Адаптивні технології виховної роботи здоров’язберігаючі технології

Сучасна освіта характеризується широким впровадженням технологічного підходу. І це є об’єктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу І забезпечення процесу природного розвитку дитини
Адаптивні технології виховної роботи здоров’язберігаючі технології

Скачати 74.13 Kb.

Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 74.13 Kb. АДАПТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
 1. Здоров’язберігаючі технології.

Сучасна освіта характеризується широким впровадженням технологічного підходу. І це є об’єктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини.

Поняття «технологія» в педагогіку прийшло з виробництва, де визначається як сукупність різних елементів, зокрема прийомів, операцій, дій, процесів та їхню послідовність, тобто це своєрідна майстерність людини. Таким чином «технологія» виступає як алгоритм за допомогою якого отримується запланований результат.

У кінці 70-их роках минулого століття збільшується увага до педагогічної технології і на Україні. Однак і на сьогодні стосовно поняття «педагогічна технологія» єдиної думки науковців поки що не існує. У науковій літературі зустрічається понад 300 тлумачень цього поняття в залежності від того як автор уявляє собі структуру й складові освітнього технологічного процесу. Але їх об’єднує те, що всі автори єдині у визначенні мети педагогічної технології – це підвищення ефективності навчально-виховного процесу і гарантування досягнення учнями запланованих результатів навчання.

За визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, що своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти.

Будь яка педагогічна технологія має відповідати основним критеріям технологічності: концептуальності, системності, керованості, ефективності, відтворюваності.

Однак, необхідно розуміння, що нова якість освіти, яка забезпечила б розвиток сучасного суспільства, може бути досягнута лише при створенні певних умов організації такого навчально-виховного процесу, який не зашкодить здоров’ю дітей та молоді і буде спрямований на збереження, зміцнення і формування здоров’я учасників навчально-виховного процесу. А це вимагає від педагогів застосування своєрідних підходів в освіті і виховання на основі здоров’язбереження.

Відповідно до «Словника основних термінів і понять з превентивного виховання» наведемо такі поняття технологій (2007 р.):

– технології педагогічні – комплексний, інтегрований процес, який включає людей, ідеї, засоби і методи організації діяльності для реалізації проблем, що охоплюють основні аспекти навчання і виховання;

– технологія виховна – обґрунтований вибір характеру операційного впливу під час взаємоспілкування вчителя з дітьми, з метою максимального розвитку особистості як суб’єкта; як система знань, необхідних вчителеві для реалізації стратегій, тактики, процедури виховання;

– технологія соціальна – упорядкована система процедур та операцій, за допомогою яких реалізується певний соціальний проект або конкретна цілеспрямована ідея перетворення (реорганізації, модернізації або вдосконалення) соціальної роботи;

– технологія превентивної роботи – сукупність прийомів, методів та впливів, що застосовуються педагогами, психологами, соціальними, медичними працівниками, правоохоронними органами з метою досягнення успіху превентивного виховання;

– технології інтерактивні – це взаємодія партнерів, у спілкуванні яких інтерпретується ситуація і конструюються особистісні дії;

Технології навчання спрямовані на підвищення рівня знань, умінь і навичок протидії негативним явищам та формування відповідальної поведінки.

Поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти:

– сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

– оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

– повноцінний та раціонально організований руховий режим.

Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.

Сутність здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій постає в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів, формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної «вартості», поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища.

(Т. Бойченко)

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість виокремити такі типи (О. Ващенко):

– здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини;

– оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія;

– технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів загально-навчального циклу, введення до варіативної частини навчального плану нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти;

– виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.

 1. Інноваційні технології.

Впровадження сучасних виховних технологій

Важливе значення має використання сучасних виховних технологій, що дозволяють школярам проявляти свою громадянську позицію, розширюють соціальний досвід дітей у процесі відпрацювання різних соціальних ролей.

Сучасна школа має реалізувати виховний потенціал усього освітнього процесу Технології
 • давати зразки духовно-моральної поведінки, морально-правової культури особистості;
 • розширювати соціальний досвід у трудовій, економічній діяльності
 • етичний театр;
 • шкільна театральна студія;
 • технології самовдосконалення;
 • літературні вітальні;
 • творчі майстерні;
 • трудові об’єднання;
 • профорієнтаційні тренінги;
 • продуктивні ігри;
 • ділові економічні ігри;
 • факультативи з філософії, релігії, мистецтва
 • виховувати в учнів соціальну активність, толерантність, громадянську позицію на прикладі соціальних ролей, які вони програють у позаурочній виховній діяльності
 • шкільне самоврядування;
 • політклуби;
 • дебати, дискусії;
 • метод соціальних проектів;
 • технології розвитку критичного мислення;
 • шкільні історико- краєзнавчі об’єднання,
 • шкільні музеї;
 • дитячо-юнацькі громадські об’єднання;
 • робити акценти на ціннісне ставлення до природи, виховувати почуття відповідальності за екологію світу, розширювати досвід екологічно значущої діяльності

 

 • дитячі екологічні центри;
 • ігрові, екологічно орієнтовані програми
 • дитячі громадські об’єднання;

 • формувати основи культури здоров’я, заохочувати до занять спортом, вести профілактичну роботу щодо запобігання шкідливим звичкам
 • спортивні об’єднання;
 • волонтерство;
 • театри мініатюр;
 • здоров’язберігаючі технології;
 • рольові ігри;
 • туристичні клуби.

 1. Нові технології у виховній практиці

У виховний процес навчальних закладів області активно запроваджується метод соціального проектування.

Проект «Я – громадянин» поширюється з 2002 року. Алгоритм проекту запропонований відділом громадянського виховання ЦІППО.

Метод соціального проектування ознайомлює школярів з процедурою громадської діяльності, дає практичні навички участі в суспільному житті району, міста, країни. Виховує активну громадянську позицію, сприяє соціалізації підлітків: у них з’являється інтерес до розв’язання актуальних проблем українського суспільства.

Працюючи над своїми проектами, учні знаходили різні інформаційні джерела, проводили соціологічні опитування, зустрічалися з представниками адміністрацій, спеціалістами, експертами з проблем проекту.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий