Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція

Тема:«Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція» «The Endocrine system. The endocrine and the exocrine glands. Secretion»
Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція

Скачати 283.91 Kb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 283.91 Kb.

  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НОВГОРОД — СІВЕРСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

Методична розробка практичного заняття

з англійської мови за професійним спрямуванням

Тема:« Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція»

«The Endocrine system. The endocrine and the exocrine glands. Secretion»

2014

Автор: викладач іноземних мов, спеціаліст другої категорії Новгород – Сіверського медичного училища Довгорук Лариса Петрівна

Рецензент: голова циклової комісії гуманітарних та соціально – економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист Новгород – Сіверського медичного училища Олійник В.Г.

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Протокол № 5 від 15.01.2014р. Голова ЦК _________ Олійник В.Г.

ЗМІСТ
1. Рецензія…………………………………………………………….………………………4-7

2. Анотація………………………………………………………………………………… 8-9

3. План заняття……………………………………………………………………….. ..…10-11

3. Методична розробка практичного заняття з англійської мови за

професійним спрямуванням на тему: « Ендокринна система.

Ендокринні та екзокринні залози. Секреція.

Комплекси з герундієм»…………………………………………………………… …12-31

4. Список використаної літератури………………………………………………………32

5. Додатки………………………………………………………………………….. ……33-36

Р Е Ц Е Н З І Я

на методичну розробку практичного заняття з англійської мови за професійним спрямуванням на тему:« Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція. Комплекси з герундієм»

Методична розробка складена викладачем другої категорії Новгород – Сіверського медичного училища Довгорук Ларисою Петрівною на основі навчальної програми з «Англійської мови за професійним спрямуванням» для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I – III рівнів акредитації, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України в 2011 році.

Тема розробки є актуальною, тому що ендокринна система є однією з найважливіших систем нашого організму, бо вона регулює чисельні та різноманітні функції організму за допомогою специфічних речовин, гормонів, які надходять в кров’яне русло.

Регуляція життєдіяльності організму людини здійснюєть­ся нервово-гуморальним шляхом. Гуморальна регуляція є більш давньою, ніж нервова. Проте в процесі еволюції вона не тільки не втратила свого значен­ня, але й розвивалась і вдосконалювалась.

До складу ендокринної системи входять спеціалізовані ендо­кринні залози, а також поодинокі ендокринні клітини, розсія­ні по різних органах і тканинах організму. Вони виробляють й інкретують високоактивні регуляторні чинники — гормо­ни, які мають стимулювальний і гальмівний вплив переважно на основні функції організму: обмін речовин, соматичний ріст, репродуктивні функції тощо.

Звернення до даної теми має і практичне значення, адже знання топографії, будови, функції залоз внутрішньої сек­реції необхідні студентам для вивчення механізмів розвитку більшості патологічних станів організму, запобігання їхньо­му виникненню.

Граматичний матеріал, комплекси з герундієм, дають можливість студентам наблизитися до практичного повсякденного мовлення англійців, де вони є широковживані.

Метою розробки є поглибити знання студентів з анатомії та фізіології залоз внутрішньої секреції, розкрити значення гормонів як біологічно – активних речовин для організму; засвоїти застосування комплексів з герундієм; викликати в студентів зацікавленість до вивчення запропонованої теми. Вивчення даної теми доповнює і систематизує знання студентів з теми « Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція. Комплекси з герундієм», розширює світогляд студентів.

За структурою методична розробка складена відповідно до методичних рекомендацій проведення відкритих занять Новгород-Сіверського медичного училища, передбачає усі його етапи: підготовчий, основний, заключний. Позитивним у даній методичній розробці є творчий підхід до підготовки матеріалу заняття, використання різноманітних джерел інформації, застосування інтерактивних методів проведення заняття, технічних засобів навчання, залучення студентів до самостійної роботи; поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему.

Виявленню творчого потенціалу студентів сприяли вдало застосовані методи і форми роботи: робота в парах та малих групах, бесіда, ділова гра, робота з підручником та медичним словником.

Матеріал методичної розробки практичного заняття з англійської мови за професійним спрямуванням заслуговує на поширення та використання викладачами вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації під час підготовки і проведення занять з даної теми.

Рецензент: голова циклової комісії гуманітарних

та соціально – економічних дисциплін _____________ Олійник В.Г.

THE R E V I E W

of the methodical work of the practical double period in the English language for

health professionals on the theme « The Endocrine system. The endocrine and

the exocrine glands. Secretion. Complexes with Gerund»

The methodical work is created by Dovhoruk Larysa Petrivna, a teacher of the second category of Novgorod – Siverskyy medical school according to the basis of the academic programme «The English language for the health professionals » for the higher establishments of the I-III levels of accreditation. This programme was confirmed by the Ministry of the Health Protection of Ukraine in 2011.

The theme of the work is actual because the endocrine system is one of the most important systems of our organism. It regulates many and varied functions of an organism by means of specific chemical substances, hormones, released from glands into the bloodstream.

The nervous – humoral regulation controls the vitality of a person’s organism. The humoral regulation is considered to be older that the nervous one. It should be indicated that it has passed through the process of the evolution and hasn’t lost its value. It has been still developing and perfecting.

The endocrine system consists of some specific endocrine and the exocrine glands which are located in different regions of tissues and organs of the body. They produce and create highly active and regulatory substances, hormones, which stimulate and brake almost all important functions of an organism. They regulate metabolism, somatic growth and reproductive functions.

The theme « The Endocrine system. The endocrine and the exocrine glands. Secretion. Complexes with Gerund » is of great practical importance . The knowledge of the topography, structure, functions of the internal and external secretion is necessary for the students while learning the mechanism of the development and prevention of pathological states of an organism.

The grammar material, the complexes with the Gerund, gives an opportunity to the students to achieve practical everyday speaking where they are widely used.

The aim of the work is to deepen, to complement and systematize the knowledge of the students in Anatomy and Physiology of the endocrine and the exocrine glands, to reveal the significance of hormones as highly active chemical substances for the human body; to learn the complexes with Gerund; to evoke the interest in the students concerning the learning of this theme and to widen students’ world outlook.

The structure of the methodical work has been formed according to the methodical recommendations of the carrying out the open classes in Novgorod – Siverskyy medical school. It consists of the preparatory, main and final stages.

The methodical work also includes the creative approach to the preparation of the material, using of the different sources of information, interactive methods and technical means of conducting of the double period, the independent work of the students; combination of the elements of education and upbringing for creating the whole system.

Different kinds of methods and forms of the work (work in pairs and in small groups, conversation, work with the textbook and the medical dictionary, work with the dialogue) have helped reveal the creative potentiality of the students.

The material of the methodical work of the practical double period in the English language for the health professionals is recommended for the teachers of the higher medical establishments of the I-III levels of accreditation for their practical activity.

The reviewer: the head of the cyclic commission of the

humanistic and socially – economic sciences______________Oliinyk V.H.

А Н О Т А Ц І Я

на методичну розробку практичного заняття з англійської мови за професійним спрямуванням на тему:

« Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція. Комплекси з герундієм»

Матеріал методичної розробки відображає зміст відкритого практичного заняття з англійської мови за професійним спрямуванням. Методична розробка складена викладачем другої категорії Новгород – Сіверського медичного училища Довгорук Ларисою Петрівною на основі навчальної програми з « Англійської мови за професійним спрямуванням» для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I – III рівнів акредитації, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України в 2011 році.

Тема розробки є актуальною, тому що ендокринна система є однією з найважливіших систем нашого організму, бо вона регулює чисельні та різноманітні функції організму за допомогою специфічних речовин, гормонів, які надходять в кров’яне русло. Гормони підтримують ріст, розвиток та життєві функції тканин та органів; контролюють обмін речовин і енергії в клітинах людини.

Граматичний матеріал, комплекси з герундієм, дають можливість студентам наблизитися до практичного повсякденного мовлення англійців, де вони є широковживані. Тому тема « Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція. Комплекси з герундієм» є важливою, бо виховує у студентів почуття відповідальності за своє здоров’я та здоров’я пацієнтів, повагу та любов до обраної спеціальності; формує такі риси характеру, як доброзичливість, гуманізм, толерантність, працьовитість та самостійність.

В методичній розробці дана загальна характеристика теми, розкрита мета її вивчення, описано послідовність та порядок проведення.

Методична розробка рекомендована для використання в практичній діяльності для викладачів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації.

THE A N N O T A T I O N

of the methodical work of the practical double period in the English language for

health professionals on the theme « The Endocrine system. The endocrine and

the exocrine glands. Secretion. Complexes with Gerund»

The material of the methodical work reflects the contest of the practical double period of the English language for the health professionals. The methodical work is created by Dovhoruk Larysa Petrivna, a teacher of the second category of Novgorod – Siverskyy medical school according to the basis of the academic programme «The English language for the health professionals » for the higher establishments of the I-III levels of accreditation. This programme was confirmed by the Ministry of the health protection of Ukraine in 2011.

The theme of the work is actual because the endocrine system is one of the most important systems of our organism. It regulates many and varied functions of an organism by means of specific chemical substances, hormones, released from glands into the bloodstream. Hormones maintain the growth, development and vital functions of tissues and organs of an organism. They also control metabolism within the cells of the body.

The grammar material, the complexes with the Gerund, gives an opportunity to the students to achieve practical everyday speaking where they are widely used. The theme «The Endocrine system. The endocrine and the exocrine glands. Secretion. Complexes with Gerund» is important because it brings up in the students the sense of responsibility for the health and the health of patients, respect and love to the chosen speciality; forms such traits of character as humanism, tolerance, industriousness, independence and being kind – hearted.

The methodical work has a general characteristic of the theme and its aim; it also reflects the order and sequence of the practical realization.

The methodical work is recommended for the teachers of the higher medical establishments of the I-III levels of accreditation for their practical activity.

Планування роботи на занятті

«Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція. Комплекси г герундієм.»

Етап заняття Зміст заняття Підготовчий етап:

1. Організація навчання.

2.Мотивація навчальної

діяльності.

3. Оголошення теми та

мети заняття.

4. Фонетично –

мовленнєва розминка

5. Актуалізація опорних

знань.

Бесіда викладача з черговим студентом; заповнення журналу.
Розповідь викладача.

Розповідь викладача.

Бесіда викладача з групою; виконання фонетичної вправи; демонстрація вправи на екрані.

Фронтальне опитування студентів. Основний етап. Вивчення та опрацювання нового лексичного та граматичного матеріалу:

  1. Сприйняття нового тематичного матеріалу.

  1. Вивчення нового лексичного матеріалу.

  1. Опрацювання нового лексичного матеріалу.

4. Робота з

відеороликом:

– pre – video activity

  • watching of the video

– post – video activity

5. Робота з текстом:
– pre –reading activity

– reading and comprehension of the text

post –reading activity

6. Ділова гра «Подорож по

країні знань з Фізіології

ендокринної системи»

7. Вивчення нового

граматичного матеріалу.

8. Опрацювання граматичного матеріалу.
9. Узагальнення та систематизація знань.

Аудіювання тексту на випереджальне сприйняття нової тематичної теми.

Демонстрація презентації підготовленої викладачем.
Виконання лексичної вправи за підручником.
Відповіді студентів на подані запитання: що таке ендокринна система? Які її особливості?
Перегляд відеоролику «Ендокринна система»

Робота в малих групах. Підготовка повідомлень про характерні риси ендокринної системи, внутрішню та зовнішню секрецію.

Пояснення студентами виділених виразів в тексті.

Читання та розуміння тексту

« Ендокринна система та її Фізіологія»
Робота з поданими виразами на підтвердження або заперечення ситуацій за допомогою мультимедійної системи.
Презентація діалогу, підготовленого викладачем. Підготовка діалогів за поданим зразком.

Пояснення викладача за допомогою мультимедійної системи.

Виконання тренувальних вправ використовуючи мультимедійний проектор.
Виконання вправ на розуміння і засвоєння вивченого лексичного та граматичного матеріалу.

Заключний етап.

1. Підбиття підсумків

заняття. Рефлексія

діяльності.

Виставлення

оцінок.
2. Домашнє завдання.

3. Прощання.

Рефлексія діяльності на занятті (співставлення завдань заняття із власною діяльністю на занятті) у формі бесіди.

Вивчити лексичний та граматичний матеріал; підготувати переказ тексту «Ендокринна система та її Фізіологія»; скласти 10 речень на використання комплексів з герундієм.

ТЕМА: Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція. Комплекси з герундієм. (The Endocrine system. The endocrine and the exocrine glands. Secretion. Complexes with the Gerund)

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: вивчення даної теми дозволить студентам визначити роль ендокринної системи в організмі людини та її основні функції; поглибити знання студентів з анатомії та фізіології залоз внутрішньої та зовнішньої секреції; визначити їх особливості та значення для організму людини; розкрити важливість гормонів як біологічно-активних речовин; готувати повідомлення про роботу ендокринної системи з використанням нової медичної термінології; підтримувати бесіду по запропонованій темі; вміти використовувати комплекси з герундієм.

МЕТА:

Навчальна:

Оволодіти тематичною лексикою заняття; формувати навички монологічного та діалогічного мовлення студентів на рівні мікровисловлювання; практикувати студентів здійснювати ознайомче читання тексту та визначати найважливішу інформацію; вдосконалювати навички аудіювання та вміння щодо роботи з медичним текстом; уміти відповідати на запитання щодо змісту тексту; тренувати студентів підтверджувати або заперечувати свою відповідь за допомогою певних виразів; практикувати студентів у вживанні комплексів з герундієм.

Розвиваюча:

Розвивати мовленнєві здібності студентів (фонетичний та інтонаційний слух, логічне викладання думок); навички самостійної роботи студентів з додатковою літературою (медичними словниками); розвивати психологічні якості та творчі здібності студентів; формувати лінгвістичне та медичне мислення студентів як майбутніх фахівців; розвивати готовність студентів до участі в англомовному спілкуванні та до подальшої самоосвіти в галузі володіння англійською мовою.

Виховна:

формувати в студентів почуття відповідальності за своє здоров’я; виховувати в студентів дбайливе ставлення до своїх пацієнтів; виховувати повагу та любов до обраної спеціальності; формувати позитивне ставлення до англійської мови, культури народу, який розмовляє цією мовою; розуміти важливість оволодіння англійською мовою і потребою користуватися нею у професійній діяльності; виховувати такі риси характеру, як доброзичливість, толерантність, гуманізм, активність,самостійність та працьовитість.

ОСНАЩЕННЯ:

Види оснащення Найменування Кількість 1

Засоби унаочнення:

роздатковий матеріал

1) Картки із завданням на відповідність; 14 2) інструкції з текстом « Ендокринна система та її Фізіологія» 14 3) інструктивні картки на рефлексію 14 2 Засоби навчання 1) Методична розробка практичного заняття з англійської мови за професійним спрямуванням «Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція. Комплекси з герундієм» 14 2) Янков А.В. Англійська мова для студентів – медиків: Анатомічна, клінічна і фармацевтична термінологія: Підручник. — К.: Вища шк.,1998.- 175с.- Англ.,укр. 14 3) Г.В. Верба, Л.П. Верба, «Довідник з граматики англійської мови»: Довідн. вид. – 4-те вид. – К.: Освіта, 1995. – 320с. 14 4) Новий англо – український медичний словник: Близько 75000 термінів/ За ред. Ривкіна В.Л., Бенюмовича М.С.; Відп.ред. Л.І.Шевченко, В.І.Шматко – К.: Арій,2007.- 784с. 14 3 Технічні засоби навчання Мультимедійна система 1 4 Аудіовізуальні засоби Відеоролик « Ендокринна система» 1 4 Засоби самостійного виготовлення Презентації — слайди 46 слайдів

ТИП ЗАНЯТТЯ: практичне заняття з англійської мови за професійним прямуванням.

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ: пояснення нового лексичного та граматичного матеріалу із застосуванням презентації; бесіда; випереджальне завдання; робота з роздатковим матеріалом; ділова гра; робота з підручником та медичним словником; відпрацювання нового лексичного матеріалу із застосуванням відеоролика; робота в парах; робота в малих групах; індивідуальне та фронтальне опитування.

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ:

Дисципліни Тема дисципліни Дисципліни, розділ теми, з якими пов’язано викладання предмета Англійська мова за професійним спрямуванням Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція. Анатомія людини

«Залози внутрішньої секреції»

Фізіологія людини

«Залози внутрішньої секреції. Гормони»

Патморфологія та патфізіологія

«Патологія ендокринної системи»

Медсестринство у внутрішній медицині

«Ендокринні захворювання»

Основи латинської мови

«Анатомічна термінологія»

Фармакологія та медична рецептура

«Гормональні препарати»

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН: 2 години.

КУРС,ГРУПА,СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 2 курс, Сестринська справа.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Після вивчення теми студенти повинні знати і володіти:

фонетичною компетенцією ( особливостями фонетичної вимови та інтонації нових лексичних одиниць);

лексичною компетенцією ( необхідним лексичним матеріалом з теми

« Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція», який використовується в типових розмовних ситуаціях та професійній діяльності)

граматичною компетенцією ( особливостями вживання комплексів з герундієм)

Студенти повинні вміти:

аудіювання:

  • розуміти намір мовця, визначати його точку зору;
  • розуміти на слух зміст автентичних матеріалів, розглядаючи їх як джерело інформації та як засіб оволодіння нею.

  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий