Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 Рецензенти

Антонюк Т. М. голова Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів української мови та літератури внз I ii р а., викладач-методист двнз «Чернівецький індустріальний коледж»
Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 Рецензенти

Скачати 2.61 Mb.

Сторінка 1/17 Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 2.61 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   17


УДК 371.275

ББК 74.261.4 Укр 2

Б 77

Рецензенти:

Антонюк Т. М. — голова Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів української мови та літератури ВНЗ I — II р. а., викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»;

Ільчук Т. А. — заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола.
Розглянуто і схвачено методичною радою Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя (протокол № 1 від 31.08.2012 p.).
Обговорено і схвалено на засіданні методичного об’єднання викладачів української мови і літератури ВНЗ І — ІІ рівнів акредитації Тернопільської області (протокол № 1 від 25.09.2012 p.).
Схвалено, рекомендовано до друку та використання Всеукраїнською спілкою голів обласних методичних об’єднань викладачів української мови та літератури ВНЗ І — ІІ рівнів акредитації (протокол № 1 від 15.11.2012 р.)
Дизайнер обкладинки Віталій Нехай
Бойчук Т.

Б 77 Збірник тестових завдань для державної підсумкової атестації з

української мови у ВНЗ I — II рівнів акредитації / Т. Бойчук. —

Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. — 144 с.

ISBN 978-966-07-2416-7
У посібнику подано методичні рекомендації та 25 варіантів тестових завдань для проведення ДПА з української мови у ВНЗ І — II рівнів акредитації. Збірник укладено відповідно до чинної програми з української мови для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, та нормативних документів МОНМС України й Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації, викладачів, а також старшокласників, які готуються до ЗНО з української мови.

УДК 371.275

ББК 74.261.4 Укр 2

ISBN 978-966-07-2416-7 © Бойчук Т., 2013

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у ВНЗ I — II рівнів акредитації
Загальні зауваження
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І — ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.07.2010 № 675, атестація з української мови є обов’язковою для студентів усіх спеціальностей і проводиться у IV семестрі у формі, визначеній вищим навчальним закладом.

Окрім традиційних форм проведення ДПА (переказ, переказ з творчим завданням тощо), нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти пропонується й тестування як новітня форма визначення рівня теоретичних знань та практичних умінь студентів (лист ІІТЗО №14.1/10-470 від 17.02.2012 року).

Пропонований посібник містить зразки завдань для проведення ДПА, які укладені відповідно до чинної програми з української мови для ВНЗ I — II рівнів акредитації.

Тривалість виконання тесту — 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

Структура тесту
Кожен тест складається із 25 завдань:

  • 16 завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді із п’яти запропонованих;
  • 3 завдання на встановлення відповідностей між лівою та правою колонками;
  • 6 завдань відкритої форми, які передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення.

Запропоновані завдання перевіряють знання студентами основних відомостей з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, граматики, пунктуації, стилістики, рівень їх грамотності й культури мовлення та вироблення в майбутніх фахівців компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях.
Оцінювання тестових завдань
Завдання 1-16 з вибором однієї правильної відповіді — 0 або 1 бал.

Завдання 17-19 на встановлення правильної відповідності — 0; 1; 2; 3 або 4 бали (кожна правильно визначена логічна пара — 1 бал). і

Завдання 20-25 — 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 або 2 бали за всі правильно записані слова, словосполучення чи речення.

Схема переведення тестових балів у 12-бальну шкалу оцінювання

% виконання завдань Тестовий бал Оцінка (1-12) менше як 25 0-9 1 25 10-13 2 35 14-17 3 45 18-19 4 50 20-21 5 55 22-25 6 65 26-29 7 75 30-33 8 85 34-35 9 90 36-37 10 95 38-39 11 100 40 12

Варіант 1
Завдання (1 — 16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Кількість звуків відповідає кількості букв в усіх словах рядка:

А завзято, болить, сосна, сестра, терпкий;

Б душа, українець, матір, джерело, працювати;

В щедрість, вулиця, буквар, листя, панство;

Г гармонія, левада, птиця, виступ, деревообробний;

Д праця, блискавка, щавель, весна, весілля.

2. Між словами треба вживати сполучник і у словосполученнях рядка:

А айстри (і, й) чорнобривці, яблука (і, й) груші, кавун (і, й) диня;

Б прийшов (і, й) побачив, прочитати (і, й) обговорити, зайшов (і, й) сказав;

В Оксана (і, й) Тарас, народ (і, й) мова, зателефонував (і, й) повідомив;

Г літо (і, й) осінь, перший (і, й) другий, читав (і, й) переказував;

Д білий (і, й) чорний, сад (і, й) поле, співав (і, й) танцював.

3. Усі слова пишуться з префіксом пре в рядку:

А пр…стол, пр…мудрий, пр…великий, пр…освященство, пр….красний;

Б пр…чудовий, пр…подобний, пр…бережний, пр…білий, пр…тихий;

В пр..тишений, пр…хороший, пр…старий, пр…милий, пр…добрий;

Г пр…довгий, пр…дивний, пр…зелений, пр…мудрість, пр…смажений;

Д пр…гіркий, пр…шкільний, пр…непорочний, пр…пишний, пр…святий.

4. На місці пропуску треба писати и в усіх словах рядка:

А заст…лати, ш…ирокий, л…міш, к…шеня, п…ріг;

Б л…вада, м…нулий, бр…ніти, кр…ниця, л…мон;

В гр…міти, тр…вати, тр…мтіти, гл…тати, бл…щати;

Г стр…міти, кр…шити, стр…вожений, дир…гент, вб…рати;

Д сп.. .нити, відд…рати, кол…ктив, ш…нель, ц…стерна.

5. Усі слова пишуться з ь у рядку:

А ковз…кий, людс…кість, яблун…ці, голубон…ці, нян…чити;

Б дон…чин, різ…бяр, промін…чик, павіл…йон, гуцул…ський;

В Гуцул…щина, вишен…ці, Ул…яна, л…няний, близ…кий;

Г вуз…ко, кан…йон, дон…ці, голубон…ці, учотир…ох;

Д д…оготь, колисон…ці, калинон…ці, т…мяний, примен…шити.

6. Усі слова треба писати з апострофом у рядку:

А духм…яний, сузір…я, арф…яр, розп…ятий, з…їхати;

Б солов…їний, сурм…яний, кар…єр, верб…я, св…то;

В в…язкий, бур…ян, матір…ю, зм…якнути, пам…ять;

Г м…якосердний, розв…язати, від…ємний, черв…як, б…юджет;

Д з…ясувати, возз…єднання, мавп…ячий, під…яремний, Лук…янівка.

7. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (з)ахідна (у)країна, (к)иївщина, (о)леський (з)амок, (х)мельниччина;

Б (м)олочний (ш)лях, (з)адніпрянщина, (п)резидент (у)країни, (п)окрова;

В (п)илипівка, (к)иївська (р)усь, (н)аціональний (б)анк (у)країни;

Г (р)еспубліка (б)олгарія, (б)лаговіщення, (н)ародний (р)ух (у)країни;

Д (л)апландія, (в)великий (п)іст, (н)ижній (н)овгород, (з)абайкалля.

8. Усі слова-синоніми в рядку:

А розгубитися, збентежитися, зніяковіти, запишатися;

Б ореол, сяйво, німб, ямб;

В дорогий, коштовний, цінний, здоровенний;

Г безмежний, безкраїй, неосяжний, неоглядний;

Д пильність, невтомність, невсипущість, уважність.

9. Усі сполучення слів є фразеологізмами в рядку:

А розводити руками, кидати в піт, дивитися крізь окуляри;

Б мозолити ногу, перевертати душу, валити через пень колоду;

В розводити Химині кури, берегти як зіницю ока, носити воду коромислом;

Г мати голову на в’язах, гладити по ручці, пороти гарячку;

Д тинятися по білому світу, читати між рядками, відпускати гайку.

10. Усі слова мають закінчення в рядку:

А опівночі, ряд, пюре, позаду, птах;

Б кіно, вгору, по-українськи, вліво, чесно;

В далеко, довіку, верхи, погано, пішки;

Г кафе, таксі, леді, метро, колібрі;

Д піч, кінь, біг, захід, пень.

11. Усі іменники II відміни в орудному відмінку однини мають закінчення -ом у

рядку:

А палець, море, горе, кухар, перукар;

Б вокзал, палац, бригадир, полотно, прапор;

В бік, абзац, олівець, хлопець, стадіон;

Г село, пісок, поле, ніж, приймач;

Д богатир, вікно, вівчар, казкар, луг.

12. Усі складні прикметники пишуться разом у рядку:

А суспільно/необхідний, гірничо/промисловий, груше/подібний, червоно/гарячий;

Б старо/давній, швидко/змінний, історико/філологічний, свіжо/зварений;

В довго/крилий, чорно/земний, народно/господарський, м’ясо/консервний;

Г жовто/гарячий, світло/зелений, народно/поетичний, південно/український;

Д високо/рослий, близько/східний, сіро/голубий, західно/європейський.

13. На місці пропуску в усіх прислівниках треба писати нн в рядку:

А незрівня…о, невпи…о, нездола…о, дореч…о;

Б гуман…о, тума…о, безуп…о, організова…о, со…о;

В відмі…о, стара…о, несказа…о, свяще…о, щоде…о;

Г бездога…о, гости…о, невтом…о, безпереста…о, невпи…о;

Д блаже…о, нескінче…о, гости…о, шале…о, буде…о.

14. Усі слова з часткою не пиишуться окремо в рядку:

А не/працюючи, не/торкаючись, не/зрозумівши, не/хтуючи, не/знаходячи;

Б не/прочитавши, не/зупиняючись, не/дочитавши, не/здужавши, не/спитавши

В не/присідаючи, не/хвилюючись, не/волячи, не/дооцінюючи, не/вивчивши;

Г не/доглянувши, не/замислившись, не/добігши, не/скориставшись, не/навидячи;

Д не/чекаючи, не/гаючи, не/похитнувшись, не/віддячивши, не/склавши.

15. Між підметом і присудком не потрібно ставити тире в реченні:

А Мудрий скарбничий пам’ять людська (Григір Тютюнник);

Б Федір Демидович Сніп слюсар-інструментальник найвищого розряду (Г ригір Тютюнник);

В Робота наша джерело радості (Г. Сковорода);

Г Яке це щастя дарувать вологу квіткам, деревам і травам! (М. Рильський);

Д Я часу дух, дух міри і простору, дух числа (П. Тичина).

16. Треба поставити кому в безсполучниковому складному реченні (розділові знаки пропущено):

А Мимоволі озирнувся позаду осипався з ялинових гілок іній (П. Васянович);

Б Наслав іще не міг прийти до тями велика і добротна хата його предків догорала в червоному ясному полум’ї (Р. Іванченко);

В Грає вільне широкеє море гомонять його хвилі гучні (Леся Українка);

Г Дурне зілля не сій само вродить (Р. Іванченко);

Д Біля якогось двору Климко став на вулицю через паркан та жовту акацію звисала велика яблунева гілка (Григір Тютюнник).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між схемами морфемного розбору слів та словами:

Схеми морфемного розбору Приклади

1 корінь + суфікс + А заміський, безсоромний, надзвуковий, роз’ятрений

закінчення Б криголам, сажотрус, землемір, книголюб

2 префікс + корінь + В сценарист, пилинка, трав’янистий, королівський

суфікс + закінчення Г навантаження, маленький, хвилюватися, поквапився

3 корінь + суфікс + Д друкар, рученька, сестрин, солом’яний

суфікс + закінчення

4 корінь + інтерфікс +

корінь + закінчення

18. Установіть відповідність між дієслівними формами і словами:

Форма дієслова Приклади

1 інфінітив А мелений, плутаний, квашений, бажаний

2 дієприкметник Б виконано, одягнено, вкрито, полито

3 дієприслівник В читати, писати, малювати, відтанцювати

4 безособова форма Г варений, зелений, парений, засвоєний

Д несучи, лежачи, підстрибуючи, віднявши

19. Установіть відповідність між реченнями та розділовими знаками, які в них

пропущено (це місце в тексті підкреслено):

Речення Розділові знаки

1 Любов до рідного краю____означала в устах А ,

Грабовського працю для свого народу (Є.Сверстюк) Б

2 Культура і держава___взаємопов’язані, взаємозалежні В :

і взаємозобов’язуючі системи (М.Жулинський) Г ;

3 Отже___не змарнував, не розгубив Д жодного знака

голосу своєї душі (І.Пільгук)

4 Усе червоне___листя й небеса, сухе багаття і рясна

роса (А.Малишко)

Завдання (20-25) відкритої форми

20. Запишіть слова, розкриваючи дужки:

(пів) острів___________________________________________________________

(пів) яблука___________________________________________________________

(напів) сонний_________________________________________________________

(пів) Львова___________________________________________________________

(пів) віку______________________________________________________________

21. До поданих слів доберіть антоніми:

моральний____________________________________________________________

емігрант_____________________________________________________________

монолог______________________________________________________________

теза_________________________________________________________________

гармонія______________________________________________________________

22. Утворіть форму орудного відмінка від поданих числівників:

шістдесят вісім_______________________________________________________

кількадесят___________________________________________________________

дев’яносто чотири_____________________________________________________

сто сорок сім_________________________________________________________

мільйон двадцять п’ять________________________________________________

23. Запишіть сполучники, розкриваючи дужки:

(не)зважаючи (на) те (що)_________________________________________________

не (мов) би____________________________________________________________

наче (б) то____________________________________________________________

від (тоді) як__________________________________________________________

так (що) б____________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

безобідний жарт______________________________________________________

відкривати вікно_______________________________________________________

менше всього_________________________________________________________

в останній раз___________________________________________________________

на другий день_________________________________________________________

25. Використовуючи різні сполучники, продовжте речення так, щоб утворилися

складнопідрядні. При потребі поставте розділові знаки.

Сяяли зорі_____________________________________________________________

Вона весь час дослухалася________________________________________________

Моя душа ніколи не забуде ________________________________________________

Повернулися додому_____________________________________________________

Це була перша пісня______________________________________________________

Варіант 2
Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Два голосні та три приголосні звуки є в усіх словах рядка:

А плід, вогонь, гусінь, ялина, юшка;

Б батько, ягня, бабця, десять, юнак;

В бізон, відбій, деталь, який, щодень;

Г візит, гейм, дзьобик, яйце, щупак;

Д курінь, завод, папір, тім’я, кар’єр.

2. Між словами треба вживати прийменник в у словосполученнях рядка:

А сидіти (в, у) ямі, приїде (в, у) травні, приходив (в, у) четвер;

Б позичати (в, у) Андрія, бачив (в, у) журналі, бігти (в, у) сад;

В успіх (в, у) навчанні, стань (в, у) куток, візьми (в, у) портфелі;

Г вчитися (в, у) університеті, зайти (в, у) аптеку, жити (в, у) Умані;

Д прочитала (в, у) журналі, базар (в, у) Одесі, дивитися (в, у) вікно.

3. Від усіх іменників утворюються прикметники з суфіксом -зьк- в рядку:

А Золотоноша, молодець, студент, Буг, чех;

Б Волга, товариш, турист, черкес, казах;

В Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог, Зеблази;

Г француз, ремісник, турок, брат, калмик;

Д Острог, Лейпциг, Прага, Бучач, Париж.

4. Усі слова пишуться з префіксом пре в рядку:

А пр…мудрий, пр…тихо, пр…дорогий, пр…спокійний, пр…білий;

Б пр…завзятий, пр…красно, пр…єднати, пр…багатий, пр…старий;

В пр…добрий, пр…стол, пр…рва, пр…землити, пр…багато;

Г пр…весело, пр…погано, пр…здоровий, придніпровський, пр…мудрий;

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   17
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий