Кафедра анатомії тварин

Ім акад. В. Г. Касьяненка навчально-методичний комплекс з дисципліни “Анатомія свійських тварин” окр „Бакалавр”

Скачати 0.83 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 0.83 Mb.

  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ

МЕДИЦИНИ, ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Кафедра анатомії тварин

ім. акад. В.Г. Касьяненка

з дисципліни “Анатомія свійських тварин”

(ОКР „Бакалавр”)

Спеціальність 6.110101 “Ветеринарна медицина”

Київ 2011

ЗМІСТ
 1. Типова програма
 2. Робоча навчальна програма
 3. Календарний тематичний план
 4. Протокол узгодження робочої навчальної програми з іншими дисциплінами спеціальності.
 5. Структурно-логічна схема викладання дисципліни
 6. Анотація програми української мовою
 7. Анотація програми англійською мовою

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ

МЕДИЦИНИ, ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету ветеринарної медицини

_______________ проф. М.П. Прус

„____” ____________ 2011 року

РОБОЧА ПРОГРАМА

з анатомії свійських тварин

Спеціальність 6.110101 “Ветеринарна медицина”

Кафедра анатомії тварин

ім. акад. В.Г. Касьяненка

Курс 1,2

Семестри 1,2,3

Лекцій 54

Лабораторних занять 180

Самостійна робота 141

Залік після 1, 2 семестру

Екзамен після 3 семестру

Навчальна практика після 2 семестру

Київ – 2011
Робочу навчальну програму склали проф. Рудик С.К, доц. Костюк В.В., Стегней М.М. на основі типової програми “Анатомія свійських тварин” (затвердженої Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки МАП України 6 листопада 2000 року) для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності 6.110101 – “Ветеринарна медицина”

Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри анатомії тварин, протокол № 8 “__28__” __травня__ 2011 р.

Зав. кафедри анатомії тварин

ім. акад. В.Г. Касьяненка, професор С.К. Рудик

Ухвалено навчально-методичною радою факультету ветеринарної медицини “____” __________ 2011 р., протокол № ____

Голова навчально-методичної

ради М.П. Прус

1. Мета та завдання дисципліни

Дисципліна “Анатомія свійських тварин” займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле. Його будова визначається у взаємозв’язку органів, їх апаратів і систем, а також взаємообумовленість будови і функції на фоні розвитку в онто- та філогенезі.

Вивчення анатомії методом препарування анатомічних препаратів свійських тварин виробляє у студентів вміння знаходити окремі органи та їх частини, як при патологічних розтинах тварин, що загинули, так і на живих тварин при проведенні діагностичних і лікувальних маніпуляцій і хірургічних втручань.

Курс “анатомія свійських тварин” читається у 1, 2 та 3 семестрах і включає такі види педагогічної роботи – лекції, лабораторні заняття, самостійну роботу, навчальні практики, консультації та різні форми перевірки знань студентів – рейтинговий контроль, колоквіуми, заліки, іспит.

Вивчення анатомії базується на філософії діалектичного матеріалізму і сучасних досягнень біологічної науки, і ставить за мету, поряд з набуттям конкретних знань про будову тіла, і матеріалістичного світогляду.

  1. Завдання вивчення дисципліни.
 • Вивчення методик консервації трупного матеріалу та виготовлення анатомічних навчальних і музейних препаратів;
 • Вивчення будови тіла тварини за окремими розділами, апаратами чи системами;
 • Вивчення та уміння диференціювати особливості в будові скелета свійських тварин (за його розділами);
 • Вивчення м’язової системи та її функцій при русі та при статичному положенні тварини;
 • Вивчення будови, топографії та особливостей травного апарату свійських тварин у порівняльному аспекті;
 • Вивчення будови органів дихального апарату свійських тварин;
 • Вивчення будови та її особливостей органів сечостатевого апарату свійських тварин;
 • Вивчення будови та місцеположення органів серцево-судинної системи свійських тварин;
 • Вивчення будови та місцеположення органів нервової системи свійських тварин;
 • Вивчення будови та місцеположення органів чуття свійських тварин;
 • Вивчення будови органів ендокринної системи свійських тварин;
 • Вивчення особливостей будови тіла свійських птахів;

  1. Вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни.

Після вивчення дисципліни “Анатомія свійських тварин” студент повинен знати:

 • Будову та топографію серця, кола кровообігу та їх основні судини, компоненти судинної системи.
 • Будову та топографію органів травлення, дихання, виділення та розмноження, видові та статеві особливості.
 • Будову центральної та периферичної; соматичної та автономної нервової системи.
 • Будову та топографію органів чуття: зору, слуху та рівноваги, нюху, смаку і дотику, їх зв’язок з нервовою системою.
 • Особливості будови систем та апаратів тіла птахів, апарат опори та руху, апарати травлення, дихання та сечостатевий, загального шкірного покриву та його похідні.

Після вивчення дисципліни “Анатомія свійських тварин” студент повинен вміти:

 • Розрізняти хребці різних відділів хребта, складові частини грудної клітки свійських тварин різних видів;
 • Послідовно розташовувати та охарактеризувати особливості кісток кінцівок свійських тварин;
 • За зовнішніми ознаками розрізняти черепи свійських тварин, знайти особливості будови рельєфу, розташування окремих кісток, пазух, отворів, каналів та порожнин черепа;
 • Класифікувати типи з’єднання кісток та чітко уявляти їх місцеположення в тілі тварини. Безперервні з’єднання та їх місце знаходження в тілі тварини. Охарактеризувати суглоб і вміти визначити місцеположення кожного із них, а також вміти послідовно розташувати суглоби на кінцівках;
 • Визначити функціональні групи м’язів тулуба та голови, їх місцеположення та точки фіксації;
 • Визначати функцію м’язів в статиці і динаміці кожного суглоба кінцівки. Знати точки прикріплення м’язів;
 • Користуючись методичними посібниками, підручниками та атласом, а також на основі знань теоретичного матеріалу розрізняти м’язи за їх груповою та функціональною ознаками різних видів тварин;
 • Розрізняти шкіру та її похідні свійських тварин. Досконало володіти знаннями про будову молочної залози свійських тварин;
 • Користуючись методичними посібниками, підручниками та атласом, а також на основі знань теоретичного матеріалу визначити судини великого та малого кіл кровообігу, черепно-мозкові та периферичні нерви;
 • Перенести на живу тварину знання анатомії набуті вивченням будови тіла на трупі і окремих препаратах, користуючись методичними вказівками до занять на живих тваринах з навчальної практики.
  1. Перелік дисциплін із зазначенням розділів (тем), засвоєння яких необхідне для вивчення дисципліни.
 • Зоологія. Набуті знання з цієї дисципліни про класифікацію хребетних, особливості будови різних класів і загонів є основою для розуміння розвитку апаратів органів чи їх систем у філогенезі свійських тварин;
 • Біофізика. Знання основ механіки сприяє розумінню біомеханіки локомоторного апарату. Вивчення розділу „Оптика” і розповсюдження хвиль – є основою для розуміння функціонування органів чуття (орган зору та слуху);
 • Біонеорганічна хімія. Знання цих предметів дає можливість розуміти діяльність апаратів травлення, дихання та виділення;
 • Гістологія і ембріологія. Служить джерелом відомостей на які посилається при вивчення всіх систем та апаратів, що вивчається в анатомії.
 • 1.5. Перелік дисциплін із зазначенням розділів (тем), вивченню яких повинна передувати дисципліна.
 • Фізіологія. Знання будови тіла тварин їх окремих органів, апаратів та систем надає можливість розуміти їх функціональне відправлення;
 • Хірургія. Знання будови тіла тварини, топографія органів та окремих їх частин є необхідною умовою для розуміння і проведення хірургічних втручань;
 • Акушерство. Знання топографії, будови та її особливостей органів статевого апарату самців та самиць у свійських тварин;
 • Клінічна діагностика. Знання будови та місцеположення органів, їх окремих частин, апаратів та систем органів;

Основна література.

1 Анатомія свійських тварин За редакцією С.К. Рудика 2001, Київ, “Аграрна освіта”. 2 Анатомія свійських тварин. Практикум з препаруванням. Гіммельрейх Г.А

Абельянц Г.С.

Осінський П.О..

Рудик С.К.

Левчук В.С.

Хомич В.Т.

2000, Київ,

“Аграрна освіта”.

3 Атлас анатомії свійських тварин Т.1.Остеологія. Костюк В.К. 2000, Київ,

“Аграрна освіта”.

Додаткова література
1 Анатомия домашних животных. Жеденов В.Н 1965, М.,

“Висшая школа”.

2 Основы сравнительной анатомии позвоночных. Шмальгаузен И.И. 1947.М., Гиз 3 Атлас топографической анатомии сельскохозяйственных животних. Попеско П 1978

4 Локомоторный аппарат домашних животных как целое в статике и динамике. Гіммельрейх Г.А. 1980., м. Київ, УСХА 5 Границы и отделы глотки быка домашнего Гіммельрейх.Г. А. 1975,Науч. труды УСХА, вып. 156, т.1, стр. 95-102. 6 Мышечный аппарат глотки

быка домашнего.

Гіммельрейх Г.А. Научн. труды УСХА, вып. 91, т. 1, стр.104-116, вып. 118, т. 2, стр. 115-124. 7. Типи колінного суглоба ссавців Абельянц Г.С. 1959.Наук.праця.вет.ф-та, т.Х1У ім.153-154. 8. Морфологічні особливості хребетного стовпа у тварин з різним способом пересування. Гіммельрей Г.А. 1959.Наук.праця.вет.ф-ту, т.Х1У, ім.161-167. 9. Подъязыковый аппарат парнокопытпых Рудик С. К. 1999.К.,-59 с. 10. Строение скелета подъязычного аппарата млекопитающих. Рудик С.К. 1999. К., -55 с. 11. Зміни форми потиличної кістки свійських тварин в онтогенезі. Левчук В.С. 1971.Наук.працУСГА,імм.41,стр.134-138. 12. Розвиток лицевого черепа свійської свині в онтогенезі Левчук.В.С. 1971.Наук.працУСГА,імм.41, стр139-142. 13. Возрастные изменения строения мягкого и твердого неба у быка домашнего Каминский А.Б. 1975-1977. Научн.тр.УСХА,вып.118,т.2, 125-129, вып.190,42-44 14. Рост застенных слюнных желез у крупного рогатого скота. Каминский А.Б. 1975.Научн. тр. УСХА,вып.156,т.1стр.106-109. 15. Пути оттока лимфы от слизистой оболочки глотки и лимфатического кольца, у быка домашнего. Хомич В.Т. Гіммельрейх Г.О. 1978.Научн. тр. УСХА,вып.215.стр .42- 45.

16. Пути оттока лимфы от слизистой оболочки лимфатического кольца у быка домашнего. Хомич В.Т. 1977.Научн.тр. УСХА,вып.190, стр.109-112.

17. Происхождение позвоночных. Шмальгаузен И.И. 1964.

18. Череп домашних млекопитающих и его развитие в отно- и филогенезе. Гіммельрейх Г.А. 1982, Киев, УСХА.

19. Морфологія сільськогосподарських тварин Хомич В.Т., Рудик С.К., Левчук В.С., та ін.. 2003, Київ „Вища освіта”

При читанні лекцій використовуються:

1. Таблиці, на яких зображені окремі апарати і органи в їх розвитку в онто- і філогенезі в кількості 235 одиниць.

 1. Слайди, з відображеними на них будовою: розвитком в онто- і філогенезі органів, їх апаратів та систем.
 2. Натурні препарати скелетів і м’язів.
 3. Натурні препарати різних відділів органів тварин.

Для проведення лабораторних занять використовуються:

 1. З остеології: скелети свійських тварин, окремі кістки чи їх набори.
 2. З синдесмології: сухі натурні препарати та частини трупів для препарування.
 3. З м’язової системи, судинної та нервової периферії: трупи свійських тварин (головним чином телята і собаки).
 4. Центри судинної і нервової систем. Серце та головний мозок свійських тварин.
 5. Травний, дихальний та сечостатевий апарати: окремі органи і їх комплекти.

ОБСЯГ ДИСЦИПЛІН ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
ДЛЯ ПОВНОГО ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ

Види навчальної діяльності Всього год Загальна трудомісткість дисципліни 234 Лекції 54 Лабораторні заняття 180 Самостійна робота студента під керівництвом викладача —

Вид підсумкового контролю

2 заліки, Іспит

ДЛЯ АНГЛОМОВНОЇ ГРУПИ

Види навчальної діяльності Всього год Загальна трудомісткість дисципліни 234 Лекції 54 Лабораторні заняття 180 Самостійна робота студента під керівництвом викладача —

Вид підсумкового контролю

2 заліки, іспит

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий