Двнз “тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського моз україни” “затверджую

Значна кількість годин у програмі виділена для вивчення сполук, що входять в структуру більшості лікарських засобів. Важлива форма вивчення хімії – самостійна робота, на яку в програмі відводиться значна частина часу
Двнз “тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського моз україни” “затверджую

Скачати 465.06 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 465.06 Kb. ДВНЗ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

МОЗ УКРАЇНИ

           “ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

проф. А.Г. Шульгай

 

“___”_________20__ року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

з хімї

напрям підготовки      медико-біологічний

підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

2014-2015 навч.рік

Програму склали: викладач хімії О.Б. Тарасюк

Програму ухвалено на засіданні вченої ради факультету іноземних студентів

„___”__________ 20__ р., протокол №____

Голова вченої ради ___________________

 
 

 

Тернопіль 2014р.

Пояснювальна записка

Навчання іншомовних студентів на усіх спеціальностях у ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського передбачає проходження ними підготовчих курсів з хімії. Дана програма складена на основі типової робочої програми і відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці. Значна кількість годин у програмі виділена для вивчення сполук, що входять в структуру більшості лікарських засобів. Важлива форма вивчення хімії – самостійна робота, на яку в програмі відводиться значна частина часу.

Програма складається з таких розділів:

 1. структура навчальної дисципліни;
 2. мета вивчення дисципліни;
 3. зміст навчальної програми;
 4. тематичний план;
 5. перелік питань для підготовки до іспиту;
 6. форми контролю та критерії оцінювання;
 7. матеріально-технічне забезпечення;
 8. перелік навчально-методичної літератури.

Структура дисципліни

Курс хімії для для іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення за медико-біологічним спрямуванням складається з трьох розділів:

Розділ 1. Загальна хімія. Теоретичні основи курсу.

Основні закони хімії, атомно-молекулярне вчення, будова атома і періодична

система хімічних елементів, періодичний закон Д.М. Менделєєва, хімічний зв’язок,

закономірності перебігу хімічних реакцій, розчини і теорія електролітичної дисоціації, основні класи неорганічних сполук, окисно-відновні процеси.

Розділ 2. Неорганічна хімія. Властивості хімічних елементів та їх сполук.

Загальні властивості металів; елементи I А, II А, III А груп; загальна характеристика неметалів; елементи VII А, VI А, V А, IV А груп.

Розділ 3. Органічна хімія.

Предмет органічної хімії; номенклатура та ізомерія, насичені вуглеводні; ненасичені вуглеводні; ароматичні вуглеводні; спирти, альдегіди, кетони; карбонові кислоти, ефіри, амінокислоти, білки.

Розподіл часу за розділами та форми навчальної роботи студента

Розділ Кількість годин Всього Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота
 1. Загальна хімія.

Теоретичні основи курсу. 96 16 42 20 18

 1. Неорганічна хімія. Властивості елементів та їх сполук.
48 — 28 — 20
 1. Органічна хімія.
68 14 30 — 24 Всього 212 год 30 100 20 62

Мета та завдання навчальної дисципліни

Вивчення хімії є надзвичайно важливим для підготовки майбутніх студентів-медиків, адже хімія тісно пов’язана з такими дисциплінами, як фізика, біологія, анатомія, ботаніка, а також є основою для оволодіння багатьма фармацевтичними дисциплінами.

Необхідними для майбутнього лікаря є знання з органічної, біологічної, фармацевтичної хімії, аби запобігти негативному впливу виробничих шкідливих і небезпечних чинників на здоров’я пацієнтів.

В основу викладання матеріалу покладено класифікацію органічних та неорганічних сполук. Знання з неорганічної хімії дозволять майбутньому фахівцю оволодіти найсуттєвішим навичками якісного і кількісного прогнозування перебігу хімічних реакцій та встановлення механізмів взаємодії неорганічних речовин, що використовуються в медичній та фармацевтичній практиці, а також їх біотрансформації в організмі людини. Велика увага приділяється реакціям, що лежать в основі методів ідентифікації лікарських речовин.

Систематичне вивчення закономірностей хімічної поведінки органічних сполук у взаємозв’язку з їх будовою і формування на цій основі творчого хімічного мислення необхідне для успішного освоєння профільних дисциплін, а також для практичної діяльності.

Під час вивчення програмового матеріалу достатньо уваги приділяється питанням розвитку сучасної органічної хімії, хімічної промисловості та вирішенню екологічних проблем з питань охорони навколишнього середовища в Україні.

Ґрунтовному засвоєнню теоретичного матеріалу має сприяти використання наочних посібників: кулестержневих та масштабних моделей, таблиць, слайдів, відеофільмів тощо.

Завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни є:

– систематизація знань, здобутих на батьківщині, заповнення прогалин

шкільної освіти, зумовлених розбіжністю в національних і українських загаль-

ноосвітніх програмах з хімії;

– формування сучасних уявлень про наукову картину світу, поглиблення

знань про ті явища і закони хімії, які використовуватимуться під час вивчення

хімії та інших дисциплін у вищих навчальних закладах;

– вивчення хімічної термінології українською (російською) мовою, засво-

єння лексичного матеріалу і конструкцій, які властиві науковому стилю мов-

лення;

– опанування мовою хімії як засобом одержання наукової інформації в

обсязі, який забезпечує вільне читання і розуміння текстів підручників з хімії

українською (російською) мовою; слухання і конспектування лекцій з хімічних

дисциплін у загальному потоці з українськими студентами; усне і письмове

складання іспитів з хімії українською (російською) мовою.

Предмет вивчення дисципліни:

загальні хімічні закономірності, фундаментальні основи загальної хімії, хімія елементів, органічна хімія

Після вивчення підготовчого курсу хімії студенти повинні знати:

· назви, хімічне позначення та властивості хімічних елементів;

· визначення і загальну формулу основних класів речовин;

· ізомерію та номенклатуру речовин;

· фізичні та хімічні властивості неорганічних та органічних сполук;

· застосування окремих представників неорганічних та органічних речовин у медицині та фармації.

повинні вміти:

· складати формули речовин, давати їм назву за номенклатурою ІЮПАК;

· знаходити взаємозв’язок між будовою та властивостями сполук;

· пояснювати і наводити приклади хімічних реакцій, що підтверджують хімічні властивості основних класів речовин;

· використовувати одержані знання при вивченні спеціальних дисциплін і в професійній діяльності;

· дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.

Зміст програми

Розподіл обсягу навчальної роботи студентів за видами навчальної діяльності

Всього годин занять В т.ч. Вид контролю Лекції Практичні заняття Лабораторні заняття Самостійна робота студентів

212 30 100 20 62 Залік

(1,2 семестр)

Іспит

(2 семестр)

Зміст дисципліни за розділами

Розділ 1. Загальна хімія. Теоретичні основи курсу.

Найважливіші хімічні закони, поняття, терміни

Конкретні цілі:

 • Навчитися розрізняти хімічні елементи за їх символами;
 • Розрізняти поняття молекула і атом;
 • Визначати атомну та молекулярну масу;
 • Розрізняти прості та складні речовини;
 • Визначати кількість речовини;
 • Складати хімічні формули речовин;
 • Вміти застосовувати основні хімічні закони при розв’язуванні задач

Предмет, завдання та методи хімії. Місце неорганічної хімії в системі природознавчих наук. Її значення для розвитку фармації та медицини. Основні етапи розвитку хімії.

Основні поняття хімії: хімічний елемент, атом, молекула, атомна та молекулярна маси, моль як одиниця кількості речовини в хімії, молярна маса, прості та складні речовини. Хімічні формули речовин та хімічні рівняння реакцій.

Чистота хімічних речовин, кваліфікація речовин за чистотою. Основні методи очищення речовин.

Основні закони хімії: закон збереження маси та енергії як кількісне відображення постійності руху матерії, закон сталості складу та його сучасне трактування, закон кратних відношень, закон Авогадро та його наслідки. Газові закони.

Будова речовини і періодичний закон Д.І.Менделєєва

            Конкретні цілі:

 • Засвоїти основні положення сучасної квантово-механічної теорії будови атома.
 • Засвоїти сучасне визначення періодичного закону.
 • Трактувати періодичність зміни атомних радіусів, енергії іонізації, спорідненості до електрона, електронегативності і хімічних властивостей простих речовин і сполук елементів на основі електронної будови їх атомів.
 • Засвоїти основні поняття сучасної теорії хімічного зв’язку.
 • Класифікувати типи хімічного зв’язку, пояснювати властивості речовин у залежності від типу зв’язку у молекулі.

Основні етапи і діалектика розвитку вчення про будову атома.

            Електронні енергетичні рівні атома. Принципи та правила, що визначають послідовність заповнення атомних орбіталей електронами. Електронні та електроно-графічні формули атомів елементів та їх йонів.

            

Періодичний закон Д.І. Менделєєва і його пояснення на основі сучасної теорії будови атомів. 

            Структура періодичної системи елементів: періоди, групи, родини. Варіанти періодичної системи. Періодичний характер зміни властивостей елементів: радіус, енергія активації, енергія спорідненості до електрона, відносна електронегативність. Вплив будови зовнішніх електронних оболонок на хімічні властивості елементів. Періодичний характер зміни властивостей простих речовин, гідридів, оксидів. Внутрішня та вторинна періодичність.

           

Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук. Механізм утворення хімічного зв’язку (ХЗ) між атомами. Типи хімічного зв’язку. Фізико-хімічні властивості сполук з ковалентним, йонним і металічним зв’язком. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку.

            Гібридизація атомних орбіталей. Просторова будова молекул. Полярні і неполярні молекули.

Йонний зв’язок та його властивості. Будова та властивості сполук з йонним типом зв’язку. Металічний зв’язок. Міжмолекулярні взаємодії. Водневий зв’язок і його біологічна роль.

Розчини. Властивості розчинів. Теорія електролітичної дисоціації. Окисно-відновні реакції.

            Конкретні цілі:

 • Визначати тип розчину та розрізняти його компоненти.
 • Трактувати механізм розчинення, електролітичної дисоціації та гідролізу речовин.
 • Розрахувати масову частку, молярну концентрацію за вказаними значеннями маси розчиненої речовини, об’єм розчину або розчинника.
 • Вміти готувати розчин з певною масовою часткою або молярною концентрацією.
 • Трактувати основні положення теорії електролітичної дисоціації.
 • Класифікувати електроліти за величиною ступеня дисоціації (за силою).
 • Вміти визначати рН середовища за допомогою індикаторів.
 • Вміти розв’язувати окисно-відновні реакції.
 • Складати рівняння методом електронного балансу.

Вчення про розчини. Суть основних положень: розчини, розчинник, розчинена речовина. Поняття про розчини та розчинність. Процес розчинення як фізико-хімічне явище. Чинники, що впливають на розчинність.

Вода як один з найпоширеніших розчинників у біосфері і хімічній технології. Роль водних розчинів у життєдіяльності організмів. Неводні розчинники і розчини.

Способи вираження складу розчинів. Масова та об’ємна частка розчиненої речовини. Молярна концентрація. Приготування розчинів із заданим складом.

 Електроліти і неелектроліти. Теорія електролітичної дисоціації, механізм дисоціації. Гідратація іонів. Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Реакції іонного обміну. Дисоціація води. рН. Поняття про індикатори.

Теорія окисно-відновних реакцій. Найважливіші окисники і відновники. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

Найважливіші класи неорганічних сполук.

Конкретні цілі:

 • Вміти розрізняти прості та складні речовини, давати їм назви.
 • Навчитися за назвою речовини писати її формулу
 • Навчитися розрізняти та класифікувати оксиди, основи, солі та кислоти
 • Навчитися складати хімічні перетворення для гідроксидів, кислот, оксидів та солей згідно з їх хімічними властивостями.
 • Навчитися розставляти коефіцієнти в рівняннях реакцій.
 • Навчитися розв’язувати задачі на основні класи неорганічних сполук.
 • Навчитися писати реакції гідролізу солей та визначати рН розчину.

Класи та номенклатура неорганічних сполук. Прості речовини: метали та неметали. Складні речовини: бінарні, потрійні, комплексні. Оксиди: кислотні, основні, амфотерніі. Пероксиди та надпероксиди. Номенклатура оксидів. Гідроксиди (основи).Кислоти. Класифікація. Залежність кислотно-основних форм та властивостей оксидів і основ від положення елементів, що їх утворюють, у періодичній системі елементів Д.І.Менделєєва. Солі. Класифікація. Поняття про гідроліз солей.

Розділ 2. Неорганічна хімія.

Властивості хімічних елементів та їх сполук.

 

Конкретні цілі:

  • Навчитися розрізняти хімічні елементи за їх властивостями;
  • Вміти класифікувати хімічні елементи за різними критеріями.
  • Навчитися складати хімічні рівняння, що характеризують хімічні властивості елементів різних груп;
  • Визначати хімічні властивості елемента, в залежності від його положення в періодичні системі Д.І.Менделєєва.
  • Трактувати зв’язок між біологічною роллю біогенних елементів та формою знаходження їх в організмі.

 

Поняття про хімічні елементи, їх класифікація за походженням, хімічними властивостями, будовою зовнішнього енергетичного рівня, поширенням у природі, значенням для організму. Класифікація біоелементів, їх вміст у організмі.

Загальні властивості неметалів. Гідроген. Вода. Важка вода. Загальна характеристика підгрупи галогенів. Хлор. Хлороводень і хлоридна кислота. Солі хлоридної кислоти. Короткі відомості про фтор, бром і йод. Загальна характеристика підгрупи оксигену. Оксиген і його властивості. Сульфур та його властивості. Сірководень і сульфіди. Оксид сульфуру (ІV). Сульфітна кислота. Оксид сульфуру (VІ). Сульфатна кислота. Загальна характеристика підгрупи нітрогену. Азот. Аміак. Хімічні основи виробництва аміаку. Солі амонію. Оксиди нітрогену. Нітратна кислота. Взаємодія нітратної кислоти з металами і неметалами. Солі нітратної кислоти. Фосфор. Загальна характеристика підгрупи карбону. Карбон та його властивості. Оксиди карбону. Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти. Силіцій та його властивості. Оксид силіцію та силікатна кислота. Положення металів у періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва. Фізичні властивості металів. Хімічні властивості металів. Ряд стандартних електродних потенціалів. Загальна характеристика підгрупи літію. Натрій і калій. їдкі луги. Солі натрію і калію. Загальна характеристика підгрупи берилію. Кальцій. Солі кальцію. Загальна характеристика підгрупи бору. Алюміній. Оксид та гідроксид алюмінію. Метали побічних підгруп. Загальна характеристика підгрупи хрому. Хром. Оксиди та гідроксиди хрому. Хромати і дихромати. Загальна характеристика родини Феруму. Залізо.

Розділ 4. Органічна хімія

Органічні речовини. Особливості будови. Класифікація. Вуглеводні

Конкретні цілі:

 • Навчитися складати формули ізомерів та гомологів;
 • Давати назву органічним речовинам за номенклатурою ІЮПАК;
 • Вміти класифікувати речовини за їх формулами;
 • Писати формули речовин за їх назвою;
 • Писати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості вуглеводнів;
 • Розв’язувати типові хімічні задачі з органічними речовинами.

Основні положення органічної хімї. Особливості органічних сполук. Ізомерія. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова. Гомологічні ряди органічних сполук. Класифікація органічних сполук

Типи органічних реакцій. Вуглеводні. Насичені вуглеводні (алкани) Номенклатура алканів та їх похідних. Хімічні властивості метану та його гомологів. Циклоалкани. Ненасичені вуглеводні. Етилен та його гомологи. Реакції полімеризації. Поліетилен. Ацетилен та його гомологи. Дієнові вуглеводні. Ароматичні вуглеводні (арени). Бензty та його гомологи.

Оксигеновмісні органічні сполуки

Конкретні цілі:

 • Навчитися класифікувати оксигеновмісні органічні речовини;
 • Утворювати ізомери та гомологи;
 • Давати назву органічним речовинам за номенклатурою ІЮПАК;
 • Писати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості органічних речовин;
 • Розв’язувати типові хімічні задачі.

Насичені одноатомні спирти. Метанол і етанол. Багатоатомні спирти. Етиленгліколь і гліцерин. Феноли. Альдегіди. Формальдегід. Ацетальдегід. Реакції поліконденсації. Кетони. Карбонові кислоти. Мурашина кислота. Оцтова кислота. Складні ефіри (естери). Реакції етерифікації та омилення. Жири. Мила та інші мийні засоби. Вуглеводи. Моносахариди та дисахариди. Полісахариди. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Нітросполуки. Аміни. Анілін. Амінокислоти. Аміди кислот. ДНК, РНК. Білки.

Тематичний план лекцій

з/п Тема лекції Кількість годин Розділ 1. Загальна хімія. Теоретичні основи курсу. 1. Вступ. Атомно-молекулярне вчення в хімії. Хімічні реакції. Класифікація реакцій. 1 год. 2. Основні поняття і закони хімії. 1 год. 3. Періодична система хімічних елементів

Д.І. Менделєєва.

1 год. 4. Будова атома. Склад атомних ядер. Будова електронних оболонок атома. Електронні формули. 1 год. 5. Хімічний зв’язок. Типи кристалічних граток. 1 год. 6. Валентність. Структурні формули. 1 год. 7. Ступінь окиснення атомів. 1 год. 8. Розчини. Чисельне вираження складу розчинів. Розчинність речовин у воді. Гідратація йонів. 1 год. 9. Теорія електролітичної дисоціації. Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах. 1 год. 10. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Дисоціація води. рН. 1 год. 11. Теорія окисно-відновних реакцій. 1 год. 12. Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Основи. 1 год. 13. Кислоти. Солі. Гідроліз солей. 1 год. Розділ 2. Неорганічна хімія. Властивості хімічних елементів та їх сполук. 14. Загальні властивості неметалів. Положення неметалів у періодичній системі. Фізичні та хімічні властивості. 1 год. 15. Загальні властивості металів. Положення металів у періодичній системі. Ряд стандартних електродних потенціалів. Сплави. Використання у медицині. 1 год. Розділ 3. Органічна хімія 16. Предмет та основні положення органічної хімії. Теорія О.М. Бутлерова 1 год. 17. Ізомерія та номенклатура органічних сполук. 1 год. 18. Гомологічні ряди. Класифікація органічних сполук. 1 год. 19. Типи реакцій в органічній хімії. 1 год. 20. Насичені вуглеводні. Алкани, циклоалкани. 1 год. 21. Ненасичені вуглеводні. Алкени, алкіни, діє нові вуглеводні. 1 год. 22. Ароматичні вуглеводні (арени). Бензен та його гомологи. 1 год. 23. Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти, феноли. 1 год. 24. Альдегіди, кетони. 1 год. 25. Карбонові кислоти. 1 год. 26. Ефіри, жири, мила. 1 год. 27. Вуглеводи. Моно-, ди- та полісахариди. 1 год. 28. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Аміни. 1 год. 29. Амінокислоти. Білки. 1 год. 30. Застосування знань з хімії у медицині та фармації. 1 год.

Всього 30год.

Тематичний план практичних занять

з/п Тема заняття Кількість годин Розділ 1. Загальна хімія. Теоретичні основи курсу. 1 Вступ. Атомно-молекулярне вчення в хімії. Хімічні елементи, їх назви. Класифікація речовин. 2 год. 2 Хімічні символи, формули і рівняння. Хімічні реакції. Класифікація реакцій. Фізичні та хімічні явища. 2 год. 3 Основні поняття хімії. Відносна атомна маса. Відносна молекулярна маса. Моль. Молярна маса. 2 год. 4 Закон збереження маси речовини. Закон сталості складу речовини. Газові закони. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу. Розрахунки за хімічними рівняннями і формулами. 2 год. 5 Контрольна робота №1 2 год. 6 Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Періодичні властивості атомів. Ядерна модель будови атома. Склад атомних ядер. Будова електронних оболонок атомів. Електронні формули. 2 год. 7 Хімічний зв’язок. Ковалентний зв’язок. Властивості ковалентного зв’язку. Іонний зв’язок. Полярні й неполярні молекули 2 год. 8 Металічний зв’язок. Водневий зв’язок. Типи кристалічних решіток. Структурні формули. 2 год. 9 Ступінь окиснення. Хімічний зв’язок і валентність. Визначення валентності елементу за формулою речовини. Складання формул за значеннями валентності. 2 год. 10 Швидкість хімічних реакцій. Фактори, що впливають на швидкість реакції. 2 год. 11 Контрольна робота №2 2 год. 12 Розчини. Чисельне вираження складу розчинів. Розчинність речовин у воді. Масова частка розчиненої речовини, молярна концентрація. 2 год. 13 Електроліти і неелектроліти. Теорія електролітичної дисоціації, механізм дисоціації. Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах. 2 год. 14 Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Реакції іонного обміну. Дисоціація води. Водневий показник. Індикатори. 2 год. 15 Теорія окисно-відновних реакцій. Найважливіші окисники і відновники. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу. 2 год. 16 Контрольна робота №3 2 год. 17 Найважливіші класи неорганічних сполук. Оксиди. Основи (гідроксиди). 2 год. 18 Кислоти. 2 год. 19 Солі. Гідроліз солей. 2 год. 20 Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук. Хімічні перетворення. 2 год. 21 Контрольна робота №4 2 год. Розділ 2. Неорганічна хімія. Властивості хімічних елементів та їх сполук. 22 Загальні властивості неметалів. Гідроген. Вода. 2 год. 23 Загальна характеристика підгрупи галогенів. Хлор. Хлороводень. Короткі відомості про фтор, бром і йод 2 год. 24 Загальна характеристика підгрупи Оксигену. Кисень і його властивості.Оксиди, пероксиди, надпероксиди. 2 год. 25 Сульфур та його властивості. Сірководень і сульфіди. Сульфітна кислота. Оксид сульфуру (VI). Сульфатна кислота. Властивості сульфатної кислоти. 2 год. 26 Загальна характеристика підгрупи Нітрогену. Азот. Аміак. Оксиди нітрогену. Нітратна кислота. 2 год. 27 Фосфор. Оксиди фосфору і фосфорні кислоти. 2 год. 28 Загальна характеристика підгрупи Карбону. Карбон та його властивості. Оксиди карбону. Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти. Силіцій та його властивості. Оксид силіцію (IV) 2 год. 29 Загальні властивості металів. Положення металів у періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Фізичні та хімічні властивості металів. Ряд стандартних електродних потенціалів. 2 год. 30 Метали головних підгруп. Загальна характеристика підгрупи літію. Натрій і калій, їдкі луги. Солі натрію і калію. 2 год. 31 Загальна характеристика підгрупи берилію. Кальцій. Солі кальцію. 2 год. 32 Загальна характеристика підгрупи бору. Алюміній. Оксид та гідроксид алюмінію. Застосування алюмінію та його сплавів. 2 год. 33 Метали побічних підгруп. Загальна характеристика підгрупи хрому. Хром. Оксиди та гідроксиди хрому. Хромати і дихромати. Загальна характеристика родини Феруму. Залізо. Сполуки феруму. 2 год. 34 Контрольна робота №5 2 год. Розділ 3. Органічна хімія 35 Основні положення органічної хімії, предмет органічної хімії. Особливості органічних сполук. Ізомерія. Гомологічні ряди органічних сполук. 2 год. 36 Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова. Класифікація органічних сполук. Типи органічних реакцій. 2 год. 37 Насичені вуглеводні (алкани). Номенклатура алканів та їх похідних. Хімічні властивості метану та його гомологів. Циклоалкани. 2 год. 38 Ненасичені вуглеводні. Етилен та його гомологи.

Реакції полімеризації. Поліетилен.

2 год. 39 Ацетилен та його гомологи. Дієнові вуглеводні. 2 год. 40 Ароматичні вуглеводні (арени). Бензол та його гомологи. Нафта та її переробка. Природні гази та їх використання. 2 год. 41 Контрольна робота №6 2 год. 42 Оксигеновмісні органічні сполуки. Насичені одноатомні спирти. Метанол і етанол. 2 год. 43 Багатоатомні спирти спирти. Етиленгліколь і гліцерин. Феноли. 2 год. 44 Альдегіди. Формальдегід. Ацетальдегід. Реакції поліконденсації. Кетони. 2 год. 45 Карбонові кислоти. Мурашина кислота. Оцтова кислота. 2 год. 46 Складні ефіри (естери). Реакції етерифікації та омилення. Жири. Мила та інші миючі засоби. 2 год. 47 Вуглеводи. Моносахариди та дисахариди. Полісахариди. 2 год. 48 Нітрогеновмісні органічні сполуки. Нітросполуки. Аміни. Анілін. 2 год. 49 Амінокислоти. Аміди кислот. ДНК, РНК. Білки. 2 год. 50 Контрольна робота №7 2 год.

Всього 100 год.

Тематичний план лабораторних робіт

з/п Тема роботи Кількість годин 1. Техніка безпеки. Хімічний посуд й обладнання в хімічній лабораторії. 2 год. 2. Основні методи очистки речовин. 2 год. 3. Типи хімічних реакцій. Ознаки проходження хімічних реакцій. 2 год. 4. Швидкість хімічних реакцій. Каталіз. 2 год. 5. Приготування розчину із заданою концентрацією розчиненої речовини. 2 год. 6. Твердість води та методи її усунення. 2 год. 7. Хімічні властивості основ, кислот, амфотерних гідроксидів, солей. 2 год. 8. Визначення рН розчинів за допомогою індикаторів. 2 год. 9. Гідроліз солей. 2 год. 10. Окисно-відновні реакції. 2 год.

Всього 20 год.

Індивідуальні заняття

Не передбачені.

Форми самостійної роботи

1. Повторення матеріалу. Виконання домашнього завдання.

2. Підготовка до лабораторних і практичних занять.

3. Самостійне вивчення ряду теоретичних питань та підготовка до контрольних робіт.

4. Розв’язування задач і виконання завдань.

Перелік питань для самостійної роботи

з/п Тема Кількість годин Розділ 1. Загальна хімія. Теоретичні основи курсу. 1. Історія розвитку хімії. Хімія в системі природничих наук. 2 год. 2. Основні методи очистки речовин. 4 год. 3. Вода як один з найпоширеніших розчинників у біосфері і хімічній технології. 4 год. 4. Роль водних розчинів у життєдіяльності організмів. 4 год. 5. Поняття про ферментний каталіз у біологічних системах. 4 год. Розділ 2. Неорганічна хімія. Властивості хімічних елементів та їх сполук. 6. Фізико-хімічні основи застосування Алюмінію та його сполук у медицині та фармації. 4 год. 7. Механізм токсичної дії оксидів Нітрогену та нітратів. 4 год. 8. Біологічна роль Фосфору та його сполук. 4 год. 9. Хімічні основи застосування кисню та озону у медицині. 4 год. 10. Поняття про біогенні мікроелементи, їх вміст в організмі. 4 год. Розділ 3. Органічна хімія 11. Структурна ізомерія органічних сполук (ізомерія карбонового ланцюга, ізомерія положення та ізомерія функціональних груп). 4 год. 12. Способи добування алканів та циклоалканів. 4 год. 13. Крекінг алканів. 4 год. 14. Арени. Способи добування. Реакції приєднання 4 год. 15. Жири. Мила. 4 год. 16. α-Амінокислоти, пептиди, білки. Нуклеїнові кислоти. 4 год.

Всього: 62 години

Перелік питань до підсумкового контролю (іспиту).

 1. Атомно-молекулярне вчення в хімії.
 2. Хімічні елементи. Хімічні символи, формули і рівняння.
 3. Класифікація речовин. Алотропія.
 4. Відносна атомна маса.
 5. Відносна молекулярна маса.
 6. Моль. Молярна маса.
 7. Хімічні реакції. Класифікація реакцій.
 8. Закон збереження маси речовини.
 9. Закон сталості складу речовини.
 10. Газові закони. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу.
 11. Періодична система елементів Д.І.Менделєєва.
 12. Ядерна модель будови атомів. Склад атомних ядер.
 13. Сучасна модель стану електрона в атомі.
 14. Будова електронних оболонок атомів. Електронні формули.
 15. Періодичні властивості атомів.
 16. Ковалентний зв’язок.
 17. Іонний зв’язок.
 18. Металічний зв’язок.
 19. Водневий зв’язок.
 20. Типи кристалічних решіток.
 21. Структурні формули. Ступінь окиснення.
 22. Хімічний зв’язок і валентність.
 23. Швидкість хімічних реакцій. Фактори, що впливають на швидкість реакції.
 24. Поняття про каталіз і каталізатори.
 25. Необоротні й оборотні реакції.
 26. Розчинність речовин у воді.
 27. Теорія електролітичної дисоціації. Електроліти і неелектроліти.
 28. Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах.
 29. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.
 30. Реакції іонного обміну.
 31. Оксиди.
 32. Кислоти.
 33. Основи.
 34. Солі. Гідроліз солей.
 35. Теорія окисно-відновних реакцій. Найважливіші окисники і відновники.
 36. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.
 37. Загальні властивості неметалів. Гідроген. Вода.
 38. Загальна характеристика підгрупи галогенів.
 39. Хлор. Короткі відомості про фтор, бром і йод.
 40. Загальна характеристика підгрупи оксигену.
 41. Оксиген і його властивості.
 42. Сульфур та його властивості.
 43. Загальна характеристика підгрупи нітрогену.
 44. Азот. Аміак. Солі амонію.
 45. Оксиди нітрогену. Нітратна кислота.
 46. Фосфор. Оксиди фосфору і фосфатні кислоти.
 47. Загальна характеристика підгрупи карбону.
 48. Силіцій та його властивості.
 49. Положення металів у періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва.
 50. Фізичні та хімічні властивості металів.
 51. Загальна характеристика підгрупи літію.
 52. Натрій і калій, їдкі луги.
 53. Загальна характеристика підгрупи берилію.
 54. Кальцій. Солі кальцію.
 55. Загальна характеристика підгрупи бору.
 56. Алюміній.
 57. Загальна характеристика підгрупи хрому. Хром.
 58. Загальна характеристика родини заліза. Залізо. Сполуки заліза.
 59. Особливості органічних сполук.
 60. Ізомерія. Гомологічні ряди органічних сполук.
 61. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова.
 62. Класифікація органічних сполук.
 63. Типи органічних реакцій.
 64. Насичені вуглеводні (алкани).
 65. Номенклатура алканів та їх похідних.
 66. Хімічні властивості метану та його гомологів.
 67. Циклоалкани.
 68. Ненасичені вуглеводні.
 69. Етилен та його гомологи. Реакції полімеризації. Поліетилен.
 70. Ацетилен та його гомологи.
 71. Дієнові вуглеводні.
 72. Ароматичні вуглеводні (арени). Бензен та його гомологи.
 73. Насичені спирти. Метанол і етанол.
 74. Етиленгліколь і гліцерол.
 75. Феноли.
 76. Альдегіди. Кетони.
 77. Карбонові кислоти. Мурашина кислота. Оцтова кислота.
 78. Складні ефіри (естери). Реакції етерифікації та омилення.
 79. Жири.
 80. Вуглеводи. Моносахариди та дисахариди. Полісахариди.
 81. Нітросполуки.
 82. Аміни. Анілін.
 83. Амінокислоти. Аміди кислот.
 84. Білки.

Форми контролю і критерії оцінювання дисципліни

При оцінюванні знань студентів приділяється перевага стандартизованим методам контролю: тестування (усне, письмове, комп’ютерне), структуровані письмові роботи.

Форми контролю

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми. На всіх практичних заняттях застосовується об’єктивний контроль теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок.

Форми поточного контролю:

Теоретичні знання – тестові завдання, індивідуальне опитування, хімічні диктанти, письмові роботи.

Практичні навички  – самостійне написання схем хімічних реакцій та перетворень, розв’язування задач.

Поетапний контроль  відбувається по завершенню вивчення відповідного змістового блоку шляхом написання контрольної роботи.

Підсумковий контроль  Підсумковий контроль здійснюється на основі теоретичних знань, практичних навичок та умінь. Екзамен з хімії проводиться по закінченні навчання. Оцінюється відповідь студента на екзаменаційний білет, який містить теоретичне питання і декілька практичних завдань за різними темами вивченого курсу. Контроль оволодіння студентом термінологією й основними поняттями проводиться за допомогою додаткових питань.

Критерії оцінювання знань

При оцінювання рівня навчальних досягнень з хімії враховується:

 • рівень засвоєння теоретичних знань;
 • оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про речовини і хімічні явища;
 • сформованість експериментальних умінь, необхідних для виконання практичних завдань, передбачених навчальною програмою;
 • здатність застосовувати набуті знання на практиці;
 • уміння розв’язувати розрахункові задачі.

Оцінювання лабораторних і практичних робіт

При оцінюванні лабораторних і практичних робіт враховується:

– обсяг виконання завдань роботи;

– наявність помилок, їх кількість;

– оформлення роботи (порядок оформлення, виконання рисунків, охайність тощо);

– для лабораторних робіт наявність і зміст висновків (відповідність, повнота, логічність, послідовність тощо);

– для практичних робіт наявність і зміст звіту про роботу;

– рівень самостійності під час виконання завдань і формулювання висновків.

Навчальні досягнення з хімії оцінюються за 5-бальною шкалою.
Оцінювання теоретичних знань

Рівні навчальних досягнень Оцінка Характеристика навчальних досягнень Початковий незадовільно Студент розпізнає деякі хімічні об’єкти (хімічні символи, формули, явища, посуд тощо) і називає їх (на побутовому рівні), має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і під керівництвом викладачат може відтворити окремі його частини. Середній задовільно Студент відтворює деякі факти, що стосуються хімічних сполук і явищ, дає визначення основних понять, може з помилками відтворити певну частину навчального матеріалу. Достатній добре Студент відтворює навчальний матеріал, наводить приклади, з допомогою викладача порівнює хімічні об’єкти, логічно відтворює навчальний матеріал, класифікує хімічні об’єкти, володіє знаннями основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади, допускаючи при цьому незначні граматичні помилки в усному мовленні. Високий відмінно Студент володіє навчальним матеріалом і застосовує знання на практиці, узагальнює й систематизує інформацію, робить аргументовані висновки, використовує інформацію з різних джерел згідно з поставленим завданням; робить узагальнювальні висновки, має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх, у тому числі в проблемних ситуаціях; аналізує додаткову інформацію; самостійно оцінює явища, приймає рішення, висловлює судження, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями.

Оцінювання розв’язування розрахункових задач

Рівні навчальних досягнень Характеристика навчальних досягнень Початковий Розв’язування задач не передбачене Середній Студент складає скорочену умову задачі; робить обчислення лише з готовою формулою Достатній Студент наводить потрібні формули речовин і рівняння реакцій; розв’язує задачі, користуючись алгоритмом Високий Студент самостійно і раціонально розв’язує задачі; розв’язує комбіновані задачі

Матеріально-технічне забезпечення

1. Матеріали підготовки до лекцій, практичних та лабораторних робіт.

2. Презентації лекцій.

3. Варіанти завдань для самостійної роботи студентів.

4. Тестові завдання для підсумкового тестового контролю.

5. Завдання для щоденного контролю.

6. Варіанти теоретичних питань для самостійного вивчення.

7. Таблиці, малюнки, схеми.

Рекомендована література
Базова

 1. Хомченко, Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы [Текст] / Г.П. Хомченко. – К.: А.С.К., 2000. – 367с.
 2. Капустян, А.И. Химия для студентов иностранцев подфаков вузов [Текст] / А.И. Капустян, Т.В. Табенская – М.: Высш. шк., 1990. – 399с.
 3. Вступ до хімічної номенклатури. Для викладачів і вчителів хімії та учнів середніх навчальних закладів. — Київ: Школяр, 1997р.
 4. Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Загальна та неорганічна хімія. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с.
 5. Під ред. проф. Черних В.П.Посібник до лабораторних і семінарських занять з органічної хімії, Харків: «Основа», 1991 р.
 6. Ю.О. Ластухін; С.А. Воронов Органічна хімія (Підручник), вид. 2-ге вид., перероб. і доп., 2001. — С. 864, Львів: «Центр Європи».
 7. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К. : Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2007. — 480 с. 

Додаткова

 1.  Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая шк., 2003. –743 с.
 2. Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія: Підручник для фармац. вузів і факультетів. У 3 кн.: – Харків: Основа, 1993 — 1997.
 3. Лекции по органической химии В.П.Черных. Харків, Вид-во НФаУ, 2005. –480 с.
 1. Введение в язык предмета: черчение, математика, химия, физика. Пособие для иностранных учащихся подготовительных факультетов [Текст] / И.А. Ясницкая, А.И. Лобода и др. – К.: Українське видавництво, 1994. – 100с.
 2. Глинка Н. Л. Общая химия : Учебное пособие для вузов( под ред. Ермакова А.И.)- М. : Интеграл — Пресс, 2002. — 728 с.
 3. Хімія для студентів-іноземців підготовчих факультетів технічних вищих навчальних закладів : навчальний посібник / [Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 147 с.
 4. Євсєєва, М.В., Гордієнко, О.А., Звуздецька, Н.С.
  Хімія неметалів. Лабораторний практикум. Навчальний посібник – Вінниця: ВДТУ, 2003. -73 с.
 5. Загальна хімія: Підручник (Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М., Голуб О.А., за ред. Голуба О.А.) — К. : Вища шк., 2009. — 471 с. : іл.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий