Для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності „Державне управління у сфері охорони здоров’я” Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

Структурно-функціональний підхід у державному управлінні та приклади його реалізації у сфері охорони здоров’я
Для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності „Державне управління у сфері охорони здоров’я” Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

Скачати 117.22 Kb.

Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 117.22 Kb.

Додаток 2 до наказу директора

від _______________№ ______

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

для слухачів денної та заочної форм навчання
спеціальності „Державне управління у сфері охорони здоров’я”

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

 1. Структурно-функціональний підхід у державному управлінні та приклади його реалізації у сфері охорони здоров’я.
 2. Актуальні проблеми оптимізації та реструктуризації системи надання послуг в державних і комунальних закладах охорони здоров’я.
 3. Напрями оптимізації та впорядкування наглядово-контрольних функцій органів влади та місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я.
 4. Обґрунтування завдань та інструментів державної політики у сфері охорони здоров’я.
 5. Удосконалення державного управління соціальним захистом в Україні.
 6. Проблеми впровадження нових організаційних форм надання послуг в державних і комунальних закладах охорони здоров’я.
 7. Критерії оцінювання ефективності діяльності органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я.
 8. Проблеми децентралізації державної влади у сфері охорони здоров’я.
 9. Індикатори демократизації державного управління на регіональному (районному) рівні на прикладі сфери охорони здоров’я.
 10. Ґендерні виміри місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я.
 11. Удосконалення функції цілепокладання (прогнозування, планування) державного управління у сфері охорони здоров’я.
 12. Впровадження інноваційних технологій управління в органах державної влади та місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я.
 13. Система моніторингу ефективності діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я.
 14. Забезпечення ефективного зворотного зв’язку в державному управлінні у сфері охорони здоров’я.
 15. Вдосконалення системи прийняття рішень в органах державної влади та місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я.
 16. Удосконалення управління захистом населення й територій від надзвичайних ситуацій природного та нетехногенного характеру.
 17. Проблеми співвідношення вертикальних і горизонтальних зв’язків на різних рівнях управління охороною здоров’я.
 18. Розвиток засад самоврядування у сфері охорони здоров’я: проблеми та перспективи.
 19. Участь інститутів громадянського суспільства в публічному врядуванні у сфері охорони здоров’я.
 20. Контроль у публічному управлінні у сфері охорони здоров’я.
 21. Проблеми взаємодії місцевих органів влади з громадськістю у сфері охорони здоров’я.
 22. Громадська ініціатива в публічному врядуванні у сфері охорони здоров’я.
 23. Роль державних інституцій у реформуванні системи охорони здоров’я.
 24. Сучасні тенденції розвитку системи охорони громадського здоров’я в Україні.
 25. Забезпечення реалізації демократичних принципів державного управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні.
 26. Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я у період галузевих змін.
 27. Технології залучення громадськості до здійснення реформування системи охорони здоров’я.
 28. Ресурсне забезпечення проведення реформування системи охорони здоров’я в зарубіжних країнах.
 29. Зарубіжний досвід програмно-цільового забезпечення реалізації медичної реформи в зарубіжних країнах.
 30. Проблемні аспекти законодавчого забезпечення медичної реформи в Україні.
 31. Реформування системи охорони здоров’я в Україні в умовах продовження пілотного проекту.
 32. Державне управління розвитком загальної практики сімейної медицини в Україні.
 33. Державне управління медико-соціальним захистом дітей-інвалідів / людей похилого віку.
 34. Державна політика розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні.

Кафедра економіки та регіональної економічної політики

 1. Удосконалення методики проведення моніторингу реалізації програм соціально-економічного розвитку територій (сфера охорони здоров’я).
 2. Розробка підходів до формування програм підтримки сфери охорони здоров’я на територіях.
 3. Використання аутсорсингу в управлінні державними соціальними програмами.
 4. Моніторинг та оцінювання ефективності управління комунальним майном сфери охорони здоров’я на території
 5. Реформування відносин власності у сфері охорони здоров’я.
 6. Удосконалення механізмів використання комунального майна у сфері охорони здоров’я.
 7. Напрями удосконалення системи планування у закладах охорони здоров’я в Україні.
 8. Проблеми розвитку сфери охорони здоров’я та шляхи їх розв’язання.
 9. Напрями використання в Україні досвіду зарубіжних країн з реформування системи охорони здоров’я.
 10. Проблеми та шляхи удосконалення соціальної політики в Україні (регіонах).
 11. Проблеми та шляхи удосконалення регіональної екологічної політики.
 12. Удосконалення методів та інструментів державної політики у сфері охорони здоров’я
 13. Розвиток організаційних форм фінансування закладів охорони здоров’я.
 14. Напрямки удосконалення планування фінансового контролю та аудиту використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я.
 15. Адаптація зарубіжного досвіду соціального захисту населення (сфера охорони здоров’я) до вітчизняних умов
 16. Удосконалення системи планування витрат на розвиток галузі охорони здоров’я
 17. Удосконалення системи управління соціальним захистом в Україні
 18. Удосконалення системи державного управління страховою діяльністю в Україні
 19. Дослідження доцільності і переваг створення кластерів у сфері охорони здоров’я на прикладі міста (регіону)
 20. Напрями використання державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я.
 21. Фінансування галузі охорони здоров’я: проблеми та шляхи їх вирішення.
 22. Економічні проблеми галузі охорони здоров’я в Україні.
 23. Медичне страхування в аспектах громадянського суспільства та євроінтеграції.
 24. Оптимізація роботи фахівців різних галузей закладів охорони здоров’я.
 25. Державне регулювання підготовки сімейних лікарів на основі компетентнісного й програмно-цільового підходу.
 26. Механізми державного регулювання розвитку первинної медико-санітарної допомоги.
 27. Оцінка результативності праці медичних працівників та шляхи її покращення.

Кафедра права та європейської інтеграції

 1. Права людини у сфері охорони здоров’я.
 2. Захист прав пацієнтів закладів охорони здоров’я в Україні: організаційно-правовий аспект.
 3. Державна політика з охорони громадського здоров’я в Україні.
 4. Права на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня.
 5. Відповідальність закладів охорони здоров’я і медичного персоналу за порушення законодавства.
 6. Перспектива запровадження медичного страхування в Україні.
 7. Державні стандарти забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення та здорового навколишнього середовища.
 8. Контроль за охороною здоров’я дітей: організаційно правові засади.
 9. Державне регулювання діяльності медичних закладів.
 10. Державне регулювання медико-соціальної та санітарно-курортної діяльності.
 11. Організаційно-правові засади здійснення медичної експертизи
 12. Організаційно-правові засади діяльності фармацевтичного сектору.
 13. Конституційно-правові засади державного управління та державної служби.
 14. Напрями розбудови соціальної правової держави в Україні.
 15. Вплив світових та європейських інтеграційних процесів на сутність, властивості та системні характеристики державного управління у сфері охорони здоров’я.
 16. Відносини Україна – ЄС в контексті Угоди про асоціацію (аналіз конкретного напряму державної політики України, який охоплений Угодою, за вибором слухача).
 17. Проблеми та перспективи впровадження європейських у сфері охорони здоров’я в Україні, механізми їх імплементації в практику українського державотворення.
 18. Досвід державного управління у сфері охорони здоров’я в країнах Європейського Союзу та шляхи його адаптації в Україні.
 19. Реалізація державної кадрової політики в країнах Євросоюзу у сфері охорони здоров’я.
 20. Досвід країн ЄС у сфері відбору та селекції кадрів у сфері охорони здоров’я.
 21. Демографічна криза та шляхи її подолання в контексті забезпечення національних інтересів.
 22. Нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері охорони здоров’я.
 23. Організаційно-правове забезпечення охорони здоров’я населення в Україні.
 24. Організаційно-правові засади забезпечення санітарного епідемічного благополуччя населення.
 25. Правове забезпечення лікувально-профілактичної допомоги.
 26. Правові засади захисту населення від інфекційних хвороб.
 27. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в Україні.

Кафедра менеджменту та управління проектами

 1. Розроблення стратегії розвитку (в тому числі сталого) муніципального (адміністративно-територіального) утворення (села, селища, міста, району, області) у сфері охорони здоров’я.
 2. Розроблення стратегії вирішення окремої стратегічної проблеми муніципального утворення (підвищення якості надання медичних послуг, подолання розповсюдження Сніду, розвиток взаємодії влади з громадою у сфері охорони здоров’я).
 3. Залучення громадян до процесу формування та реалізації стратегії розвитку муніципального (адміністративно-територіального) утворення (села, селища, міста, району, області) у сфері охорони здоров’я.
 4. Розроблення системи моніторингу реалізації стратегії розвитку муніципального (адміністративно-територіального) утворення (села, селища, міста, району, області) у сфері охорони здоров’я.
 5. Формування результативних структур управління у сфері охорони здоров’я.
 6. Розроблення проекту місцевого розвитку у сфері охорони здоров’я та системи управління ним.
 7. Розроблення бізнес-плану проекту місцевого розвитку у сфері охорони здоров’я.
 8. Розроблення підходів до ефективного управління портфелем проектів місцевого розвитку у сфері охорони здоров’я.
 9. Застосування ринкових підходів до окремих сфер муніципальної (публічної) діяльності (розробка механізмів партнерства з приватним сектором і передачі громадських послуг, зокрема на тендерній основі, делегування підвищених повноважень управлінським підрозділам і підвищення рівня їх самостійності, стимулювання за кінцеві результати діяльності і т.п.).
 10. Застосування маркетингових підходів у муніципальній (публічній) діяльності (проведення досліджень щодо виявлення попиту на послуги, цінові політики та стратегії, розробка систем просування послуг до споживача, розробка механізмів встановлення зв’язків з громадськістю і т.п.).
 11. Розроблення аспектів муніципального маркетингу (маркетингу території) у сфері охорони здоров’я.
 12. Бенчмаркинг та його використання під час аналізу та підготовки стратегічних рішень у сфері охорони здоров’я.
 13. Застосування корпоративних підходів до управління власністю муніципальних громад у сфері охорони здоров’я (до управління комунальними підприємствами, управління частками муніципалітету у власності підприємств території і т.п.).
 14. Розроблення й впровадження систем управління якістю в організаціях сфери охорони здоров’я (організаційні аспекти, методичні питання, підходи до опису процесів надання послуг, до створення переліків і стандартів опису послуг, встановлення зворотного зв’язку із споживачами, виявлення потреб і вимог до послуг, оцінка роботи персоналу, інформаційне-програмне забезпечення процесів надання послуг і т.і.).
 15. Розроблення окремих аспектів розвитку системи державно-громадського контролю та моніторингу послуг у сфері охорони здоров’я.
 16. Створення та удосконалення системи управління якістю / інтегрованих систем менеджменту в організаціях сфери охорони здоров’я.
 17. Розроблення системи показників оцінювання діяльності в організаціях сфери охорони здоров’я.
 18. Дослідження та розроблення окремих аспектів системи зовнішнього (внутрішнього) аудиту в організаціях сфери охорони здоров’я.
 19. Розроблення окремих аспектів розробки систем оцінювання якості діяльності персоналу в організаціях сфери охорони здоров’я.
 20. Розроблення окремих аспектів створення систем захисту прав споживачів у сфері охорони здоров’я на муніципальному рівні.
 21. Шляхи та методи підвищення ефективності управління персоналом у сфері охорони здоров’я.
 22. Мотивація та стимулювання ефективної роботи персоналу у сфері охорони здоров’я.
 23. Розроблення окремих аспектів психології управлінської діяльності у сфері охорони здоров’я.
 24. Ділове спілкування в органах організаціях сфери охорони здоров’я та шляхи підвищення його ефективності.
 25. Проблеми лідерства в організаціях сфери охорони здоров’я.
 26. Організація роботи з відвідувачами та зверненнями громадян в організаціях сфери охорони здоров’я.
 27. Розроблення окремих аспектів офісного менеджменту та протоколу в організаціях сфери охорони здоров’я.
 28. Підвищення якості та ефективності управлінських рішень у сфері охорони здоров’я.
 29. Удосконалення систем діловодства та документування в організаціях сфери охорони здоров’я.
 30. Розроблення окремих аспектів організаційної культури та використання її засобів для підвищення ефективності діяльності організацій сфери охорони здоров’я..
 31. Менеджмент комунікаційних процесів в організаціях сфери охорони здоров’я..
 32. Розроблення системи інформаційно-комунікативного забезпечення діяльності організацій сфери охорони здоров’я..
 33. Удосконалення управління охороною навколишнього середовища, покращення його санітарно-епідеміологічного стану .
 34. Упровадження моделей організаційної досконалості (CAF, EFQM) в діяльності організацій сфери охорони здоров’я..
 35. Організаційна культура в організаціях сфери охорони здоров’я..
 36. Проекти у сфері охорони здоров’я.
 37. Управління діловою кар’єрою працівників організацій сфери охорони здоров’я.

Кафедра філософії, соціології державного управління

 1. Державна політика в сфері забезпечення соціально-психологічної адаптації та реабілітації населення.
 2. Державна політика стимулювання благодійної діяльності у галузі охорони громадського здоров’я.
 3. Державне управління розвитком страхової культури громадян України (щодо медичного, пенсійного страхування тощо).
 4. Екологічна політика на регіональному рівні в контексті концепції сталого розвитку.
 5. Вдосконалення взаємодії держави та громадянського суспільства в Україні у галузі охорони громадського здоров’я.
 6. Використання засобів активної соціальної політики в Україні (з урахуванням світового досвіду) (у аспекті охорони громадського здоров’я).
 7. Державне управління інформаційними ресурсами у процесі управління закладами охорони здоров’я.
 8. Державне управління процесами соціального партнерства у галузі охорони громадського здоров’я.
 9. Державне управління якістю вищої медичної освіти у ВНЗ.
 10. Державне управління якістю підготовки майбутніх менеджерів організацій у ВНЗ.
 11. Діяльнісний підхід в удосконаленні професійного розвитку державних (публічних) службовців, зайнятих у галузі охорони громадського здоров’я.
 12. Електронне навчання в системі вищої медичної освіти України як чинник впливу на управління її якістю.
 13. Забезпечення техногенної безпеки регіону в системі державного управління природоохоронною діяльністю.
 14. Інформаційна політика у галузі охорони громадського здоров’я: загальнодержавний та регіональний аспекти.
 15. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів виконавчої влади при прийнятті стратегічних рішень у галузі охорони громадського здоров’я.
 16. Комунікативні засоби забезпечення позитивного іміджу закладу охорони громадського здоров’я.
 17. Організаційно-правове забезпечення автономії ВНЗ медичної галузі в Україні.
 18. Основні інструменти реалізації державної інформаційної політики у галузі охорони громадського здоров’я.
 19. Основні напрямки вдосконалення демографічної політики в Україні.
 20. Особливості формування соціальної політики на регіональному (місцевому) рівні в аспекті охорони громадського здоров’я.
 21. Профілактика надзвичайних ситуацій в Україні: державно-управлінські аспекти.
 22. Соціокультурні та психологічні особливості української політичної еліти.
 23. Трансформація системи соціальних послуг в Україні.
 24. Техніки та технології моделювання професійної компетентності державних службовців, зайнятих у галузі охорони громадського здоров’я.
 25. Функціональний підхід до проблеми удосконалення професійної компетентності та професіоналізму кадрів державної (публічної) служби, зайнятих у галузі охорони громадського здоров’я.
 26. Функціональний підхід у створенні професійних стандартів діяльності публічних службовців, зайнятих у галузі охорони громадського здоров’я.

Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем

 1. Забезпечення захисту персональних даних в системі охорони здоров’я.
 2. Удосконалення технологій управління комунікаціями в публічному управлінні.
 3. Напрями модернізації комунікативної діяльності органів державної влади у сфері охорони здоров’я в Україні.
 4. Формування іміджу органів державного управління у сфері охорони здоров’я.
 5. Організація роботи комунікативних підрозділів державної установи (на прикладі установ у сфері охорони здоров’я ).
 6. Удосконалення інформаційного забезпечення органів державної влади у сфері охорони здоров’я.
 7. Аналіз методів медико-соціальної реабілітації засобами інформаційних технологій в контексті державного управління у сфері охорони здоров’я.
 8. Аналіз ефективності державного управління у медичній сфері із застосуванням статистичних методів та засобів інформаційних технологій.
 9. Адаптація зарубіжного досвіду використання автоматизованих інформаційних систем у сфері охорони здоров’я.

Начальник управління

з навчальної та методичної роботи І.А.Чикаренко

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий