Екологія як наука

Мета: ознайомитися із екологією як біологічною наукою; ознайомитися із основними законами та завданнями
Екологія як наука

Скачати 115.89 Kb.

Дата конвертації 25.04.2016 Розмір 115.89 Kb. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практична робота № 1 (2 год)

Тема: ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА.

Мета: ознайомитися із екологією як біологічною наукою; ознайомитися із основними законами та завданнями .
План

І. Теоретичні завдання:

 1. Дайте сучасне визначення екології.
 2. Основні події в історії розвитку екології.
 3. Що є об’єктом і предметом досліджень екології?
 4. Як поділяють екологію залежно від розмірів досліджуваних об’єктів?
 5. Які ви знаєте основні завдання екології?
 6. Поясніть, яке місце екології в системі інших наук і в чому полягає її взаємозв’язок з іншими науковими дисциплінами?
 7. Дайте характеристику основним екологічним законам.
 8. Сформулюйте закони Б.Коммонера і дайте їм пояснення.
 9. Які методи використовуються при екологічних дослідженнях?

ІІ. Практичні завдання:

 1. Побудувати природну екосистемою походження штучного та природно.
 2. Побудувати трофічний ланцюг.
 3. Складіть ланцюг живлення і визначте, скільки гектарів лук потрібно, щоб прохарчувати людину масою 58 кг, якщо відомо, що 66 % маси людини складає вода, біомаса трави в рік з 1 м2 – 0,2 кг.

ІІІ Самостійна робота.

Тема: Основи взаємодії суспільства і природи.
Література:

а) основна

 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник для вузів. Вид. 2-е. − К.: Либідь, 1995. – 308 с.
 2. Воїнственський М.А., Стойко С.М. Охорона природи. Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1977. – 144 с.
 3. Дерій С.І., Ілюха В.О. Основи екології // К.: Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2000. – 200 с.
 4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 319 с.

б) додаткова

 1. Закон УРСР “Про охорону навколишнього природного середовища” (26 червня 1991 р.).
 2. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: “Лібра”, 1998. – 248 с.
 3. Коробкин В.И., Передельський Л.В. Экология. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2003. – 576 с.
 4. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 386 с.

Практична робота № 2 (2 год)

Тема: БІОСФЕРА – СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
Мета: ознайомитися із екологією як біологічною наукою; ознайомитися із змістом поняття біосфера, складом біосфери її особливостями функціонування, з’ясувати місце людини в біосфері.
План

І. Теоретичні завдання:

 1. Що таке біосфера? Які вчені розробили концепцію біосфери?
 2. Які частини геосфери входять до складу біосфери? Чим біосфера відрізняється від інших оболонок Землі?
 3. Які типи речовин біосфери виділив В.І.Вернадський?
 4. Що розумів В.І.Вернадський під живою речовиною та які біохімічні

принципи лежать в основі біогенної міграції?

 1. Назвіть функції, які виконує жива речовина в атмосфері, гідросфері, літосфері.
 2. Охарактеризуйте основні рівні організації живої матерії.
 3. Поняття про організм і середовище існування. Типи середовищ.
 4. Біотичні фактори у взаємозв’язках між живими організмами.

ІІ. Практичні завдання:

1. Скласти порівняльну таблицю властивостей біогеоценозу та агроценозу.

2. Побудувати природну екосистему антропогенного походження.

3. Побудувати трофічний ланцюг.

4. Протягом одного року 1 га кукурудзяного поля поглинає 76650000 кДж сонячної енергії, з яких тільки 2,3% акумулюється у вигляді приросту сухої речовини. Складіть ланцюг живлення і визначте, скільки гектарів такого поля потрібно, щоб прогодувати людину протягом одного року, якщо на добу людині потрібно 10000 кДж.
ІІІ Самостійна робота.

Тема: Походження і еволюція біосфери.
Література:

а) основна

 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник для вузів. Вид. 2-е. − К.: Либідь, 1995. – 308 с.
 2. Воїнственський М.А., Стойко С.М. Охорона природи. Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1977. – 144 с.
 3. Дерій С.І., Ілюха В.О. Основи екології // К.: Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2000. – 200 с.
 4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 319 с.

б) додаткова

 1. Закон УРСР “Про охорону навколишнього природного середовища” (26 червня 1991 р.).
 2. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: “Лібра”, 1998. – 248 с.
 3. Коробкин В.И., Передельський Л.В. Экология. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2003. – 576 с.
 4. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 386 с.

Практична робота № 3 (2 год)

Тема: ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІДРОСФЕРИ

І АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Мета:ознайомитися із сучасним станом гідросфери з’ясувати причини екологічних криз та можливі шляхи подолання даних криз, місце людини в забруднені та очистці гідросфери; ознайомитися із сучасним станом атмосфери, складом атмосфери її особливостями функціонування, з’ясувати екологічні проблеми атмосфери, місце людини в забруднені та очистці атмосфери.

План

І.Теоретичні завдання:

 1. Значення гідросфери в житті людини і природи. Екологічні функції.
 2. Розподіл води на планеті. Основні джерела забруднення і засмічення гідросфери.
 3. Поділ галузей господарства за відношенням до води. Раціональне водокористування.
 4. Наслідки забруднення гідросфери. Вплив кислотних опадів та озонових дір на навколишнє середовище.
 5. Екологічне значення атмосфери. Склад та будова.
 6. Джерела забруднення атмосфери. Наслідки.
 7. Що таке парниковий ефект? Його дія та причини виникнення.
 8. Охарактеризуйте наслідки збільшення площ озонових дір та дайте свої рекомендації до подолання цієї проблеми.
 9. Шкідливий вплив тютюнового диму на людський організм та атмосферне повітря.
 10. Чому виснаження озонового шару Землі відноситься до числа найважливіших екологічних проблем?

ІІ. Практичні завдання:

 1. Дискусія на тему: “Що призвело до катастрофи озера Байкал?”.
 2. Розв’язати задачу “Гранично допустима концентрація бензолу становить 0,5 мг/л. У водоймі біля хімзаводу зафіксовано концентрація бензолу 2,75 мг/л. На скільки відсотків дана концентрація не відповідає ГДК?”
 3. Проведення анонімного тестування (визначення процентного співвідношення студентів, які палять).
 4. Ознайомитися із основними забрудниками атмосфери та їх вплив на організм людини.

ІІІ Самостійна робота.

Тема: Стан водних басейнів України.

Сучасні способи очищення стічних вод.

Стан атмосферного повітря в України.

Сучасні способи очищення викидів в атмосферу.

Література:

а) основна

 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник для вузів. Вид. 2-е. − К.: Либідь, 1995. – 308 с.
 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань: Підручник. − К.: Либідь, 2000. – 320 с.
 3. Воїнственський М.А., Стойко С.М. Охорона природи. Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1977. – 144 с.
 4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 319 с.
 5. Михеев А.В., Галушин В.М., Гладков Н.А. Охрана природы: Учеб. Для студентов биол. спец. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1987. −

б) додаткова

 1. Закон УРСР “Про охорону навколишнього природного середовища” (26 червня 1991 р.).
 2. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: “Лібра”, 1998. – 248 с.

Практична робота № 4 (2 год)
Тема: ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОСФЕРИ. ОХОРОНА НАДР. ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
Мета: ознайомитися із сучасним станом літосфери, з’ясувати причини екологічних криз та можливі шляхи подолання даних криз; визначити місце людини в забрудненні та очистці літосфери; ознайомитися із сучасним станом земних надр, масштабами використання їх людиною, дати оцінку екологічному впливу сучасних електростанцій.
План
І. Теоретичні завдання:

 1. Причини деградації ґрунтів: хімічне забруднення, засолення, перезволоження, осушення та інші.
 2. Стан ґрунтового покриву України. Масштаби добування мінеральної сировини, перспективи на Україні.
 3. Вплив добування корисних копалин на природне середовище.
 4. Екологічна оцінка “класичних” електростанцій (ТЕС, ГЕС, АЕС).

ІІ. Практичні завдання:

 1. Опрацювати матеріали про сучасні засоби захисту рослин та їх вплив на ґрунти та здоров’я людини.
 2. Схематично зобразити кругообіг пестицидів у навколишньому середовищі.
 3. Розв’язати задачу: “Вміст нітратів у ґрунті с/г “Райдуга” становить 870 мг/кг, а метали цинк = 86 мг/кг, мідь = 18 мг/кг, ртуть = 8,2 мг/кг. На скільки відсотків перебільшує концентрація кожної речовини ГДК у ґрунті, якщо ГДК становить: нітрати − 130 мг/кг, мідь − 3,0 мг/кг, цинк − 23,0 мг/кг, ртуть − 2,1 мг/кг?”
 4. Розв’язати задачу: “Футбольний фанат клубу “Динамо” переглядає на тиждень 3 футбольні матчі. Яке опромінення отримає фанат за весь рік, якщо від перегляду одного матчу він отримує 0,0001 Зв?”
 5. Дискусія на тему: “Як запобігти або зменшити опромінення школярів від ЕОМ (ваші пропозиції та рекомендації у письмовій формі)?”

ІІІ Самостійна робота.

Тема: Карта ґрунтів України.

Забруднення важкими металами ґрунтів України.

Енергетичні ресурси України (корисні копалини).
Література:

а) основна

 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань: Підручник. − К.: Либідь, 2000. – 320 с.
 2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 319 с.

б) додаткова

 1. Закон УРСР “Про охорону навколишнього природного середовища” (26 червня 1991 р.).
 2. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: “Лібра”, 1998. – 248 с.
 3. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 550 с.

Практична робота № 5 (2 год)
Тема: ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДІЯЛЬНІСТЬЮ ПРИРОДООХОРОННИХ УСТАНОВ. ОХОРОНА ФЛОРИ ТА ФАУНИ
Мета: розглянути професійну діяльність державного заповідника «Бердянська коса»; з’ясувати шляхи збереження флори та фауни; проаналізувати та з’ясувати основні проблеми на шляху збереження рослинного та тваринного світів.
План

І. Практичні завдання:

 1. Ознайомлення з роботою заповідника “Бердянська коса”.
 2. Відвідування заповідної території заповідника “Бердянська коса”..
 3. Оцінка стану довкілля “Бердянська коса”.
 4. Підготувати звіт за таким планом:
 1. розкрийте підстави створення заповідника “Бердянська коса”..
 2. тваринний світ заповідника “Бердянська коса”.
 3. рослинний світ заповідника “Бердянська коса”.

ІІ. Теоретичні завдання:

 1. Яке значення мають рослини в житті людини?
 2. У чому полягає негативний антропогенний вплив на рослинний світ?
 3. У чому причини зменшення лісових ресурсів планети та які їх наслідки?
 4. Якої шкоди завдають лісові пожежі?
 5. Основні заходи щодо охорони рослинного світу.
 6. Зелена та Червона книга, їхня роль в охороні рослинного та тваринного світу?
 7. Яке значення мають тварини в природі і житті людини?
 8. Вплив людської діяльності на тваринний світ. У чому полягає прямий і опосередкований вплив людини на тварин?
 9. Браконьєрство, його шкідливість та шляхи боротьби.
 10. Фактори які впливають на зменшення рибних запасів.
 11. Характеристика основних заходів охорони тваринного світу.
 12. Природоохоронні установи, їх значення у збереженні та відтворенні флори та фауни.

ІІІ Самостійна робота.

Тема: Природно-заповідний фонд України

Природоохоронні фонди та глобальні організації з захисту тварин і збереження біорізноманіття.

Рослинний і тваринний світ Запорізької області.
Література:

а) основна

 1. Воїнственський М.А., Стойко С.М. Охорона природи. Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1977. – 144 с.

б) додаткова

 1. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік). – К., 1998. – 76 с.
 2. Червона книга України / під редакцією М.М.Щербака. – К.: Укр. енциклопедія, 1994. – С. 111-168.

Мягченко О.П. Основи екології. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. 2010. – 312 с.

Практична робота № 6 (2 год)
Тема: ЕКОЛОГІЧНІ КАТАСТРОФИ
Мета: ознайомитися із основними поняттями, які використовуються для проведення експертиз; визначити поняття “екологічний моніторинг” і його види; ознайомитися із змістом поняття “екологічна катастрофа”; встановити причини виникнення екологічних катастроф; ознайомитися із наймасштабнішими екологічними катастрофами світу.
План

І. Теоретичні завдання:

 1. Визначення якості та обсягу забруднень довкілля.
 2. Екологічний моніторинг та його види.
 3. Екологічні катастрофи Євразії.
 4. Екологічні катастрофи Південної. Америки.
 5. Екологічні катастрофи Північної Америки.
 6. Екологічні катастрофи Африки.
 7. Екологічні катастрофи Австралії.

ІІ. Практичні завдання:

 1. Нанести на карту світу місця в яких відбулися екологічні катастрофи.

ІІІ Самостійна робота.

Тема: Радіоактивне, вібраційне та шумове забруднення.

Гранично допустимі концентрації речовин (ГДК) (вода, повітря, грунт, рослини, тварини, людина).

Література:

а) основна

 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник для вузів. Вид. 2-е. − К.: Либідь, 1995. – 308 с.
 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань: Підручник. − К.: Либідь, 2000. – 320 с.
 3. Зербіно Д.Д., Гжегоцький М.Р. Екологічні катастрофи у світі та в Україні. − Львів: БаК, 2005. − 280 с.
 4. Поташ А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: основи теорії і практикум. − Львів: “Новий Світ-2000”, 2004. − с.

б) додаткова

 1. Злобін Ю. А. Основи екології. − К.: “Лібра”, 1998. − 142-144 с.
 2. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. − Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2003. − 576 с.
 3. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. − К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. − 550 с.

ДОДАТКИ

Зразок оформлення титульного аркуша реферату

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет

Факультет фізичного виховання

Кафедра біології, екології і безпеки життєдіяльності

дисципліна “Основи екології”

РЕФЕРАТ

Науково-технічна революція і

тенденції зміни біосфери

Виконала:

студентка 2 курсу 26 групи

спеціальності “………………………”

Інституту соціальної педагогіки та корекційної освіти

Котнар Юлія Вікторівна
Перевірив:

Гнатюк Віталій Васильович

Бердянськ, 2011

Зразок оформлення змісту реферату

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ В ЕКОЛОГІЇ ……………………………………………..4

1.1. Поняття математичного моделювання і математизації екологічних дисциплін……………………………………………………………………………………..4

1.2. Особливості математичного моделювання і системного аналізу довкілля………………………………………………………………………………………..6

1.3. Системний підхід до побудови математичних моделей ………………….8

РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В

ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ………………………………………………………….10

2.1. Емпіричні моделі ………………………………………………………………………..10

2.2. Динамічні моделі ………………………………………………………………………..10

2.3. Фізико-статичні моделі………………………………………………………………..11

2.4. Комплексні моделі……………………………………………………………………….11

2.5. Матричні моделі ………………………………………………………………………….11

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………..12

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………………………13

ДОДАТКИ ………………………………………………………………………………………

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий