2009 зміст вступ

Розділ І. Організація професійного навчання інвалідів в умовах центру професійної реабілітації інвалідів
2009 зміст вступ

Скачати 0.87 Mb.

Сторінка 1/4 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 0.87 Mb.

  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

В УМОВАХ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Методичний посібник для фахівців

центрів професійної реабілітації інвалідів

Лютіж

2009

ЗМІСТ

ВСТУП стор.

4-7 Розділ І. Організація професійного навчання інвалідів в умовах центру професійної реабілітації інвалідів

    1. Державні стандарти професійно-технічної освіти з конкретних професій і

порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг в центрах професійної реабілітації інвалідів 8-18 1.2 Організація професійного відбору інвалідів на професійну реабілітацію в центрах професійної реабілітації 18-27 1.3 Організація навчального процесу 27-37 1.4 Організація навчально-виробничої підготовки 37-59 1.5 Використання елементів модульної системи навчання в процесі професійної реабілітації інвалідів 59-64 1.6 Контроль навчального процесу. Державна кваліфікаційна атестація 64-71 ДОДАТКИ 72-75 Розділ ІІ. Організація соціальної реабілітації інвалідів в умовах центру професійної реабілітації інвалідів

2.1 Перший етап

Соціальна діагностика

2.2 Другий етап

Заходи з соціально – культурної реабілітації інваліда

Форми та методи соціальної реабілітації інвалідів

Методики, які використовуються у процесі корекційної роботи

2.3 Третій етап

Аналіз та оцінка результатів соціальної реабілітації

ДОДАТКИ

Розділ ІІІ. Організація психологічної реабілітації інвалідів в умовах центру професійної реабілітації інвалідів

3.1 Перший етап

Психологічна діагностика

Методи психодіагностики інваліда

3.2 Другий етап

Заходи з психологічної корекції

Психологічне консультування

Методики, що застосовуються в процесі психологічної реабілітації інвалідів

3.3 Третій етап

Аналіз та оцінка результатів психологічної реабілітації

ДОДАТКИ

Розділ ІV. Медичний супровід в умовах центру професійної реабілітації інвалідів

4.1 Перший етап

Вивчення медичної документації

Обстеження лікарями

Додаткові методи діагностики

4.2 Другий етап

Фізіотерапія

Лікувальна фізкультура

Масаж

Гідрокінезотерапія

Бальнеотерапія

Ароматерапія

4.3. Третій етап

Аналіз та оцінка результатів медичного супроводу

ДОДАТКИ

Розділ V. Сприяння працевлаштуванню випускників

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Характеристика базових термінів освітньо-реабілітаційної моделі професійної освіти

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП
Кардинальні політичні та соціально-економічні перетворення, що здійснюються в Україні, зумовили принципові зміни соціальної політики держави по відношенню до інвалідів, сприяли формуванню нових підходів до вирішення проблем інвалідності та соціального захисту інвалідів.

Пріоритетним напрямом державної соціальної політики України є реабілітація інвалідів. Головним завданням реабілітації інвалідів є відновлення їх соціального статусу, досягнення ними матеріальної незалежності, організація їх соціальної адаптації та інтеграції в суспільство.

Реабілітація інвалідів – складна багатоаспектна проблема, в якій особливе місце займає професійна реабілітація інвалідів. Це пов’язано з тим, що баланс прав, обов’язків та інтересів громадян може бути витриманий в разі створення умов, коли людина сама може розпоряджатися власною долею, мати матеріальну незалежність і реалізовувати здатність до самозабезпечення.

Оскільки реабілітаційні заходи вимагають від держави значних матеріальних витрат, виникає гостра необхідність розробки соціально і економічно обґрунтованих підходів до їх змісту і механізмів реалізації.

Одним з найбільш ефективних механізмів підвищення соціального статусу і захищеності інвалідів є здобуття ними повноцінної професійної освіти. У зв’язку з цим установи професійної освіти покликані виконувати важливу роль в становленні нової державної системи соціального захисту інвалідів. Первинна професійна підготовка і професійна освіта інвалідів, як і інших громадян, на початковому рівні здійснюється в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством про освіту відповідно до державних освітніх стандартів на основі освітніх програм, адаптованих для навчання інвалідів.

На сучасному етапі у державі розроблено фундаментальну законодавчо-нормативну базу, яка сприяла створенню та забезпеченню діяльності мережі центрів професійної реабілітації інвалідів системи Міністерства праці та соціальної політики України.

Основи професійної реабілітації інвалідів як комплексної системи були закладені у прийнятому у 1991р. Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Наступним кроком стало розроблення та впровадження заходів, передбачених Національною програмою професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки, ратифікація Конвенції МОП №159 про професійну реабілітацію і зайнятість інвалідів, прийняття Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року. Із прийняттям постанови КМУ від 08.12.2006 р. «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів» було встановлено гарантований державою перелік реабілітаційних послуг, у т.ч. із професійної реабілітації, що надаються інвалідам та дітям-інвалідам у відповідності до їх індивідуальних програм реабілітації з урахуванням фактичних потреб залежно від віку, статі та нозології захворювання.

Законодавство визначає професійну реабілітацію як систему заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням та необхідним соціальним супроводженням з урахуванням особистих схильностей та побажань особи. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. №716 «Про затвердження Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року» головним завданням центрів професійної реабілітації системи Міністерства праці та соціальної політики є впровадження комплексної реабілітації, яка полягає у зведенні в один комплекс восьми видів реабілітації – соціальної, психологічної, медичної, психолого-педагогічної, професійної, фізичної, фізкультурно-спортивної, трудової терапії.

Основною ланкою державної системи професійної реабілітації інвалідів, де здійснюється їх професійне навчання, є установи (центри, відділення) професійної реабілітації сфери управління Мінпраці України, які діють на засадах Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів та соціальних нормативів у сфері професійної реабілітації інвалідів, затверджених наказами Мінпраці України від 09.10.2006 р. № 372 та від 12.04.2007 р. № 155.

Установи професійної реабілітації інвалідів є потужною системою здобуття інвалідами повноцінної професійної освіти, набуття фахових навичок та вміння працювати. Кількість інвалідів, які пройшли професійну реабілітацію в центрах професійної реабілітації Міністерства праці та соціальної політики України постійно зростає.

Система професійної реабілітації інвалідів базується на законодавчих нормативах та загальновизнаних світових принципах реабілітації, а саме: своєчасності проведення реабілітаційних заходів, безперервності, комплексності, індивідуальності реабілітаційних заходів, послідовності, доцільної поетапності, повернення інваліда до активної суспільно-корисної праці. Досвід роботи зазначених установ підтверджує доцільність і необхідність дотримання цих принципів.

Спеціальні умови вказаних реабілітаційних установ для інвалідів забезпечують виконання індивідуальних програм реабілітації під час їх навчання і полягають в наступному: пристосуванні приміщень, територій, меблів, устаткування до можливостей інвалідів відповідно до вимог безбар’єрної архітектури; адаптації програм професійного навчання до психофізіологічних особливостей інвалідів; педагогічній корекції навчального процесу; введенні різних форм навчання, включаючи індивідуальні тощо.

Основна функція цих соціальних установ полягає в якісній професійній підготовці інвалідів в процесі опануванні ними робітничих професій. Кінцевою метою професійної реабілітації інвалідів є їх ефективне включення випускників центрів у професійну діяльність на відкритому ринку праці. На цей час всі центри професійної реабілітації інвалідів активно сприяють своїм випускникам з метою забезпечення їх зайнятістю.

Разом з тим така діяльність не була б можливою без набутого центрами досвіду професійної реабілітації слухачів різних нозологій, відображенням якого стали розробка, апробація та імплементація освітніх та реабілітаційних методик.

Запропонований методичний посібник має за мету узагальнити досвід центрів професійної реабілітації інвалідів системи Мінпраці України з питань організації реабілітаційних заходів через проведення конструктивного діалогу, пошуку консенсусу з вирішення багатьох проблем професійної реабілітаційної діяльності.

Розділ І.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНВАЛІДІВ

В УМОВАХ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
1.1. Державні стандарти професійно-технічної освіти

з конкретних професій і порядок ліцензування діяльності

з надання освітніх послуг в центрах професійної реабілітації інвалідів
Державний стандарт професійно-технічної освіти з конкретних професій встановлює: державні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації випускників професійно-технічних навчальних закладів, основних обов’язкових засобів навчання та освітнього рівня вступників до зазначених закладів.

Державний стандарт професійно-технічної освіти з конкретних професій застосовується з метою: проведення єдиної державної політики у сфері професійно-технічної освіти; забезпечення в усіх регіонах і в різних галузях економіки еквівалентності професійно-технічної освіти і визнання кваліфікації та документів про професійно-технічну освіту; розвитку єдиного освітнього простору в Україні; забезпечення належної підготовки робітничих кадрів, висококваліфікованих робітників (молодших спеціалістів) шляхом регламентації вимог до ефективності професійно-технічної освіти і удосконалення системи контролю за діяльністю професійно-технічних навчальних закладів; створення нормативної бази для функціонування ступеневої професійно-технічної освіти в системі багаторівневої освіти громадян; усунення відмінностей у змісті підготовки конкурентоспроможних на ринку праці кваліфікованих робітників та у термінології, що використовується у професійно-технічній освіті.

Об’єктами стандартизації є зміст професійно-технічної освіти та система його формування; форми і періодичність перевірки рівня знань, умінь та професійної кваліфікації учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів; засоби кваліфікаційної атестації випускників; навчально-планувальна документація.

Державний стандарт професійно-технічної освіти з конкретних професій є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти з конкретних професій містить: освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу; типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників; типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачені типовим навчальним планом; систему контролю знань, умінь і навичок слухачів, критерії кваліфікаційної атестації випускників; перелік основних обов’язкових засобів навчання.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника професійно-технічного навчального закладу (далі — освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника) є документом, що узагальнює вимоги до професійних знань, умінь, навичок та інших складових компетентності випускника, відображає цілі професійної підготовки учня, слухача. ОКХ визначає: сферу професійного використання випускника; планований рівень його кваліфікації; узагальнені вимоги до професійних знань, умінь і навичок у межах інтегрованої (згрупованої) професії та окремих її спеціальностей (спеціалізацій), якими повинен володіти випускник для творчого та якісного виконання робіт у визначеній сфері професійної діяльності; перелік професійних умінь і навичок, якими повинен володіти випускник для творчого і якісного виконання робіт у визначеній сфері професійної діяльності.

ОКХ містить:

— код і назву інтегрованої (згрупованої) професії згідно з державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (далі — державний перелік професій);

— код і назву професій, спеціальностей (спеціалізацій) за державним класифікатором професій ДК 003-95 (далі — державний класифікатор професій);

— відомості про сферу професійного використання випускника, планований рівень його професійної кваліфікації;

— узагальнені вимоги до професійних знань, умінь і навичок у межах інтегрованої (згрупованої) професії та професій згідно з державним класифікатором професій.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу розробляється на професії, включені до державного переліку професій та державного класифікатора професій на основі кваліфікаційної характеристики професії, що затверджується в установленому порядку.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників (далі — типовий навчальний план) визначає структуру обов’язкової компоненти змісту професійно-технічної освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника. Структура обов’язкової компоненти змісту професійно-технічної освіти включає загальнотехнічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну, природничо-математичну, гуманітарну, фізичну підготовку та визначається обов’язковими навчальними предметами, згрупованими за видами підготовки учнів, слухачів.

Типовий навчальний план містить:

1) код і назву професії за державним переліком професій;

2) код і назву професії, спеціальності (спеціалізації) за державним класифікатором професій;

3) відомості про: планований рівень професійної кваліфікації випускника; обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти; загальний фонд навчального часу; освітній рівень вступників до професійно-технічних навчальних закладів, обмеження щодо їх віку і статі;

4) перелік обов’язкових навчальних предметів, видів навчальних робіт та обсягів навчального часу на ці предмети;

5) перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації;

6) перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів та основних обов’язкових засобів навчання.

Типовий навчальний план розробляється з урахуванням ступеневої професійно-технічної освіти. Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 відсотків загального фонду навчального часу.

Типовий навчальний план є основою для розроблення професійно-технічним навчальним закладом робочого навчального плану за професією для певного ступеня професійно-технічної освіти.

Типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання та виробничої практики

Типова навчальна програма з навчального предмета є документом, що визначає обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти у визначеній предметом галузі знань і параметри засвоєння навчального матеріалу з конкретного навчального предмета.

Програма містить назву предмета, найменування і зміст навчальних тем, розподіл навчального часу на їх вивчення та очікуваний результат засвоєння навчального матеріалу. Типова навчальна програма з виробничого навчання та виробничої практики є документом, що визначає зміст практичного навчання у межах зазначеної в освітньо-кваліфікаційній характеристиці сфери діяльності.

Програма містить найменування та зміст тем, спрямованих на формування умінь і навичок, відомості про обсяги навчального часу на вивчення тем, очікувані результати навчання за кожною темою.

Типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання та виробничої практики є основою для складання професійно-технічним навчальним закладом робочих навчальних програм і входять до них як обов’язкова складова частина.

Контроль знань, умінь і навичок учнів, слухачів та кваліфікаційної атестації випускників

Під час здійснення контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та їх кваліфікаційної атестації з метою визначення навчальних досягнень передбачається застосування таких його форм, як поточний (тематичний), проміжний і вихідний (підсумковий) контроль.

Форми проміжного та вихідного контролю визначаються типовим навчальним планом. Критерії проведення кваліфікаційної атестації випускників професійно-технічних навчальних закладів визначаються відповідно до вимог типового навчального плану.

Перелік обов’язкових основних засобів навчання

Навчальні місця слухачів повинні бути забезпечені засобами навчання (зразки промислового обладнання, інструменти, моделі машин і механізмів, засоби надання послуг, навчальна, методична та довідкова література тощо), використання яких обумовлюється змістом освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника і типовими навчальними програмами з навчальних предметів, виробничого навчання та виробничої практики. Перелік основних обов’язкових засобів навчання зазначається у типовому навчальному плані підготовки кваліфікованих робітників.

Вимоги до освітнього рівня вступників до професійно-технічного навчального закладу

Вимоги до освітнього рівня вступників до професійно-технічного навчального закладу визначаються технологічною складністю та наукоємністю професії чи спеціальності (спеціалізації), а також складністю організації праці у сфері певної професійної діяльності, передбаченої кваліфікаційною характеристикою професії.

Терміни навчання у професійно-технічному навчальному закладі з професії (спеціальності) визначаються змістом професійно-технічної освіти та організацією навчально-виробничого процесу.

Специфіка професійної підготовки в центрах професійної реабілітації інвалідів

Створення максимально сприятливих умов для навчання та зайнятості інвалідів – це обов’язок будь-якого суспільства, яке прагне бути демократичним та забезпечувати умови для активної участі у розвитку цього суспільства для усіх, без винятку, громадян.

У центрах професійної реабілітації здійснюється професійна підготовка інвалідів за професіями, що відповідають їх стану здоровя, функціональним можливостям та є актуальними на ринку праці. Професійна підготовка в центрах професійної реабілітації є варіативною за формою, інтегрованою, безперервною, різнорівневою та передбачає комплексний реабілітаційний супровід навчального процесу.

Усі центри професійної реабілітації розміщено на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що відповідають вимогам безбар’єрної архітектури. Умови проживання слухачів центрів створені з огляду на забезпечення умов психічної рівноваги, безбар’єрності та всюдидоступності, побутової адаптації та абілітації, з урахуванням попередніх умов та особливостей життя (будинки-інтернати, неповноцінні сім’ї, «півжиття на лікарняному ліжку»). Перебування, харчування, заходи щодо професійної реабілітації та навчання, соціальна, психологічна реабілітація та медичний супровід є безкоштовними для інвалідів. Фінансування діяльності центрів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету.

До складу професійної реабілітації як системи входять заходи щодо експертизи потенційних професійних здібностей, професійної орієнтації, професійної підготовки, підготовки робочого місця, професійно-виробничої адаптації, раціонального працевлаштування, динамічного контролю за раціональністю працевлаштування і успішністю професійно-виробничої адаптації.

Таким чином, процес професійної реабілітації є комплексним і досить складним процесом, кінцевою метою якого є ефективне працевлаштування інвалідів. Головною складовою професійної реабілітації інвалідів виступає професійне навчання .

Професійне навчання інвалідів у центрах професійної реабілітації системи Міністерства праці та соціальної політики України проводиться за типовими навчальними планами та програмами для професійно-технічних навчальних закладів Міністерства освіти і науки України. Нові вимоги типових навчальних планів та програм для професійно-технічної освіти, запроваджених згідно наказу Міністерства освіти та науки України від 29.08.2007 року № 771, починаючи з 2007-2008 навчального року значно ускладнюють процес професійної реабілітації інвалідів в системі центрів професійної реабілітації інвалідів, в т.ч. за рахунок збільшення термінів навчання за окремими робітничими професіями з 5 до 10 місяців і також збільшення термінів виробничої практики, яка повинна здійснюватися на виробництві.

Професійна реабілітація інвалідів у відповідних центрах системи Міністерства праці та соціальної політики України в першу чергу передбачає комплексний підхід не тільки до забезпечення самого процесу професійного навчання, а й надання послуг з соціальної, психологічної реабілітації та медичного супроводу. На даний час існує нагальна потреба у розробці, апробації навчальних планів та програм для мережі центрів професійної реабілітації інвалідів системи Міністерства праці та соціальної політики України та закладів Міністерства освіти і науки України, які б враховували специфіку професійної підготовки осіб з інвалідністю, а саме: особливості нозології, вік, набутий ними трудовий та професійний досвід, знання, а також передбачалась можливість проходження виробничої практики на базі виробничих майстерень та майданчиків безпосередньо в центрах професійної реабілітації інвалідів.

Метою цієї роботи повинні стати розробка, апробація та впровадження в практику типових навчальних планів та програм, з подальшим запровадженням їх в реабілітаційний процес мережі центрів професійної реабілітації системи Мінпраці та закладів МОН України.

Головним завданням сучасної професійно-технічної освіти України є оптимізація навчання, а саме визначення таких засобів підготовки робітничих кадрів з числа інвалідів, які б дозволили поліпшити якість їх підготовки при можливому скороченні витрат. Оптимізувати систему підготовки робітничих кадрів в т.ч. інвалідів в даному випадку можливо переглянувши діючи у системі ПТО кваліфікаційні документи та їх структуру. Відкритий ринок праці потребує більш чіткої систематизації і структурування вимог на рівні компетентності кожної робітничої професії з урахуванням можливостей людей з інвалідністю.

Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

в центрах професійної реабілітації інвалідів
Отримання ліцензії професійно-технічними навчальними закладами різних форм власності та підпорядкування, у тому числі центрами професійної реабілітації інвалідів, на здійснення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти визначено Порядком ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. №1019.

Ліцензування — видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. №1775-111).

Ліцензія — це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Ліцензійні умови надання освітніх послуг визначають нормативи кадрового, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, необхідних для ліцензування, і затверджуються Міністерством освіти та науки України. Послуги з первинної професійної підготовки робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено до Класифікатора професій НК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. №375.

Ліцензування освітніх послуг включає процедуру проведення ліцензійної експертизи, прийняття рішень, їх оформлення, видачу, переоформлення ліцензій.

Спроможність центру професійної реабілітації інвалідів проводити освітню діяльність підтверджується експертним шляхом — проведення ліцензійної експертизи.

Експертна комісія (експерт) після отримання від органу ліцензування всіх необхідних документів перевіряє фактичний стан матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного, інформаційного забезпечення закладу, наявність бібліотеки достовірність поданої навчальним закладом іншої інформації та готує висновок про спроможність (неспроможність) закладу надавати заявлені освітні послуги.

Видана ліцензія діє за місцем знаходження закладу і не може бути передана для користування іншими фізичними та юридичними особами.

Ліцензування послуг здійснюється за заявою центру професійної реабілітації інвалідів. У заяві зазначається найменування послуги, на надання якої заявник бажає отримати ліцензію.

Орган ліцензування розглядає подані документи і протягом 20 робочих днів після надходження надсилає письмову згоду на проведення ліцензування або у разі невідповідності документів вимогам законодавства повертає їх з умотивованою письмовою відмовою у проведенні ліцензування.

Орган ліцензування протягом 15 робочих днів після надходження від навчального закладу, фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності повідомлення про готовність до ліцензійної експертизи затверджує наказом склад експертної комісії та строк її роботи.

Експертна комісія за результатами своєї роботи готує висновок про спроможність (неспроможність) закладу надавати заявлену освітню послугу.

Орган ліцензування передає висновок експертної комісії (у разі повторної ліцензійної експертизи — обидва висновки) разом із заявою та документами, до відповідної експертної ради державної акредитаційної комісії або регіональної експертної ради, яка розглядає документи, готує і вносить для розгляду на засіданні Державної акредитаційної комісії (регіональної експертної ради) проект рішення щодо спроможності (неспроможності) надавати закладом заявлену освітню послугу.

Відсутність на засіданні представників навчального закладу не може бути підставою для неприйняття рішення Державною акредитаційною комісією (регіональною експертною радою).

Органом ліцензування приймається остаточне рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії, яке оформляється його наказом. У разі відмови у видачі ліцензії центр професійної реабілітації інвалідів має право на повторне ліцензування, але не раніше ніж через рік після прийняття рішення про відмову.

Загальний строк прийняття органом ліцензування рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії не може перевищувати чотирьох місяців після надходження заяви від центру професійної реабілітації інвалідів з усіма необхідними документами.

Ліцензований обсяг центру професійної реабілітації інвалідів — максимальна кількість осіб, яким заклад спроможний одночасно надавати освітні послуги на наявній матеріально-технічній базі та за умови його кадрового забезпечення відповідно до нормативів.

Ліцензований обсяг освітньої послуги — максимальна кількість осіб за кожною робітничою професією, яким може надаватися освітня послуга виходячи з можливостей навчального закладу відповідно до встановлених нормативів.

Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі поновлення на навчанні осіб, що робили перерву з об’єктивних причин, визначених законодавством.

Ліцензія видається на строк від 3 до 12 років включно, але не менш як на строк повного циклу навчання за програмою, що додавалася до заяви про ліцензування.

Строк дії ліцензії визначає орган ліцензування і продовжується у порядку, встановленому для її одержання, на строк дії свідоцтва про атестацію центру професійної реабілітації інвалідів.

Контроль за дотриманням ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування, Державна інспекція навчальних закладів, міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, що мають у підпорядкуванні центри професійної реабілітації інвалідів шляхом проведення планової та позапланової перевірки.

Планова перевірка дотримання ліцензійних умов проводиться не частіше ніж один раз на рік. Порядок здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов затверджує Міністерство освіти та науки України.

За результатами перевірки дотримання ліцензійних умов орган ліцензування має право: видавати центру професійної реабілітації інвалідів розпорядження про усунення фактів порушення ліцензійних умов або анулювати ліцензію.

1.2. Організація професійного відбору інвалідів

на професійну реабілітацію в центрах професійної реабілітації
Успіх професійного вибору багато в чому залежить від ефективності профорієнтаційної роботи, яка повинна вирішити цілий комплекс медико-фізіологічних і організаційних заходів. Мета цих заходів полягає у формуванні адекватного професійного самовизначення, що відповідає індивідуальним можливостям кожної особи. Для вирішення цього питання потрібна взаємодія певних установ, організацій і спеціалістів.

Накопичений в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів досвід з професійної орієнтації вступників свідчить про певну специфіку здійснення професійної орієнтації людей з інвалідністю і засвідчує той факт, що остаточний вибір робітничої професії у переважній більшості вступники здійснюють безпосередньо в центрах професійної реабілітації.

Заходи професійної орієнтації, які здійснюють центри включають: професійне інформування, професійне консультування, професійний відбір.

Професійне інформування. Значну роль на цьому етапі відіграють органи праці та соціального захисту населення, які тісно співпрацюють з інвалідами, що знаходяться на їх території, безпосередньо виявляють осіб з інвалідністю, які мають бажання працевлаштуватися і пройти професійну реабілітацію, надають їм необхідну інформацію та консультацію. Ці установи направляють осіб з інвалідністю, за їх бажанням, до центрів зайнятості, спеціалісти яких надають інформацію та консультації щодо вибору рекомендованій професії і пропонують навчальні установи, які здійснюють підготовку за певним фахом, зокрема центри професійної реабілітації інвалідів.

Досвід роботи центрів професійної реабілітації інвалідів щодо забезпечення інформаційної роботи в організації ефективного відбору слухачів свідчить про необхідність співробітництва з органами праці та соціального захисту населення та регіональними центрами зайнятості в таких напрямах: центри постійно інформують дані установи про перелік професій за якими здійснюється професійна реабілітація інвалідів, соціальні, психологічні та медичні послуги, які може отримати інвалід під час професійної реабілітації; надають план та графік набору слухачів на навчальний рік; вирішують питання щодо моніторингу актуальних професій на ринку праці; попиту та пропозицій на робочі місця, де могли б працевлаштуватися інваліди; моніторингу працевлаштування інвалідів.

Центри професійної реабілітації з метою якнайширшого залучення осіб з інвалідністю на професійну реабілітацію:

— постійно беруть участь у ярмарках вакансій та професій, у вітчизняних та міжнародних виставках з проблем професійної реабілітації та освіти інвалідів;

— систематично висвітлюють та інформують про діяльність центрів в центральних та регіональних засобах масової інформації, відеоматеріалах та новинах – на центральному, обласному, місцевому телебаченні, оголошеннях щодо набору слухачів – на радіо;

— на веб-сайті Міністерства праці та соціальної політики України та індивідуальних веб-сайтах центрів професійної реабілітації інвалідів центри розміщують правила прийому інвалідів, перелік професій і необхідних для вступу документів тощо;

— розповсюджують на спеціалізованих виставках, ярмарках вакансій, днях «відкритих дверей» проспекти, буклети про умови вступу, навчання та проживання в цих установах;

— систематично направляють інформацію про діяльність центрів регіональним органам праці та соціального захисту населення та центрам зайнятості.

Професійне консультування. Попередню консультацію вступники отримують у фахівців-реабілітологів Медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК). МСЕК проводить медико-соціальну експертизу та інформує про порядок надання реабілітаційних послуг та перелік установ, де надаються відповідні послуги.

Роботу з професійного консультування інвалідів також здійснюють спеціалісти Державної служби зайнятості шляхом проведення бесід, анкетування, тестування. Результати консультації відображаються в «Індивідуальній карті профконсультації клієнта».

Постійні індивідуальні інформаційно-довідкові та професійні консультації надають вступникам і фахівці центрів професійної реабілітації інвалідів (ознайомлення з правилами прийому та направлення інвалідів до центру, особливостями підготовки за робітничими професіями, кваліфікаційними та медичними вимогами до професій).

Професійний відбір. Здійснюється з метою визначення придатності особи до конкретної професійної діяльності відповідно до нормативних вимог.

Здійснення профвідбору інвалідів на професійну реабілітацію до центру забезпечує Приймальна комісія (далі – ПК) центру професійної реабілітації. Приймальна комісія, очолювана директором центру, складається із числа провідних фахівців центру. Основними завданнями її діяльності є:

— відбір на навчання повнолітніх інвалідів (з урахуванням рекомендацій МСЕК); — визначення форм і методів проведення професійного відбору інвалідів за робітничими професіями відповідно до затверджених критеріїв та системи оцінювання придатності інвалідів до професійного навчання;

— оперативний облік кандидатів на професійну реабілітацію, слухачів та випускників центру;

— на основі підготовлених матеріалів та документів прийняття рішення щодо зарахування (відрахування) інвалідів до центру;

— здійснення апеляційної діяльності;

— внесення змін до Правил прийому та направлення інвалідів до центру та погодження їх з Міністерством праці та соціальної політики України.

Досвід роботи Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів свідчить, що для забезпечення системного підходу, послідовності та наступності в проведенні заходів професійного відбору, що забезпечують інваліду можливість отримати відповідну робітничу професію, профорієнтаційну роботу доцільно здійснювати в три етапи.

  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий