Харківський національний медичний університет кафедра суспільних наук Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я: матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції

Матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю кафедри суспільних наук хнму
Харківський національний медичний університет кафедра суспільних наук Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я: матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції

Скачати 2.41 Mb.

Сторінка 1/16 Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 2.41 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   16

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра суспільних наук

Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я:
МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 75-РІЧЧЮ КАФЕДРИ СУСПІЛЬНИХ НАУК ХНМУ

ХАРКІВ 2013
УДК 3:614 Затверджено Вченою радою ХНМУ.

ББК 5 (4 УКР) Протокол № 1 від 19.09.2013 р.

І 90
Редакційна колегія: Робак І.Ю. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук Харківського національного медичного університету – головний редактор;

Демочко Г.Л. – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри суспільних наук Харківського національного медичного університету –

відповідальний секретар;

Мац В.А. – літературний редактор.

Відповідальний за випуск: д-р іст. наук, проф. Робак І.Ю.

І 90 Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти

розвитку охорони здоров’я : матеріали Міжнародної наукової

інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю кафедри суспільних наук

ХНМУ, 4–11 листоп. 2013 р., / Харк. нац. мед. ун т ; [редкол. :

І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, В. А. Мац]. – Х. : ХНМУ, 2013. – 188 с.

Збірник містить матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, що відбулася 4-11 листопада 2013 р. Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем охорони здоров’я. Секції конференції охоплюють галузі історичних, економічних, філософських і медичних наук.
Редколегія не завжди поділяє погляди авторів, залишила за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автори несуть відповідальність за зміст опублікованого матеріалу, достовірність фактів, цитат, дат, імен та інших даних.

© Харківський національний медичний університет, 2013.

© Автори, 2013.

ЗМІСТ
Глебова Л.И. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 6
СЕКЦІЯ 1. Історія охорони здоров’я.

Аннєнков І.Ю., Аннєнкова Н.Г. САНІТАРНІ УМОВИ УТРИМАННЯ І МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВАННЯ ТРУДОЗОБОВ’ЯЗАНИХ «ІНОРОДЦІВ» НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
(ЧЕРВЕНЬ 1916 – ТРАВЕНЬ 1917 рр.)… 28

Барабаш Ю.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТАМИ ДОНБАСУ В 1920-х РОКАХ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ .31

Волгузов Д.В. История развития стоматологической помощи в Белгородской области в послевоенный период 34

Данило Р.Р. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ЛУБНАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 37

Ilin V. THE 1ST LENIN HOSPITAL DURING THE POST-WAR RECOVERY PERIOD (1943 – 1952) 38

Киричок И.В., Камлык И.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (17 – НАЧ. 20 ВВ.): ПО СТРАНИЦАМ РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ 43

Кулакова Е.П. ОТ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ДО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа 46

Кушлакова В.В. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНОЇ СЕКЦІЇ ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 49

Ломакина А.О. Особенности развития здравоохранения в советский период 52

Sasuła Ł., Migoń J. SŁUŹBY MEDYCZNE W ARMII BIZANTYJSKIEJ W ŚWIETLE WYBRANYCH TRAKTATÓW WOJSKOWYCH 55

Параскевич А.А. ЗЕМСКИЕ ВРАЧИ БЕЛГОРОДЧИНЫ 58

Погоріла А.Ю. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ 61

Робак І.Ю., Демочко Г.Л. СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ МІСЦЕВОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 63

Ситникова Н.Ю. КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В СУМАХ И СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 69

Srogosz T. LEKARZE URZĘDOWI NA PRAWOBRZEŻNEJ UKRAINIE, PODOLU I WOŁYNIU U SCHYŁKU I. RZECZYPOSPOLITEJ 72

Чернуха О.В., Писаренко Г.М. СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В МІСТІ ХАРКОВІ У 20 – 30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ 75
СЕКЦІЯ 2. Економіка і організація охорони здоров’я.

Андреев Б.В., Бегиев В.Г., Потапова К.Н., Андреев В.Б. Организация регионального сосудистого центра в республике саха (Якутия) 78

Андреев Б.В., Сотников В.А., Бегиев В.Г., Нафанаилова Л.И. Ксенофонтов А.М. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ В РС(Я) 82

Gaponova E.O. STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE MEDICAL SERVICES MARKET IN TRANSITIVE ECONOMY .86

Голобородько М.К., Сітенко О.М. ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ НАПРЯМОК РЕФОРМ В УКРАЇНІ .87

Громов А.А. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА МЕНЕДЖМЕНТ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ .91

Камінська Т.М. РОЛЬ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ВІДТВОРЕННІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 94

Krawchenko W.I., von Freeden G. MODERNES GESUNDHEITSSYSTEM IM DEUTSCHLAND UND DEREN ANWENDUNG IN DER UKRAINE 97

Олексюк О.Б. ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДІТЕЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 100

Олексюк О.Б., Бачун Н.К., Телішевська М.Г. ОРГАНІЗАЦІЯ СКЕРУВАННЯ МІСЬКИХ ДІТЕЙ НА ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ З ПРИВОДУ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 103

Подригало Л.В., Даниленко Г.Н. Направленность научных исследований Харьковской школы гигиены детей и подростков как отражение социальной обстановки конца ХХ – начала ХХІ векОВ 106

Пузырев В.Г., Здоровцева Н.В., Глущенко В.А. ОЦЕНКА РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ И КАЧЕСТВА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ …… 109

Stempień J. R. CIVIC MONITORING OF HEALTH SERVICE IN POLAND AMONG THE ACTIVITY OF NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS… .112

Тарханов В.С. ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ… …115
СЕКЦІЯ 3. Соціально-філософські аспекти здоров’я і медична соціологія.

Wieczorkowska M. KULTUROWE UWARUNKOWANIA PROCESU MEDYKALIZACJI NA PRZYKŁADZIE PŁCI… …118

Gałuszka M. MEDYCYNA JAKO WŁADZA W SPOŁECZENSTWIE RYZYKA… 121

Zgajewski M. MEDYCYNA INDIAN MEKSYKAŃSKICH W RELACJACH POLAKÓW 125

Зелионко А.В. ИЗУЧЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ УРОВНЯ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 127

Martynenko N. CULTURE OF HEALTH FOR MEDICAL STUDENTS… 130

Semenenko E.V. THE CULT OF HYGIEIA IN THE POLEIS OF NORTHERN AND WESTERN BLACK SEA REGIONS IN I – IV CENTURIES A.D… 133

Юрьев В.К., Тапаев А.Ш., Куприянова В.И. сравнительная характеристика жалоб граждан санкт-петербурга и чеченской республики на ущемление их Прав в системе омс………… …137

СЕКЦІЯ 4. Медична освіта: історія і сучасність.

Громов А.А., Ковальковский Е.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ…… .139

Карчаков С.С., Кистенёва О.А. История и деятельность кафедры хирургических болезней № 1 медицинского факультета Белгородского государственного национального исследовательского университета…… ….141

Кондрат Я.В. История медицинского факультета Белгородского государственного национального исследовательского университета в лицах 145

Лутаєва Т. В. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ – ФУНДАТОРІВ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ ст.)…… 148

Майборода С.В., Кистенёва О.А. История и деятельность кафедры внутренних болезней № 1 Белгородского государственного национального исследовательского университета… ..151

Парфьонова І.І., Кабачна А.В., Драганова О.М., Шелкова Е.В. ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ… ..153

Череватова О.Г. ИСТОРИЯ и деятельность КАФЕДРЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ № 2 БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА…… .156
СЕКЦІЯ 5. Персоналії видатних організаторів охорони здоров’я.

Арзуманова Т.В. ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ, СОЗДАТЕЛЬ ИНСУЛИНА –
ВИКТОР МОИСЕЕВИЧ КОГАН-ЯСНЫЙ……… ..159

Варивода К.С. АКАДЕМІК В.Я. ДАНИЛЕВСЬКИЙ: ВНЕСОК У СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЇ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ім. В.Н. КАРАЗІНА……… 161

Данилюк Н.В. ЕМІГРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД НАУКОВO-ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ РОБОТИ ПРОФЕСОРА І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО (20–30-ТІ РР. ХХ ст.)…… 163

Коцур Н.І. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО-ГІГІЄНІСТА С.М. ІГУМНОВА У ХАРКОВІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст………… .166

Лимасова Д.В. Александр Шалимов – Человек и хирург (К 95-летию со дня рождения)……… 169

Палієнко О.А. НАУКОВИЙ ДОРОБОК АКАДЕМІКА В. В. ФРОЛЬКІСА 172

Стоянова Ю. Д. А.И. МЕЩАНИНОВ – ВРАЧ, ГРАЖДАНИН, ГЕРОЙ… 175

CzernieckaHaberko A. STANISŁAW NOWAK – ABSOLWENT CHARKOWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, ANIMATOR CZĘSTOCHOWSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA…… 177

Чернуха О.В., Голованова А.Ю., Поляков О.В. ОвКсентій Корчак-Чепурківський – Один із фундаторів соціальної гігієни… 178
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ Error: Reference source not found
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Л.И. Глебова, кандидат исторических наук, доцент кафедры общественных наук Харьковского национального медицинского университета
Выпуск высокопрофессиональных специалистов-медиков невозможен без их целенаправленной гуманитарной подготовки, обеспечивающей гуманизацию медицинского образования. Одним из составляющих компонентов формирования молодого специалиста является изучение социальных дисциплин.

Исследование истории кафедры общественных наук представляет несомненный научный интерес с точки зрения рассмотрения истории страны через призму истории отдельных людей и коллективов. В их судьбе, как в зеркале, запечатлелось непростое и противоречивое прошлое, вобравшее в себя успехи и достижения, идеологическое противостояние, потери и горькие разочарования не одного поколения представителей интеллигенции нашей страны.

Актуальность и значимость темы обусловлены целым рядом факторов. Прежде всего следует отметить, что в 2013 году кафедра отмечает 75-летие своего основания. Также необходимо подчеркнуть, что в украинской исторической науке в последнее время наметилась позитивная тенденция в изучении советского прошлого. Она предполагает объективный с позиций историзма детальный анализ не только негативных явлений в истории советского прошлого, но и выявление положительного опыта, достижений того периода. К тому же поставленная проблема недостаточно изучена в литературе. До сих пор не создано истории кафедры, которая была бы подкреплена соответствующей источниковой базой и прежде всего – архивными материалами.

Среди работ по данной теме следует выделить статью, посвященную истории кафедры марксизма-ленинизма, которая была опубликована в 1969 году в «Очерках истории Харьковского медицинского института». Она явилась первой попыткой систематического изложения истории кафедры с момента основания [1, с. 71−74]. В 2005 году в связи с 200-летним юбилеем вуза увидела свет «История Харьковского государственного медицинского университета. 200 лет», в которой присутствует статья об истории кафедры [2, с. 187−191]. Также отдельные аспекты рассматриваемой проблемы получили свое отражение в статьях, посвященных преподавателям, работавшим на кафедре в разные периоды ее существования [3, с. 206−207; 4, с. 254−255; 5, с. 349−350]. Несмотря на то, что в этом издании рассмотрена деятельность не всех заведующих кафедрой, материалы внесли весомый вклад в исследование данной проблемы. Однако эти работы не подкреплены источниковой базой, и прежде всего архивными материалами. Поэтому целью этой статьи является систематическое описание истории кафедры с момента основания с опорой на архивные источники.

История кафедры общественных наук отражает и во многом разделяет сложную и противоречивую судьбу страны XX века, она теснейшим образом связана с теми политическими и социально-экономическими преобразованиями, которые в ней происходили. Кафедра имеет длительную и непростую историю становления и развития. На протяжении ее существования можно выделить два качественно отличающихся этапа: советский (с 1938 по 1991 г.) и постсоветский (после 24 августа 1991 года до настоящего времени). Свои истоки кафедра берет в 1938 году. До 1938 года в I-ом Харьковском медицинском институте (так назывался наш университет до декабря 1943 года) курсы социально-гуманитарных дисциплин изучались не систематически [6, л. 31]. 14 ноября 1938 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП (б)». В соответствии с ним преподавание общественных наук в вузах было реорганизовано: вводился курс «Основы марксизма-ленинизма» и создавались кафедры марксизма-ленинизма [7]. В ХМИ кафедра была создана в конце 1938 года. В опубликованных материалах дата возникновения кафедры варьируется между 1938 и 1939 годом [1, с. 71; 2, с. 188; 3, с. 206]. Анализ имеющихся в Государственном архиве Харьковской области протоколов Ученых Советов медицинского института позволил уточнить дату основания кафедры. Так, на заседании Ученого Совета, который состоялся 14 января 1939 года, директор института А.М. Гаспарян, подводя итоги осеннего семестра 1938−1939 учебного года, обратил внимание на трудности в организации учебного процесса в первой половине учебного года, то есть речь идет о периоде с первого сентября по декабрь 1938 года. Директор института отметил, что «одна из них состояла в неукомплектованности штатов по некоторым кафедрам, в частности по кафедре марксизма-ленинизма. Причиной этого явилась …невозможность найти в начале учебного года достаточное количество лиц, вполне подготовленных…» [6, л. 20]. Исходя из этого выступления А.М. Гаспаряна, можно утверждать, что кафедра марксизма-ленинизма была создана в первом семестре 1938−1939 учебного года, то есть в конце 1938 года. К сожалению, не удалось пока обнаружить архивные документы, которые бы не косвенно, а непосредственно подтверждали этот факт. Во многих изданиях, посвященных истории кафедры, указывалось, что «организатором и первым заведующим кафедрой» был Иван Денисович Попов [1, с. 74; 2, с. 188; 3, с. 206]. Однако, при изучении личного дела Попова И.Д., хранящегося в архиве ХНМУ, была обнаружена выписка из приказа по I-му Харьковскому медицинскому институту от 9 сентября 1939 год. В соответствии с этим приказом, И. Д. Попов был утвержден заведующим кафедрой марксизма-ленинизма с 1 сентября 1939 года. Он сменил на этой должности исполняющего обязанности заведующего кафедрой М. И. Золотаревского [8, л. 20]. Документ дает основание утверждать, что И. Д. Попов не являлся «организатором и первым заведующим» кафедрой марксизма-ленинизма I-го Харьковского медицинского института.

Золотаревский Марк Иосифович был исполняющим обязанности заведующего кафедрой марксизма-ленинизма с момента основания до 1 сентября 1939 года. Личного дела в архиве ХНМУ не обнаружено. Удалось установить, что в годы Великой Отечественной войны воевал, был ранен. В 1944 году находился на излечении в одном из Московских госпиталей [9, л. 1, 21, 22].

Выступая на одном из заседаний Ученого Совета института, его директор А.М. Гаспарян остановился на задачах, стоящих перед коллективом института во втором семестре 1938−1939 учебного года. Он обратил внимание на то, что «марксо-ленинские» (такой термин используется в тексте выступления) дисциплины со второго семестра 1938/39 учебного года вводятся в подготовку студентов. При этом он говорил о проблемах, которые встали перед кафедрой и учебной частью в плане перестройки учебного процесса [6, л. 88]. В январе 1939 года был создан учебно-методический кабинет кафедры.

Попов Иван Денисович родился 27 января (9 февраля)1906 года в селе Вторая часть Успенской волости Тимского уезда Курской губернии в семье рабочего Донбасса. В 1917 окончил рудничную церковно-приходскую школу, а в 1923 году – Единую трудовую школу второй ступени. В этом же году начал свою трудовую деятельность в качестве рабочего на шахтах Донбасса. В 1926 году поступил, а в 1930 году окончил промышленный факультет Харьковского института экономики промышленности, получив специальность «инженер-экономист». На протяжении 1930−1939 гг. преподавал политическую экономию в вузах города Харькова: Рабочий университет (с высшим сектором), Авиаинститут, Промышленная академия, Инженерно-экономический институт, Институт руководящих работников Наркомторга СССР. Параллельно с преподаванием занимал ряд административных должностей: декана факультета, заведующего учебной частью. В 1938 году пришел работать в I Харьковский медицинский институт сначала преподавателем политической экономии, а с 1 сентября 1939 года назначается заведующим кафедрой марксизма-ленинизма. В 1940 году стал членом ВКП(б). В 1942 году Попову Ивану Денисовичу была присуждена ученая степень кандидата экономических наук, а в 1949 году – звание доцента [8, л. 12−13]. В 1952−1956 гг. являлся заведующим созданной кафедры политической экономии. В 1956 году вновь возглавил кафедру марксизма-ленинизма [8, л. 1, 2, 40, 42, 43, 46] и занимал эту должность до 1961 года, когда был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. До конца 1967 года продолжал работать на кафедре в должности доцента по курсу политической экономии. За время его руководства на кафедре было подготовлено 9 кандидатов наук и доцентов [ 3, с. 111].

Плодотворная научно-педагогическая деятельность И.Д. Попова в сфере высшего образования отмечалась правительственными наградами: орденом «Знак Почета» в 1948 году и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» в 1946 году. За умелую организацию учебно-воспитательной работы в Харьковском медицинском институте был награжден значком «Отличнику здравоохранения» в 1955 году[8, л. 1−89].

Первые годы существования кафедры были нелегкими. Не хватало высококвалифицированных специалистов, учебников, методических пособий, нередко они переписывались от руки. В тот период коллектив кафедры занимался не только преподаванием, но и решал задачи по воспитанию студенчества на революционных, боевых и трудовых традициях народа, а также вел активную общественную работу, руководя системой партийного просвещения, помогая в организации политического просвещения кафедрам медицинского профиля [10, л. 2−4]. На кафедре марксизма-ленинизма тогда работали М.И. Золотаревский, И.Д. Попов, М.З. Бублий, Д.Ф. Острянин, С.М. Зеленый, М.В. Коломийцев, О.С. Слабкий, Г.О. Ткаченко, А.Т. Колос, Д.Л. Деревинский, Д.М. Мазур и другие. В январе 1940 года вопрос о работе кафедры марксизма-ленинизма, слушался на заседании Ученого Совета института [там же]. Деятельность кафедры в целом получила позитивную оценку. Была отмечены успехи в организации и методическом обеспечении учебного процесса, самостоятельной работы студентов. Вместе с тем подверглась критике научная работа преподавательского состава, указывалось на «неудовлетворительный уровень диссертационной работы». Перед коллективом кафедры была поставлена задача «обеспечить коренной перелом в научно-исследовательской работе и в подготовке диссертаций» [там же]. Следует заметить, что на протяжении довольно длительного времени кафедра марксизма-ленинизма работала в условиях отсутствия типовых программ курса [10, л. 36; 10, л. 37]. Несмотря на сложности периода становления, сотрудники кафедры смогли обеспечить необходимый уровень преподавания социальных дисциплин.

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррективы в работу института и кафедры. Большая часть преподавателей и студентов вуза ушли на фронт, некоторые эвакуировались с институтом в город Чкалов. Были составлены новые учебные планы с учетом сокращения сроков обучения. Срок обучения предусматривалось сократить за счет увеличения рабочей нагрузки студентов [11, л. 169]. В учебные планы включалось преподавание марксизма-ленинизма в III и IV семестрах по 40 часов [11, л. 168].

В годы эвакуации деятельность кафедры не прекращалась. Состав кафедры включал троих человек: И.Д. Попов, М.З. Бублий и Д.Ф. Острянин. В Чкалове на должность старшего лаборанта был принят один человек [12, л. 222]. Внося свой вклад в дело Победы, преподаватели вели патриотическую [12, л. 220] и воспитательную работу [12, л. 8]. Лекции и семинарские занятия по общественным наукам выступали мощным стимулом мобилизации сил преподавателей и студенческой молодежи на добросовестную учебу и самоотверженный труд. С 1942−1943 учебного года всем студентам института дополнительно читался курс по истории Великой Отечественной войны с приемом зачетов [12, л. 33−35; 13, л. 21]. Помощь фронту осуществлялась и регулярным сбором средств – теплых вещей, продуктов, денег, а также проводились подписки на военные займы.

Несмотря на сложные условия труда и быта, увеличение педагогической нагрузки, научно-исследовательская работа не останавливалась. Сотрудники кафедры готовили научные доклады, активно занимались выполнением диссертационных работ, тематика которых была скорректирована с учетом текущего момента. Был принят план научно-исследовательской работы на 1942 год [14, л. 80]. В соответствии с этим планом И.Д. Попов работал над проблемой: «Характеристика основных сдвигов в размещении производительных сил СССР за годы двух первых сталинских пятилеток и значение этих сдвигов в деле укрепления обороноспособности страны», М.З. Бублий разрабатывала тему «Генезис советского патриотизма», Д.Ф. Острянин писал диссертацию на тему «И.И. Мечников – корифей науки и великий русский патриот». В сложных условиях военного времени были защищены две диссертационных работы И.Д. Поповым и Д.Ф. Остряниным [12, л. 24, 216]

Все преподаватели работали с удвоенной учебной нагрузкой [8, л. 16]. Несмотря на малочисленность состава, кафедра не только обеспечивала учебный процесс, но вела пропагандистскую и агитационную работу. В тот период было прочитано большое количество лекций и докладов на предприятиях города Чкалова, в колхозах, госпиталях.

Возвращение в Харьков началось после освобождения города от немецких оккупантов. Весной 1944 из Чкалова в Харьков было направлено с кафедры два человека: Д.Ф. Острянин и лаборант Ясногорская [15, л. 16, 17] Остальная часть научных работников вернулась летом того же года.

После возвращения из эвакуации сотрудники кафедры работали в очень сложных условиях: в полуразрушенных помещениях, отсутствия учебной базы, острой нехватки квалифицированных кадров. Так, в 1944–45 учебном году на кафедре академическая нагрузка предусматривала семь штатных единиц, а работало только два штатных сотрудника: заведующий кафедрой доцент И.Д. Попов и старший преподаватель В.И. Носик, остальные – работали по совместительству [13, л. 185−195]. С 1 ноября 1944 года на кафедре марксизма-ленинизма был открыт учебно-методический кабинет, которым заведовала Л.П. Починкова [13, л. 151].

В 1942−43 учебном году вводится преподавание политической экономии, а в 1952 году из состава кафедры марксизма-ленинизма была выделена кафедра политической экономии. Возглавил новую кафедру доцент И.Д. Попов, а на руководство кафедрой марксизма-ленинизма приглашается Босый Степан Владимирович, кандидат исторических наук.

Босый Степан Владимирович родился в 1911 году в бедной крестьянской семье в селе Нызчны Днепропетровской области. В десять лет остался сиротой. До 1928 года был батраком, потом ушел в город Дружковку, где работал рабочим-столяром и одновременно учился в вечерней школе. Два года служил в Красной Армии, но по болезни был демобилизован. В 1933 году поступил на рабфак, после окончания которого стал студентом Харьковского государственного библиотечного института. Закончил его с отличием, был оставлен преподавателем в институте. Некоторое время работал инструктором Харьковского обкома коммунистической партии. В период эвакуации работал преподавателем марксизма-ленинизма Серпуховской авиашколы в городе Кзыл-Орда. Вернувшись в Харьков в 1943 году, работал в системе партийного просвещения, затем преподавателем и исполняющим обязанности заведующего кафедрой марксизма-ленинизма в Харьковском юридическом институте. В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1952−1956 гг. работал заведующим кафедрой марксизма-ленинизма в Харьковском медицинском институте. [16, л. 1−25].

История высшего образования второй половины 50-х годов прошлого века проходила под влиянием демократизации общества, связанной с ликвидацией культа личности И.В. Сталина. Начались изменения и в преподавании общественных наук.

В 1956 году кафедра политической экономии была слита с кафедрой марксизма-ленинизма. Заведующим кафедрой был вновь утвержден И.Д. Попов. [8, л. 42−43]. Постепенно менялось и содержание преподаваемых предметов. С 1957−58 учебного года начинается преподавание материализма и политической экономии. В 1959 году из состава кафедры выделяется кафедра философии.

Перестройка преподавания общественных наук продолжилась в связи с введением в 1964 году курса научного коммунизма. На кафедре марксизма-ленинизма создается секция по этой дисциплине. Ею руководил доцент А.С. Цариценко [17, л. 42−43; 18, л. 5]. Также были организованы секции истории КПСС и политической экономии. Это отражало развивавшуюся специализацию социально-гуманитарных дисциплин.

В 50−60 годы на кафедре работало 13 штатных преподавателей, 5 из них имели научные степени кандидатов наук и звания доцентов: И.Д. Попов, А.П. Власов, А.С. Цариценко, М.П. Фомичева, Н.Г. Паламарчук. Сотрудники кафедры активно занимались научной работой. Заметной страницей в истории кафедры стало участие в написании многотомной истории городов и сел УССР, которая вышла в свет в издательстве АН УССР в 1967 году. М.П. Фомичева написала очерк истории районного центра Сахновщина [19], старший преподаватель Н.И. Луценко − Большой Чернещины [20], Н.Г. Паламарчук − села Огиевка [21], доцент А.П. Власов – поселка городского типа Кегичевка [22]. Также был подготовлен ряд монографий, брошюр, статей. [17, л. 9–10, 17−18, л. 42−43; 18, л. 5].

В 1961 году заведующим кафедрой избирается кандидат исторических наук доцент А.П. Власов.

Власов Алексей Павлович родился 25 октября 1910 года в деревне Осиновка Калужской области. После окончания школы учился в педагогическом техникуме. В 1931 году поступил на физико-математический факультет Днепропетровского университета, который и окончил в 1936 году. Работал преподавателем математики в Каменец-Подольском. В 1937 году был направлен в пограничные войска на политработу, в которых служил до 1941г. Во время войны находился в рядах Красной армии, воевал. Власов А.П. награжден орденом и четырьмя медалями. В 1946 году пришел работать старшим преподавателем кафедры марксизма-ленинизма в Харьковский медицинский институт. В течение первых трех лет работы одновременно являлся секретарем партийной организации института. В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. С 1954 по 1961 гг. заведовал кафедрой марксизма-ленинизма Харьковского фармацевтического института. В 1961 году Власову А.П. было присвоено ученое звание доцента. В 1961−1968 гг. заведовал кафедрой марксизма-ленинизма Харьковского медицинского института. Власову А.П. принадлежит более 20 печатных работ [23, л. 1−33].

В 1964−1965 учебном году был введен новый курс «Основы научного коммунизма». Его изучение предполагалось студентами пятого курса, и было нацелено на воспитание студентов-медиков в духе марксистско-ленинского мировоззрения. Обсуждая неотложные задачи на заседании кафедры, преподаватели указали на необходимость широко использовать новые формы учебной работы. Было обращено внимание на подготовку докладов и рефератов студентами, в которых должен обобщаться опыт строительства коммунизма на основании конкретных социологических исследований того или иного вопроса, на практику публичных выступлений студентов с лекциями и докладами среди населения, на подшефных предприятиях. Кафедра систематически работала над совершенствованием методического обеспечения читаемых курсов. Говорилось о необходимости «творческой разработки каждой лекции, яркого и образного изложения материала, активного и творческого обсуждения вопросов марксистско-ленинской теории на семинарских занятиях». Для более успешного решения этих проблем предполагалось организовать постоянный обмен опытом работы путем взаимопосещения лекций и семинарских занятий с последующим обсуждением. Большое внимание в своей деятельности кафедра уделяла организации самостоятельной работы студентов. Ставилась цель: «добиваться того, чтобы получаемые студентами знания становились у них внутренним убеждением и чтобы эти знания студенты умели проявлять на практике, в жизни». Цариценко А.С. поручалось провести студенческую научную конференцию, посвященную 95-летию со дня рождения В.И. Ленина [17, л. 1−4].

Для обсуждения актуальных проблем организации учебной работы практиковалось приглашение студентов на заседания кафедры. Главное внимание в самостоятельной работе студентов уделялось умению конспектировать произведения классиков марксизма-ленинизма. Поэтому преподаватели обучали первокурсников с приемами конспектирования, а также практиковалась проверку конспектов, то есть выполняемая студентами самостоятельная работа контролировалась. Предполагалось, что студенты старших курсов делятся опытом работы над первоисточниками с младшекурсниками. Учебно-методический кабинет устраивал выставки лучших студенческих конспектов [18, л. 41−46].

Непродолжительное время в 1968−1969 гг. заведующим кафедрой был А.С. Цариценко.

Цариценко Александр Самойлович родился 14 апреля 1922 года в селе Ново-Николаевка Харьковской области в семье крестьянина-середняка. После окончания средней школы в 1941 году поступил в Сумское артиллерийское училище. Будучи курсантом этого училища, осенью 1941 года принял боевое крещение в составе Юго-Западного фронта. После окончания училища в 1942 году получил звание лейтенанта, командовал сначала артиллерийским взводом, а затем батареей. Участвовал в битве под Сталинградом и других сражениях Великой Отечественной войны. В 1945 году был тяжело ранен (лишился ноги) при штурме города Вены, длительно лечился в госпиталях, в том числе в харьковском. В годы войны был награжден правительственными наградами: двумя орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды и четырьмя медалями. В 1947 году поступил на экономический факультет Харьковского государственного университета имени А.М. Горького. После его окончания успешно прошел обучение в аспирантуре по специальности «политическая экономия» и в 1955 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 1955−1958 гг. работал сначала старшим преподавателем, а затем доцентом кафедры марксизма-ленинизма Харьковского фармацевтического института. В 1958 году был избран заведующим кафедрой политической экономии созданного Украинского заочного политехнического института. Вместе с руководимым им коллективом принимал активное участие в разработке учебно-методических проблем применительно к системе высшего вечернего и заочного образования. Эти направления работы рассматривались в его докладах на всесоюзной и республиканской конференциях. Их содержание публиковалось в журнале «Вестник высшей школы». Статьи по актуальным вопросам политики коммунистической партии и экономической теории систематически печатались на страницах харьковских областных газет. В 1969 году А.С. Цариценко имел двадцать печатных работ [ 24, л. 1−50; 18, л. 41−46].

В 1969 году деятельность кафедры проверялась комиссией Министерства высшего и среднего специального образования Украины. Члены комиссии посетили лекции и семинарские занятия преподавателей кафедры. Отмечались достигнутые успехи в деятельности кафедры. Отрадное впечатление произвели студенты, которые продемонстрировали глубокие знания произведений классиков марксизма-ленинизма, во время семинарских занятий приводили удачные примеры связи разбираемого материала с современностью, с профилем вуза. В целом работе кафедры давалась положительная оценка. Вместе с тем был указан ряд недостатков в методической и научно-исследовательской работе кафедры [25, л. 96−101].

В конце 1970 года кафедру переименовывают в кафедру истории КПСС, политэкономии и научного коммунизма, а с 1974 года − в кафедру истории КПСС и политэкономии, поскольку преподавание научного коммунизма переводилось на кафедру философии, куда направлялись и некоторые сотрудники [26, л. 405]. На кафедре истории партии и политической экономии остались работать доценты: В.Л. Колотева, А.А. Недух, Д.И. Тарасенко, М.М. Кривохатский, И.М. Шерстюк; старшие преподаватели: А.А. Васильев, П.В. Шуваев; ассистенты В.И. Головащенко, А.А. Грищенко и др. Заведующей кафедрой в 1970−1981 гг. являлась доцент М.П. Фомичева [26, л. 117, л. 133, л. 382].

Фомичева Маргарита Петровна родилась 1 января 1925 года в Каменец-Подольском. С 1931 года проживала в Харькове. Школу окончила в эвакуации в городе Гурьеве в Казахстане. После возвращения из эвакуации в 1944 году поступила на исторический факультет Харьковского университета и закончила его с отличием. После окончания университета работала ассистентом на кафедре общественных наук педагогического института. В 1956 году М.П. Фомичева пришла на работу в Харьковский медицинский институт в качестве ассистента кафедры марксизма-ленинизма. В 1960 году после успешной защиты кандидатской диссертации она избирается старшим преподавателем, а затем и доцентом этой кафедры. С 1970 по 1981 год Фомичева М.П. – заведующая кафедрой истории КПСС и политэкономии. С 1981 до ухода на пенсию в 1989 году работала доцентом кафедры. М.П. Фомичева − автор 47 опубликованных научных и научно-методических работ, в том числе – разделов в двух коллективных монографиях, 2 брошюр, статей в научных сборниках, многочисленных методических рекомендаций. За время ее руководства четверо преподавателей кафедры защитили кандидатские диссертации. Кафедра проводила исследования, связанные с профилем вуза и подготовкой студентов-медиков, историей института.

Успехи и достижения М.П. Фомичевой были отмечены рядом правительственных наград: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941−1945 гг.», «XXX лет победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. − участнику трудового фронта», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда. За долголетний доблестный труд», «Отличнику здравоохранения» [27, л. 1−94; 4, с. 254−255].

В 60−70-е гг. секция преподавателей по курсу истории партии активно разрабатывала тему «Борьба коммунистической партии Украины за осуществление ленинских идей в области здравоохранения». Преподаватели кафедры вели большую общественно-политическую работу в институте и за его пределами. Они работали на общественных началах в партийном и местном комитетах, партийных бюро, обеспечивали руководство теоретическими семинарами в системе партийного просвещения профессорско-преподавательского состава, систематически выступали с лекциями по актуальным проблемам международной и внутренней политики перед студентами и преподавателями медицинского института, а также перед трудящимися города Харькова и области. На протяжении длительного времени кафедра марксизма-ленинизма шефствовала над Сахновщинским районом Харьковской области. Преподаватели кафедры выступали с лекциями и консультациями перед пропагандистами этого района. Среди активно работавших в Сахновщинском районе следует назвать доцента М.П. Фомичеву, старших преподавателей: Н.М. Кривохатского и Н.Г. Паламарчука, ассистента И.А. Коновалова.

В 70−80-е годы руководство кафедры значительное внимание уделяло проблеме подбора и расстановки кадров. Кафедра пополнилась новыми сотрудниками. Сюда пришли работать в 70-е годы доценты Л.В. Сало и В.И. Кравченко, старшие преподаватели А.А. Васильев, П.В. Шуваев, ассистенты В. И. Чуб, А. З. Ломовцев, И. И. Шипилова, И. А. Солодовник, И. И. Парфенова, Т. М. Каминская, И. Ю. Робак и старший лаборант С. В. Коновалов. В 80-е годы кафедра пополнилась новыми сотрудниками − Е. Н. Драгановой, С. Ю. Лукашом (после окончания аспирантуры), Л.И. Глебовой, В. В. Фильчаковым, А. А. Громовым, Н. Н. Мартыненко. Учебно-методический кабинет функционировал под руководством С. Д. Белецкой.

В 1981−1984 гг. кафедрой заведовал доцент Р.Г. Руденко.

Руденко Ростислав Гаврилович родился 5 августа 1938 года в селе Ханделеевка Полтавской области. После окончания школы в 1955 году поступил на исторический факультет Харьковского государственного университета имени А.М. Горького, а в 1960 году его окончил. Некоторое время работал по распределению в сельской школе. В 1963 году поступил в аспирантуру ХГУ. Окончив аспирантуру и защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, был направлен на работу в Казахстан старшим преподавателем Целиноградского педагогического института. В 1968-!981 гг. работал старшим преподавателем, а затем доцентом кафедры истории КПСС Харьковского университета. В 1975 году был рекомендован в докторантуру. Однако по ее окончании монография и докторская диссертация не были представлены. В 1976−81 гг. был ученым секретарем Специализированного совета по истории КПСС в Харьковском университете. В период с 1966 по 1981 год Руденко Р.Г. опубликовал 28 статей. В 1981 году был избран по конкурсу заведующим кафедрой истории КПСС и политической экономии Харьковского медицинского института. В 1984 году уволился по собственному желанию [28 , л.1−25].

В 1980−1986 гг. преподаватели секции политической экономии под руководством доцента В.И. Кравченко провели ряд научно-исследовательских работ. Прежде всего следует выделить тему, которая разрабатывалась по заказу Госкомтруда и Совета по развитию производительных сил УССР «Исследование условий труда и их влияние на эффективность промышленного производства на предприятиях Харькова». На хоздоговорных основах были выполнены научные работы по заказу промышленного объединения «Точприбор» (г. Харьков): «Резервы повышения эффективности производства» (1984 г.) и «Комплексная программа улучшения условий труда и здравоохранения на 1985−1990 гг.» (1986 г.). Проведенные исследования получили высокую оценку, имели практическое значение и были рекомендованы для внедрения в производство. Кроме доцента В.И. Кравченко, в выполнении исследований принимали участие доцент Л.В. Сало, старшие преподаватели Т. М. Каминская и И. И. Парфенова, ассистенты Е. Н. Драганова и И. И. Шипилова. Участие в научно-исследовательской работе способствовало не только усилению связи преподавания с конкретной экономикой и совершенствованию преподавания политической экономии, но также в значительной степени стимулировало личный качественный рост участвовавших сотрудников. Так, все молодые преподаватели поступили в аспирантуру ХГУ им. А.М. Горького, И. И. Парфенова и Т. М. Каминская успешно защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

В 1984 году заведующим кафедрой избирается В. И. Кравченко.

Кравченко Валерий Иванович родился 18 апреля 1942 года в селе Алексеевка Акмолинской области в Казахстане. В 1959 году после окончания школы поступил на горный факультет Харьковского инженерно-экономического института и одновременно работал на шахте. После окончания аспирантуры того же института в 1971 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 1974 году получил звание доцента. С 1979 года работает в должности доцента Харьковского медицинского института, а в 1984 году избирается на должность заведующего кафедрой истории КПСС и политэкономии Харьковского медицинского института. В должности заведующего Кравченко В.И. проработал до 2002 года. Этот период был чрезвычайно сложным в истории страны, высшей школы и нашего учебного заведения. Будучи заведующим кафедрой В.И. Кравченко сумел сохранить кафедру и ее коллектив. За это время было подготовлено к защите семь кандидатских диссертаций и пять преподавателей получили ученое звание доцента. Кравченко В.И проявил себя не только как хороший руководитель, но и как опытный педагог. В 1994 году он разработал новый для медицинского университета курс политологии, а после выпустил 7 учебных пособий, в том числе в 2001 году вышел учебник по политологии на украинском языке с грифом МОЗ Украины. Под руководством В.И. Кравченко впервые в истории кафедры были выполнены две научно-исследовательские работы по заказу предприятий на хозрасчетных началах и одна – по заказу Госкомтруда Украины. Эти разработки получили высокую оценку и были приняты к внедрению. Всего у В.И. Кравченко более 100 работ, из них более 40 статей [5, с. 349].

Подводя итоги первого этапа развития кафедры необходимо отметить, что он проходил в условиях партийного контроля и строгой регламентации ее деятельности. Поэтому творческий потенциал преподавателей не мог быть реализован в полной мере. Однако на его протяжении происходила выработка принципов и методов преподавания гуманитарных наук, формировались традиции в работе кафедры. Так, в ходе семинарских занятий заслушивались рефераты и доклады студентов, учитывался профиль вуза. Проводились студенческие научные конференции, приуроченные к знаменательным историческим датам. Огромное внимание придавалось организации самостоятельной работы студентов, обучению ее навыкам, контролю со стороны преподавателей. Важными приемами повышения квалификации преподавателей являлись широко практикуемые взаимопосещения занятий с последующим их обсуждением на заседании кафедры. Было принято решение предварительно рассматривать тематику лекций и семинарских занятий, экзаменационные вопросы, обсуждать проводимые открытые лекции и семинарские занятия. Заслуживает внимания постоянно проводимое преподавателями аннотирование статей научных журналов, широкое обсуждение актуальных проблем выполняемых диссертационных работ, их связь с профилем вуза. Некоторые виды работы: стенографирование лекций, строгое следование определенным постулатам ушли в прошлое и не отвечают современным требованиям. Многие приемы методики и повышения квалификации продолжают использоваться. Часть традиций незаслуженно забыта. Например, представляется актуальным и востребованным такой метод работы, как приглашение студентов, студенческого актива на заседания кафедры, что, несомненно, способствует развитию молодежного самоуправления и позволяет более глубоко понять запросы и интересы будущих молодых специалистов.

В конце 80-х гг. начинается перестройка работы кафедры. В 1989 году на смену курсу истории партии приходит новая учебная дисциплина «Политическая история XX века». Изменилось и название – кафедра стала называться кафедрой политической истории и политической экономии. Обозначилась новая тематика научно-исследовательской работы, возник интерес к истории непролетарских партий и общественных движений. В 1988 году в МГУ им. М.В. Ломоносова И. Ю. Робак защитил кандидатскую диссертацию, посвященную истории меньшевистской эмиграции 20−30-х гг.

События 24 августа 1991 года ознаменовали новый этап в истории кафедры. Можно без преувеличения сказать, что уже в конце 80-х – начале 90-х начинается создание новой кафедры. Меняется не только название кафедры: в 1991–1993 гг. кафедра носила название кафедры экономики и истории [29, л. 89]. Кардинальные перемены происходили в содержании преподавания. Преподавателям необходимо было перестроить и собственную работу, и самих себя, поскольку поставленные задачи требовали решительно отказаться от установленных догм и стереотипов существующей ранее заидеологизированной науки, научиться освещать различные точки зрения по тому или иному вопросу, не отступая при этом от объективности и исторической правды. Самой важной и сложной проблемой, стоящей в этот переломный период, было самостоятельное овладение принципиально новыми курсами, которые даже не изучались гуманитариями в советских университетах. Судьба кафедры и ее сотрудников зависела от того, смогут ли они освоить и поднять на должный уровень преподавание новых дисциплин, избавиться от влияния прошлого, влиться в сложный процесс обновления.

В 1991−1992 учебном году курс «Политическая история XX века» уступил место «Истории Украины», а вместо «Политической экономии» были введены «Экономическая теория» и «Экономика здравоохранения». В 1994−95 учебном году было введено два новых курса: «Политология» (его подготовил и начал вести заведующий кафедрой доцент В.И. Кравченко) и «Теория и история украинской и мировой культуры», который подготовила старший преподаватель кандидат исторических наук Л.И. Глебова. В следующем учебном году студентам было предложено два элективных курса – «Современная цивилизация и культура» и «Менеджмент и маркетинг в системе здравоохранения». Первый преподавали старший преподаватель Л.И. Глебова и ассистент Н. Н. Мартыненко, второй – доцент Т.М. Каминская. Эти курсы предлагались студентам по выбору, что являлось отображением демократических тенденций в жизни университета. Студенты с интересом посещали занятия элективных дисциплин. Популярностью у старшекурсников пользовался предмет доцента Т.М. Каминской, поскольку его тематика была связана с практикой здравоохранения. 1996−1997 учебный год принес введение в программу «Основ конституционного права Украины» (ассистенты Н.Н. Мартыненко и Д. Ю. Безрученко), а также появление иностранных студентов, у которых преподавание стало осуществляться на английском языке (доценты Т. М. Каминская и И. Ю. Робак, ассистент Н. Н. Мартыненко).

Эти нововведения вызвали необходимость в изменении названия кафедры: 1991−1993 – кафедра экономики и истории; 1993−1995 – кафедра истории Украины, украинской культуры и национального возрождения; с 1995 года − кафедра истории Украины, украинской и зарубежной культуры, экономики и политологии.

Принципиально новые по содержанию курсы требовали от преподавателей творческого подхода, альтернативных методик преподавания. Параллельно шел процесс увеличения педагогической нагрузки, изменялась его структура. В этих сложных и противоречивых условиях «выживания» ряд сотрудников кафедры вынуждены были уйти: доценты: Н. Н. Егоров, Л.В. Сало, В. Л. Колотева, В. П. Валентиенко, а также ассистент И. И. Шипилова. Преподаватели А. З. Ломовцев и В. А. Лизогубов были переведены в состав учебно-вспомогательного персонала. Таким образом, количество сотрудников кафедры сократилось вдвое. Тем же, кто остался, крайне необходимым было повышение квалификации. Главной формой совершенствования преподавателей стала стажировка на опорных кафедрах вузов города. В ХГУ им. А.М. Горького прошли стажировку доцент В.И. Кравченко по курсу политологии и доцент И. И. Парфенова по курсу экономической теории; в ХГПУ им. Г.С. Сковороды ассистент Л. И. Глебова по курсу истории Украины. Доцент Т. М. Каминская стажировалась в Санкт-Петербургском университете усовершенствования врачей по курсу «Экономика здравоохранения», а также в летней школе экономики в Польше по курсу «Макроэкономика». Одним из путей повышения квалификации было также обучение в аспирантуре и докторантуре. В 1994 году Л.И. Глебова и Н. Н. Мартыненко закончили аспирантуру. Старший преподаватель Л.И. Глебова защитила в МГУ имени М.В. Ломоносова диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Политическая деятельность кадетов в период эмиграции (20-е гг.)». В 1999 году доцент И. И. Парфенова закончила докторантуру по экономической теории.

Предпринятые коллективом кафедры усилия позволили обеспечить необходимый уровень преподавания новых дисциплин, постепенно создать их методическое обеспечение. Продолжалась кропотливая работа по подготовке и совершенствованию рабочих программ курсов, созданию их методического обеспечения, отбора материала и написания лекций; начался процесс создания новых учебных пособий [30].

Постепенно оживлялась научная работа кафедры. Несмотря на трудности, связанные с выполнением большой учебной нагрузки, доцент Т.М. Каминская начала работу над докторской диссертацией.

В 2002−2009 гг. работу кафедры возглавляла Т.М. Каминская.

Каминская Татьяна Михайловна родилась 15 января 1956 года в городе Харькове. После окончания школы поступила на экономический факультет Харьковского государственного университета имени А.М. Горького на отделение «Политическая экономия». После его успешного окончания в 1978 году три года работала старшим лаборантом кафедры истории КПСС и политической экономии в Харьковском медицинском институте. В 1981 году была избрана ассистентом кафедры по курсу «Политическая экономия». В 1984 году поступила в аспирантуру ХГУ им. А.М. Горького и в 1988 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 1993 году ей было присвоено ученое звание доцента. Ее научный интерес составляла экономические проблемы здравоохранения. Элективный курс Т.М. Каминской «Менеджмент и маркетинг в системе здравоохранения» пользовался среди студентов неизменной популярностью. В 2003 году было опубликовано учебное пособие «Маркетинг в здравоохранении», которое являлось одной из первых публикаций по этой тематике. В 2002 году Т.М. Каминская была избрана на должность заведующего кафедрой истории Украины, украинской и зарубежной культуры, экономики и политологии. В 2006 году Т.М. Каминская защитила докторскую диссертацию, а в 2007 году ей было присвоено звание профессора. Научный багаж Т.М. Каминской составлял более 90 публикаций, из них – 3 – монографии, 7 − учебных пособий (2 – с грифом Министерства образования).

Под руководством Т.М. Каминской осуществлялся сложный процесс перехода преподавания на Болонскую систему. Кафедра обеспечивала четыре нормативных курса: история Украины, культурология, экономическая теория, политология. Учебный план дополнялся элективной дисциплиной «Краеведение». За короткий период сотрудники кафедры создали методическое обеспечение курсов с учетом новых требований. По краеведению было создано первое в истории кафедры учебное пособие в электронном виде (доцент И.Ю. Робак, ассистент А.В. Чернуха). Нормативные дисциплины изучались всеми категориями студентов: отечественными, русскоязычными и англоязычными иностранцами. Характерной особенностью деятельности кафедры в этот период являлось постоянное расширение контингента иностранных студентов с английским языком обучения, что привело к приходу новых сотрудников. В 2000-е гг. на кафедру пришли работать молодые преподаватели: Т. В. Арзуманова (после окончания аспирантуры в ХНУ), А. В. Чернуха, А. В. Троценко, С. С. Гринишена, Я. В. Балабай, А. Л. Демочко, Э.А. Гапонова, В. Г. Ильин.

В 2007 году в связи с изменением учебных планов сократилось количество читаемых дисциплин. Это привело к изменению названия кафедры. Кафедру стали называть кафедрой основ экономической теории и культурологии.

В этом же году кафедра инициировала исследование новой комплексной темы «Исторические, экономические и социокультурные аспекты развития здравоохранения». Предполагалась работа над докторскими и кандидатскими диссертациями, подготовка и публикация статей, тезисов, участие в научных и научно-методических конференциях разного уровня, подготовка студенческих научных работ. В этот период были защищены несколько диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук: Т.В. Арзуманова, Н. Н. Мартыненко, А. Л. Демочко, А. В. Чернуха. В 2006 году впервые в истории кафедры Т. М. Каминская защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему «Рынок медицинских услуг: формирование и закономерности развития». В 2009 году И. Ю. Робак защитил докторскую диссертацию на тему «Исторические условия организации и специфика развития здравоохранения в Харькове (XVIII – начало XX вв.»). Было опубликовано большое количество статей, вышло две коллективные монографии, соавторами которых были преподаватели кафедры: «История города Харькова XX в.» (И.Ю. Робак) и «Харьков многонациональный» (Т.В. Арзуманова).

В 2010 году название кафедры было вновь изменено: кафедра стала называться кафедрой истории и основ экономической теории ( приказ № 280 от 16.07.2010). Заведующим кафедрой был избран профессор доктор исторических наук И.Ю. Робак.

Робак Игорь Юрьевич родился 29 июля 1957 года в городе Харькове. После окончания школы в 1974 году поступил на исторический факультет Харьковского государственного университета имени А.М. Горького. Окончив университет, пришел работать в Харьковский медицинский институт ассистентом. Вскоре он был избран на «освобожденную» должность заместителя секретаря комитета комсомола института. Одновременно продолжал работать по совместительству ассистентом кафедры. В 1983−1985 гг. И.Ю. Робак проходил службу в рядах советской армии. В 1985 году был зачислен в очную целевую аспирантуру кафедры истории КПСС естественных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова, которую закончил досрочно, защитив кандидатскую диссертацию. После окончания аспирантуры вернулся в Харьковский медицинский институт, где работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. В 1996 году И.Ю. Робаку было присвоено звание доцента. В 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук, а в 2011 году получил звание профессора. В настоящее время он является автором и соавтором около 100 публикаций, в том числе 4 монографий, 5 учебных пособий (в том числе и с грифом МОЗ Украины). И.Ю. Робак является членом Специализированного Совета по защите диссертаций в НТУ «ХПИ» и входит в состав редакционных коллегий двух специальных изданий из перечня ВАК Украины. В 2013 году И.Ю. Робаку присвоено звание «Почетный краевед Украины».

Заложенные ранее научные и педагогические традиции достойно продолжает сегодняшний коллектив кафедры. В настоящее время на кафедре работают 10 преподавателей: 1 профессор (И. Ю. Робак), 4 доцента (В. И. Кравченко, Л. И. Глебова, А. А. Громов, Н. Н. Мартыненко), 2 старших преподавателя кандидата исторических наук (А. Л. Демочко, А. В. Чернуха), 2 старших преподавателя (А. В. Троценко, Э. А. Гапонова), ассистент В. Г. Ильин. Учебно-методический кабинет имеет в своем составе двух старших лаборантов: А. П. Гольцеву и И. В. Литвиненко. В настоящее время преподаватели кафедры ведут пять нормативных курсов для подготовки специалистов и бакалавров: «Историю Украины», «Историю украинской культуры», «Политологию», «Основы экономической теории» и «Культурологию». Эти дисциплины читаются на украинском, русском и английском языках. Учебный план включает также элективные курсы: «Медицина и художественная культура», «Менеджмент и маркетинг в здравоохранении», и «Менеджмент и лидерство в медсестринстве». Научные интересы кафедры сосредоточены на разработке проблем истории и экономики здравоохранения, медицинского образования. В 2012 году вышла в свет монография И. Ю. Робака и А.Л. Демочко, освещающая историю здравоохранения в первой столице советской Украины [31]. Она продолжила изложение истории харьковского здравоохранения, начатое монографией и докторской диссертацией И.Ю. Робака. В 2012 году преподаватели кафедры опубликовали 12 статей в специализированных изданиях. Для сравнения можно указать, что в годовом отчете кафедры за 2001−2002 учебный год упоминается только 2 статьи подобного рода. Важнейшей задачей научной и воспитательной работы кафедры является формирование навыков научной работы у студенческой молодежи. В течение года студенты привлекаются к выполнению исследовательской работы по всем нормативным курсам кафедры. Преподаватели кафедры стимулируют интерес к изучаемым предметам. Студенты активно участвуют в научных конференциях разного уровня. Так в межвузовской студенческой научной конференции «Медицина III тысячелетия» (январь 2013) от кафедры приняли участие 18 студентов.

Большое внимание уделяется разработке форм и методов активизации учебного процесса, использованию информационных технологий в изучении гуманитарных дисциплин. Последние два года в истории кафедры стали переломными с точки зрения применения мультимедийных технологий в учебном процессе: чтение лекций нормативных курсов осуществляется в режиме презентаций, кафедральные аудитории для проведения семинарских занятий оснащены мониторами, что дает студентам возможность осваивать подготовку рефератов в форме презентаций. На кафедре создается фонд студенческих рефератов-презентаций. Прекрасное владение мультимедийными средствами информации преподаватели и студенты продемонстрировали в ходе проведения студенческой научной конференции, посвященной 70-летию освобождения Харькова от немецких оккупантов (апрель 2013 г.) [32].

Много усилий коллектив кафедры под руководством профессора И.Ю. Робака прилагает для совершенствования учебно-методической работы. Были разработаны и изданы курсы лекций по истории Украины, истории украинской культуры и политологии [33]. На должном уровне находится и методическое обеспечение семинарских занятий: были разработаны (часть из них уже издана) методические указания для отечественных студентов по курсу истории украинской культуры, политологии, истории Украины [34]. Свой комплект методических рекомендаций получили русскоязычные иностранные студенты [35] и иностранные студенты, обучающиеся на английском языке [36].

Огромное внимание кафедра общественных наук традиционно уделяет воспитательному процессу студенческой молодежи. Преподаватели наполняют содержание лекций воспитательным эффектом, проводят тематические беседы, экскурсии, способствующие расширению кругозора будущих медиков. 1 сентября 2011 года заведующий кафедрой профессор И.Ю. Робак провел с отечественными первокурсниками всех факультетов «Урок государственности», посвященный 20-летней годовщине независимости Украины. Эти мероприятия позволяют осуществлять патриотическое и нравственное воспитание студентов.

По инициативе заведующего кафедрой професора доктора исторических наук И.Ю. Робака название кафедры было заменено на кафедру общественных наук (приказ № 393 от 24.10. 2011 г.)

Таким образом, в настоящее время кафедра общественных наук – это высокопрофессиональный и стабильный колектив, который ведет интенсивную научно-исследовательскую, учебно-методическую и воспитательную работу.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

 1. Кафедра марксизма-ленинизма / Очерки истории Харьковского медицинского института. − Харьков : ХМИ, 1969. − С. 71−74.
 2. Камінська, Т. М. Кафедра історії України, української та зарубіжної культури, політології та економіки / Т. М. Камінська, Л. І. Глєбова // Історія Харківського державного медичного університету. 200 років. − Харків : ВПЦ «Контраст», 2005. − С. 187−191.
 3. Кравченко, В. І. Попов Иван Денисович (1906−1968) / В. І. Кравченко // Вчені Харківського державного медичного університету / за ред. академіка А. Я. Циганенка. − Х. : ВАТ «Видавництво «Харків», 2002. − С. 206−207;
 4. Кравченко, В. І. Фомичева Маргарита Петрівна / В. І. Кравченко // Вчені Харківського державного медичного університету / За ред. академіка А. Я. Циганенка. − Х. : ВАТ «Видавництво «Харків», 2002. − С. 254−255;
 5. Кравченко Валерій Іванович // Вчені Харківського державного медичного університету / За ред. академіка А.Я. Циганенка. − Х. : ВАТ «Видавництво «Харків», 2002. − С. 349−350.
 6. Державний архів Харківської області ( далі − ДАХО). − Ф. Р-1584. − Оп. 21. − Спр. 2.
 7. Постановление ЦК − 1938 [Электронный ресурс] // История России. 1917−1940. Хрестоматия / Сост. В. А. Мазур и др.; под редакцией М. Е. Главацкого. − Екатеринбург, 1993. − Режим доступа − http : // his95.narod.ru / doc22/37. htm.
 8. Архів Харківського національного медичного університету. «1-й Харьковский Медицинский Институт Министерства Здравоохранения УССР (1-й ХМИ). Г. Харьков. Отдел кадров. Дело № 23. Попов Иван Денисович. Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма. Начато 1938 г. Окончено 18 декабря 1967 г. На 89 листах.».
 9. Архів Харківського національного медичного університету. «1-й Харьковский Медицинский Институт Министерства Здравоохранения УССР (1-й ХМИ). Г. Харьков. Отдел кадров. Дело № 45. Бублий Мария Захаровна. Преподаватель кафедри марксизма-ленинизма. Начато 25 марта 1938 г. Окончено 1 сентября 1944. На 26 листах.».
 10. ДАХО. − Ф. Р-1584. − Оп. 21.− Спр. 3.
 11. ДАХО.− Ф. Р-1584.− Оп. 21.− Спр. 4.
 12. ДАХО.− Ф. Р-1584.− Оп. 21.− Спр. 20.
 13. ДАХО.− Ф. Р-1584.− Оп. 21.− Спр. 35.
 14. ДАХО.− Ф. Р-1584.− Оп. 21.− Спр. 11.
 15. Архів Харківського національного медичного університету. «1-й Харьковский Медицинский Институт Министерства Здравоохранения УССР (1-й ХМИ). Г. Харьков. Отдел кадров. Острянин Даниил Фомич. Преподаватель кафедри марксизма-ленинизма. Начато 7 апреля 1944 г. Окончено 27 сентября 1944 г. На 21 листе.».
 16. Архів Харківського національного медичного університету. «1-й Харьковский Медицинский Институт Министерства Здравоохранения УССР (1-й ХМИ). Г. Харьков. Отдел кадров. Дело № 7. Босый Степан Владимирович. Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма. Начато 25 февраля 1952 г. Окончено 27 августа 1956 г. На 25 листах.».
 17. ДАХО.− Ф. Р-1584.− Оп. 22.− Спр. 180.
 18. ДАХО.− Ф. Р-1584.− Оп. 22.− Спр. 233.
 19. Фомічева, М. П. Сахновщина / М. П. Фомічева, В. Ф. Свідченко // Історія міст і сіл Української РСР в двадцяти шести томах. Харківська область. − К. : Головна редакція радянської енциклопедії АН УРСР. − С. 807−818.
 20. Луценко, М. І. Багата Чернещина / М. І. Луценко, В. С. Сидоренко // Історія міст і сіл Української РСР в двадцяти шести томах. Харківська область. − К. : Головна редакція радянської енциклопедії АН УРСР. − С. 820−828.
 21. Паламарчук, М. Г. Огіївка / М. Г. Паламарчук, В. Д. Жовтий.− Історія міст і сіл Української РСР в двадцяти шести томах. Харківська область. − К. : Головна редакція радянської енциклопедії АН УРСР. − С. 829−837.
 22. Власов, О. П. Кегичівка / О. П. Власов, П. Т. Омельченко // Історія міст і сіл Української РСР в двадцяти шести томах. Харківська область. − К. : Головна редакція радянської енциклопедії АН УРСР. − С. 577−586.
 23. Архів Харківського національного медичного університету. «Харьковский Медицинский Институт Министерства Здравоохранения УССР (ХМИ). Г. Харьков. Отдел кадров. Дело № 7. Власов Алексей Павлович. Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма. Начато 5 октября 1961 г. Окончено 20 сентября 1968 г. На 33 листах.».
 24. Архів Харківського національного медичного університету. «Харьковский Медицинский Институт Министерства Здравоохранения УССР (ХМИ). Г. Харьков. Отдел кадров. Дело № 38. Цариценко Александр Cамойлович. Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма. Начато 28 августа 1964 г. Окончено 30 августа 1971 г. На 50 листах.».
 25. ДАХО.− Ф. Р-1584.− Оп. 22.− Спр. 410.
 26. Архів Харківського національного медичного університету. «Харьковский Медицинский Институт Министерства Здравоохранения СССР (ХМИ). Г. Харьков. Отдел кадров. Приказы по отделу кадров ХМИ за 1974 г.1 / к − 120 / к. На 421 листе.».
 27. Архів Харківського національного медичного університету. «Харьковский Медицинский Институт Министерства Здравоохранения УССР (ХМИ). Г. Харьков. Отдел кадров. Личное дело. Фомичева Маргарита Петровна. Начато 20 августа 1956 г. Окончено 30 июня 1989 г. На 94 листах.».
 28. Архів Харківського національного медичного університету. «Харьковский Медицинский Институт Министерства Здравоохранения УССР (ХМИ). Г. Харьков. Отдел кадров. Личное дело. Руденко Ростислав Гаврилович. Заведующий кафедрой истории КПСС и политэкономии. Начато 1981 г. Окончено 27 августа 1984 г. На 28 листах.».
 29. Архів Харківського національного медичного університету «Харьковский Медицинский Институт Министерства Здравоохранения УССР (ХМИ). Г. Харьков. Отдел кадров. Приказы по институту № 1 − № 100. Начато 2 января 1991 г. Окончено 22 февраля 1991 г. На 232 листах.».
 30. Кравченко, В. И. Политология для иностранных студентов / В. И. Кравченко, − Х. : ХДМУ, 2003; Камінська, Т. М. Робоча програма з курсу «Основи економічної теорії» / Т. М. Камінська. – Х. : ХДМУ, 2000; Глєбова, Л. І. Робоча програма з курсу «Українська та зарубежна культура». – Х. : ХДМУ, 2000; Каминская, Т. М. Маркетинг в здравоохранении / Т. М. Каминская. – Х. : Издательство «Крок», 2000. – 180 с.; История Украины. Методические указания для иностранных студентов по подготовке к семинарским занятиям / Сост. Робак И. Ю. – Харьков: ХГМУ, 2003. – 56 с.; Глебова, Л. И. Курс лекций по дисциплине : «Украинская и зарубежная культура» / Л. И. Глебова. – Харьков. : ХИ МАУП, 2002. – 64 с.; История Украины : Учеб.-метод. пособие для иностранных студентов подгот. фак-та / Глебова Л. И. и др. – Харьков : ХГМУ, 1998. – 56 с.].
 31. Робак, І. Ю. Охорона здоров’я в першій столиці радянської України (1919−1934 рр.) / І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко. – Х. : Колегіум, 2012. – 260 с. (іл. 14 с.) .
 32. Медичний університет. − 2013. − № 9−10 (2863−2864).
 33. Робак, И. Ю. История Украины. Учебное пособие для иностранных студентов / И. Ю. Робак. – Х. : ХНМУ, 2011. – 124 с.; Кравченко, В. І. Політологія : конспект лекцій для студентів. Навчальній посібник. / В. И. Кравченко, И. Ю. Робак, А. А. Громов. – Х. : ХНМУ, 2012. – 148 с.; Глебова, Л. И. История украинской культуры. Конспект лекций для иностранных студентов / Л. И. Глебова. – Х. : ХНМУ, 2012. – 90 с.; Кравченко, В. И. Политология : Учеб. пособие для иностранных студентов / В. И. Кравченко, И. Ю. Робак, А. А. Громов. – Х. : ХНМУ, 2012. – 136 с.; Robak, I. Yu. History of Ukraine : series of lectures / I. Yu. Robak, T. V. Arzumanova, O. V. Semenenko. − Kharkiv : KhNMU, 2012. – 140 p.
 34. Історія української культури : метод. вказівки до практичних занять для студентів усіх факультетів / Л. І. Глєбова. – Харків : ХНМУ, 2012. − 36 с.
 35. Глебова, Л. И. История Украины. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы иностранных студентов / Л. И. Глебова, И. Ю. Робак. – Х. : ХНМУ, 2012.− 44 с.; Глебова, Л. И. История украинской культуры. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы иностранных студентов / Л. И. Глебова, А. В. Чернуха. − Х. : ХНМУ, 2012. – 40 с.
 36. Робак, И. Ю. Методические рекомендации для семинарских занятий по истории Украины для англоговорящих студентов на англ. языке / И. Ю. Робак, Е. А. Шаповалова, Е. В. Семененко. – Х. : ХНМУ, 2012. – 36 с.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   16
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий