Бібліометричні дослідження української періодики

Бібліометрія, інформетрія та наукометрія як форми розвитку аналітико-синтетичної обробки літератури, що спрямовані на вирішення питань раціонального пошуку релевантної інформації та методик її оцінки, привертають дедалі більше уваги вчених
Бібліометричні дослідження української періодики

Скачати 63.37 Kb.

Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 63.37 Kb. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Наукова робота

на здобуття щорічної премії Президента України

для молодих вчених

БІБЛІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ

СИМОНЕНКО

Тетяна Василівна кандидат наук із соціальних комунікацій,

науковий співробітник

Національної бібліотеки України

імені В.І. Вернадського

КУХАРЧУК

Єлизавета Олександрівна кандидат наук із соціальних комунікацій,

молодший науковий співробітник

Національної бібліотеки України

імені В.І. Вернадського

РЕФЕРАТ
Київ — 2014

Інтенсивний розвиток науки, стрімке зростання кількості публікацій усіх видів призвели до необхідності комплексного охоплення та організації системи аналізу документальних інформаційних потоків. Бібліометрія, інформетрія та наукометрія як форми розвитку аналітико-синтетичної обробки літератури, що спрямовані на вирішення питань раціонального пошуку релевантної інформації та методик її оцінки, привертають дедалі більше уваги вчених.

Наукові журнали як засоби соціально-інформаційної комунікації відіграють провідну роль у поширенні знань. Стаття у періодичному виданні посідає перше місце серед джерел інформації, якими користуються вчені. Вона є ключовим елементом системи формального та відкритого спілкування між науковцями і основною одиницею оцінювання результатів їхньої діяльності, що визначає рейтинг ученого та створює джерельну базу для проведення подальших досліджень і розробок. Питання змістовної оцінки публікацій розглядаються в рамках бібліометрії, інформетрії та наукометрії.

На сучасному етапі відбувається посилення уваги вітчизняних вчених до цих галузей знань. Спостерігається позитивна динаміка кількості публікацій з проблематики бібліометрії та наукометрії, опановуються сучасна методологія та інноваційний інструментарій проведення бібліометричних досліджень. Створюються та впроваджуються у практику нові, засновані на використанні бібліометричних індикаторів методи оцінки результативності діяльності наукових працівників, дослідницьких груп, наукових установ і вищих навчальних закладів. Останніми роками стає все більш відчутним інтерес до наукометричних досліджень з боку владних структур, оскільки оптимізація механізмів розподілу коштів державного бюджету та прискорення переходу України до інноваційної моделі розвитку потребують впровадження в практику управлінської діяльності методів бібліометричного та наукометричного аналізу інформаційних потоків.

Основна мета – аналіз світового досвіду оцінювання результатів наукової діяльності і розробка теоретичних засад проведення у вітчизняних періодичних виданнях бібліометричних досліджень.

Для реалізації поставленої мети було поставлено та вирішено такі завдання:

 • аналіз методів оцінки результатів наукової діяльності та визначення підходів до їх використання у вітчизняній системі документальних інформаційних комунікацій;
 • дослідження міжнародних та національних бібліометричних платформ в аспекті залучення закладених у них інформаційно-технологічних рішень для оцінки наукового потенціалу України;
 • виявлення та аналіз некомерційних бібліометричних систем для поточного моніторингу стану вітчизняної науки;
 • створення інформаційно-технологічних засад формування наукової електронної періодики України на єдиній науково-видавничій платформі;
 • обґрунтування підходів до визначення вебометричних показників інтенсивності звернень до публікацій у наукових репозитаріях;
 • розробка концептуальних засад побудови системи моніторингу показників публікаційної активності, цитування та мережевого використання праць вітчизняних суб’єктів наукових комунікацій.

Методи дослідження. У роботі використовувався комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, у числі яких системний аналіз предмету дослідження із залученням теорії інформаційних процесів та систем і спеціальні бібліометричні методи: метод цитування та метод статистичної оцінки мережевого використання публікацій. Метод цитування використовувався при бібліометричному моніторингу результатів діяльності вчених і наукових інституцій. Метод статистичної оцінки мережевого використання публікацій залучався до оцінки ступеня інтегрованості періодичних видань у систему наукових комунікацій.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше:

 • обґрунтовано синергетичний напрям функціонально-технологічних трансформацій наукового-інформаційного простору держави, який передбачає конвергенцію науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних процесів. Проведено апробацію визначеного напряму у процесі формування в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського загальнодержавного зібрання електронних версій наукової періодики;
 • розроблено когнітивні засади створення та представлення на єдиній технологічній платформі науково-інформаційної системи бібліотеки, що інтегрує загальнодержавний репозитарій електронних копій наукової періодики та зібрання довідкової інформації про суб’єктів вітчизняних наукових комунікацій і дозволяє оперативно одержувати не лише документальну інформацію, а й відомості про її творців;
 • обґрунтовано доцільність конвергенції якісних і кількісних методів оцінки результатів наукової діяльності учених і наукових інституцій шляхом проведення експертного аналізу матеріалів, одержаних у ході формалізованого бібліометричного дослідження;
 • проведено розмежування сфер раціонального використання міжнародних бібліометричних баз даних Google Scholar і Sci Verse Scopus та Web of Science – першу з них слід розглядати як джерело для здійснення поточного моніторингу науки, а багатофункціональні комерційні системи Sci Verse Scopus і Web of Science – як платформи для проведення комплексних наукометричних досліджень;
 • розроблено теоретико-методологічні засади побудови вітчизняної бібліометричної системи, що передбачає поєднання показників публікаційної активності суб’єктів документальних інформаційних публікацій з показниками цитування цих публікацій та інтенсивності їх використання в мережі Інтернет.

Практична значимість. Результати дослідження використано при створенні загальнодержавного репозитарію «Наукова періодика України», що станом на кінець 2013 р. містить понад 800 тис. електронних копій статей з більш як 2 тис. часописів, які представлені на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Також на сайті опубліковані матеріали з показниками представлення української науки та оцінками ступеня інтегрованості вітчизняних серіальних видань у міжнародній бібліометричній системі Google Scholar.

Наукові та практичні результати роботи доповідалися й обговорювалися на міжнародних конференціях: «Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій» (м. Київ, 5–6 жовтня 2010 р.), «Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI ст.» (м. Київ, 9-10 жовтня 2012 р.), «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (м. Київ, 8-9 жовтня 2013 р.) на міжнародних науково-практичних конференціях «Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики» (м. Київ, 19–21 травня 2009 р., 25–27 травня 2010 р., 17–19 травня 2011 р.), а також на Міжнародному форумі «Проблеми розвитку інформаційного суспільства» (м. Львів, 7–9 жовтня 2009 р.). На Міжнародному семінарі «Інновації в науковій сільськогосподарській бібліотеці: результативність та перспективи в період інформаційної глобалізації» (м. Київ, 23-24 жовтня 2013р.)

Робота пов’язана з виконанням низки планових науково-дослідних проектів, які виконувалися в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського і пройшли державну реєстрацію.

Тема роботи висвітлена в 33 публікаціях, з них 1 монографія написана у співавторстві, 15 статей у наукових журналах (1 у зарубіжному виданні) та тези конференцій.

Згідно даних пошукової та бібліометричної системи Google Scholar проіндексовано 23 публікації авторів роботи, які процитовано 16 разів, індекс Гірша становить 3.

Претенденти на здобуття премії:

канд. наук із соц. комунікацій

Симоненко Т. В. канд. наук із соц. комунікацій Кухарчук Є. О.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий