«гострі кишкові інфекції у дітей»

Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання
«гострі кишкові інфекції у дітей»

Скачати 96.46 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 96.46 Kb. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

Затверджено

на методичній нараді кафедри

Протокол № 1

«31» серпня 2015 р.

Зав. кафедрою, проф.

С.О.Крамарьов

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів 5 курсу

Тема: «ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ»
Навчальної дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби» модуль 2

Напряму «Медицина»

Спеціальності «Лікувальна справа»

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Автор: О.Р.Буц

Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією

з педіатричних дисциплін від 7 вересня 2015 р., протокол №1

ВСТУП

Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом. Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.

Ознайомившись з теорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв’язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.

Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач представляє робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в поза аудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.

Критерії оцінки завдань робочого зошита

Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. І тим не менш, при 5-бальній оцінці кожного виду завдань слід дотримуватися загально дидактичних критеріїв, а саме:

Оцінка «5» ставиться, якщо студент:

1. Виконав роботу без помилок і недоліків.

2. Допустив не більше одного недоліку.

Оцінка «4» ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:

1. Не більше однієї негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох недоліків.

Оцінка «3» ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:

1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї негрубої помилки і одного недоліку;

2. Не більше двох-трьох негрубих помилок або однієї негрубої помилки і трьох недоліків;

3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п’яти недоліків.

Оцінка «2» ставиться, якщо студент:

1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій може бути виставлена оцінка «3».

2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .

3. Не приступив до виконання роботи.

4. Правильно виконав не більше 10% всіх завдань.
Змістовий модуль 1: «Гострі кишкові інфекції»

Тема 1. «Гострі кишкові інфекції»

Мета (навчальні цілі): навчити студентів визначати місце гострих кишкових інфекцій в структурі інфекційної захворюваності у дітей, особливості епідеміології, патогенезу гострих кишкових інфекцій в залежності від збудника, складати план протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції, проводити клінічне обстеження хворої дитини, виявляти симптоми та синдроми, характерні для гострих кишкових інфекцій, встановлювати діагноз, оцінювати тяжкість хвороби, визначати наявність невідкладних станів, показання до госпіталізації, складати план обстеження, лікування та профілактики на основі даних доказової медицини.

Студент повинен знати:

 1. Джерело інфекції, механізм її передачі.
 2. Класифікацію гострих кишкових інфекцій.
 3. Клінічні симптоми захворювання в залежності від групи збудника і віку хворого.
 4. Лабораторні методи діагностики.
 5. Питання диференціальної діагностики гострих кишкових інфекцій.
 6. Основні принципи терапії хворих на гострі кишкові інфекції.
 7. Критерії виписки реконвалесцентів із стаціонару.
 8. Заходи профілактики гострих кишкових інфекцій.

Студент повинен вміти:

 1. Зібрати анамнез хвороби і з’ясувати епіданамнез.
 2. Обстежити хворого і виявити у нього симптоми, характерні для гострих кишкових інфекцій.
 3. Скласти план лабораторних досліджень для підтвердження діагнозу.
 4. Оцінити результати аналізів, обґрунтувати діагноз з урахуванням клінічних і лабораторних даних, оцінити тяжкість процесу.
 5. Провести диференціальний діагноз з гострими кишковими інфекціями іншої етіології.
 6. Призначити хворому лікування, враховуючи його вік і тяжкість процесу.
 7. Скласти план профілактичних заходів у вогнищі інфекції.
 8. Оформити лист курації.
 9. Виписати рецепти на основні препарати.

Рекомендована література:

 1. Інфекційні хвороби в дітей: підручник / С.О.Крамарьова, О.Б.Надрага, Л.В.Пипа та ін.; за ред. проф. С.О.Крамарьова, О.Б.Надраги.- К.: ВСВ «Медицина», 2010.- 392 с. +14 кольор.вкл.
 2. Инфекционные болезни у детей: учебник / С.А.Крамарев, А.Б.Надрага, Л.В.Пипа и др.; под ред. проф. С.А.Крамарева, А.Б.Надраги.- К.: ВСИ «Медицина», 2013.-432 с.+ 14 с. цв. вкл.
 3. Pediatric infectious diseases / Kranarev S.O., Nadraga O.B., Pipa L.V.and other; Edited by prof. S.O. Kramarev and prof. O.B. Nadraga. — К.: ВСВ «Медицина», 2014.-240 с.

Допоміжна:

 1. Дитячі інфекційні хвороби (Клінічні лекції). Підручник за ред. С.О.Крамарьова. — Київ, «Моріон». – 2003.-480с.
 2. Інфекційні захворювання у дітей. А.М.Михайлова, С.О.Крамарєв, Л.О.Трішкова. – Київ, «Здоров’я». – 1998.-418с.

 1. Педіатрія. Підручник. О.В.Тяжка, С.О.Крамарєв, В.І.Петренко. – «Нова книга». – 2006.-1096с
 2. Волосовець О.П., Крамарьов С.О., Бинда Т.П. та ін. Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб: навчально-методичний посібник.- Суми: Сумський державний університет, 2011.-117 с.
 3. Методичні рекомендації.- Тактика дій лікаря загальної практики – сімейної медицини у терапії найбільш поширених захворювань у дітей .-К., 2014., -228 с.
 4. Бережний В.В., Крамарьов C.О. та співав. Педіатрія: національний підручник: у 2 томах. Том 2 /За ред.. професора В.В. Бережного.-К., 2013.-1024 с.
 5. Крамарев С.А. Инфекционные болезни у детей в амбулаторной практике врача: справочник врача / Крамарев С.А.; под. ред.. Крамарева С.А.-2-е изд.,дополн.-К.:ООО «Доктор-Медиа», 2012.-278 с.- (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»)
 6. Андрейчин М.А., Копча В.С., Крамарєв С.О. та співавтори Учбовий посібник для студентів.- Атлас інфекційних хвороб; за ред.. М.а. Андрейчина.- Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига.-2010.- 248 с.
 7. Krugman’s infections diseases of children 11th edition. – 2003.-820p.
 8. Nelson textbook 18th Edition by Robert M. Kliegman, MD, Richard E., Berhman, Hal B. Jenson, MD and Bonita F. Stanton, MD. Видавництво: SAUNDERS. 2007.- 3200 p.
 9. Fisher, Randall G.; Boyce, Thomas G. Moffet’s Pediatric Infections Diseases: A Problem – Oriented Approach, 4th Edition. – 20

Завдання 1. Заповніть таблицю класифікації клінічних форм ешерихіозів в залежності від типу збудника.

Тип ешерихій Характер випорожнень Ентеропатогенні Водянисті, яскраво-жовтого кольору, з незначними домішками прозорого, склоподібного слизу

Завдання 2. Заповніть таблицю варіантів шлунково-кишкової (гастроінтестинальної) форми сальмонельозу у дітей:

Клінічна форма сальмонельозу Основні клінічні симптоми Гастритична Гострий початок, загальна слабкість, головний біль, багаторазове блювання, гіпертермія, зниження апетиту, метеоризм, болючість у надчеревній ділянці.

Завдання 3. Заповніть таблицю атипових форм шигельозу:

Система/орган Ознаки ураження органів/систем Диспептична Порушення апетиту, зригування, зміна частоти випорожнень, кал кашкоподібний, рідкий, з домішками неперетравленої їжі.

Завдання 4. Заповніть таблицю механізмів розвитку

діарейного синдрому при ГКІ:

Механізм розвитку Патогенез Осмотичний Зменшення синтезу дисахаридаз, накопичення дисахаридів у порожнині кишки, зниження активності K+/Na+-АТФази, зменшення транспорту натрію і глюкози в середину епітеліоцитів Секреторний Ексудативний або запальний

Завдання 5. Заповніть таблицю обов’язкових

лабораторних обстежень хворого на ГКІ:

Метод обстеження Мета обстеження Бактеріологічний Виділення збудника

Перерахуйте основні напрямки лікування ГКІ:

 1. Дієтотерапія________________________________________
 2. ___________________________________________________
 3. ___________________________________________________
 4. ___________________________________________________
 5. ___________________________________________________

Тестові запитання.
Виберіть одну правильну відповідь:

1. Яка група ешерихій викликає захворювання переважно у дітей

першого року життя з розвитком токсико-ексикозу, нейротоксикозу?

А. ЕІЕ D. ЕТЕ

В. ЕПЕ Е. ЕАЕ

С. ЕГЕ
2. Для якої форми шигельозу характерні наступні симптоми: гіпертермія 39-

400С, багаторазове блювання, судоми, втрата свідомості, поліорганна

недостатність:

А. Легка D. Диспептична

В. Середньотяжка Е. Субклінічна

С. Тяжка
3. Для якого ексикозу характерні наступні клінічні симптоми:

різка в’ялість, порушення свідомості, тахікардія, значно знижений тургор тканин, олігурія або анурія?

А. Ізотонічний D. 2 ступеня

В. Гіпертонічний Е. 3 ступеня

С. Гіпотонічний
4. Яка клінічна форма кишкового ієрсиніозу є найбільш поширеною?

А. Абдомінальна D. Панкреатит

В. Скарлатиноподібна Е. Артралгічна

С. Гепатитна

5. Який основний механізм виникнення діареї при ротавірусній інфекції?

A. Осмотичний D. Осмотичний+ексудативний

В. Секреторний Е.Секреторний+ексудативний.

С. Ексудативний

6. Для підтвердження діагнозу ротавірусної інфекціївикористовують наступні

методи:

А. Бактеріологічний D. ІФА

В. Копроцитологічний Е. Електронна мікроскопія

С. РНГА
7.Яка клінічна форма сальмонельозу спостерігається переважно у дітей 1-го

року життя?

А. Гастроінтестінальна D. Грипоподібна

B. Бактеріоносійство E. Септична

C. Стерта
8. Які показання для призначення антибіотиків приГКІ?

А. Діти до 3 років D. Багаторазове блювання

B.Тривале бактеріоносійство E. Гіпертермія 39-400С

C. Імунодефіцитні стани

9. Який препарат слід ввести при судомах на тлі нейротоксикозу?

А. Діазепам D. Цефтріаксон

B.Фуросемід E. Дексаметазон

C. Метамізол

10. Які умови виписки хворого на ротавірусний гастроентерит із стаціонару?

А.Негативний результат вірусологічного обстеження

В. Нормалізація показників загального аналізу крові

С. Клінічне одужання

Д. Зниження рівня специфічних антитіл

Е. Нормалізація копроцитограми

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий