A. *Рефрактометрія B. Кондуктометрія C

В основі якого методу аналізу лежить явище заломлення світла на межі поділу двох прозорих середовищ?
A. *Рефрактометрія B. Кондуктометрія C

Скачати 0.73 Mb.

Сторінка 1/4 Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 0.73 Mb.

  1   2   3   4

1. В основі якого методу аналізу лежить явище заломлення світла на межі поділу двох прозорих середовищ?

A. *Рефрактометрія

B. Кондуктометрія C. Кулонометрія

D. Поляриметрія E. Турбідиметрія
Термодинамика

2. Для расчетов тепловых эффектов реакций синтеза лекарственных препаратов при повышенных температурах следует использовать:

A *Уравнение Кирхгоффа

B Уравнение Больцмана C Уравнение изобары

D Уравнение изохоры E Уравнение изотермы

3. Тепловий ефект хімічної реакції не залежить від шляху реакцій, тобто від проміжних стадій, а визначається лише початковим і кінцевим станами системи. Який закон термодинаміки це доводить?

A. * закон Гессу

B. Закон Коновалова C. Закон Рібендера

D. Закон Смолуховського

E. Занок Гесса-Гельмгольца
4Хімічні процеси супроводжуються тепловим ефектами, що підпорядковуються такому закону: ”Тепловий ефект реакції не залежить від шляху, по якому протікає процес, а визначається початковим та кінцевим станом системи”. Це:

A. *Закон Гесса

B. Закон Генрі C.Закон діючих мас

D. Закон Нернста E.Закон Авогадро
5.Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві грунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається:

A. *Початковим і кінцевим станами системи

B. Способом перебігу реакції

C. Шляхом перебігу реакції

D. Кількістю проміжних стадій

E. Тривалістю процесу
6. Основний закон термохімії (закон Гесса) встановлює, що тепловий ефект хімічної реакції

A. *Не залежить від шляху перебігу реакції.

B. Залежить від природи вихідних речовин.

C. Залежить від природи продуктів реакції.

D. Залежить від природи продуктів реакції.

E. Не залежить від природи реагуючих речовин.
7. При каких условиях справедлив закон Гесса?

A при изохорных и изобарных условиях

B при любых условиях

C при постоянстве температуры

D только при постоянстве объема

E только при постоянстве давления
8. Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):

A. *101,3 кПа, 298 К.

B. 101,3 кПа, 273 К. C. 101,3 кПа, 0 К.

D. 50 кПа, 273 К. E. 50 кПа, 298 К.

9. Тепловий ефект реакції нейтралізації кислот HCl, HNO3:

A. *Однаковий.

B. Залежить від їх основності.

C. Визначається окислювальними властивостями.

D. Залежить від природи кислотного залишку
10. Для какого вещества энтальпия образования равна нулю?

A. * O2

B. H2O2 C. H2SO4 D. CaCO3 E. СO2

11. Чаще всего в технологии фармацевтических препаратов поддерживают постоянными температуру и давление. Как называется этот процесс?
A. * изобарно — изотермический;

B. изохорно — изотермический;

C. изобарный;

D. изохорный;

E. изотермический.
12. Система знаходиться в ізобарно-ізотермічній рівновазі. Яку функцію потрібно вибрати для описання процесу?

A. *Енергію Гіббса;

B. Енергію Гельмгольца; C.Внутрішню енергію;

D. Ентальпію; E. Ентропію
13. Багато хімічних процесів відбувається за сталих температурі і тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самочинного процесу в цих умовах?

A. * Енергія Гіббса 

B. Енергія Гельмгольца C. Внутрішня енергія

D. Ентальпія E. Ентропія
14. Який термодинамічний потенціал слід вибрати як критерій можливості самодовільного процесу, що відбувається в ізобарно-ізотермічних умовах

A. *ізобарно-ізотермічний потенціал Гіббса;

B. ізохорно-ізотермічний потенціал Гельмгольця;

C. термодинамічний потенціал Гіббса — Гельмгольця

D. хімічний потенціал

E. електрокінетичний потенціал
15. Який термодинамічний потенціал треба вибрати як критерій самодовільного перебігу реакцій, якщо вона відбувається в закритому автоклаві при сталій температурі?

A. *Енергію Гельмгольца

B. Енергію Гіббса C.Внутрішню енергію

D. Ентропію E. Ентальпію
16. Синтез лікарської речовини відбувається в ізольованій системі. Що є критерієм напрямку перебігу самодовільного процесу

A. *Зміна ентропії

B. Енергія Гіббса C. Енергія Гельмгольца

D. Внутрішня енергія E. Ентальпія
17. Ентропія системи зменшується в процесі

A. * полімеризації

B. плавлення C. випаровування

D. сублімації E. диссоціації
18. При самодовільному наближенні до рівноважного стану ентропія ізольованої системи

A. * Досягає максимуму

B. Досягає мінімуму C. Не змінюється

D. Прагне до нескінченності

E. Лінійно зменьшується
19. Ентропія, як одна з основних

термодинамічних функцій, є мірою:

A. *Розсіяної енергії.

B. Внутрішньої енергії системи.

C. Повної енергії системи.

D. Енергії, яку можна використати для виконання роботи. E. Ентальпії.
20 Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес?

A. * Ізохорний

B. Ізобарний C. Ізотермічний

D. Рівноважний E. Циклічний
21. До екстенсивних властивостей термодинамічної системи відноситься:

A. * внутрішня енергія

B. тиск C. температура

D. щільність E. концентрація
22. Для ізохорного процесу тепловий ефект рівний:

A. *Зміні внутрішньої енергії.

B. Зміні ентальпії процессу C. Нулю.

D. Зміні ентропії системи.

E. Зміні вільної енергії Гібса.
23. Робота системи в ізохорному процесі дорівнює:

A. *нулю

B. зміні внутрішньої енергії

C. зміні ентальпії D. зміні ентропії

E. зміні теплоємності
24. В технології фармацевтичних препаратів важливу роль відіграють: тиск, температура, концентрація. Підвищення температури якого з процесів прискорює його?

A. *Ендотермічний;

B. Ензотермічний; C. Адіабатичний;

D. Ізохорний; E. Ізобарний.
25. Визначити, зміною якого фактору можна збільшити рівноважний вихід продуктів реакції N2+3H2=2NH3:

A. *збільшенням тиску.

B.додаванням інертного газу. C.зменшенням тиску.

D.збільшенням об’єму. E.додаванням каталізатору.
26. При підвищенні тиску хімічна рівновага в

системі зміститься у бік початкових речовин. Визначте таку систему.

A. * N2O4(г) ↔2NO2(г)

B. C(тв) + O2(г) ↔ CO2(г)

C. 4HCl(г) + O2 ↔ 2H2O(г) + 2Cl2(г)

D. N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г)

E. CO2(г) + H2(г) ↔ CO(г) + H2O(г)
27. Константи рівноваги при постійному тиску і концентрації стають рівні між собою Kc = Kp якщо:

A. *незмінна кількість газоподібних речовин

B. загальний тиск в системі дорівнює атмосферному

C. реакція проходить в ізольованій системі

D. усі продукти в реакції газоподібні

E. процес ізотермічний
28. Состояние системы, которое не изменяется во времени, при неизменяющихся внешних факторах называется:

A. *Равновесным

B. Неравновесным C.Изотермическим

D. Изобарным E.Изохорным
29. Теория химического равновесия позволяет прогнозировать пути максимального выхода лекарственных препаратов. Какой из факторов не влияет на смещение химического равновесия?

A* добавление катализатора;

B Изменение концентрации исходных веществ;

C Изменение концентрации продуктов реакции;

D Изменение температуры; E Изменение давления.

30. При производстве лекарственных препаратов их выход можно повысить при правильном выборе температурного режима. Какое уравнение устанавливает зависимость константы равновесия от температуры при постоянном давлении?

A *Изобары химической реакции

B Изотермы химической реакции

C Кирхгоффа E Гиббса-Гельмгольца

D Изохоры химической реакции
Фазовые равновесия

31. Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:

A. *Рівняння Клапейрона-Клаузіуса

B. Правила Трутона C.Правила фаз Гіббса

D. Рівняння Менделєєва-Клапейрона

E. Законів Коновалова
32 До фазових перетворень (фазових переходів) відноситься процес:

A. * випаровування

B. полімеризації C. горіння

D. розкладання E. окислення
33 Під час яких фазових перетворень має місце збільшення ентропії?

A. * Плавлення і випаровування

B. Плавлення і кристалізації

C. Кипіння і конденсації

D. Сублімації і кристалізації

E. Кристалізації і конденсації

34.Конденсованою системою називають систему, в якій:

A. *Відсутня газоподібна фаза

B.Відсутня тверда фаза C.Відсутня рідка фаза

D. Компоненти знаходяться в рідкому стані

E. Є більше двох компонентів

35 Особливістю конденсованої системи є:

A. * відсутність газоподібної фази

B. наявність газуватої фази

C. наявність твердої фази

D. відсутність твердої фази

E. наявність твердої і газуватої фаз
36. Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою:

A. *Інваріантною

B. Моноваріантною C. Біваріантною

D. Триваріантною E. Чотирьохваріантною
37. В фармацевтичній технології аналіз діаграми стану систем має практичне значення. Вкажіть тип рівноваги, що характеризує фігуративна точка на діаграмі стану води

A.* однокомпонентна, трьохфазна, інваріантна

B. однокомпонентна, двохфазна, нонваріантна

C. двохкомпонентна, двохфазна, одноваріантна

D. двохкомпонентна, однофазна, одноваріантна

E. однокомпонентна, однофазна, нонваріантна
38. Точка максимуму на діаграмі плавкості, коли речовини утворюють стійку сполуку, зветься:

A. Сінгулярною

B. Евтектичною C. Рівноважною

D. Максимальною E. Критичною
39. До якого виду систем можна віднести фізіологічний розчин NaCl:

A. *гомогенна, двокомпонентна;

B. гетерогенна, двокомпонентна, трифазна;

C. гомогенна, трикомпонентна;

D. гомогенна, однокомпонентна;

E. гетерогенна, двофазна, трикомпонентна?
40. Яке правило застосовують для характеристики гетерогенних систем, у яких встановлюється фазова рівновага?

A. Правило фаз Гіббса

B. Вант–Гоффа C. Штаудингера

D. Нернста E. Петерса
41. Термічний аналіз — це різновид фізико-хімічного аналізу, який вивчає залежність:

A. *Температури кристалізації бінарних систем від їх складу.

B. Температури кипіння компонентів системи.

C.Температури кристалізації компонентів системи.

D.Температури кипіння сумішей систем від складу.

E. Температури кипіння азеотропних сумішей.
42.У фармацевтичному аналізі для ідентифікації та визначення ступеня чистоти лікарських препаратів застосовують термічний аналіз. Вкажіть тип координат, за якими будують кривіохолодження:

A. * температура–час

B. тиск–час C. об’єм–температура.

D. об’єм–час E .температура — об’єм
43. Фазові діаграми використовують у фармацевтичному аналізі. Як називається лінія на діаграмі стану евтектичного типу, нижче якої не може існувати рідка фаза?

A. *Солідусу

B. Ліквідусу C.Конода

D. Нода E.Не має правильної відповіді
44. Лінію на діаграмі стану, вище якої не може існувати тверда фаза, називають

A. *Солідус B. Евтетика

C. Медіана D. Ліквідус E. Конода
45. На диаграмме плавкости двухкомпонентной системы с простой эвтектикой выше линии ликвидуса:

A. * Оба компонента находятся в жидком состоянии

B. Оба компонента находятся в твердом состоянии

C. Оба компонента находятся в газообразном состоянии

D. Каждый компонент находится частично в различных агрегатных состояниях

E. Один из компонентов находится в жидком состоянии, второй — в твердом состоянии
46. В евтектичній точці двокомпонентної системи з простою евтектикою в рівновазі знаходяться фази:

A. * 2 твердих і розплав евтиктичного складу

B. 2 рідких і 1 тверда

C. 3 твердих фази

D. 1 тверда, 1 рідка і 1 газоподібна

E. 1 рідка і 1 тверда
47. У стоматологічній практиці використовують рідкі лікарські форми, які у своєму складі мають камфору та хлоралгідрат. Які фази знаходяться у рівновазі в евтектичній точці діаграми плавкості суміші камфора-хлоралгідрат?

A. *Евтектичний розплав, кристали камфори, кристали хлоралгідрату

B. Евтектичний розплав

C. Евтектичний розплав, кристали камфори

D. Евтектичний розплав, кристали хлоралгідрату

E. Кристали камфори, кристали хлоралгідрату
48. Число ступенів свободи в точці перетину лінії ліквідуса з віссю ординат на діаграмі плавкості двокомпонентної системи дорівнює:

A. *0

B. 2 C. 3 D. 4 E. 1
49. У лабораторній та заводській практиці виділяють та очищують ефірні олії, алкалоїди, антибіотики та інші лікарські речовини за допомогою селективних розчинників. Цей процес називається:

A. * Екстракція

B. Седиментація C. Коагуляція

D. Флокуляція E. Флотація
50 Селективний розчинник, який використовують для вилучення речовин із лікарської рослинної сировини, називають

A. *Екстрагент

B. Екстрактор C. Екстракт

D. Рафінат E. Елюент
51. При аналізі лікарської субстанції часто застосовують екстракцію. Ступінь вилучення визначуваної речовини таким методом залежить від:

A. * коефіцієнта розподілу

B. рН розчину C. температури

D. кількості речовини, що вилучається

E. маси речовини, що вилучається
52. Дибазол характеризуется спазмолитическим и гипотензивным действием. Для расчета объема хлороформа, необходимого для экстракции дибазола из водного раствора нужно знать:

A*коэффициент распределения

B температуру кипения хлороформа

C коэффициент диффузии

D температуру плавления дибазола

E эбуллиоскопическую постоянную воды

Растворы
53. В фармацевтической практике широко используется изотонический раствор натрия хлорида. Какую массу натрия хлорида нужно взять для приготовления 100 г изотонического раствора?

A. *0,85 г

B. 8,5 г C. 4,5 г

D. 0,45 г E. 5,0 г
54. Яким має бути тиск пари рідини при кипінні

A. *Рівним атмосферному

B. Максимальним

C. Рівним тиску насиченої пари при 273 К

D. Мінімальним

E.Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі
55. Яким повинен бути тиск пари рідини при кипінні?

A. *Рівним атмосферному.

B. Мінімальним C. Максимальним.

D. Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі.

E. Рівним тиску насиченої пари при 273 К.
56. Кріоскопічна та ебуліоскопічна сталі залежать від:

A. *Природи розчинника

B.Концентрації розчину C. Температури

D. Природи розчи-неної речовини

E. Наявності каталізатора
57. Ебуліоскопія це фізико-хімічний метод, що базується на визначенні:

A.*підвищення температури кипіння розчину

B. зниження температури замерзання розчину

C. осмотичного тиску розчину

D. відносного зниження тиску насиченої пари розчинника над концентрованим розчином

E. відносного зниження тиску насиченої пари розчинника над розбавленим розчином
58. Фармакопейний ебуліоскопічний метод

кількісного визначення спирту у складі водно-спиртової суміші засновано на експериментальному визначенні

A. * Температур кипіння

B. Температур кристалізації C.Опору

D.Температур розчинення E.Осмотичного тиску
59. Определите ΔТкип. водно — спиртовых смесей является фармакопейным методом количественного определения спирта. Какой метод позволяет определить ΔТкип ?

A. *Эбулиоскопия

B. Криоскопия

C. Энтероскопия

D. Осмометрия

E. Кондуктометрия
60. Вкажіть тип реального розчину лікарської субстанції за відхиленням від закону Рауля, якщо визначений тиск насиченої пари нижчий за розрахований:

A.* з негативним відхиленням від закону Рауля

B. з позитивним відхиленням від закону Рауля

C. ідеальний

D. насичений E. пересичений
61. Какое осмотическое давление должны иметь изотонические растворы, используемые в медицине:

A*700-800 кПа

B 200-300 кПа C 300-400 кПа

D 500-600 кПа E 900-1000 кПа

62. Ізотонічність – це одна з вимог, що висувається до інфузійних розчинів. Яке явище має місце при введенні у плазму крові гіпертонічних розчинів?

A. *Плазмоліз

B. Осмос C. Гемоліз

D. Денатурація E. Тиксотропія
63. Розчини,що використовуються для їнєкцїй, мають бути їзотонїчними. Ізотонічними розчинами називають такі, у яких:

A. *Однаковий осмотичний тиск

B. Однаковий онкотичний тиск

C. Однаковий рН розчинїв

D.Однакова полярнїсть молекул розчинених речовин

E. Однакова масова частка розчинених речовин
64. Какие растворы можно использовать как инфузионные?

A. *Изотонические

B. Гипертонические C. Гипотонические

D. Коллоидные E. Идеальные
65. Для характеристики каких растворов используют изотонический коэффициент ?

A. *Электролитов

B. Неэлектролитов

C. Высокомолекулярнных веществ

D. Коллоидных ПАВ E. Коллоидных
66. Ізотонічність – це обов’язкова вимога, яку ставлять до інфузійних розчинів. Вкажіть значення, неможливе для ізотонічного коефіцієнта.

A. *1

B. 2 C. 3 D. 4 E. 4,5
67. Растворы некоторых электролитов являются лекарственными препаратами. Каково максимальное значение изотонического коэффициента для раствора MgSO4?

A*2 B 4

C 3 D 5 E 7
68. Для внутривенных инъекций используют водный раствор СаСI2 с массовой долей 10% . Каково максимальное значение изотонического коэффициента СаСI2 в водном растворе?

A. *3 B. 4 C. 2

D. 5 E. 1
69. Уявні ступені дисоціації нижче наведених електролітів у 0,01М водному розчині однакові. Вкажіть речовину, розчин якої має найвищу температуру кипіння :

A. *Al2(SO4)3B. KCl

C. Na3PO4D. Cu(NO3)2E. K3PO4

  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий