Ботаніка (буклети цт) Вірна відповідь – А

Встановлено, що ксантофіли жовто-помаранчеві рослинні пігменти, які забарвлюють пелюстки та плоди, містяться в
Ботаніка (буклети цт) Вірна відповідь – А

Скачати 286.49 Kb.

Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 286.49 Kb. БОТАНІКА (буклети ЦТ)

Вірна відповідь – А

 1. Встановлено, що ксантофіли жовто-помаранчеві рослинні пігменти, які забарвлюють пелюстки та плоди, містяться в …

A хромопластах

B амілопластах

C протеопластах

D пропластидах

E олеопластах

 1. Зелені пігменти рослин, що забезпечують фотосинтез, містять …

A хлоропласти

B амілопласти

C хромопласти

D протеопласти

E мітохондрії

 1. У складі клітин синьозелених водоростей і грибів виявлено розчинний полісахарид, який забарвлюється реактивом Люголя в бурий колір. Це …

A глікоген

B крохмаль

C целюлоза

D інулін

E фруктоза
4. Результатом проведеної гiстохiмiчної реакцiї на жирнi олiї з використанням судану III є забарвлення . . .

A. Рожево-помаранчеве

B. Синьо-фiолетове

C.Жовто-лимонне

D. Малиново-червоне

E. Чорно-фiолетове
5.У клітинах листка однодольної рослини конвалії звичайної виявлені кінцеві продукти обміну речовин – поодинокі подовжені призматичні кристали із загостреними кінцями. Це – …

A стилоїди

B рафіди

C друзи

D кристалічний пісок

E цистоліт

6.Флороглюцин з концентрованою сульфатною кислотою забарвлює клітинні оболонки у малиново-червоний колір, що вказує на їх …

A одеревіння

B окорковіння

C кутинізацію

D хітинізацію

E мінералізацію

7.У перестиглих соковитих плодах руйнується міжклітинна речовина і клітини роз’єднуються, тобто, відбувається …

A мацерація

B лігніфікація

C мінералізація

D ослизнення

E гумоз
8.При мiкроскопiчному дослiдженнi i гiстохiмiчному аналiзi фiолетових пелюсток у клiтинному соцi виявлений пiгмент:

A. Антоциан

B. Каротин

C. Хлорофiл

D. Ксантофiл

E. Антохлор
9.Обробка рослинного мiкропрепарату флороглюцином з концентрованою хлористоводневою кислотою призвела до малиново-червоного забарвлення клiтинних оболонок, що вказує на наявнiсть:

A. Лiгнiну

B. Пектину

C. Целюлози

D. Гемiцелюлози

E. Суберину

10.Тонкi зрiзи коренiв Inula helenium витримали у 96% розчинi етанолу. При їх мiкроскопiчному дослiдженнi виявили сферокристали, що вказує на наявнiсть:

A. Iнулiну

B. Крохмалю

C. Бiлку

D. Слизу

E. Жирiв
11.В епiдермi листка виявленi клiтини, що мiстять цистолiти. Наявнiсть цистолiтiв характерно для рослин родини:

A.Кропивні

B.Капустяні

C.Бобові

D.Пасльонові

E.Макові

Рослинні тканини

 1. У клітинах дослідженої тканини ядро велике, цитоплазма густа, без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, пластиди в стадії пропластид, ергастичні речовини відсутні. Ця тканина – …

A меристема

B корок

C ендосперм

D перисперм

E епідерма

 1. Стебло багаторічної рослини вкрите вторинною тканиною –перидермою, яка утворилася внаслідок діяльності …

A фелогену

B прокамбію

C камбію

D перициклу

E протодерми

 1. При мікроскопії поперечного зрізу кореня визначена покривна тканина, що складається з тонкостінних, щільно зімкнених клітин з кореневими волосками. Це …

A епіблема (ризодерма)

B кореневий чохлик

C перидерма

D ендодерма

E епідерма

 1. Розглянуто кореневі волоски, що являють собою вирости клітин …

A епіблеми

B епідерми

C ендодерми

D екзодерми

E мезодерми

 1. Комплексну тканину складають прозорі живі клітини з потовщеними, кутинізованими зовнішніми клітинними оболонками, а також продихи і трихоми. Це – …

A епідерма

B перидерма

C кірка

D ризодерма

E веламен
5. Тип продихового апарату, у якого побiчних клiтин дві, їх суміжні стінки перпендикулярні продиховій щілині, має назву:

A. дiацитний

B. тетрацитний

C. анiзоцитний

D. аномоцитний

E. парацитний

 1. На зрізі осьового органу виявлена покривна комплексна тканина, що складається з фелогену та його похідних – пробки та фелодерми. Це .

A перидерма

B коленхіма

C склеренхіма

D епіблема

Е епідерма
7. Мiкроскопiчним дослiдженням стебла багаторiчної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслiдок подiлу клiтин …

A. Фелогену

B. Прокамбiю

C. Камбiю

D. Перициклу

E. Протодерми

 1. Вивчаючи стебло, вкрите перидермою, переконалися, що газообмін здійснюється через …

A сочевички

B продихи

C пори

D пропускні клітини

E гідатоди

 1. Кореневища і корені Inula helenium мають порожнини без чітких внутрішніх обрисів, заповнені ефірними оліями. Це …

A лізигенні вмістища

B схизогенні вмістища

C ідіобласти

D членисті молочники

E нечленисті молочники

 1. На поздовжньому зрізі кореня кульбаби добре помітні секреторні структури у вигляді злегка звивистих членистих трубочок з густим білим вмістом. Місцями трубочки об’єднані між собою бічними відгалуженнями. Таку будову мають …

A членисті молочники з анастомозами

B членисті молочники без анастомозів

C нечленисті молочникм

D нечленисті розгалужені молочникм

E схизогенні канальці й ходи

 1. На зрізах стебла ідентифіковано щільну, прозенхімну, здерев’янілу механічну тканину – …

A склеренхіму

B коленхіму

C паренхіму

D аеренхіму

E корок

 1. У м’якоті плода груші виявлено групи паренхімних клітин з товстими здерев’янілими оболонками, пронизаними щілиноподібними порами. Це …

A склереїди

B кутова коленхіма

C судини

D волокна

E трахеїди

 1. Комплексна тканина складається з ситовидних трубок з клітинами-супутницями, луб’яних волокон і паренхіми. Ця тканина – …

A флоема

B перидерма

C корок

D епідерма

E ксилема
14. У флоемi стебла виявленi групи щiльнозiмкнутих прозенхiмних клiтин з загостреними кiнцями, рiвномiрно потовщеними, шаруватими, частково здерев’янiлими оболонками. Це:

A. Луб’яні волокна

B. Деревиннi волокна

C. Волокнистi трахеїди

D. Волокнистi склероїди

E. Клiтини коленхіми
15. На поперечному зрiзi стебла гарбуза добре помiтнi вiдкритi провiднi пучки, що мають двi дiлянки флоеми -зовнiшню i внутрiшню. Такi пучки називаються:

A. Бiколатеральнi

B. Колатеральнi

C. Радiальнi

D. Центроксилемнi

E. Центрофлоемнi

16.При визначенні типу та особливостей провідних пучків враховано взаємне розташування флоеми і ксилеми, наявність обкладок і …

A камбію

B епідерми

C перидерми

D перициклу

E фелогену
Анатомія вегетативних органів

 1. Будова кореня первинна, клітини ендодерми з підковоподібним потовщенням оболонок; радіальний провідний пучок осьового циліндра з багатьма променями ксилеми. Таку будову мають корені …

А однодольних

B папоротеподібних

C дводольних

D хвойних

Е мохоподібних

 1. У зоні всмоктування кореня багатошарова паренхіма з крохмальними зернами складає значну частину первинної кори – …

А мезодерму

В ендодерму

C екзодерму

D коленхіму

E фелоген

 1. На поперечному зрізі осьового органа розпізнаний у центрі осьового циліндра провідний пучок, в якому ділянки флоеми і ксилеми чергуються по радіусу. Тип пучка – …

A радіальний

B колатеральний

C біколатеральний

D центроксилемний

E центрофлоемний

 1. У зоні проведення кореня з перициклу закладаються і формуються…

А бічні корені

В трихоми

C додаткові корені

D кореневі волоски

E кореневі чохлики

 1. У центральному циліндрі стебла навколо серцевини кільцем розташовані відкриті колатеральні пучки, розділені широкими серцевинними променями. Отже, це зріз стебла рослини класу …

A дводольні

B однодольні

C хвойні

D хвощеподібні

E папоротеподібні
6. На зрiзi кореня Helianthus annuus виявлена вторинна пучкова будова, це означає, що зрiз зроблено в зонi:

A. укрiплення та проведення

B. росту та розтягнення

C. всмоктування

D. клiтинного подiлу

E. кореневого чохлику

 1. Деревину хвойної рослини складають клітини з загостреними кінцями і здерев’янілими оболонками, які мають облямовані пори. Це …

A трахеїди

B судини

C ситовидні трубки

D клітини супутниці

E луб’яні волокна
8. При мiкроскопiї поперечного зрiзу вегетативного органу виявлена перидерма, добре розвинена запасаюча паренхiма, слабко розвиненi механiчнi i провiднi тканини, кора не мiстить хлоренхiми. Це зрiз:

A. Кореневища дводольних

B. Стебла хвойних рослин

C. Кореневища однодольних

D. Стебла дводольних рослин

E. Стебла однодольних рослин

9.Для усiх зон кореня односiм’ядольних рослин притаманний пучок …

A.Радiальний

B.Центрофлоемний

C.Центроксилемний

D.Бiколатеральний

E.Колатеральний

10.В препаратi пiд мiкроскопом добре видно багатошарову палiсадну (стовпчасту) паренхiму, яка характерна для:

A. Листка

B. Кореня

C. Стебла дводольних рослин

D. Кореневища папоротей

E. Додаткових коренів

Морфологія вегетативних органів

 1. Осьовий орган без вузлів, має радіальну симетрію, позитивний геотропізм, забезпечує мінеральне живлення і закріплення у ґрунті. Цей орган – …

A корінь

B стебло

C лист

D кореневище

E насінина

 1. Дослідження онтогенезу головного кореня показало, що він розвивається із …

A зародкового корінця насінини

B апікальної меристеми

C перициклу

D латеральної меристеми

E інтеркалярної меристеми

 1. Найчастіше у дводольних однорічних рослин підземний орган – …

A система головного кореня

B система додаткових коренів

C кореневище

D цибулина

E бульбоцибулина

 1. У деяких рослин пристосуванням до несприятливих умов середовища, є корені, здатні до поздовжнього скорочення, що забезпечує заглиблення у ґрунт цибулин, бульб і кореневищ. Такі корені носять назву …

A контрактильні

B дихальні

C повітряні

D коренебульби

E гаус торії

 1. При морфологічному аналізі омели білої та інших рослин напівпаразитів, було встановлено, що їх корені видозмінились у …

A гаусторії

B мікоризу

C азотфіксуючі бактерії

D корені-причіпки

E контрактильні корені

 1. Пагонам плаунів (баранця звичайного) притаманний такий тип галуження як …

A дихотомічне

B кущення

C симподіальне

D моноподіальне

Е несправжньодихотомічне

 1. Апікальна брунька пагона рано завершила свій розвиток. Подальше наростання забезпечують дві бічні бруньки, розміщені супротивно під верхівкою. Таке галуження …

A несправжньодихотомічне

B кущення

C нерівнодихотомічне

D моноподіальне

E рівнодихотомічне

 1. У ялини головний пагін наростає верхівковою брунькою, а з бічних бруньок утворюються бічні пагони. Такий тип галуження – …

A моноподіальний

B дихотомічний

C симподіальний

D колоновидний

E несправжньодихотомічний
9 .Рослина з прямостоячим стеблом, у якого від кожного вузла відходить тільки один листок. Такий тип листкорозміщення називається …

А почергове

В супротивне

С паралельне

D дихотомічне

Е мутовчасте

 1. Довжина листкової пластинки у 5 разів перевищувала ширину, отож форма пластинки …

А лінійна

В округла

C яйцеподібна

D ниркоподібна

E еліптична

 1. У листку по центру пластинки проходить чітко виражена головна жилка, від якої рівномірно відходять бічні жилки. Отож, жилкування …

А перисте

В дугове

C пальчасте

D паралельне

E дихотомічне

 1. Явище, при якому на стеблі розташовані листки, різні за формою, розміром та ступенем почленування пластинки, називається …

А гетерофілія

В жилкування

C метаморфоз

D листкова мозаїка

E видозміна

 1. Листки гороху посівного чіпляються за опору вусиками, в які видозмінюються …

А верхні листочки складного листка

B черешок складного листка

C прилистки

D черешчки

Е усі листочки складного листка

 1. Встановлена життєва форма рослини, яка сягає висоти 5 м, живе понад 10 років, має кілька здерев’янілих стовбурів, що розгалужуються біля самої землі. Це …

A кущ (чагарник)

B ліана

C напівкущ

D трава

E дерево
15.При порiвняльному аналiзi листкiв рослин родини Polygonaceae встановлено, що загальною ознакою є наявнiсть у них:

A.Розтруба

B.Листової пiхви

C.Фiлоїдiв

D.Вусикiв

E.Колючок

16.При вивченнi рослини капусти кольрабi, студенти звернули увагу на надземний метаморфоз головного пагона з потовщеними здутими м’ясистими меживузлями. Це:

A.Стеблоплiд

B.Коренеплiд

C.Цибулина

D.Кореневище

E.Бульба
17. Шафран розмножується вегетативнобудьбоцибулинами, які є видозміною …

A. підземного пагону

B. головного кореня

C. надземного пагону

D. бічних коренів

E. додаткових коренів

 1. У квітці 2 тичинки довгі й 2 короткі, отже, андроцей …

A двосильний

B двобратній

C чотирисильний

D чотирибратній

E багатобратній
19. Для визначення статті квітки студентам необхідно виявити наявність :

А тичинок і маточки

В кольору та опушення

С чашечки і віночка

D симетрії

Е Квітконіжка та квітколоже

 1. У препарованій квітці тюльпана гінецей тригніздий, утворений внаслі-док бічного зростання плодолистків, отож, гінецей …

A синкарпний (ценокарпний)

B лізікарпний (ценокарпний)

C паракарпний (ценокарпний)

D апокарпний (хорікарпний)

Е монокарпний

 1. Український бiолог Навашин С.Г. встановив, що під час подвійного запліднення квітки один спермій зливається з центральним ядром зародкового мішка, а другий з …

A яйцеклітиною

B синергідами

C антиподами

D нуцелусом

E халазою

 1. Морфологічний аналіз суцвіття тополі показав, що воно просте моноподіальне: головна вісь поникла, квітки сидячі, одностатеві. Отже, суцвіття — …

A сережка

B волоть

C головка

D щиток

E кошик

 1. Суцвіття з горизонтально (дископодібно) розрослою віссю, сидячими квітками і багатошаровою листковою обгорткою. Це – …

A кошик

B колос

C головка

D початок

E китиця

 1. На головній вісі суцвіття квітки почергові, довжина квітконіжок у верхніх квіток менша, ніж у нижніх, тому квітки розташовані майже в одній площині і формують суцвіття …

A щиток

B кошик

C головку

D зонтик

E завійку

 1. Сухий монокарпний багатонасінний плід, що розкривається по черевному шву, називається …

A листянка

B біб

C багатогорішок

D багатолистянка

E горішок

 1. Препаровано складний апокарпний плід, у якого плодики соковиті, з однією насіниною, оточеною здерев’янілим ендокарпієм. Це …

A багатокістянка

B однокістянка

C ценокарпна кістянка

D фрага

E ягода
27. При проходженні польової практики студент отримав завдання зібрати морфологічну колекцію ценокарпних плодів. До даної групи відноситься лише …

A. ягода

B. фрага

C. цинародiй

D. кiстянка

E. багатокістянка

 1. У представників родини Malvaceae (мальвові) зрілий плід розпадається на однонасінні мерикарпії. Це схизокарпний плід – …

A калачик

B вислоплідник

C ценобій

D збірна листянка

E гесперидій

 1. Плід редьки дикої утворюється двома плодолистками, розділяєтся несправжньою плівчастою перегородкою, на якій лежать з обох боків насінини. При дозріванні розпадається поперек на членики. Це …

A членистий стручок

B калачик

C ценобій

D коробочка

E двокрилатка

 1. Прикладом псевдомонокарпного плоду, що складається зі здерев’янілого або шкірястого оплодня і однієї насінини, яка не зростається з оплоднем. Це …

A горіх

B стручечок

C сім’янка

D зернівка

E біб

 1. Рослини, у яких розповсюдження плодів і насіння відбувається за участю тварин, називаються …

A зоохорні

B гідрохорні

C антропохорні

D барохорні

E автохорні

 1. Кропива дводомна, хміль звичайний, бузина чорна належать до рослин, які потребують великої кількості азоту у ґрунті, отже вони …

A нітрофіли

B нітрофоби

C кальцефоби

D кальцефіли

E галофіти

 1. До групи бур’янів належить така лікарська рослина, як …

A Plantago major

B Papaver somniferum

C Mentha piperita

D Convallaria majalis

E Salvia officinalis

34. Однiєю з важливих дiагностичних ознак для визначення видiв сосни є кiлькiсть хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх:

A. двi

B. п’ять

C. три

D. вiсiм

E. багато
97. У Atropa belladonna плід …

A. Ягода

B. Коробочка

C. Однолистянка

D. Стручок

E. Гесперидiй

35.Астрагал шерстистоквiтковий має сидячi квiтки, якi зiбранi у суцвiття з вкороченою потовщеною вiссю. Це суцвiття:

A.Головка

B.Щиток

C.Китиця

D.Колос

E.Кошик
36. Дурман звичайний має сухі, багатонасінні плоди утворені з ценокарпного геніцею, які відкриваються стулками. Це …

A. коробочка

B. багатолистянка

C. стручок

D. ценобій

E. гесперидій

 1. Вид родини макові містить молочний сік жовтого кольору, має зонтикоподібне суцвіття, невеликі квітки з опадаючою жовто-зеленою чашечкою і 4 жовтими пелюстками. Це …

A чистотіл великий

B мак снотворний

C мак дикий

D мак східний

E мачок жовтий

 1. У одного з наведених видів родини Papaveraceae у всіх органах є молочники з жовто-помаранчевим соком. Це …

А Chelidonium majus

В Ranunculus acris

С Adonis vernalis

D Papaver somniferum

Е Aconitum napellus

 1. Лист досліджуваної рослини з плівчастим розтрубом, що охоплює основу меживузля. Наявність таких видозмінених прилистків – діагностична ознака родини …

A гречкові

B злакові

C розові

D бобові

E пасльонові

 1. За життєвою формою такі види, як Аrctostaphylos uva-ursi, Vaccinium vitis-ideae, Vaccinium myrtillus – …

A чагарнички (кущики)

B ліани

C однорічні трави

D багаторічні трави

E листопадні напівкущики

 1. На підставі наявності характерних ознак – хрестоподібних чашечки і віночка, чотирисильного андроцею і плоду стручечка, рослину віднесено до родини …

A Brassicaceae

B Ericaceae

C Apiaceae

D Fabaceae

E Rosaceae

 1. Плід рослини родини капустяні має приблизно однакову довжину і ширину, складається з двох стулок та плівчастої перегородки, з обох боків якої розміщене насіння. Це …

A стручечок

B біб

C ягода

D сім’янка

E крилатка

 1. З наданих рослин вибрано вид, який відноситься до родини Brassicaceae (капустяні). Це …

A Erysimum canescens

B Arctostaphylos uva-ursі

C Urtica dioica

D Polygonum аviculare

E Chamomilla recutita

 1. У суцвітті вишні головна вісь вкорочена, квітконіжки мають майже однакову довжину та зближені так, ніби виходять з одного вузла. Це суцвіття – …

A зонтик

B щиток

C колос

D китиця

Е кошик

 1. Навесні у дерева родини Rosaсеае розпускаються білі запашні квітки, зібрані на кінцях пагонів у пониклі китиці. Це – …

A Padus rasemosa

B Potentilla erecta

C Sorbus aucuparia

D Malus domestica

E Crataegus sanquinea

 1. Багато видів шипшини є джерелом вітамінів, жирної олії і лікарської сировини, в якості якої заготовляють соковиті складно-несправжні плоди – …

A цинародії

B ценобії

C гесперидії

D багатокістянки

E ценокарпні кістянки

 1. Віночок зигоморфної квітки бобової рослини має 5 пелюсток, з яких одна велика – «вітрило», дві вільних бічних – «весла» і дві частково зрослих – «човник». За формою веночок …

A метеликовий

B язичковий

C колесоподібний

D лійкоподібний

Е трубчастий

 1. У рослини квітки метеликового типу, що характерно рослинам родини …

A Fabaceae

B Scrophulariaceae

C Lamiaceae

D Ranunculaceae

Е Asteraceae

 1. При дослідженні 5 гербарних зразків було визначено, що один вид належить до родини Fabaceae, а саме – …

A Ononis arvensis

B Atropa belladonna

C Hyoscyamus niger

D Datura stramonium

E Solanum dulcamara

 1. Плід робініі звичайної сухий, утворений одним плодолистиком, розкривається по черевному і спінному швах двома стулками, насінини лежать вздовж черевного шва. Це – …

А біб

В листянка

C коробочка

D стручок

E стручечок

 1. У рослини стебла порожнисті, ребристі, суцвіття – складний зонтик, схизокарпний плід – двомерикарпій, містить в оплодні ефірну олію. Це ознаки родини …

A Apiaceae

B Fabaceae

C Ericaceae

D Brassiсаceae

E Papaveraceae

 1. Ефірну олію отримали з дрібних, ценокарпних, сухих, роздрібних плодів. Оплодень, зрощений з насінням, має повздовжні ефіроолійні канальці. Ці плоди –

A двомерикарпії (вислоплідники)

B сім’янки

C горіхи

D боби

E стручки

 1. До родини пасльонові належить рослина, яка має опушені надземні органи, перисті листки, розсічені переривчасто і нерівномірно, суцвіття – подвійну завійку, кулясту зелену отруйну ягоду і підземні столони з бульбами. Це …

A Solanum tuberosum

B Solanum dulcamara

C Solanum lycopersicum

D Capsicum annuum

E Hyoscyamus niger

 1. При визначенні діагностичних ознак Origanum vulgare звернено увагу на складне моноподіальне суцвіття – …

А щиткоподібну волоть

В колос кошиків

C звивину

D колос

E завійку

 1. До родини Scrophulariaceae належить дворічник заввишки 1,5 м, квітки золотисто-жовті, зібрані у колосоподібний тирс, тичинок п’ять. Це …

А Verbascum phlоmoides

В Digitalis lanata

C Digitalis purpurea

D Digitalis grandiflora

E Digitalis ferruginea

 1. Квітки, зібрані в кошики, мають ефіроолійні залозки, що складаються з 8 клітин, розташованих двома рядами у 4 яруси. Це дозволяє припустити, що рослина належить до родини …

A Asteraceae

B Lamiaceae

C Solanaceae

D Scrophulariaceae

Е Apiaceae

 1. Досліджені суцвіття складаються з квіток, віночок яких різної форми – язичковий, несправжньоязичковий, трубчастий, що притаманно родині …

A Asteraceae

B Lamiaceae

C Solanaceae

D Fabaceae

Е Alliaceae

 1. У суцвіттях представників Asteraceae виявлені всі зазначені типи квіток, крім …

A двогубих

B трубчастих

C язичкових

D несправжньоязичкових

E лійкоподібних

 1. У практиці заготівлі сировини представників айстрових під поняттям “квітки” маються на увазі як окремі квітки, так і суцвіттяОднак поняття «квітки» ботанічно правильне для …

A Centaurea cyanus

B Gnaphalium uliginosum

C Arnica montana

D Echinops ritro

E Bidens tripartita

 1. У однієї з даних рослин суцвіття кошик складається лише з трубчастих квіток. Це …

A череда трироздільна

B кульбаба лікарська

C ехінацея пурпурова

D календула лікарська

E деревій звичайний

 1. Кошики Helichrysum arenarium відрізнили від кошиків інших лікарських рослин родини айстрових по характерній ознаці: листочки обгортки сухі, плівчасті, …

A яскраво-жовті

B яскраво-червоні

C світло-рожеві

D темно-коричневі

E яскраво-зелені

 1. Оцвітина редукована до двох плівок – лодікул; три тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з дволопатевою пірчастою приймочкою. Це ознаки родини …

A Poaceae (Gramineae )

B Araceae

C Convallariaceae

D Alliaceae

E Asteraceae

 1. При прополці грядок часто зустрічається багаторічний бур’ян родини злакових, кореневище якого нормалізує обмін речовин і діурез. Це – …

A Agropyron repens (Elytrigia repens)

B Triticum aestivum

C Zea mays

D Avena sativa

E Secale сereale

 1. Аналізується трав’яниста рослина родини Malvaceae, що викорис-товується як відхаркувальний і обволікаючий засіб. Листки прості, три-або п’яти-пальчастолопатеві, рожеві пазушні квітки зібрані в китицеподібні суцвіття, плід – калачик. Ця рослина – …

A Althaea officinalis

B Fragaria vesca

C Potentilla erecta

D Tussilago farfara

E Thymus serpyllum

 1. Барвінок малий має вегетативні пагони, які стеляться по землі та вкорінюються. Ці пагони …

A повзучі

B лежачі

C виткі

D лазячі

E чіпкі

 1. Листя Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 листочків, які сидять на верхівці загального черешка. Отож, листя …

А пальчастоскладні

B перистоскладні

C перисторозсічені

D пальчасторозсічені

E пальчастолопатеві

 1. Листя Quercus robur за формою та ступенем розчленування пластинки …

A перисто-лопатеві

B трійчато-роздільні

C перисто-розсічені

D пальчасто-лопатеві

E пальчасто-роздільні

 1. Одна з відмітних ознак Hypericum perforatum – наявність на пелюстках і листках …

A темних і світлих точкових вмістищ

B довгих пекучих волосків

C блискучих лусочок

D шипів

E темних молочників вздовж жилок

 1. У болотяної рослини листки мечоподібні, суцвіття – початок, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це …

A Acorus calamus

B Ledum palustre

C Bidens tripartita

D Valerina officinalis

E Sanguisorba officinalis

 1. Для потогінного збору використані щиткоподібні дихазії із світло-жовтим, довгастим, плівчастим приквітником, що зростається до середини з віссю суцвіття. Квітки запашні, жовтуваті. Це суцвіття …

A Tilia cordata

B Viburnum opulus

C Robinia pseudoacacia

D Mentha piperita

E Padus avium

 1. Суцвіття подорожника великого складається з дрібних квіток, сидячих на добре розвиненій головній осі, яка наростає моноподіально. Це ознаки суцвіття …

A колос

B завійка

C головка

D зонтик

E китиця

 1. Одна з важливих діагностичних ознак видів роду сосна – кількість хвоїнок на укорочених пагонах. У сосни лісової їх …

A дві

B три

C вісім

D п’ять

E багато

 1. Поширеним видом родини Pinаceaе є вічнозелене, тіньовитривале, високе дерево. Хвоя коротка, тверда, колюча, чотиригранна, спірально розташована. Це …

A Picea abies

B Larix sibirica

C Pinus sylvestris

D Juniperus communis

E Ephedra equisetina

 1. Довгочерешкові шкірясті листки віялоподібної форми з однією чи кількома виїмками на верхівці й дихотомічним жилкуванням має …

A Ginkgo biloba

B Cedrus libani

C Juniperus communis

D Picea abies

E Abies sibirica

 1. У рослини без судин і коренів чітко виражене чергування поколінь – домінуючого статевого (гаметофіта) і редукованого безстатевого (спорофіта). Це свідчить, що вона відноситься до відділу …

A мохоподібних

B плауноподібних

C хвощеподібних

D папоротникоподібних

E голонасінних

 1. При спорово-пилковому аналізі розпізнані спори тетраедричної форми з напівкулястою основою і сітчастою поверхнею. Вони можуть належати …

A Lycopodiоphyta

B Equisetophyta

C Polypodiophyta

D Pynophyta

E Bryophyta

 1. В якості присипки для малюка лікар порадив спори …

A Lycopodium clavatum

B Equisetum arvense

C Cetraria islandica

D Pinus sylvestris

E Claviceps purpurea

 1. На нижній стороні листя Dryopteris filix mas (чоловічої папороті) знаходяться спороносні структури – спорангії, зібрані групами у …

A соруси

B споролистки

C архегонії

D антеридії

E спороносні колоски

 1. Відомо, що у представників відділу Chlorophyta в клітинах наявні хромато-фори різної форми. Стрічкоподібний хроматофор мають види роду …

A Spyrogyra

B Volvox

C Сhlorella

D Chlamidomonas

E Spirulina

 1. За допомогою спеціальних утворів – ізидій, соредій, лобулів розмножуються вегетативно організми відділу …

A Lichenes

B Basidiomycota

C Equisetophyta

D Lycopodiophyta

E Polypodiophyta
81. Багаторiчна трав’яниста рослина з висхiдним чотиригранним стеблом i супротивно розмiщеними цiлiсними листками. Квiтки зигоморфнi, двостатевi iз двогубим вiночком, зiбранi у пiвкiльця в пазухах листкiв; плiд — цинобiй (чотиригорiшок). Ця рослина належить родині …

A. Lamiaceae

B. Asteraceae

C. Poaceae

D. Brassicaceae

E. Rosaceae

82. Для календули лiкарської — представника сiмейства айстрових, характерно суцвiття:

A. Кошик

B. Зонтик

C. Сережка

D. Головка

E. Щиток

83. Вiдiбранi рослини з трубчастими, язичковими, несправжньоязичковими та воронкоподiбними квiтками, зiбраними в елементарнi суцвiття кошики. Цi рослини вiдносяться до родини:

A. Айстровi

B. Липовi

C. Вересковi

D. Пасленовi

E. Валерiановi

84. Ви роздивляєтесь багату на ефiрнi олiї та гiркоти срiблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготiвлi використовують верхiвковi пагони з волоттю дрiбних кулястих кошикiв. Ця рослина:

A.Artemisia absinthium

B.Arctium lappa

C.Bidens tripartita

D.Calendula officinalis

E.Chamomilla recutita

85. Для ідентифікації плодів селерових використовують сукупність морфологічних ознак та наявність в оплодні …

A. ефіроолійних канальців

B. смоляних ходів

C. членистих молочників

D. нечленистих молочників

E. воскових полосок з продихами

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий