ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Мета: надати студентам поглиблені знання з проблем теорії держави і права з урахуванням досвіду різних напрямів вітчизняної та зарубіжної юридичної думки, наукове осмислення і пізнання права та держави
Актуальні проблеми теорії держави І права освітній рівень «магістр» Мета

Скачати 205.46 Kb.

Дата конвертації 26.04.2016 Розмір 205.46 Kb. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Освітній рівень «магістр»
Мета: надати студентам поглиблені знання з проблем теорії держави і права з урахуванням досвіду різних напрямів вітчизняної та зарубіжної юридичної думки, наукове осмислення і пізнання права та держави, сучасного етапу і перспектив розвитку права і держави в Україні.

Завдання: навчити студентів уміло володіти методами наукового дослідження проблем теорії держави і права, оскільки ця дисципліна є методологічною, узагальнюючою, базовою дисципліною, що визначає її провідне місце в системі вчення про державу і право.

Предмет: науково-теоретичне обґрунтування основ юриспруденції, її предмету і методології, її системи і структури, онтології, гносеології та аксіології.

Вимоги до знань та умінь

Студенти повинні оволодіти основними теоретичними положеннями проблем теорії держави і права України, що сприятиме підвищенню правової культури та правової свідомості.

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» визначається тим, що теорія держави і права має теоретичну і практичну спрямованість, є методологічною, фундаментальною юридичною наукою, що дає підстави визначити її провідне місце в системі вчення про державу і право. Разом з тим, теорія держави і права не може існувати без спеціальних наук, які вивчають юридичну практику, без узагальнення її матеріалів.

Навчальна дисципліна закладає основи сучасної професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі права, формує їх світогляд, гарантує необхідні знання щодо функціонування та розвитку держави та права України.

Студент повинен

Знати:

— предмет і методи теорії держави і права та її місце в системі юридичних наук;

— правонаступність і новизну у розвитку теорії держави і права;

— сутність і зміст права, його загальні принципи;

— форму права, норми права в системі соціального регулювання;

— основні правові системи сучасності;

— джерела права;

— систему права і законодавства;

— вимоги верховенства права.

Уміти:

— здійснювати аналіз основних сучасних концепцій держава і права;

— застосовувати способи тлумачення нормативно-правових актів;

— визначати шляхи підвищення ефективності правового регулювання в Україні;

— використовувати отримані теоретичні знання в практичній, науково-дослідницькій та педагогічній діяльності.
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Поняттєво-правова єдність предмета і метода юриспруденції.

Основні поняття: юридичні науки, предмет теорії держави і права, методи теорії держави і права, функції теорії держави і права, енциклопедія права, філософія права, загальна теорія держави і права.

1.Єдність предмета і метода юридичного пізнання.

2.Специфіка та основні функції юридичного методу.

3.Правонаступність і новизна у розвитку теорії держави і права.

Рекомендована література

1.Селіванов В. Проблема методологічної обґрунтованості вітчизняного правознавства та юридичної практики // Право України. – 1999. — №1.

2.Бандурка О., Пушкін О., Зайцев Л. Право і держава: Теоретичний аспект // Право України. – 1995. — №11.

3.Телятник Л. Логіко-методологічне тлумачення ознак загального поняття держави // Право України. – 2002. — №9.

4.Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. – М., 1998.

5.Поляков А.В. Общая теория права. – СПб, 2003.

6.Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. –К., 2004.

7.Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., 2004.

8.Загальна теорія держави і права / За ред. Цвіка М.В., Ткаченка В.Д., Петришина О.В. – Х., 2002.

9.Керимов Д.А. Методология права. – М., 2001.

10.Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. – Москва, 1998.

11.Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 2001.

12.Теорія держави і права / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; За заг.ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. – К., 2004.

13.Козюбра Н.И. Понятие и структура методологии юридической науки // Методологические проблемы юридической науки / Отв.ред. Н.И.Козюбра. – К., 1990. – С.5-19.

Тема 2. Сутність, поняття і цінність права.

Основні поняття: право, сутність права, зміст права, історичний тип права, принципи права, функції права, цінність права.

1.Основні концепції праворозуміння.

2.Сутність і поняття права.

3.Юридична онтологія, гносеологія та аксіологія.

Рекомендована література

1. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. –К., 2004.

2.Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., 2004.

3.Загальна теорія держави і права / За ред. Цвіка М.В., Ткаченка В.Д., Петришина О.В. – Х., 2002.

4.Керимов Д.А. Методология права. – М., 2001.

5.Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. – Москва, 1998.

6.Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 2001.

7.Теорія держави і права / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; За заг.ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. – К., 2004.

8.Козюбра Н.И. Понятие и структура методологии юридической науки // Методологические проблемы юридической науки / Отв.ред. Н.И.Козюбра. – К., 1990. – С.5-19.
Тема 3. Загальні принципи права.

Основні поняття: принципи права, загальні принципи права, формування права, моральні норми, об’єктивне і суб’єктивне право.

1.Поняття загальних принципів права.

2. Загальні принципи як орієнтири у формуванні права.

3.Аспекти загальних принципів права.

Рекомендована література

1. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. –К., 2004.

2.Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., 2004.

3.Загальна теорія держави і права / За ред. Цвіка М.В., Ткаченка В.Д., Петришина О.В. – Х., 2002.

4.Керимов Д.А. Методология права. – М., 2001.

5.Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. – Москва, 1998.

6.Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 2001.

7.Теорія держави і права / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; За заг.ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. – К., 2004.

8.Козюбра Н.И. Понятие и структура методологии юридической науки // Методологические проблемы юридической науки / Отв.ред. Н.И.Козюбра. – К., 1990. – С.5-19.
Тема 4. Джерела права.

Основні поняття: форма права, правовий припис, норма права, інститут права, галузь права, нормативно-правовий акт, правовий звичай, нормативний договір, правовий прецедент, релігійна догма, науково-правова доктрина.

1.Поняття і система джерел права.

2.Звичай.

3.Судовий прецедент і судова практика.

4.Нормативно-правові акти.

5.Інші не законодавчі джерела права.

Рекомендована література

1.Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. –К., 2004.

2.Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., 2004.

3.Загальна теорія держави і права / За ред. Цвіка М.В., Ткаченка В.Д., Петришина О.В. – Х., 2002.

3.Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 2012.

7.Теорія держави і права / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; За заг.ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. – К., 2012.
Тема 5. Право в системі соціального регулювання.

Основні поняття: соціальна норма, норми моралі, звичай, традиція, договір, релігійна норма, корпоративна норма, прецедент, норма права, гіпотеза, диспозиція, санкція, ефективність норм права.

1.Поняття соціальної норми.

2.Правові та політичні норми.

3.Правові і моральні норми.

4.Право і релігія.

Рекомендована література

1.Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. –К., 2004.

2.Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., 2004.

3.Загальна теорія держави і права / За ред. Цвіка М.В., Ткаченка В.Д., Петришина О.В. – Х., 2002.

3.Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 2012.

7.Теорія держави і права / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; За заг.ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. – К., 2012.
Тема 6. Тлумачення права.

Основні поняття: тлумачення норм права, тлумачення норм права за обсягом, тлумачення норм права за суб‘єктами, способи тлумачення норм права.

1.Поняття тлумачення права.

2.Обсяг і способи тлумачення.

3.Офіціне та неофіційне тлумачення.

4.Нормативне і казуальне тлумачення.

Рекомендована література

1.Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. –К., 2004.

2.Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., 2004.

3.Загальна теорія держави і права / За ред. Цвіка М.В., Ткаченка В.Д., Петришина О.В. – Х., 2002.

3.Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 2012.

7.Теорія держави і права / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; За заг.ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. – К., 2012.
Тема 7. Основні сучасні правові системи.

Основні поняття: система права, правова система, правова сім‘я, правовий прецедент, релігійна норма, правовий звичай.

1.Зміст і співвідношення понять право, система права, правова система, правова сім‘я.

2.Структура правової системи, її елементи.

3.Основні правові системи сучасності та їх загальна характеристика.

4.Особливості правової системи Європейського Союзу.

5.Національна правова система України та її місце серед правових систем сучасності.

Рекомендована література

1.Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. –К., 2004.

2.Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., 2004.

3.Загальна теорія держави і права / За ред. Цвіка М.В., Ткаченка В.Д., Петришина О.В. – Х., 2002.

3.Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 2012.

7.Теорія держави і права / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; За заг.ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. – К., 2012.

Тема 8. Система права і система законодавства.

Основні слова: система права, інститут права, галузь права, підгалузь права, законодавство, закон, підзаконний нормативно-правовий акт, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, систематизація кодифікація, інкорпорація, консолідація нормативно-правових актів.

1.Поняття та елементи системи права.

2.Поняття та елементи системи законодавства.

3.Система права і правова система.

4.Систематизація нормативно-правових актів: поняття та види.

Рекомендована література

1.Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. –К., 2004.

2.Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., 2004.

3.Загальна теорія держави і права / За ред. Цвіка М.В., Ткаченка В.Д., Петришина О.В. – Х., 2002.

3.Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 2012.

7.Теорія держави і права / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; За заг.ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. – К., 2012.
Тема 9. Правове регулювання та його механізм.

Основні поняття: дія права, правовий вплив, правове регулювання, механізм правового регулювання, законність, правосвідомість, правова культура, правова активність, ефективність правового регулювання.

1.Дія права, правовий вплив, правове регулювання: їх співвідношення.

2.Предмет, прийми, типи, межі, стадії правового регулювання.

3.Механізм правового регулювання та його елементи.

4.Ефективність правового регулювання та шляхи її підвищення в України.

Рекомендована література

1.Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. –К., 2004.

2.Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., 2004.

3.Загальна теорія держави і права / За ред. Цвіка М.В., Ткаченка В.Д., Петришина О.В. – Х., 2002.

3.Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 2012.

7.Теорія держави і права / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; За заг.ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. – К., 2012.
Тема 10.Верховенство права і правова держава.

Основні поняття: верховенство права, верховенство закону, правова держава, правові закони, правова культура, правова свідомість, принцип взаємної відповідальності держави та особи, загально дозвільний тип правового регулювання, спеціально дозвільний тип правового регулювання, громадянське суспільство.

1.Історія виникнення та розвитку теорії правової держави.

2.Поняття та принципи (ознаки) правової держави.

3.Застосування стандартів правової держави у конституційному судочинстві.

Рекомендована література

Євграфов П. Вплив КС України на формування громадянського суспільства і правової держави //Вісник КС. – 2001. — №5. – С.36-41.

Рішення КС №20-рп/2001 від 27 грудня 2001 р. (справа про укази Президії ВР України щодо Компартії України, зареєстрованої 22 липня 1991 р.).

Бринцев В., Андрущенко І. Застосування та інтерпретація стандартів (принципів) правової держави у конституційному судочинстві //Вісник КС. – 2008. — №2. – С.73-83; №3. – С.67-77.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу у вищому навчальному закладі, її результати відображають рівень знань студента, отриманих протягом навчального семестру як під час аудиторних занять, так і набутих самостійно.

Самостійна робота студентів полягає не лише в опрацюванні лекційного матеріалу і підготовці до семінарських і практичних занять, а й у поглибленні набутих знань при вивченні підручників та посібників, нормативно-правових актів та монографій, а також статей у юридичних журналах.

Самостійна робота студентів при вивченні курсу «Теорія держави і права» проводиться за такими формами:

1.Опрацювання лекційного матеріалу. Лекції забезпечують передачу основних знань з предмету.

2.Опрацювання питань, які не включені до лекційного матеріалу, з використанням підручників і посібників, інших рекомендованих джерел. Вирішення практичних завдань, які пропонуються викладачем.

3.Підготовка наукових рефератів за відповідними темами (теми робіт обираються самостійно з огляду на наукові інтереси студентів).

4.Підготовка до проміжного та підсумкового контролю.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ НАУКОВИХ РЕФЕРАТІВ

Метою підготовки рефератів є залучити студентів, майбутніх спеціалістів високої кваліфікації, до самостійного творчого процесу, прищепити їм вміння та навички пошуку, збору, аналізу та узагальнення необхідної інформації.

Реферат /від лат.referre – повідомляти/ — скорочений виклад змісту наукової та навчальної літератури з основними фактичними відомостями і висновками.

При підготовці рефератів необхідно дотримуватися певних вимог.

1.Обов‘язкове посилання на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали або окремі висновки.

2.Стислий, логічний та аргументований виклад змісту і висновків проведеного дослідження з теми.

3.Уникнення загальний слів, бездоказових тверджень, тавтології.

4.Використання нормативно-правових актів України.

Реферат має містити: титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень (при необхідності); вступ; основну частину; висновки; список використаної літератури; додатки (при необхідності).

У вступі має бути зазначено: актуальність теми реферату; ступінь дослідження проблеми; мета та завдання, які студент ставить перед собою при виконання реферату; структура реферату.

Зміст роботи має відповідати плану, який, у свою чергу, має відображати суть теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

При підготовці реферату бажано використовувати схеми, діаграми тощо, оскільки вони сприяють наочності викладення матеріалу. Вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і служити основою для відповідних висновків.

Необхідно простежити, щоб у рефераті не було повторів і суперечностей між окремими положеннями.

Реферат повинен бути набраний на комп‘ютері. При оформленні реферату необхідно дотримуватися стандартних вимог.

1.Текст реферату друкується з берегами таких розмірів: лівий – не менше 20мм, правий – не менше 10мм, верхній – не менше 20мм, нижній – не менше 20мм.

2.Нумерація сторінок проставляється, починаючи з плану роботи. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

3.Бібліографія містить перелік літератури та інших джерел, використаних при написанні роботи. Список використаної літератури має бути оформлений таким чином: нормативно-правові акти у хронологічній послідовності, спеціальна юридична література та публікації в періодичних виданнях (в алфавітному порядку за прізвищами авторів).

Обсяг реферату – не менше 10 сторінок. Роботи, які не відповідають встановленим стандартам, повертаються на доопрацювання.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Тема 1. Поняттєво-правова єдність предмета і метода юриспруденції.

Питання для самостійного вивчення

1.Основні ідеї теорії відродженого природного права.

2.Використання положень окремих правових концепцій у законодавстві України.

3.Енциклопедія права.

Самостійна робота під керівництвом викладача

Підготуйте реферат на тему:

1.Концепція юридичного позитивізму.

2.Теорії природного права.

Тема 3. Загальні принципи права

Питання для самостійного вивчення

1.Залежність загальних принципів права від тенденцій розвитку моральних норм у суспільстві.

2.Загальнолюдські цінності.

3.Цінності Європейського Союзу.

Самостійна робота під керівництвом викладача

Підготуйте реферат на тему:

1.Реалізація права і принципи права.

2.Впровадження загальнолюдських принципів у національну юридичну практику та національне законодавство.

Тема 4. Джерела права

Питання для самостійного вивчення

1.З чого складається внутрішня форма права?

2.Чим відрізняється правовий припис від правової норми?

3.Зв‘язок матеріального і процесуального права.

Самостійна робота під керівництвом викладача

Підготуйте реферат на тему:

1.Співвідношення правового припису і правової норми.

2.Зовнішні форми (джерела) права України.

3.Об‘єктивне та суб‘єктивне право.

4.Матеріальне та процесуальне право.

Тема 5. Право в системі соціального регулювання.

Питання для самостійного вивчення

1.У чому полягають відмінності між звичаями і традиціями?

2.У чому полягають особливості елементів структури норми права?

3.Які фактори впливають на рівень ефективності норм права?

Самостійна робота під керівництвом викладача

Підготуйте реферат на тему:

1.Відмінності норм права від інших соціальних норм.

2.Ефективність норм права.

3.Форма викладу норм права у статтях нормативно-правових актів.

Тема 6 . Тлумачення права

Питання для самостійного вивчення

1.Чим відрізняється аутентичне тлумачення від делегованого?

2.Наведіть приклади тлумачення з практики офіційного тлумачення Конституційного Суду України.

3.У чому полягає значення доктринального тлумачення?

Самостійна робота під керівництвом викладача

Підготуйте реферат на тему:

1.Офіційне тлумачення Конституції і законів України.

2.Тлумачення норм права в різних правових системах.

3.Способи тлумачення правових норм.

Тема 7. Основні сучасні правові системи.

Питання для самостійного вивчення

1.Співвідношення понять система права і правова система.

2.У чому полягають особливості традиційних правових систем?

3.У чому полягають особливості правової системи Європейського Союзу?

Самостійна робота під керівництвом викладача

Підготуйте реферат на тему:

1.Українське право і романо-германська правова система.

2.Правова сім‘я: поняття і підстави формування.

Тема 8. Система права і система законодавства

Питання для самостійного вивчення

1.Які існують види законів?

2.Які існують види підзаконних актів?

3.Чим відрізняється кодифікація від інкорпорації?

4.Що означає консолідація нормативно-правових актів?

Самостійна робота під керівництвом викладача

Підготуйте реферат на тему:

1.Предмет і метод правового регулювання як основні критерії розрізнення елементів системи права.

2.Поняття законодавства в широкому та вузькому розумінні.

3.Консолідація нормативно-правових актів.

Тема 9. Правове регулювання і його механізм

Питання для самостійного вивчення

1.У чому полягає роль держави у правовому регулюванні?

2.Як здійснюється правовий вплив на людину?

3.Що є метою правового регулювання?

4.Чим відрізняються типи правового регулювання?

Самостійна робота під керівництвом викладача

Підготуйте реферат на тему:

1.Фактори дієвості механізму правового регулювання.

2.Місце і роль держави у правовому регулюванні суспільних відносин.

Тема 10.Верховенство права і правова держава.

Питання для самостійного вивчення

1.Шляхи побудови громадянського суспільства в Україні.

2.Співвідношення принципу верховенства права і правової держави.

Самостійна робота під керівництвом викладача

Підготуйте реферат на тему:

1.Два підходи до дослідження співвідношення права і закону.

2.Стандарти правової держави у конституційному судочинстві.

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

Самостійна робота оцінюється за п‘ятибальною шкалою і визначається таким чином:

“5” – робота оформлена відповідно до наведених стандартів. Доповідь має логічну структуру і розкриває всі аспекти теми.

“4” – робота оформлена відповідно до стандартів. Має логічну структуру, однак тема розкрита на 80%.

“3” – робота оформлена відповідно до стандартів. Структура роботи непослідовна, має протиріччя. Помилки у викладенні матеріалу. Тема розкрита на 40%.

“2” – робота не відповідає стандартам.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1.Єдність предмета і метода юридичного пізнання.

2.Специфіка та основні функції юридичного методу.

3.Правонаступність і новизна у розвитку теорії держави і права.

4.Основні концепції праворозуміння.

5.Сутність і поняття права.

6.Юридична онтологія, гносеологія та аксіологія.

7.Концепція юридичного позитивізму.

8.Теорії природного права.

9.Співвідношення правового припису і правової норми.

10.Зовнішні форми (джерела) права України.

11.Об‘єктивне та суб‘єктивне право.

12.Матеріальне та процесуальне право.

13.Поняття і система джерел права.

14.Звичай.

15.Судовий прецедент і судова практика.

16.Нормативно-правові акти.

17.Інші не законодавчі джерела права.

18.Відмінності норм права від інших соціальних норм.

19.Ефективність норм права.

20.Форма викладу норм права у статтях нормативно-правових актів.

21.Поняття соціальної норми.

22.Правові та політичні норми.

23.Правові і моральні норми.

24.Право і релігія.

25.Офіційне тлумачення Конституції і законів України.

26.Тлумачення норм права в різних правових системах.

27.Способи тлумачення правових норм.

28.Поняття тлумачення права.

29.Обсяг і способи тлумачення.

30.Офіціне та неофіційне тлумачення.

31.Нормативне і казуальне тлумачення.

32.Українське право і романо-германська правова система.

33.Правова сім‘я: поняття і підстави формування.

34.Зміст і співвідношення понять право, система права, правова система, правова сім‘я.

35.Структура правової системи, її елементи.

36.Основні правові системи сучасності та їх загальна характеристика.

37.Особливості правової системи Європейського Союзу.

38.Національна правова система України та її місце серед правових систем сучасності.

39.Предмет і метод правового регулювання як основні критерії розрізнення елементів системи права.

40.Поняття законодавства в широкому та вузькому розумінні.

41.Консолідація нормативно-правових актів.

42.Поняття та елементи системи права.

43.Поняття та елементи системи законодавства.

44.Система права і правова система.

45.Систематизація нормативно-правових актів: поняття та види.

46.Дія права, правовий вплив, правове регулювання: їх співвідношення.

47.Предмет, прийми, типи, межі, стадії правового регулювання.

48.Механізм правового регулювання та його елементи.

49.Ефективність правового регулювання та шляхи її підвищення в України.

50.Фактори дієвості механізму правового регулювання.

51.Місце і роль держави у правовому регулюванні суспільних відносин.

52.Шляхи побудови громадянського суспільства в Україні.

53.Співвідношення принципу верховенства права і правової держави.

54.Історія виникнення та розвитку теорії правової держави.

55.Поняття та принципи (ознаки) правової держави.

56.Застосування стандартів правової держави у конституційному судочинстві.

РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

1.Селіванов В. Проблема методологічної обґрунтованості вітчизняного правознавства та юридичної практики // Право України. – 1999. — №1.

2.Бандурка О., Пушкін О., Зайцев Л. Право і держава: Теоретичний аспект // Право України. – 1995. — №11.

3.Телятник Л. Логіко-методологічне тлумачення ознак загального поняття держави // Право України. – 2002. — №9.

4.Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. – М., 2012.

5.Поляков А.В. Общая теория права. – СПб, 2010.

6.Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. –К., 2011.

7.Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., 2012.

8.Загальна теорія держави і права / За ред. Цвіка М.В., Ткаченка В.Д., Петришина О.В. – Х., 2012.

9.Керимов Д.А. Методология права. – М., 2001.

10.Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. – Москва, 2009.

11.Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 20012.

12.Теорія держави і права / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков та ін.; За заг.ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копєйчикова. – К., 2012.

13.Козюбра Н.И. Понятие и структура методологии юридической науки // Методологические проблемы юридической науки / Отв.ред. Н.И.Козюбра. – К., 1990. – С.5-19.

14.Євграфов П. Вплив КС України на формування громадянського суспільства і правової держави //Вісник КС. – 2001. — №5. – С.36-41.

15.Рішення КС №20-рп/2001 від 27 грудня 2001 р. (справа про укази Президії ВР України щодо Компартії України, зареєстрованої 22 липня 1991 р.).

16.Бринцев В., Андрущенко І. Застосування та інтерпретація стандартів (принципів) правової держави у конституційному судочинстві //Вісник КС. – 2008. — №2. – С.73-83; №3. – С.67-77.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий