12. Моніторинг інновацій як основа цілеспрямованого новаторства Джерела інноваційних можливостей

Моніторинг інновацій як основа цілеспрямованого новаторства Джерела інноваційних можливостей
12. Моніторинг інновацій як основа цілеспрямованого новаторства Джерела інноваційних можливостей

Скачати 100.66 Kb.

Дата конвертації 24.04.2016 Розмір 100.66 Kb. Тема 12. Моніторинг інновацій

1 .Моніторинг інновацій як основа цілеспрямованого новаторства 2. Джерела інноваційних можливостей

І.Моніторинг інновацій як основа цілеспрямованого новаторства

Упровадження новацій супроводжується значним ризиком їх неприйняття. Тому планування інноваційних процесів на підприємстві слід здійснювати на основі попередніх досліджень ринку. Існує велика залежність між здатністю підприємства реалізувати свою продукцію (послуги) і точністю врахування при їх створенні вимог ринку. Тобто інноваційні зміни повинні відбуватися цілеспрямовано.

Новаторство як вид діяльності характеризується певними особливостями. Серед них — інтуїція та робота підсвідомості. Необхідно побачити щось незвичне у звнчайиих явищах і зрозуміти, що це незвичне може мати цінність — споживчу вартість.

Підприємцям необхідно вдаватися до систематичного новаторства — цілеспрямованого пошуку змін, ставлячи перед собою прості завдання, комбінуючи існуючі ресурси у нових, продуктивніших поєднаннях, що завжди забезпечує можливість конкретної новизни.

(інноваційна діяльність підприємства має бути чітко зорієнтована на створення або залучення тих новацій, які за існуючих умов можуть дати найбільшу віддачу. Це можливе лише за умов моніторингу (англ. топііо-гііі£, від лат. топііог — той. що контролює, попереджає) кон’юнктури ринку і систематичного цілеспрямованого новаторства.

Товар-новацію слід оцінювати за характеристиками, що формують його споживчу вартість.

Йдеться про:

 • характеристики, пов’язані з основним призначен
  ням продукту — потребою, яку він задовольняє;
 • фізичні характеристики товару (якість. спеціальні
  характеристики, марка, пакування та ін.);
 • характеристики, що доповнюють споживчу вартість товару так званим нематеріальним
  чином (умови постачання, сервіс. гарантії, ціна тощо);

— особливості споживачів на обраному сегменті ринку, що має важливе значення для правильного позиціонування на ньому товару переваги перед конкурентами, нозі можливості, імідж тощо). Підприємство, що робить ставку на товар-новацію? мусить. з одного боку максимально

врахувати можливості покупців, а з іншого — здатність підприємства реалізувати це

нововведення.

Моніторинг суб’єктів ринку з метою виявлення перспективних напрямів інноваційної діяльності передбачає вивчення споживачів; аналіз умов конкуренції : рівня науково-технічного потенціалу підприємства; вивчення то-вару-новації.

Вивчення споживачів товару-інновації. Має на меті залучення клієнта до розроблення і випуску нового товару, що полегшує його подальший збут. Загальні методичні підходи до проведення таких досліджень полягають у сегментації споживачів. вивченні мотивів попиту, оцінюванні способів придбання нового товару, визначенні причин його придбання у підприємства, вивченні тенденцій і причин зміни потреб тощо.

Аналіз умов конкуренції іI рівня науково-технічного потенціалу підприємства. Такий аналіз є основою економічного обґрунтування інноваційної стратегії підприємства. За сильної конкуренції і високого рівня науково-технічного потенціалу інноваційну діяльність слід орієнтувати на розроблення нового продукту. за умов помірної — на модифікацію і вдосконалення існуючого, за умов слабкої -— на накопичення коштів для збільшення частки ринку і формування потенціалу для наступальної інноваційної стратегії.

За невисокого науково-технічного потенціалу підприємства інноваційну діяльність необхідно спрямовувати не так на створення нового за технічними характеристиками продукту. як на використання усіх можливостей маркетингу щодо надання нової корисності відомому продукту. Таке формування інновації з маркетинговою домінантою дасть змогу підприємству втримувати свої позиції навіть у сильно конкурентному середовищі.

Вивчення товару-новації. Головною метою вивчення товару-новації є виявлення реальної ринкової потреби в ньому. Це необхідно для прийняття рішень щодо оптимального обсягу випуску, технічних характеристик нового товару, для здійснення економічно обґрунтованої інноваційної політики. Суть цього вивчення полягає в тісному ув’язуванні інформації про технічні характеристики виробу, його корисності з оцінками потреб і смаків покупців, динамікою ринкової кон’юнктури ще до* появи дослідного зразка. При дослідженні характеристик товару-новації слід враховувати можливості досягнення певного рівня якості, необхідного для задоволення вимог споживачів обраного сегмента ринку, а також визначення його потенційних можливостей щодо формування додаткової споживчої вартості (наприклад, через надання комплексу супроводжувальних послуг).

2. Джерела інноваційних можливостей

Для пошуку інноваційних ідей необхідно використовувати потенціал підприємства і сигнали зовнішнього середовища. Нові ідеї можуть з’явитися після спілкування із колегами чи друзями, бути наслідком цілеспрямованих досліджень поведінки споживачів або результатом спостереження за роботою інших фірм. Часто наштовхують на цікаву думку публікації у засобах масової інформації чи галузевих наукових виданнях. відвідування виставок, презентацій. участь у бізнесових форумах. Зокрема, П. Друкар радить звертати увагу на такі джерела інноваційних можливостей:

 1. несподівані події для фірми чи галузі:
 2. невідповідність реальності уявленням про неї;
 3. інновація, викликана потребою ТЕХНОЛОГІЧНОГО процесу;
 4. зміни в структурі галузі промисловості чи ринку, неусвідомлені всіма:
 5. демографічні зміни;
 6. зміни у сприйняттях та значеннях;
 7. нові знання.

Чотири перших джерела містяться в підприємстві і мають використовуватися його працівниками як індикатори змін, що вже мали місце або які можна здійснити без особливих зусиль. Інші три належать зовнішньому середовищу, їх розпізнати дещо важче, але саме тому вони можуть відкривати значно більші можливості інноваторам.

Порядок аналізу джерел відповідає спадові ймовірності та передбаченню їх появи. Незважаючи на переконаність багатьох у тому, що саме технічні інновації дають найбільшу користь, імовірність появи чогось радикально нового і цінного надзвичайно мала, I навпаки. систематичний аналіз щоденної роботи дає змогу помітити несподіваний успіх чи несподівану невдачу і перетворити цю зміну на джерело нових можливостей.

Несподівані події для фірми чи галузі. До них можуть належати несподіваний успіх, несподівана невдача. несподівана зовнішня подія.

Несподіваншй успіх. Відкриває чи не найбільше можливостей і характеризується найменшими зусиллями на впровадження інновацій та найменшим ризиком. Однак важливо своєчасно звернути увагу на особливі випадки. наприклад, різко збільшився обсяг продажу товару. на який вчора ніхто не звертав уваги.

Несподіваний успіх — це не тільки можливість упровадити новацію, а й вимога її впровадження. Однак інколи підприємці з певних причин свідомо ігнорують нові можливості, вважаючи їх тимчасовими, незначними, неважливими.

Керівники організацій повинні ретельно аналізувати причини кожного успіху і вигоду, яку з цього можна отримати. Нехтування успіхом може спричинити втрату можливостей, якими скористаються конкуренти.

Несподівана невдача. Не зважати на провали не можна. До того ж вони не минають непоміченими. Однак не завжди причиною провалу є поверхова оцінка ринкової ситуації. Деякі з провалів спричинені зміною — чи у сприйняттях споживачів, чи у рівнях їхніх доходів, — яку можна використати для успіху.

Несподівана зовнішня подія. Це джерело вказує на необхідність інноваційних змін. Однак умовою успішного використання несподіваної події є ї відповідність різню знань і компетентності з питань власного бізнесу. Несподівана зовнішня подія дає насамперед можливість нового використання наявного досвіду. Це не зміна, а радше -розширення. Нове застосування досвіду також вимагає впровадження інновацій до змісту самого продукту або до системи обслуговування чи каналів розподілу.

Невідповідність фактичної реальності уявленням про неї. Невідповідність —- це розбіжність7 дисонанс між тим, що є, і тим, що має бути за переконанням усіх. Вона є ознакою зміни, що вже сталася або може статися у галузі, виробничому процесі чи на ринку. Усвідомлена невідповідність мотивує підприємця до визначення її причин і ви-користання її як додаткової можливості отримання доходу. Є кілька видів невідповідностей.

Невідповідність уявлень. бажань фактичним економічним умовам у певній галузі. Наприклад, охорона здоров’я в Україні є безкоштовною, але її рівень не забезпечує отримання кваліфікованих медичних послуг. Результат — поява вузькоспеціалізованих платних клінік і приватного медичного обслуговування.

Невідповідність реального стану певної галузі промисловості тому, яким його уявляють Довго вважалося, що підвищення ефективності перевезень морським транспортом залежить від швидкості і вантажопідйомності суден, тому суднобудівні компанії зосереджували свої зусилля на цьому. Справжня причина низької ефективності морських перевезень крилася у занадто тривалих простоях у порту, пов’язаних із завантажувально-розвантажувальними роботами. Пристосування контейнерів дало змогу вирішити цю проблему.

Невідповідність між уявними та дійсними цінностями і сподіваннями споживачів. Колись вважали, що незабезпечені люди не будуть куштувати телевізори. Однак купували, оскільки вони їм необхідні для того, щоб долучитися до світу. М. Хрущов вважав, що автомобіль радянським людям не потрібен. Результат — небувалий розмах «чорного» ринку.

інновація, викликана потребою технологічного процесу. Необхідність у таких інноваціях виникає у процесі роботи, яку доводиться виконувати. Внаслідок нововведень процес удосконалюється, замінюються його слабкі ланки, усуваються елементи, які погіршували якість роботи.

Для того щоб запропонувати інновації процесу, необхідно добре його знати: відчувати слабкі місця, бути впевненим у віднайдені кращого способу виконання роботи. Стрімкий прогрес комп’ютерної галузі змушує користувачів комп’ютерів щороку вносити зміни у стандартний комплект, враховуючи можливості, які надають нові типи комплектуючих або щоразу кращі варіації програмного забезпечення.

Зміни в структурі галузі промисловості чи ринку, неусвідомлені всіма. Неминучу зміну промислової структури може викликати швидкий розвиток певної галузі, спричинений появою нового типу покупців (наприклад, в останні роки ринок мобільного зв’язку в Україні випереджає за темпами розвитку всі інші галузі, а традиційний телефон залишився привабливим лише для незабезпечених споживачів) або зміною стереотипів продажу (ринок роздрібної торгівлі книгами) чи споживання (ринок їжі швидкого приготування).

Демографічиі змини. Вони полягають у зміні вікової структури населення (за статтю, за рівнем освіти, доходів тощо). Від них суттєво залежить, що купуватиметься, ким і в яких кількостях. Одяг і взуття для дітей та підлітків мають бути насамперед модними, яскравими і недорогими. оскільки розраховані на організм. що швидко росте і змінюється; для літніх людей — теплими, міцними, зручними.

Освітній і кваліфікаційний рівень населення теж істотно впливає на реалізацію нововведень або зумовлює їх появу і створення на цій основі власного бізнесу. Так, високий освітній рівень населення пострадянських країн відкрив широкі можливості для розвитку в них комп’ютерного бізнесу. Перші мільйони багато «нових росіян» заробили на продажу саме комп’ютерів.

Однак щоб знайти нову можливість для підприємництва, зумовлену демографічними змінами, треба не лише читати статистичні звіти, а й особисто знайомитися із споживачами, цікавитися їх реальним становищем, уважно прислухатися до їхніх потреб.

Зміни у сприйняттях та значеннях. П. Друкер наводить вдале порівняння: «У математиці не існує різниці між твердженнями «склянка наполовину повна» і « склянка наполовину порожня». Однак значення цих двох висловів цілковито різне, а тому й реакція на них буде різною. Якщо загальне сприйняття змінюється з бачена склянки «наполовину повної» до бачення її «наполовину порожньою», то це свідчить про наявність можливості реалізації якоїсь інновації». Так, якщо у 60-ті роки XX ст. випускники шкіл Радянського Союзу, обираючи собі майбутню професію, думали про фізику та хімію, то сьогодні найпопулярніші професії — юристи та фінансисти, що спричинило виникнення великої кількості приватних навчальних закладів, де навчають цим професіям. Мережеві маркетингові фірми, пропонуючи приєднатись до мережі

новим членам, апелюють до потреб успіху — «Працюючи з нами, станете успішними», їх продавці позиціонують свій товар не як дешевий, а як елітний, доступний лише деяким (думай —- успішним) людям. Однак ще зовсім недавно, запитуючи знайомих. як вони поживають, ми чули у відповідь: «Так собі, нічого. серединка-наполовинку», що аж ніяк не відповідає поняттю «успіх». Таку різницю в усвідомленні та сприйнятті важко пояснити, але якщо її помітити та використати -—- зона може дати інноваційну можливість.

Нові знання. Інновації на базі нових знань надзвичайно важливі для кожного підприємця. Вони можуть принести інноватору суттєві вигоди. однак зазвичай чекають свого впровадження довго і потребують значних коштів для цього.

Часто нові знання настільки відрізняються від звичного світосприйняття, що їх вважають нереальними. Це зумовлює недовіру, а звідси і незначний інтерес до них підприємницьких структур. Має минути тривалий час, поки стане зрозумілим прикладне значення такого відкриття і на нього звернуть увагу

Інновації на основі нових знань потребують ретельного аналізу досягнень суміжних галузей, а також чинників, що можуть вплинути на впровадження новинки. Це можуть бути не лише технічні знання, а й соціальні, економічні і навіть політичні умови.

Важливо з’ясувати, наскільки складним є процес доведення новинки до стадії завершення і коли варто братися за цю справу — уже чи коли нововведення «дозріє//. Необхідно також підготувати ринок, якщо він існує, до сприйняття новинки або навіть подбати про створення такого ринку власними силами, як це зробила компанія Вироп після винайдення нейлону: створивши споживчий ринок жіночої білизни і трикотажу, ринок для автомобільних шин, вона стала продавати нейлон виробникам цих товарів.

Виведення на ринок радикальної інновації (на основі нових знань і супроводжується великими ризиками, подолати які нелегко. Тому більшість підприємців не зважується на такі інновації, навіть якщо бачить їх потенційну привабливість. Найчастіше радикальні інновації стають основою бізнесу венчурних фірм. які використовують новинку для реалізації наступальної стратегії.

Отже, уважне ставленика до несподіваних змін у підприємницькому середовищі може бути взяте за основу інноваційних змін у власному бізнесі. Нововведення дають змогу поліпшувати процес виготовлення традиційної продукції і створювати іншу. налагоджувати досконаліші форми взаємодії із споживачами та розвивати в них нові потреби, робити легшою та змістовнішою працю робітників і збагачувати їх новими знаннями. Все це робить бізнес результативнішим, ефективнішим. забезпечує вищі прибутки і зміцнює ринкові позиції підприємства.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий