1. Назва модуля Українознавство Код модуля: онд. 09 Тип модуля

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів єктс – 3): аудиторні години – 30 (лекцій –16 год.; практичних занять – 14 год.) самостійні години 60
1. Назва модуля Українознавство Код модуля: онд. 09 Тип модуля

Скачати 83.54 Kb.

Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 83.54 Kb. 1. Назва модуля Українознавство

2. Код модуля: ОНД.09

3. Тип модуля: обовязкові навчальні дисципліни

4. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3): аудиторні години – 30 (лекцій –16 год.; практичних занять – 14 год.) самостійні години — 60

5. Семестр – 5.

6. Лектор – Терешко Інна Григорівна – доцент, кандидат педагогічних наук.

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

— основні народознавчі терміни та поняття;

— етногенез і формування української народності і нації;

— духовну культуру нашого народу: світогляд та духовні цінності, знання, громадський побут і звичаєвість, родинну обрядовість українців;

— матеріальну культуру українців: основні та допоміжні галузі господарства і заняття населення України, домашні помисли і ремесла, поселення і житло, народний одяг, харчування;

— способи організації теоретичної та практичної роботи (фіксації, аналізу, класифікації, оформлення, систематизації) збирання усної народної творчості;

— правила ведення польових документів.

вміти:

 • аналізувати проблеми виникнення і формування українського етносу, його матеріальної і духовної культури;
 • прослідкувати всі етапи формування національної свідомості й національної ідеї українців;
 • аналізувати наукові доробки вчених;
 • підібрати літературу з окремих проблем народознавства;
 • здійснювати записи фольклорних творів (вміти укладати програму-запитальник, спілкуватися з респондентами на побутовому рівні, вести бесіду слухати співрозмовника);
 • записати реферат, доповідь, повідомлення;
 • визначати шляхи і прийоми застосовування здобутих теоретичних знань у своїй професійній діяльності.

8. Спосіб навчання — аудиторні заняття.

9. Зміст модуля: Історія українознавчої науки. Зміст, об’єкт і завдання курсу. Історичні етапи розвитку українського народознавства. Етнографічне районування України. Етнографічні групи українського народу. Походження українського народу. Національний характер українців. Народні знання та світоглядні уявлення українців. Звичаї та обряди українського народу.Громада та громадський побут. Основні галузі господарства українців. Художні промисли і ремесла. Підсобні заняття, промисли і ремесла. Сім’я та сімейний побут українців. Українське національне вбрання. Народна їжа. Сільські поселення та селянський двір. Народна архітектура України. Поняття «експедиція», прийоми обстеження, види дослідницької роботи. Основні вимоги до запису фольклорного матеріалу. Фольклорна практика як складова українознавчої підготовки студентів-філологів.

10. Рекомендована література:

  1. Етнографія України: Навч.посібн. – Львів, 2004. – 602 с.
  2. Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2 кн. Кн.2. К.: Либідь, 1997. – 464 с.
  3. Культура українського народу: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.
  4. Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я.Мацюк та ін. – К., 1994. – 443 с.
  5. Українське народознавство / За ред. С.П.Павлюка. Львів, – вид-во «Фенікс», – 1994. – 668 с.

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна та індивідуальна робота.

12. Методи та критерії оцінювання:

Поточне оцінювання під час практичних занять (75 %) – усне опитування, домашня самостійна робота, контрольні тести, оцінка за реферат.

Підсумковий контроль – виконання ІНДЗ (25 %).

13. Мова навчання – українська.

1. Назва модуля Історія українознавства

2. Код модуля: ДВФ.01

3. Тип модуля:-основний.

4. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4): аудиторні години – 40 (лекцій –20 год.; практичних занять – 20 год.).

5. Семестр – І .

6. Лектор – Терешко Інна Григорівна – доцент, кандидат педагогічних наук.

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен знати:

 • історичні засади українознавства як науки і навчальної дисципліни;
 • державні документи, постанови уряду щодо впровадження українознавства в освітніх закладах України;
 • роль окремих історичних постатей у становленні науки;
 • діяльність громадсько-політичних організацій у формуванні національної свідомості українського народу.

вміти:

 • аналізувати наукові доробки вчених;
 • добирати літературу з окремих проблем українознавства;
 • написати реферат, доповідь, повідомлення;
 • визначати шляхи і прийоми застосовування здобутих теоретичних знань у своїй професійній діяльності.

8. Спосіб навчання — аудиторні заняття.

9. Зміст модуля: Зміст та основні етапи становлення українознавства. Знання про Україну, її територію і людність. Формування українознавчої науки на початку ХІХ cт. Формування українознавства як системи наукових знань у другій половині ХІХ ст. Українознавство в ХХ ст. Українознавство за кордоном у ХХ ст. Народознавча діяльність дослідників кінця ХІХ – початку ХХ століття. Українознавство в іменах у період «українізації». Українознавчі проблеми у наукових доробках вчених історичної Уманщини.

10. Рекомендована література:

1. Кононенко П. Українознавство: Підручник. – К.: Либідь, 1996.

2. Кононенко П., Токар Л., Маляренко Л. Українознавство в системі освіти. – К., 1996.

3. Кононенко П., Пономаренко А. Українознавство. – К.: МАУП, 2005.– 392 с.

4. Крисаченко В. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2-х томах.– К.: Либідь, 1996, 1997.

5. Українознавство: Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти. – К.: Міленіум, 2004. – 152 с.

6. Українознавство. Стандарт навчально-інтерактивного курсу/ Наук. керівник проф., академік АН Вищої школи П.П.Кононенко// Українознавство: Концепції, програми, документи. – К., 1995. – С.81–198.

7. Українська література в системі українознавства: Посібник / С. Денисюк, П. Кононенко. – К.: НДІУ, 2005. – 248 с.

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна та індивідуальна робота.

12. Методи та критерії оцінювання:

Поточне оцінювання під час практичних занять (70 %) – усне опитування, домашня самостійна робота, контрольні тести, оцінка за реферат.

Підсумковий контроль – виконання ІНДЗ (30 %).

13. Мова навчання – українська.

1. Назва модуля Основи хореографії

2. Код модуля:

3. Тип модуля: – варіативний

4. Обсяг модуля: загальна кількість годин –45 (кредитів ЄКТС – 1,5): аудиторні години – 18 (лекцій – 4 год.; практичних занять – 14 год.).

5. Семестр – VІІ .

6. Лектор – Терешко Інна Григорівна – доцент, кандидат педагогічних наук.

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен знати:

 • історією і розвиток системи українського народного танцю;
 • основні жанри та види українського танцю;
 • методику запису та обробки танцювального фольклору;
 • манеру виконання основних танцювальних рухів;
 • видатних майстрів та фольклористів танцювального мистецтва.

Вміти:

 • виконувати основні елементи народного танцю;
 • створювати танцювальні комбінації, етюди, композиції;
 • записувати танцювальний матеріал, індивідуально опрацьовувати додатковий матеріал.

8. Спосіб навчання — аудиторні заняття.
9. Зміст модуля. Народна обрядова культура як основа хореографічного фольклору. Дослідники українського народного танцю, їх роль у розвитку танцювального мистецтва. Композиційна побудова хороводу та їх класифікація. Регіональні та інокультурні впливи на розвиток українського народного танцю. Побутові танці Уманщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Композиція хороводів «Кривий танець», «Шум», «Подоляночка», «Маринонька», «Довга лоза», «Жучок». Основні танцювальні рухи побутових танців історичної Уманщини.
10. Рекомендована література:

Верховинець В. Теорія українського народного танцю. – –К., 1991 –184 с.

Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. К.,1963. – 60 с.

Гуменюк А. Українські народні танці. – КД962. – 320 с.

Кім Василенко. Лексика українського народного сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1996. – 220 с.

Українське народознавство: Навч. посібник / За ред.. С.П.Павлюка та ін. – Львів: Фенікс 1994. – 608 с.

Ковальчук О.В. Українське народознавство. Книга для вчителя. – К.: Освіта, 1994. – 176 с.

Енциклопедія Українознавства: Львів, 1993 – 1996 – Т.1 – 5.

Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пугач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – 399 с.

Культура українського народу: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.

Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995.

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна та індивідуальна робота.

12. Методи та критерії оцінювання:

Поточне оцінювання під час практичних занять (70 %) – усне опитування, домашня самостійна робота, контрольні тести, оцінка за реферат.

Підсумковий контроль – виконання ІНДЗ (30 %).

13. Мова навчання – українська.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий