Дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

Дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (гост 1-2003, idt), який скасовує гост 1-84, гост 16-79, гост 18-79 та гост 34-81
Дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

Скачати 153.9 Kb.

Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 153.9 Kb. З 1 липня 2007 року згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 10 листопада 2006 р. № 322, набрав чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (ГОСТ 7.1-2003, IDT), який скасовує ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79 та ГОСТ 7.34-81.

ДСТУ складається із семи розділів та одного додатку.

 1. Область застосування

В основі ДСТУ лежить концепція універсальності та ідентичності правил опису для всіх видів документів у частині структури, набору областей та елементів, вибору мови й графіки, застосування правил орфографії, пунктуації, скорочення слів. Це обумовлено розвитком світового ринку інформаційних продуктів і послуг, якому конче необхідні уніфіковані бібліографічні бази даних, створені центрами науково-технічної інформації, видавництвами, книготорговельними організаціями, бібліотеками тощо. Новий стандарт сприяє введенню спільної «мови співробітництва».

 1. Нормативні посилання

Зазначено, що в документі використано посилання на такі стандарти:

 • ГОСТ 7.9-95. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования
 • ГОСТ 7.11-78. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании
 • ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила
 • ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения
 • ГОСТ 7.4-95. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения
 • ГОСТ 7.5-98. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов
 • ГОСТ 7.59-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации
 • ГОСТ 7.76-96. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения
 • ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления
 • ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов
 • ГОСТ 7.83-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения

 1. Термін та визначення

У новому ДСТУ вживані терміни за ГОСТ 7.0, ГОСТ 7.76 та ГОСТ 7.83.

 1. Загальні положення

У розділі йдеться про те, що основою до бібліографічного опису є елемент документа, який містить основні вихідні та аналогічні їм відомості: титульний аркуш, етикетка, наклейка. Якщо головне джерело інформації відсутнє або недоступне (наприклад титульній екран електронного ресурсу), обирають джерело інформації альтернативне головному. При цьому, насамперед, використовують джерело інформації, що є частиною документа, потім джерело, що супроводжує його. Це відомості, вміщені в контейнері; супроводжувальні матеріали, обліковані видавцем, розповсюджувачем тощо. Якщо використовують декілька джерел, їхня комбінація розглядається як єдине головне джерело, яке використовується для складання опису в цілому. Структура й повнота бібліографічного запису в основному залишається незміненою, однак набір відомостей у машиночитатному записі повинен бути максимально повним, що під час пошуку необхідної інформації можна було одержати будь-яку характеристику документа, в необхідному обсязі. З цією метою, зокрема, мінімізовані можливості скорочення слів та словосполучень в основних областях бібліографічного запису.

За кількістю частин опис поділяється на одночастинний (однотомний документ, окремий том багатотомного або серіального видання) і багатоточастинний (багатотомний, комплектний, серіальний опис).

 1. Однорівневий бібліографічний опис

Наголошується, що однорівневий опис складають в першу чергу на одночастинні документі (на завершені багаточастинні документи в цілому, на одну або декілька фізичних одиниць багато частинних документів).

 1. Багаторівневий бібліографічний опис

Роз’яснюється, що цей вид опису складають на багато частинні документи в цілому (на окрему фізичну одиницю, а також на групу фізичних одиниць багато частинного документа – багатотомного, серійного, комплектного).

На першому рівні (у загальній частині) багаторівневого опису приводять відомості, загальні для всіх або більшості фізичних одиниць, що входять до складу багато частинного документа. На другому рівні (у специфікації) багаторівневого опису приводять відомості, що відносяться до окремих фізичних одиниць багато частинного документа.

 1. Аналітичний бібліографічний опис

У розділі показано, що об’єктом, аналітичного бібліографічного опису є складова частина документа, для ідентифікації і пошуку якої необхідні відомості про документ, в якому вони розміщені.

Схема аналітичного бібліографічного опису:

Відомості про складову частину документу // Відомості про ідентифікацію документу. – Відомості про місцерозположення складової частини в документі. – Примітки.
Маркетинг як концепція ринкового управління [Текст] / Е.П.Голубков // Маркетинг в Україні і за рубежем. — 2004. — № 1. — С.89-105.-.Бібліогр.:8 назв.
Додаток являє собою довідник, в якому зібрані приклади бібліографічного опису.

ДСТУ розроблений на основі:

 • рекомендацій ІЛФА «Міжнародний стандартний бібліографічний опис» (ISBD) різних видів документів, а також «Посібника із застосування ISBD для опису складової частини документа»;
 • правил ведення MARC–форматів;
 • вітчизняних стандартів системи СИБІД;
 • науково-дослідних і методичних розробок, здійснених у Російській книжковій палаті, Російській державній бібліотеці, Російській національній бібліотеці та інших установах, що причетні до практичного бібліографування.

У ДСТУ як об’єкти складання бібліографічного опису розглядаються всі види опублікованих і неопублікованих документів на будь-яких носіях; складові частини документів; групи документів.

У наших вказівках, в межах наданого нам обсягу публікації, зосередимось в основному на питаннях опису документів.

Зазначимо, що у новому ДСТУ правила опису заголовка документа збереглися і він робиться згідно з ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления» та змін, передбачених наказом Держстандарту №80 від 26.02.2001 р. Відповідно до цих документів у заголовку слід приводити ім’я одного автора, а у відомостях про відповідальність – імена всіх авторів у формі і обсязі, поданих у документі, на який складається бібліографічний запис. У заголовку основного запису (опису) приводять ім’я одного автора. За наявності двох і трьох авторів, як правило, зазначають ім’я першого з них. Якщо авторів чотири і більш, то заголовок не створюють.

Для більш чіткого розподілу областей та елементів, а також для розмежування пунктуації застосовують «пробіли» в один друкований знак до та після поставленого знаку. Виняток складають крапка й кома – «пробіли» залишають лише після них. Круглі та квадратні дужки розглядають як єдиний знак, попередній «пробіл» знаходиться перед першою (відкриваючою), а наступний «пробіл» — після другої (закриваючої) дужки.

Змінено правила вживання великих і малих літер: із прописної літери варто подавати лише перше слово області опису, а в елементах рядкові і прописні літери застосовують відповідно до норм мови, на якій складено опис, наприклад: перші слова відомостей, що відносяться до заголовка й відомостей про відповідальність записують із малої літери, якщо вони не є власними іменами. Виняток становлять загальне визначення матеріалу й будь-які заголовки в усіх областях опису.

Звертаємо вашу увагу, що «загальне визначення матеріалу» в області заголовку та відомостей про відповідальність є вперше застосованим факультативним елементом, який доцільно приводити в описах для інформаційних масивів, які містять відомості про документи різних видів. Загальне визначення матеріалу наводять у встановленій формі, обираючи один відповідний термін із поданого нижче списку.

 • Відеозапис (video recording)
 • Звукозапис (sound recording)
 • Образотворчий матеріал (graphic)
 • Карти (cartographic material)
 • Комплект (kit)
 • Предмет (object)
 • Рукопис (manuscript)
 • Текст (text)
 • Електронний ресурс (electronic resource)

Загальне визначення матеріалу подають після основного заголовку з прописної літери у квадратних дужках на мові каталогізації, прийнятій в установі, що дає можливість позначити знакову природу інформації або фізичну форму об’єкта опису, якій надають перевагу частіше. При цьому слова скороченню не підлягають.

Особливу увагу необхідно приділити змінам, які стосуються відомостей про відповідальність. Змінено статус цього елементу: перші відомості про відповідальність є обов’язковим елементом бібліографічного опису. За скасованими нормами авторів видання, зазначених у заголовку бібліографічного запису, не наводили у відомостях про відомостях про відповідальність. Тому в описі опускалися перші відомості про відповідальність у тій формі та обсязі, в яких вони були зазначені в документі.

За новим ДСТУ в описі не відбивається ієрархічна підпорядкованість організацій. Якщо раніше структурні підрозділи відокремлювалися від найменування основної організації крапкою, то тепер їх розділяє кома.

/НАН України, Інститут філософії, відділення релігієзнавства

/Закарпатська обласна рада, відділ у справах національностей та міграції

Необхідно мати на увазі і те, що правила надання відомостей про відповідальність спрощено: незалежно від ступені відповідальності в описі наводять дані про одну, двох або трьох осіб чи подані організації, що виконують ту саму функцію. При наявності інформації про чотирьох і більше осіб або організацій, обсяг відомостей про відповідальність, що наводять, визначає установа, яка створює запис. В описі можуть бути наведені відомості як про всіх осіб, так і про організації, зазначені в джерелі інформації. При необхідності скоротити їхню кількість, обмежуються поданням першого елементу кожної групи, додаючи у квадратних дужках скорочення «та інші» [та інші].

Зміни, що стосуються області видання, полягають у тому, що ці відомості наводять у формулюваннях та послідовності, поданих у джерелі інформації, яке описується. Конкретні зміни до видання є обов’язковим елементом. При цьому порядковий номер видання не виноситься на перше місце, як це було раніше. Числівники в описі, як правило, наводять так, як вони подані в джерелі інформації. При позначенні порядкових номерів видання, номерів випусків, дат виходу багато частинного документу, римські цифри і числівники у словесній формі замінюють арабськими цифровими знаками:

 • Вид. 7-е
 • 2-а ред.
 • Репринт. Відтворення вид. 1918 р.
 • Вид. 2-е /перероб. З 1-го вид. П. Агафошин

Розглянемо також нову область опису, що має узагальнену назву «область специфічних відомостей», яка застосовується при описі об’єктів, що є особливим типом публікації або розміщені на специфічних носіях. Ця область введена у зв’язку з розширенням об’єкта стандартизації.
Наступна область- область вихідних даних. Тут треба зауважити, що відомості про місце видання та видавця необхідно наводити в формі та відмінку, зазначених у джерелі інформації, а не лише в називному відмінку:

.- У Смоленську;

.- М.: в І.Д. Ситіна

Якщо рік видання у документі не зазначений, його встановлюють на основі аналізу видання. При неможливості встановити рік виходу в світ видання- в описі подають рік складання бібліографічного запису або передбачувану дату видання. У таких випадках дату видання приводять у квадратних дужках зі знаком питання. Позначення “б.р.” (без року) в описі не проставляють.

, [1942?]

, [1898 чи 1899]

, [ок. 1900]

, [між 1908 і 1913

, [кінець XIX- поч. XX ст.]

Розглянемо зміни у нових правилах пунктуації. Елементам і областям бібліографічного опису передують певні знаки приписаної пунктуації (за старою термінологією- умовно-розділові знаки). В основному застосування знаків пунктуації, що виконують розпізнавальні функції областей та елементів, не змінилося, за винятком, коли наводяться області серії: відомотсі про кожну серію вміщують в окремі круглі дужки без знака крапка та тире між ними.

Перелік областей та елементів бібліографічного опису

Заголовок опису

Область назви та відомостей про відповідальність

[ ]
=

:

/

;

Основна назва

Загальне визначення матеріалу

Паралельна назва

Відомості, що відносяться до назви

Відомості про відповідальність

Перші відомості

Наступні відомості

Область видання

*

*

*

=

/
;

,

/

; Відомості про видання

Паралельні відомості про видання

Відомості про відповідальність, що відносяться до видання

Перші відомості

Наступні відомості

Додаткові відомості про видання

Відомості про видання, що відносяться до додаткових відомостей про видання

Перші відомості

Наступні відомості

Область специфічних відомостей конче необхідна при описі картографічних документів, ця область має назви: області математичної основи серіальних документів; область нумерації; електронних ресурсів; області виду й обсягу ресурсу. В описі нотних документів в області специфічних відомостей приводять відомості про форму викладу нотного тексту. В описі нормативних документів зі стандартизації, патентних документів приводять специфічні відомості, властиві тільки цим видам документів.

Область вихідних даних

*

*

*

*

;

:

[ ]

,
(

:

,)

Місце видання, розповсюдження

Перше місце видання

Наступні місця видання

Ім’я видавця, розповсюджувача тощо.

Відомості про функції видавця, розповсюджувача тощо. Дата видання, розповсюдження тощо.

Місце виготовлення

Ім’я видавця

Дата виготовлення

Область фізичної характеристики

*

:

;

+

Специфічне позначення матеріалу та об’єм Інші відомості про фізичну характеристику
Розміри

Відомості про супровідний матеріал

Область серії

*

*

* (

=

:

/

;

,

;)

Основна назва серії або підсерії

Паралельна назва

Відомості, що відносяться до назви серії або підсерії Відомості про відповідальність, що відносяться до серії або підсерії

Перші відомості

Наступні відомості

Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN), що присвоєний даній серії або підсерії

Номер випуску серії або підсерії

Область приміток

Область стандартного номеру (або його альтернативи) та умов доступності

*

=

:
( )

Стандартний номер (або його альтернатива)

Ключова назва

Умови доступності та (або) ціна Додаткові відомості до елементів області

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

Книга одного автора:

Андреев, В. В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В. В. Андреев. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 94 с.

Книга двох авторів:

Белов, А. В. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / А. В. Белов, В. Н. Николаев ; КНУ им. Т. Г. Шевченко. – К. : Университет, 2004. – 215 с. – Библиогр. : с. 213–215.

Книга трьох авторів:

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ; МОН Украины. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х. : Фактор, 2000.– 542 с. – (Университетская книга).

Книга чотирьох авторів:

Елементи інформатики [Текст] : довідник / В. С. Височанський [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2003. – 192 с.

Книга п’яти авторів і більше:

Коротковолновые антенны [Текст] : учеб. пособие / Г. З. Айзенберг [и др.] ; под общ. ред. А. А. Стогния. – 2-е изд. – М. : Радио и связь, 2003. – 192 с.

Перекладне видання:

Нойман, Э. Происхождение и развитие сознания [Текст] : пер. с англ. – К. : Ваклер ; М. : Реал-бук, 1998. – 462 с.

Книги під заголовком:

Информационные технологии в маркетинге [Текст] : учеб. / под ред. Г. А. Титаренко. — М. : ЮНИТИ, 2000. – 335 с. – (Textbook).

Багатотомне видання, окремий том:

Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст]. Т. 1. Механика. Молекулярная физика : учеб. пособие / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 432 с.

Статті з журналів:

 Погорєлий, А. І. Про хімічні засоби боротьби з кліщами-переносниками гемоспоридіозів сільськогосподарських тварин [Текст] / А. І. Погорєлий // Ветеринарна справа. — 1940. — № 5. — С. 28–30.

Гончаров, В. А. Численная схема моделирования дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа [Текст] / В. А. Гончаров, В. М. Кравцов // Журн. вычисл. математики и мат. физики. – 1988. – Т. 28, №12. – С. 1858–1866.

 Коломієць, Ю. С. Діагностика трихоманозу великої рогатої худоби [Текст] / Ю. С. Коломієць, Г. В. Алфімова, М. І. Ємець // Соціалістичне тваринництво. — 1958. — № 2. — С. 49–51.

Анализ направляемого движения электрической дуги по массивному электроду, покрытому тонким слоем изолятора [Текст] // Приклад. физика. – 2001. – № 3. – С. 58–67

Збірники наукових праць:

Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 2003 год [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. Акад. мед. наук, Сиб. отд. — Новосибирск : СО РАМН, 2004. – 83 с.

Маршалкіна, Т. В. Вплив імунізації на клітинний стан курчат, інвазованих збудниками еймеріозу [Текст] / Т. В. Маршалкіна // Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. — Х., 2005. — Вип. 85, т. I. — С. 750–752.

Тези конференцій:

Образование, наука, производство: пути углубления интеграции и повышения качества инженерного образования [Текст] : тез. докл. науч. –практ. конф. (окт. 2000) / отв. ред. В. Г. Вдовенко. — Красноярск : САА, 2000. – 53 с.

Більше 3-х авторів

Кровососущие комары урбанизованных и сельских ландшафтов [Текст] / Г. И. Наглова [и др.] // Животный мир Белорусского Полесья, охрана и рациональное использование : тез. докл. 4 й науч. конф. (Гомель, 8–10 апр. 1985 г.). — Гомель, 1985. — С. 106.

Матеріали конференцій:

Проблемы экономики, организации и управления реструктуризацией и развитием предприятий промышленности, сферы услуг и коммунального хозяйства [Текст] : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2005 г. Новочеркасск / редкол. : Б. Ю. Серебряков (отв. ред.). – Новочеркасск : Темп, 2005. – 58 с.

Прудкина, Н. С. О формировании фауны кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) в зоне влияния водохранилища на юге лесостепи Левобережной Украины [Текст] / Н. С. Прудкина, Г. И. Наглова // VII междунар. симп. по энтомофауне Средней Европы (Ленинград, 19–24 сент. 1977 г.) : материалы. — Л., 1979. — С. 329–331.

Стандарти, техніко-економічні та технічні документи:

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.

Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях [Текст] : СН 522-85. – Утв. Госстроем СССР 03.05.86. – Изд. офиц. – М. : Стройиздат, 1986. — 32 с.

Авторські свідоцтва, патенти:

А. с. 1007970 СССР, МПК В 25 J 15/00. Устройство для захвата деталей [Текст] / Ваулин В. С., Калов В. К. (СССР) .– 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.

Деклараційний патент № 67171 А Україна, МПК7 А 61 К 39/085. Спосіб виготовлення препарату для профілактики захворювань репродуктивних органів запального характеру [Текст] / В. О. Ушкалов [та ін.] ; ІЕКВМ УААН. – № 2003087290; заявл. 01.08.03; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. – 2 с.

Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/ 00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. — № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл.. № 32. — 3 с.

Звіти про НДР:

Оценка эффективности автоматизированных ИПС [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / ВНТИЦентр ; рук. М. И. Иванов. — ОЦ 02604-И5В ; ГР 01821100006 ; Инв. Б452743.- М., 1982. — 90 с.

Дисертації:

Антопольский, А. Б. Лингвистическое описание и оценка информационных языков [Текст] : дис. … канд. филол. наук / А. Б. Антопольский. — М., 1969. — 404 с.

Автореферати дисертацій:

Бутковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости хаотичных процессов [Текст] : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / О. Я. Бутковский ; [Ин-т радиотехники и электроники РАН] . — М., 2004. — 39 с.

Електронні ресурси:

Віддаленного доступу:

Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики — процессов управления. — Режим доступа : www/ URL: http://apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/onapr.html/ — 10.12.2004 г. — Загл. с экрана.

[Electronic resource]

Локального доступу:

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : интеракт. учеб. — Электрон. дан. и прогр. — СПб. : Питер Ком, 1997. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. требования : ПК от 486 DX 66 МГц ; RAM 1616 Мб ; Windows 95 ; зв. плата. — Загл. с этикетки диска.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий