ХСН. Проте питання, щодо характеру балансу прозапальної та протизапальної ланок цитокінів у хворих на ХСН за наявності або відсутності ЦД 2 типу, до теперішнього часу залишається дискутабельним.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Робота виконана відповідно до основного плану науково-дослідних робіт (НДР) Харківського національного медичного університету і являє собою фрагмент теми НДР «Нейрогуморальні ефекти у прогресуванні хронічної серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця з дисфункцією нирок та анемічним синдромом» (№ держреєстрації 0111U001395).

Метою дослідження є вивчення змін активності маркерів імунозапалення на підставі визначення динаміки концентрацій інтерлейкіну1β (ІЛ-1β) та інтерлейкіну-10 (ІЛ-10) у хворих з різними функціональним класом ХСН за наявності ЦД 2 типу та без нього.

Обстежено 80 хворих на ХСН ІІ — ІІІ ФК внаслідок ішемічної хвороби серця (ІХС), які знаходились на лікуванні у кардіологічному відділенні Харківської міської клінічної лікарні №27 (середній вік 65,13±8,66 років). До першої групи увійшли 46 хворих на ХСН з діагностованим ЦД 2 типу, до другої – 34 хворих на ХСН без ЦД. Із дослідження було виключено хворих на гострий коронарний синдром, гострий інфаркт міокарду.

ФК ХСН встановлювали згідно класифікації Нью-йоркської асоціації серця (NYHA). Наявність ЦД встановлювали згідно Американської діабетичної Асоціації (American Diabetes Association —ADA) та Європейської асоціації з вивчення діабету (European Association for the Study of Diabetes — EASD).

З числа обстежених ХСН ІІ ФК мали 56 хворих, ІІІ ФК – 24 хворих. Серед пацієнтів 1 групи ХСН ІІ ФК діагностовано у 34 хворих, ІІІ ФК – 12 хворих. У хворих 2 групи ХСН ІІ ФК визначено у 22 хворих, ІІІ ФК – 21 хворих.

Всім хворим виконано клінічний та біохімічний аналізи крові. Ниркову функцію оцінювали за допомогою швидкості клібочкової фільтрації (ШКФ), яку розраховували за допомогою формули Cockroft-Gault. Пацієнтам виконано інструментальні дослідження: ЕКГ, ехокардіографію у доплер-режимі. Концентрацію прозапального цитокіну ІЛ-1β визначали імуноферментним методом за допомогою набору реагентів «ИНТЕРЛЕЙКИН-1β –ИФА-БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск), протизапальний цитокін ІЛ-10 – імуноферментним методом з використанням набору «ИНТЕРЛЕЙКИН-10–ИФА-БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).

Статистична обробка отриманих даних проводилася з використанням пакету статистичних програм «Microsoft Excel». Дані представлено у вигляді середніх величин та похибки середнього. Статистична значимість різних середніх визначалася за критерієм F-Фішера. Аналіз взаємозв’язків проведено за допомогою кореляції Спірмена (r).

Результати та їх обговорення. У хворих на ХСН ІІІ ФК з ЦД 2 типу рівень ІЛ-10 був нижче на 74% (р≤0,05), ніж у хворих з ІІ ФК, а концентрація ІЛ-1β вище на 43% (р≤0,05); що стосується пацієнтів на ХСН без ЦД, у хворих з ІІІ ФК рівень ІЛ-10 був вище на 19% (р≤0,05), ніж у хворих з ІІ ФК. Концентрація ІЛ-1β за наявності ІІІ ФК ХСН у осіб без ЦД також була вище на 10 % (р≤0,05).

Таблиця 1. Порівняння рівнів маркерів імунного запалення у пацієнтів однакового ФК ХСН залежно від наявності або відсутності ЦД 2 типу показало наявність змін, що проявлялось у вірогідному зростанні ІЛ-1β за наявності ЦД 2 типу (р≤0,05).

Дослідження ІЛ-10 встановило, що у пацієнтів без ЦД з ХСН однакового ФК рівень даного показника був вище (різниці вірогідні, р≤0,05).

Таблиця 2. Наступним етапом дослідження було визначення цитокінемії у пацієнтів на ХСН та ЦД 2 типу з КРС 2 типу згідно рівня ШКФ. Аналіз функціонального стану нирок у пацієнтів на ХСН з ЦД 2 типу показав, що 58 осіб, які увійшли до 1 групи рівень ШКФ коливався у межах 60-89мл/хв., у 22 осіб, які були включені до 2 групи, — 30-59мл/хв,. У пацієнтів 2 групи спостерігається вірогідне зростання ІЛ-1β, порівняно з 1 групою, а рівень ІЛ-10 вірогідно нижче при зіставленні з 1 групою. Знайдено зростання сумарного ФК ХСН у хворих 2 групи, порівняно з 1 групою.

З метою оцінки наявності і характеру зв΄язків використано кореляції. У пацієнтів на ХСН з ЦД 2 типу виявлено прямі зв΄язки між ІЛ-1β і сумарним ФК ХСН (r=0,42; р≤0,05), ІЛ-10 і ШКФ (r=-0,45; р≤0,05), зворотні зв΄язки між ІЛ-10 і ФК ХСН(r= -0,39; р≤0,05) ІЛ-1β і ШКФ( r= -0,43; р≤0,05).

У хворих на ХСН без ЦД 2 типу отримано відмінності згідно спрямованості зв΄язків між маркерами імунозапалення і сумарного ФК ХСН, порівнянно з хворими на ХСН без ЦД 2 типу. У даної когорти хворих визначено прямі зв΄язки між ІЛ-1β і сумарним ФК ХСН (r=0,51; р≤0,05), ІЛ-10 і сумарним ФК ХСН (r=0,49; р≤0,05).

Тобто у пацієнтів на ХСН з ЦД 2 типу зростання серцевої декомпенсації і ниркової дисфункції супроводжується дисбалансом роботи системи цитокінів із зростанням ІЛ-1β і зниженням протизапального ІЛ-10. На відміну пацієнтів з ЦД 2 типу, у пацієнтів на ХСН без ЦД 2 типу зростання ФК ХСН асоціюється з гіперцитокіемією за рахунок як прозапальної, так і протизапальної ланки, що може розглядатись в якості компенсаторної реакції, спрямованої на злагоду в роботі протилежних цитокінових ланок.

Таким чином, результати проведеного нами дослідження узгоджуються з даними світової літератури та вказують на залучення маркерів імунозапалення до розвитку КРС ІІ типу у хворих на ХСН різного ФК [8].

Висновки:

  1. Наявність ЦД у хворих на ХСН і КРС 2 типу характеризується дисбалансом роботи системи цитокінів, що проявляється високими концентраціями прозапального ІЛ-1β і низьким рівнем протизапального ІЛ-10.
  2. У пацієнтів на ХСН без ЦД 2 типу спостерігається спроба збалансованої роботи маркерів імунозапалення, що характеризується гіперцитокінемією за рахунок як про-, так і протизапальної ланки.

Перспективами дослідження є аналіз характеру зв΄язків між маркерами імунозапалення і фібротичними факторами у пацієнтів з КРС 2 типу на тлі ХСН і ЦД 2 типу.
Таблиця 1. Показники імунозапалення у хворих в залежності від ФК ХСН за наявності або відсутності ЦД 2 типу

Показник, одиниці вимірювання Хворі на ХСН та ЦД 2 типу (n=45) Хворі на ХСН без ЦД 2 типу (n=35) ІІ ФК n=34 ІІІ ФК n=11 ІІ ФК n=24 ІІІ ФК n=11 Інтерлейкін-1β, пкг/мл 0,9*±0,04 1,0±0,1* 0,7±0,05* 0,9±0,1* Інтерлейкін-10, пкг/мл 3,1±0,2* 3,8±0,1** 3,1±0,1* 3,5±0,1*

Примітка: *- р ≤0,05 при співставленні хворих різного ФК ХСН з ЦД 2 типу та без нього
Таблиця 2. Показники інтерлейкін-1β та інтерлейкін-10 у пацієнтів на хронічну серцеву недостатність залежно від стадії хронічної хвороби нирок (M±m)

Показник,

одиниці вимірювання

Групи хворих на ХСН ІІ стадії (n=58) ІІІ стадії (n=22) Інтерлейкін-1β, пкг/мл 0,27±0,04* 0,086±0,1 Інтерлейкін-10, пкг/мл 1,0±0,01 0,33±0,1 Сумарний ФК ХСН 0,018±0,05** 0,021±0,1

Примітка: * – р < 0,05 при співставленні пацієнтів на ХСН та ЦД 2 типу ІІ стадії з ХХН ІІІ стадії.
Література

  1. Cardiorenal syndrome: pathophysiology and potential targets for clinical management / P. Hatamizadeh, GC. Fonarow, MJ. Budoff, S. Darabian, CP. Kovesdy, K. Kalantar-Zadeh// Nat Rev Nephrol. — 2012. doi: 10.1038/nrneph.2012.279
  2. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC / J. McMurray, S. Adamopoulos, S.D. Anker [et al.] // European Journal of Heart Failure. – 2012. — №14. — P. 803–869.
  3.  Хроническая сердечная недостаточность. Цитокиновая экспрессия, иммунная активация и защита органов мишеней / А.Т. Тепляков //– Томск: Изд-во Томcкого ун-та. — 2012. – с.294.
  4. van der Meer P. Renal dysfunction in chronic heart failure. / P. van der Meer, D.J. van Veldhuisen // Heart. – 2009. — №95. — P. 1808–1812.
  5. Литвинова Л.О. Сучасний стан поширеності цукрового діабету серед населення країн Європейського регіону ВООЗ / Л.О. Литвинова, О.Б. Тонковид // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2008. — №3, Т.3. – с. 92-96.
  6. High throughput mRNA profiling highlights associations between myocardial infarction and aberrant expression of inflammatory molecules in blood cells / Wettinger S.B., Doggen C.J., Spek C.A. [et al.] // Blood.— 2005.— Vol. 1, № 105 (5).— P. 2000—2006
  7. Diabetic nephropathy and chronic kidney disease at a busy diabetes clinic: A study of Outpatient Care and suggestions for improved care pathways at a subspecialty specialist diabetic renal clinic / U.M. Graham, G.M. Magee, S.J. Hunter [et al.] // Ulster Med Journal. – 2010. — Suppl. 79, № 2. – P. 57-61.
  8. Ultrafiltration in Decompensated Heart Failure with Cardiorenal Syndrome / Bradley A. Bart, M.D., Steven R. Goldsmith [et al.] //The New England Journal of Medicine. – 2013. — P.2293-2304.

Резюме.

616.1+616.61]-008.6-092:612.017.1:[616.12-008.64-036.12+616.379-008.64]

П.Г. Кравчун, А.В.Нарижная, Н.Г. Рындина

Иммуновоспалительные маркеры и функциональный класс хронической сердечной недостаточности у больных с сахарным диабетом 2 типа

Целью исследования является изучение изменений активности маркеров иммуновоспаления на основании определения динамики концентраций интерлейкина-1β и интерлейкина-10 у больных с различными стадиями хронической сердечной недостаточности при наличии сахарного диабета 2 типа и без него.

Обследовано 80 больных на ХСН ІІ — ІІІ ФК вследствие ишемической болезни сердца (ИБС), которые находились на лечении в кардиологическом отделении Харьковской городской клинической больницы №27 (средний возраст 65,13±8,66 лет). В первую группу вошли 46 больных на ХСН с диагностированным СД 2 типа, во вторую — 34 больных на ХСН без СД 2 типа.

Концентрацию провоспалительного цитокина интерлейкина-1β, противовоспалительного цитокина интерлейеина-10 определяли иммуноферментным методом.

Наличие сахарного диабета 2 типа у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и кардиоренальным синдромом 2 типа характеризуется дисбалансом цитокинов, что проявляется высокими концентрациями провоспалительного интерлейкина-1β и низким уровнем противовоспалительного цитокина интерлейеина-10. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью без сахарного диабета 2 типа наблюдаются попытки сбалансированной работы маркеров иммуновоспаления, что характеризуется гиперцитокинемией за счет как про-, так и противоспалительного звена.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет 2 типа, хроническая болезнь почек, интерлейкин-1β, интерлейкин-10.

Resume.

P.G. Kravchun, A.V. Narizhnaya, N.G. Ryndina

Immunoinflammatory markers and functional class of chronic heart failure in patients with type 2 diabetes

The aim is to study the changes in the activity inflammatory markers based on determining the dynamics of IL-1β and IL-10 concentrations in patients with various stages of chronic heart failure in the presence of type 2 diabetes and without it.

80 patients with chronic heart failure II — III FC due to ischemic heart disease (IHD) who were treated at the cardiology department of the Kharkiv City Clinical Hospital № 27 (mean age 65,13 ± 8,66 years) were investigated. The first group included 46 patients CHF diagnosed with type 2 diabetes, the second — 34 CHF patients without type 2 diabetes.

The concentration of the proinflammatory cytokine IL-1β, anti-inflammatory cytokine IL-10 was determined by ELISA.

The presence of type 2 diabetes in patients with chronic heart failure and cardiorenal syndrome type 2 is characterized by an imbalance of cytokine system working, which manifests by high concentrations of proinflammatory IL-1β and low anti-inflammatory cytokine — IL-10. The attempts of balance work of immunoinflammatory markers are characterized by both – pro- and anti-inflammatory link high activity in patients with chronic heart failure without type 2 diabetes.

Keywords: chronic heart failure, type 2 diabetes, chronic kidney disease, interleukin-1β, interleukin-10.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий