Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 03050301 » Міжнародна економіка «

Тов «Роменський завод продтоварів» так І для кожного окремо взятого підприємства в цілому
Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 03050301 » Міжнародна економіка »

Скачати 1.37 Mb.

Сторінка 1/8 Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 1.37 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки

ДО ЗАХИСТУ

В. о. завідувача кафедри

д.е.н., професор

____________ О. М. Костюк

«___»_____________ 2012 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

за спеціальністю 8.03050301 “ Міжнародна економіка ”

МІЖНАРОДНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Виконав студент 5 курсу, група ММЕ-12 ____________ С.В. Загорулько

«___» ____________ 2012 р.

Керівник дипломної роботи ____________ І.І. Д’яконова

«___»____________ 2012 р.

Консультант розділу “ Охорона праці та

безпека в надзвичайних ситуаціях ” ____________ Т.П. Гончаренко

«___»____________ 2012 р.

Суми – 2012

РЕФЕРАТ

дипломної роботи на тему:

«Міжнародні конкурентні переваги підприємства та механізми їх забезпечення»

студента Загорулька Сергія Володимировича

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що в умовах загострення міжнародної конкурентної боротьби на ринку харчової промисловості питання формування міжнародних конкурентних переваг у достатньому для ефективної діяльності обсязі має дуже велике значення для ТОВ «Роменський завод продтоварів» так і для кожного окремо взятого підприємства в цілому.

Метою дипломної роботи є дослідження науково-методичних підходів щодо механізмів забезпечення міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продтоварів» та визначення шляхів їх удосконалення.

Об’єктом дослідження є відносини що виникають в процесі визначення та підвищення ефективності міжнародних конкурентних переваг підприємств продовольчої галузі.

Предметом виступає механізм забезпечення міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продтоварів».

Проведений в дипломній роботі аналіз механізму забезпечення міжнародних конкурентних переваг дало підстави зробити наступні висновки:

—  В умовах міжнародної конкуренції одним з найважливіших  показників, що оцінює ефективність  використання  економічних, трудових, управлінських ресурсів і успішність міжнародної  конкурентної  боротьби на зарубіжних ринках є рівень міжнародної конкурентоспроможності;

— Глобалізація   призводить  до заміни   конкуренції  між  країнами  і

регіонами  на конкуренцію між  товаровиробниками,  залучаючи до системи  міжнародного поділу праці більшість господарюючих суб’єктів;

— Можливості  держави  в  регулюванні економічних  процесів,  підтриманні  високого  рівня  міжнародної конкурентоспроможності національних  виробників – скорочуються пропорційно зростанню  міжнародної мобільності капіталу, ресурсів, інформації;

— На підставі проведеного аналізу санітарно-гігієнічних умов праці техніки безпеки та протипожежної безпеки і заходів з охорони праці можна зробити висновок, що в цілому приміщення відповідає нормативним вимогам і нормам щодо санітарно-гігієнічних параметрів, техніки безпеки, пожежної безпеки. У літній період рекомендовано збільшувати вологість повітря та зменшувати час провітрювання;

Під час написання роботи використовувалися такі загальнонаукові методи дослідження: систематизація та узагальнення (при теоретичному обґрунтуванні поняття міжнародних конкурентних переваг), порівняння ( у процесі виокремлення спільних і відмінних рис методик оцінювання міжнародних конкурентних переваг підприємства), системний аналіз (при дослідженні понять «міжнародна конкуренція», «міжнародна конкурентоспроможність»), методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод групувань (під час дослідження чинників, факторів та механізмів забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства).

Інформаційна базу складають праці економістів-науковців, що займалися проблематикою міжнародної конкурентоспроможності та механізмів забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства, також наукові статті, практичні рекомендації, монографії, офіційні електронні джерела статистики, доповіді і результати конференцій та самітів міжнародних фінансових та торгівельних організацій.

Отримані результати діяльності ТОВ «Роменський завод продтоварів» можуть бути використані при формуванні ефективної системи управління міжнародними конкурентними перевагами на зовнішніх ринках, а також при визначенні оптимального рівня міжнародної конкурентоспроможності фірми.

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, міжнародні конкурентні переваги підприємства, механізми забезпечення міжнародних конкурентних переваг, міжнародна торгівля, зовнішньоекономічна діяльність, експорт.

Дипломна робота містить 138 сторінки, 17 таблиць, 13 рисунків, список використаних джерел із 62 найменувань, додатки.

Рік виконання дипломної роботи – 2012 рік.

Рік захисту роботи – 2012 рік.

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

д.е.н., професор

_________________ О.М. Костюк

«___»_____________ 2012 р.

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка»

студенту 5 курсу, групи ММЕ-12

Загорульку Сергію Володимировичу

 1. Тема роботи: «Міжнародні конкурентні переваги підприємства та механізми їх забезпечення» затверджена наказом по академії від «___»_________2012 р. № ______

 1. Термін здачі студентом закінченої роботи: ____ травня 2012 р.

 1. Дипломна робота виконується на матеріалах ТОВ «Роменський завод продтоварів»

 1. Предмет дослідження: механізм забезпечення міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продтоварів».

 1. Мета дипломної роботи: розробка методичних рекомендацій, направлених на формування міжнародних конкурентних переваг підприємства та механізмів їх забезпечення.

 1. Орієнтовний план дипломної роботи, терміни подання розділів науковому керівникові та зміст завдань для виконання поставленої мети:

Розділ І. Теоретичні засади формування та утримання міжнародних конкурентних переваг. Термін подання – 19 лютого 2012 р.

У розділі І визначити сутність, види, чинники та особливості формування міжнародних конкурентних переваг підприємства; проаналізувати механізми забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства за класифікаційними ознаками; визначити алгоритм формування та набуття міжнародних конкурентних переваг.

Розділ ІІ. Механізми забезпечення міжнародних конкурентних переваг на прикладі ТОВ «Роменський завод продтоварів» Термін подання – 6 травня 2012 р.

У розділі ІІ необхідно дослідити організаційну структуру підприємства; проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства; здійснити оцінку зовнішньоекономічної діяльності підприємства; визначити основні механізми забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства.
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення механізму забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства. Термін подання – 13 травня 2012 р.

У розділі ІІІ потрібно запропонувати шляхи забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства; проаналізувати наявні на підприємстві проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення; розробити пріоритети розвитку підприємства для подальшого забезпечення підприємства конкурентними перевагами на зарубіжних ринках.

Розділ ІV. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Термін подання – 6 травня 2012 р.

У розділі ІV дослідити систему охорони праці на підприємстві; проаналізувати шкідливі і небезпечні фактори на виробництві на об’єкті дослідження; дати оцінку наявного стану охорони праці і зробити висновок про відповідність внутрішніх документів підприємства нормативно-правовим актам з питань охорони праці, а також запропонувати можливі шляхи покращення стану охорони і умов праці.

 1. Консультації по роботі:
Розділ Консультант Підпис, дата Завдання видав Завдання прийняв 1 д.е.н. І.І. Д’яконова

2 д.е.н. І.І. Д’яконова.

3 д.е.н. І.І. Д’яконова

4 д.е.н.Т.П. Гончаренко

 1. Дата видачі завдання «___» _________ 2012 р.

Науковий керівник _________ д.е.н. І.І. Д’яконова

Завдання до виконання одержав ________ С.В. Загорулько
ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………..………… 9 РОЗДІЛ 1 МІЖНАРОДНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА І МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ..

14

1.1 Сутність поняття конкуренті переваги в економічній літературі……………………………………………………….

14

1.2 Види міжнародних конкурентних переваг та показники конкурентоспроможності підприємства …………………………..

20

1.3 Принципи та механізми забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства.………………………

30

Висновки до розділу 1……………………………………….. 38 РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»………… 39 2.1 Історичні та організаційні особливості діяльності ТОВ «Роменський завод продтоварів»………………………

39

2.2 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства ТОВ «Роменський завод продтоварів»……….….…..……..

46

2.3 Зовнішньоекономічна діяльність ТОВ «Роменський завод продтоварів»…………………………………………………..

51

2.4 Оцінка міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продтоварів» та механізму їх забезпечення………….……………………………………….

58

Висновки до розділу 2………………..……………………… 67 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОВ «РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» …………………………….

69

3.1 Проблеми та перспективи розвитку міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів»………….……………………………

69

3.2 Пропозиції щодо підвищення ефективності механізму міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продтоварів»…………………………………………..

74

Висновки до розділу 3……………………………………….. 84 РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ НА ТОВ «РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»………………..

86

4.1 Система управління охороною праці на ТОВ «Роменський завод продтоварів»…………………………………………….

86

4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на ТОВ «Роменський завод продтоварів» ……………………….

91

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на ТОВ «Роменський завод продтоварів»……………………………………………

101

Висновки до розділу 4………………………………………. 104 ВИСНОВКИ………………………………………………………………… 106 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 111 ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 118

ВСТУП

Розширення географічних та торгових кордонів діяльності учасників зовнішньоекономічних відносин ставить перед державами світу важливе завдання, щодо їх рівноправної, не дискримінаційної поступової інтеграції до світової господарської системи.

Кожне економічно потужне підприємство, яке виходить на міжнародний ринок з власною конкурентоспроможною продукцією, намагається досягти міжнародних конкурентних переваг над іншими іноземними товаровиробниками. Фінансові, управлінські, організаційні та інші можливості підприємства у досягненні міжнародних конкурентних переваг визначаються таким поняттям як міжнародна конкурентоспроможність.

Сучасний світовий ринок, а також сучасні економічні тенденції, які спостерігаються у міжнародній торгівлі характеризуються, у більшості випадків, значним переважанням пропозиції над сукупним попитом. Як результат, певний специфічний товар пропонують одночасно багато постачальників як іноземних так і на умовах і з характеристиками, які мало чим відрізняються один від одного. В даній ситуації споживач вибирає більш конкуренто спроможний товар, тобто такий товар, який за свою ціну задовольняє якомога більше потреб покупців і має певні унікальні характеристики, притаманні лише даному товару, тобто продукція виготовлена на більш високому технологічному рівні, ніж товари конкурентів.

Таким чином, міжнародні конкурентні переваги підприємства це сукупність кількісних, якісних і вартісних характеристик товару, сукупність дій ефективної організаційно-управлінської ланки, злагоджена чітко продумана стратегія діяльності всього підприємства, яка забезпечує задоволення конкретної потреби іноземного споживача, а також виділяє продукцію підприємства і саме підприємство серед інших зарубіжних товаровиробників, цим самим вони надають можливість підприємству для вдалої, продуктивної а головне рентабельної діяльності, підкреслюючи унікальність фірми. При просуванні і збуті традиційних товарів успіх у міжнародній конкуренції може бути у вигляді екстенсивного розширення збуту продукції підприємства за рахунок скорочення продаж інших товаровиробників. При збуті принципово нових товарів, робіт, послуг успіх фірми в міжнародній конкуренції проявляється саме у скороченні потенціальних можливостей збуту інших фірм.

Сьогодні, кожне підприємство, що займається зовнішньо економічною діяльністю бажає досягти значних лідерських позицій в освоєнні зарубіжних ринків і формуванні на них конкурентних переваг для забезпечення рентабельної діяльності, однак не всім фірмам вдається досягти бажаного результату. Ця особливість пов’язана не тільки через нестачу фінансових коштів, а більше через невдалу міжнародну конкурентну стратегію на підприємстві, а також непрофесійність і нестаток знань управлінського персоналу.

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства проявляється у досягненні компанією сталих конкурентних переваг у міжнародному просторі та суперництві.

Міжнародні конкурентні переваги підприємства з’являються у тому разу, коли фірма здійснює новаторства, нововведення, інвестиції у свою діяльність (це стосується всіх видів капіталу: як матеріального так і трудового з фінансовим), а також прагне до змін чим пояснюються значні ризики пов’язанні з зовнішньоекономічною діяльністю і виходом на нові зарубіжні ринки. Підприємства отримують конкурентну перевагу перед міжнародними суперниками, у тому разі, коли вони уловлюють нову основу і нові ідеї для конкуренції або ж знаходять принципово нові і більш ефективні засоби і заходи для ведення міжнародної конкуренції «по-старому».

Отже, актуальність обраної теми дипломної роботи обумовлена прагненням підприємства набути міжнародних конкурентних переваг шляхом удосконалення якості продукції, випуском принципово нових видів продукції, впровадження нових конструкцій виробів, оновленням виробництва, пошук і застосування нових підходами до організації маркетингу та системи управляння підприємством в цілому.

Метою дипломної роботи є дослідження науково-методичних підходів щодо механізмів забезпечення міжнародних конкурентних переваг на прикладі ТОВ «Роменський завод продтоварів» та визначення шляхів їх вдосконалення, а також розробці практичних рекомендацій щодо вирішення наявних на підприємстві проблем.

Для реалізації визначеної мети вирішуються такі завдання:

 1. Розглянути науково-теоретичні підходи для дослідження міжнародного конкурентного середовища підприємства;
 2. Визначити основні стратегії створення міжнародних конкурентних переваг, а також виявити сучасні тенденції їх застосування та набуття у зовнішньоекономічній діяльності;
 3. Проаналізувати фінансово-господарський стан підприємства у розрізі впровадження міжнародної маркетингової стратегії;
 4. Провести комплексний аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Роменський завод продтоварів»;
 5. Розробити практичні рекомендації та запропонувати шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції та адаптації підприємства до зовнішньоекономічної діяльності;
 6. Дослідити систему охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному підприємстві, зробити висновок про її сучасний стан та відповідність чинному законодавству України;
 7. Запропонувати практичні рекомендації для покращення стану охорони праці.

Об’єктом дипломної роботи виступає концепція досягнення міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продтоварів» при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Предметом дослідження виступає механізм забезпечення підприємства міжнародними конкурентними перевагами та процес підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства в сучасному глобалізованому світі.

Аналіз останніх публікацій. Питання міжнародної конкурентоспроможності та значне посилення конкурентної боротьби на глобальному, регіональному і локальному ринках вимагає від підприємств утримання існуючих конкурентних переваг і здобуття нових, тому ця проблема на теперішній час є найактуальнішою. Дослідженню теоретичних проблем міжнародної конкуренції, конкурентних стратегій та конкурентоспроможності, конкурентних переваг підприємств та методів їх оцінки присвячені праці відомих іноземних і вітчизняних вчених (зокрема, А. Гальчинського, А.Градова, В. Гейця, В. Немцова, В. Юданова, Г.Азоєва, Дж. Ванека, Дж. М. Кейнса, Дж. С. Мілля, Д.Рікардо, Дж. Робінсона, Д. Довганя, Ж.-Ж. Ламбена, І. Кравіса, К. Ерроу, М. Перлітца, М. Познера, М. Портера, Н. Задорожної, О. Зозульова, О.А. Амоші, Т. Комісарової, Т. Льовітта, У.Бролля Ф. Хайека, А. Челенкова, М. Чумаченка, Й. Шумпетера, Ю. Іванова).

Так, наприклад, М. Портер виокремив основні конкурентні сили на ринку. В свою чергу — Ф. Хайек довів, що конкуренція, в тому числі і міжнародна, стимулює розвиток підприємств, а також розкриває їх потенціал. І. Багієв, аналізуючи маркетингове середовище діяльності компаній, визначив найважливішу його складову — конкурентне середовище та конкуренти фірми, які впливають на діяльність підприємства та змінюють результати його функціонування.

Під час написання роботи використовувалися такі загальнонаукові методи дослідження: систематизація та узагальнення (при теоретичному обґрунтуванні поняття міжнародних конкурентних переваг), порівняння ( у процесі виокремлення спільних і відмінних рис методик оцінювання міжнародних конкурентних переваг підприємства), системний аналіз (при дослідженні понять «міжнародна конкуренція», «міжнародна конкурентоспроможність»), методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод групувань (під час дослідження чинників, факторів та механізмів забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства).

РОЗДІЛ 1

МІЖНАРОДНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА

ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.1 Сутність поняття конкуренті переваги в економічній літературі

Міжнародна конкурентоспроможність — це багаторівневе поняття, що характеризує стан об’єкта дослідження, що визначає його місце в ієрархічній системи оцінок йому подібних, серед яких виділяють держави, підприємства і продукцію. Загальноприйнятого визначення міжнародної конкуренто-спроможності не існує. Трактування, фактори, причини і наслідки високого або низького рівня змінюються в залежності від об’єкта аналізу. Але у будь-якому випадку ясно визначено, що конкурентоспроможність керована і існує ряд методів і способів, що дозволяють досягти заданих результатів.

Невипадково міжнародна конкуренція як джерело розвитку підтримується законодавчо у більшості країн світу. Вперше термін «конкуренція» в економічній літературі увів у науковий обіг Адам Сміт. Суть міжнародної конкуренції та методи і основи її економічного аналізу він описує: на мікрорівні як суперництво між фірмами товаровиробниками, а на макро – як суперництво країн, що беруть участь у міжнародній торгівлі.

А.Сміт розглядає конкуренцію як:

 • такий стан кон’юнктури ринку, коли учасники ринку під впливом будь-яких економічних, політичних та інших факторів починають боротьбу за вигідніші та кращі умови виробництва, розподілу, збуту, просування товару, що зрушує економічну ситуацію в той чи інший бік;

  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий