Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7242. Dm. 35. 10-2013

У птнз першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання складає на 2-й розряд – 810 годин, на 3-й розряд – 790 годин, на 4-й розряд – 577 годин, на 5-й розряд – 377 годин, на 6-й розряд  281 годин
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7242. Dm. 35. 10-2013

Скачати 2.56 Mb.

Сторінка 1/17 Дата конвертації 24.04.2016 Розмір 2.56 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   17

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7242.DM.35.10-2013

(позначення стандарту)

Професія: Електрорадіомонтажник судновий
Код: 7242
Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2013 рік

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 05.07.2013 № 930

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7242.DM.35.10-2013

(позначення стандарту)

Професія: Електрорадіомонтажник судновий
Код: 7242
Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2013 рік
Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Електрорадіомонтажник судновий» 2, 3, 4, 5, 6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання складає на 2-й розряд – 810 годин, на 3-й розряд – 790 годин, на 4-й розряд – 577 годин, на 5-й розряд – 377 годин, на 6-й розряд  281 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Електрорадіомонтажник судновий» (Випуск 56 «Будування та ремонт суден» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 11 серпня 1998 року № 288), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – до 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7242.DM.35.10-2012

(позначення стандарту)

Професія: Електрорадіомонтажник судновий
Код: 7242
Кваліфікація: 2 розряд

Видання офіційне

Київ (2013 рік)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 1. Професія: 7242 Електрорадіомонтажник судновий

 1. Кваліфікація: 2-й розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: правила читання простих електричних і радіосхем, умовні позначення основних вузлів схем та деталей в електрорадіоустаткування; елементарні знання про основні радіовимірювальні й електровимірювальні прилади, електричні машини з простими схемами керування, їх призначення; будову та принцип дії нескладного суднового електрорадіоустаткування; марки та склади припоїв і флюсів, способи їх готування та застосування; способи і правила виконання робіт з очищення поверхні, паяння та лудіння; номенклатуру основних ізоляційних матеріалів, які застосовує під час монтажу та ремонту суднового електрорадіоустаткування, технологію їх обробки; правила демонтажу апаратури, що установлена на суднах; способи заготовляння кабелів і дротів; призначення та типи основних марок суднових і радіочастотних кабелів та дротів, які застосовуються під час монтажу виробів, простих електророзподільних пристроїв, апаратів, електродвигунів і радіоапаратури; правила та прийоми виконання робіт з прокладання й кріплення кабелів, дротів внутрішнього монтажу; методи виміру електричних величин; типи та призначення радіоламп, напівпровідників, які застосовують в апаратурі, їх основні параметри, цоколювання; джерела живлення апаратури і основні правила їх експлуатації; виконання простих слюсарних робіт під час ремонту силових та освітлювальних установок; послідовність виконання електрорадіомонтажних робіт і робіт під час демонтажу кабелю й електроустаткування; правила експлуатації технологічного оснащення; найменування, призначення і спосіб застосування простих слюсарних та електромонтажних інструментів та пристроїв.
Повинен уміти: виготовляти та встановлювати переходи, конструкції для кріплення кабелів, апаратури і щитів. Вирубати та вирізати отвори в панелях для проходу кабелів, обрамувати їх металевими і пластмасовими втулками, розвальцьовувати краї отворів для проходу кабелів у переборках судна. Складати апаратуру з амортизаторами. Свердлити отвори й нарізати різьбу в деталях та конструкціях в цеху і на суднах. Виготовляти стандартні й нестандартні дужки для кріплення кабелю, пресшпанові бирки, заготовляти стальні та гумові штаби, прокладки із гуми та інших неметалевих матеріалів. Паяти нескладні деталі. Демонтувати панелі, переходи, кожухи, скоб-трапи та апаратуру освітлення. Чистити та промивати електрорадіотехнічні вироби після розбирання. Обробляти та обкінцьовувати жили кабелів під час монтажу нескладної силової та слабкострумової апаратури і приладів. Складати кабелі в низькочастотні з’єднувачі до трьох штирків. Читати прості електромонтажні та радіомонтажні схеми. Виконувати електромонтажні роботи із затягування, укладання та кріплення кабелів, заготовляти кабелі, демонтувати електроустаткування та кабельні траси, складати та встановлювати на гетинаксових і металевих панелях дрібну комутаційну апаратуру та прості електромонтажні схеми під керівництвом електрорадіомонтажника суднового більш високої кваліфікації.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Будування та ремонт суден.

7. Специфічні вимоги:

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 16 років.

Стать: жіноча, чоловіча.

Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 7242 Електрорадіомонтажник судновий

Кваліфікація: 2 розряд

Загальний фонд навчального часу: 840 години

з/п Навчальні предмети Кількість годин Всього З них на лабораторно-практичні роботи 1. Загальнопрофесійна підготовка 74 8 1.1 Основи правових знань 17

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 17

1.3 Інформаційні технології 17 8 1.4 Правила дорожнього руху 8

1.5 Резерв часу 15

2. Професійно-теоретична підготовка 249 17 2.1 Спецтехнологія електромонтажу 114

2.2 Електрорадіоматеріали 35 2 2.3 Технічне креслення 37 7 2.4 Електротехніка 33 8 2.5 Охорона праці 30

3. Професійно-практична підготовка 480

3.1 Виробниче навчання в майстерні 204

3.2 Виробниче навчання на виробництві 108

3.3 Виробнича практика 168

4. Консультації 30

5. Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) 7

6. Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 810 25

Перелік кабінетів, лабораторій та навчальних майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрорадіомонтажник судновий» 2-го розряду

 1. Кабінети:
  • спецтехнології електромонтажу;
  • охорони праці;
  • будови та технічного оснащення суден;
  • основи галузевої економіки і підприємництва.

 1. Лабораторії:
  • електротехніки з основами промислової електроніки;
  • інформаційних технологій.

 1. Навчальні майстерні:
  • слюсарна;
  • електромонтажна.

Примітка: для підприємств, установ, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

 • допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;
 • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;
 • предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

Основи правових знань”

з/п Тема

Кількість годин
Всього З них на лабораторно-практичні роботи
Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави 2

Цивільне право й відносини, що ним регулюються 2

Господарство і право 2

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів 3

Праця, закон і ми 2

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність 2

Злочин і покарання 2

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України 2

Всього годин: 17

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   17
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий