Акушерство та гінекологія

А базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології, нормальної та патологічної анатомії, топографічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології репродуктивної системи жінки, гістології та ембріології
Акушерство та гінекологія

Скачати 1.11 Mb.

Сторінка 1/6 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 1.11 Mb.

  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

_________________________________

(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання)

Львів — 2012

«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів

Вступ.

Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів.

Акушерство та гінекологія як навчальна дисципліна:

а) базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології, нормальної та патологічної анатомії, топографічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології репродуктивної системи жінки, гістології та ембріології, фармакології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи формування студентами умінь та навичок, які визначаються кінцевими цілями вивчення акушерства та гінекології як самостійної дисципліни та можуть бути використані студентами для логічного обґрунтування діагнозу захворювання, проведення диференціальної діагностики, терапії, профілактики та реабілітації хворих, вмінні надавати лікарську допомогу при невідкладних станах в роботі лікаря загальної практики.

Кількість навчальних годин – 450 (15 кредитів (ECTS), з яких:

Лекції – 30 год.

Практичні заняття – 220 год.

Самостійна робота – 200 год.

Зміст дисципліни структуровано на 4 модулі та 13 змістовних модулів.

Структура дисципліни «Акушерство та гінекологія» та нарахування балів за поточну навчальну діяльність.

Модуль 1. : Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 2. Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду.

Модуль 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Модуль 3. Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи.

Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології.

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги.

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім’ї.

Модуль 4. Акушерство і гінекологія

Змістовий модуль 8. Фізіологічне акушерство.

Змістовий модуль 9. Патологія вагітності та пологів.

Змістовий модуль 10. Перинатальна патологія.

Змістовий модуль 11. Вікова фізіологія жіночої репродуктивної системи, методи обстеження гінекологічних хворих.

Змістовий модуль 12. Гінекологічні захворювання.

Змістовий модуль 13. Неплідність у шлюбі. Планування сім`ї.

Опис навчального плану з дисципліни “Акушерство та гінекологія”

для студентів медичних факультетів, які навчаються за спеціальністю

7.110101 «Лікувальна справа», 7.0 «Педіатрія»

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них Рік навчання Вид контролю Всього Аудиторних СРС Лекцій Практичних занять Годин/

кредитів ЕСТS

450/ 15 30 220 200 4-6

Модуль 1:

Змістових модулів 2

90 год. / 3,0 кредити ЕСТS 10 40 40 4 Поточний та підсумковий

модульний контроль

Всього за 4 рік навчання 90 год. / 3,0 кредити ЕСТS 10 40 40 4

Модуль 2:

Змістових модулів 1

60 год. /

2,0 кредитів ЕСТS

10 30 20 5 Поточний та підсумковий

модульний контроль

Модуль3:

Змістових модулів 4

75 год. /

2,5 кредитів ЕСТS

10 40 25 5 Поточний та підсумковий

модульний контроль

Всього за 5 рік навчання 135 год./

4,5 кредитів ЕСТS

20 70 45 5

Модуль 4:

Змістових модулів 3

225 год. / 7,5 кредитів ЕСТS

110 115 6 Поточний та підсумковий

модульний контроль

Всього за 6 рік навчання 225 год. / 7,5 кредитів ЕСТS

110 115 6

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів під час практичних занять (9 х 8).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.

Номер модуля,

к-сть навч. годин/

к-сть кредитів ECTS К-сть змістових модулів, їх номери К-сть практ. занять Конвертація у бали традиційних оцінок Мінім. к-сть балів Традиційні оцінки Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС «5» «4» «3» «2» Модуль 1 90/3,0 2

(№№ 1-2)

9 12 10 8 0 12 72

 1. Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія» ґрунтуються на базі навчальних цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (ОПП). Вони визначаються таким чином:
 • Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду (ПП. 014).
 • Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду (ПП. 018).
 • Інтерпретувати клінічну анатомію жіночих статевих органів та фізіологію репродуктивної системи (ПП. 032).
 • Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої (ПП. 044).
 • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи (ПП. 049).
 • Визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї (ПП. 054).
 • Виконувати необхідні медичні маніпуляції (ПП. 055).
 • Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві і гінекології (ПП. 076).

МОДУЛЬ 1: Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

п/п Тема К-сть годин 1. Організація акушерської допомоги. Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності. 2 2. Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. 2 3. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів. 2 4. Багатоплідна вагітность. 1 5. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода. 2 6. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичної етики та деонтології. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських препаратів. 1

Всього 10

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

п/п Тема К-сть годин 1. Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів. 4 2. Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія. 4 3. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів. 4 4. Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості. 4 5. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді. 4 6. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітность. Аномалії положення плода. 4 7. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода. 4 8. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонародженних. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого. 4 9. Захист учбової історії пологів. 4

Підсумковий модульний контроль залікового модулю I. 4

Всього 40

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

п/п Види СРС К-сть годин Види контролю 1. Підготовка до практичних занять та лекцій, курація вагітних та породіль та написання учбової історії хвороби 31 Поточний контроль на практичних заняттях 2. Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять

Підсумковий модульний контроль 3. Індивідуальна СРС

2 Підсумковий модульний контроль 4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 7 Підсумковий модульний контроль

Всього годин 40

ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 1. Написання реферату «Фізіологічні зміни в органах серцево-судинної системи та дихання під час вагітності».
 2. Написання реферату «Фізіологічні зміни в органах шлунково-кишкового тракту під час вагітності».
 3. Написання реферату «Фізіологічні зміни в органах видільної системи під час вагітності».
 4. Написання реферату «Фізіологічні зміни в органах кровотворення та ендокринної системи під час вагітності».
 5. Написання реферату «Знеболення пологів».
 6. Написання реферату «Причини початку пологів».
 7. Написання реферату «Сучасні аспекти ведення багатоплідної вагітності».
 8. Написання реферату «Оцінка внутрішньоутробного стану плода за даними кардіотокографії».
 9. Написання реферату «Біофізичний профіль плода».
 10. Написання реферату «Доплерометричні характеристики внутрішньоутробного стану плода».
 11. Написання реферату «Сучасне ведення імуноконфліктної вагітності».
 12. Написання реферату «Діагностика і тактика ведення вагітності при СЗРП».
 13. Написання реферату «Діагностика плацентарної недостатності».
 14. Написання реферату «Сучасні аспекти лікування плацентарної недостатності».
 15. Написання реферату «Внутрішньоутробна пневмонія».
 16. Написання реферату «Сепсис новонародженого».
 17. Написання реферату «Назокамбіальні інфекції новонароджених».
 18. Написання реферату «Фізіологічні стани періоду новонародженості».
 19. Написання реферату «Ведення вагітності і пологів при макросомії».
 20. Написання реферату «Трофобластичні захворювання».
 21. Доповідь реферату на засіданні СНТ.
 22. Друкування тез і статей.

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ

Форми контролю i система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі opганізації навчального процесу, затвердженої MO3 України (2005) з відповідними змінами від 21.01.2008 р. № 08.01-22/65 та наказу по БДМУ № 377-в від 14.07.2005 р.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при oцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених программою з дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) — 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність — 120 балів (60%), за результатами підсумкового модульного контролю — 80 балів (40%).

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів описане вище.

При засвоенні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4 бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі.

Система конвертації традиційної системи оцінок у бали:

Традиційній оцінці «5» відповідає максимальна кількість балів, яку може отримати студент при вивченні теми практичного заняття. Оцінки «4» та «3» складають у балах відповідно 80% та 60% від максимальної оцінки в балах.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120. Вона є результатом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі.

Оцінювання індивідуальної роботи описано у відповідних модулях. Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

При вивченні модулів 1 та 3 програмою передбачено курацію, написання та захист учбової історії хвороби. Курація вагітної або гінекологічної хворої та написання історії хвороби проводиться у час, відведений для самостійної роботи студента на кафедрі. Захист історії хвороби проводиться під час практичного заняття. При оцінюванні історії хвороби традиційні бали конвертуються у відповідності до таких при вивченні данного модуля.

Оцінювання самостійної роботи студентів по підготовці до аудиторних практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу i не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється та оцінюється під час підсумкового модульного контролю.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення вcix тем модуля на останньому занятті з модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які відвідали усі, передбачені програмою аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового модульного контролю є стандартизованою i включає контроль теоретичної i практичної підготовки.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінювання дисципліни:

Оцінка з акушерства та гінекології виставляється лише студентам, яким зараховані yci модулі з дисципліни.

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисциплина «акушерство та гінекологія».

Заохочувальні бали за pішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України тощо.

При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляється оцінка за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з використанням прийнятих в університеті критеріїв оцінювання для дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який глибоко і твердо засвоїв матеріал і послідовно, грамотно і логічно його викладає, у відповіді якого тісно пов’язується теорія з практикою. При цьому у студента не виникає труднощів при зміні завдання, вільно справляється із задачами, питаннями та іншими видами використання знань, показує знання монографічної літератури, вірно обгрунтовує прийняття рішення, володіє різносторонніми навичками практичної роботи. Відповідає 12 балам.

Оцінка «добре» виставляється студенту, який твердо знає матеріал, грамотно і по суті відповідає його, котрий не допускає суттєвих помилок у відповіді на запитання, вірно використовує теоретичні положення при вирішенні практичних питань і задач, володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання. Відповідає 10 балам.

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, котрий має знання основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає помилки, недостатньо правильно формує, порушує послідовність у викладенні матеріалу і відчуває труднощі у виконанні практичної роботи. Відповідає 8 балам.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, котрий не знає частини программного матеріалу, допускає суттєві помилки, невпевнено, з великими труднощами виконує практичні навички.
РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Модуль 1 (зміст оцінюваної діяльності) Максимальна кількість балів Змістовий модуль 1.

Тема 2. Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів. 12 Тема 3. Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія 12 Тема 4. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів 12 Тема 5. Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості. 12 Змістовий модуль 2.

Тема 6. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді 12 Тема 7. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітность. Аномалії положення плода. 12 Тема 8. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода. 12 Тема 9. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новона-родженого. Токсико-септичні захворювання новонароджених. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого. 12 Тема 11. Захист учбової історії пологів 12 Індивідуальна самостійна робота 12 Разом поточна навчальна діяльність 120 Підсумковий модульний контроль 80 СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ 200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» — 12 балів, «4» — 10 балів, «3» — 8 балів, «2» — 0 балів. Індивідуальна СРС – 12 балів. Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, оцінюються за шкалою ECTS таким чином:

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою БДМУ

(у балах) А (відмінно) відмінно 180-200 В (дуже добре)

добре 165-179 С (добре) 150-164 D (задовільно)

задовільно 135-149 Е (слабко) 120-134

FX незадовільно

з можливістю повторного

складання

70-119

F незадовільно

з обов’язковим повторним курсом

1-69

  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий