Самостійна робота учнів з біології

Самостійна робота виконується без безпосереднього втручання вчителя, але за його завданням у відведений для цього час: при цьому учні самі прагнуть досягти вказаної мети, застосовуючи свої зусилля в тій або іншій формі
Самостійна робота учнів з біології

Скачати 173.66 Kb.

Дата конвертації 24.04.2016 Розмір 173.66 Kb. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ

З БІОЛОГІЇ
Питання самостійної роботи посідає важливе місце в системі дидактичних понять.

Самостійна робота виконується без безпосереднього втручання вчителя, але за його завданням у відведений для цього час: при цьому учні самі прагнуть досягти вказаної мети, застосовуючи свої зусилля в тій або іншій формі.

За переконанням більшості вчених самостійна робота передбачає активні розумові дії учнів, пов’язані з пошуками найбільш раціональних способів використання запрограмованих вчителем завдань та аналізом результатів роботи.

Усі види самостійних робіт за дидактичною метою діляться на п’ять груп.

 1. Набуття нових знань і вмінь самостійно набувати знання.
 2. Закріплення й уточнення знань.
 3. Відпрацювання навичок використовувати знання під час розв’язування навчальних і практичних задач.
 4. Формування вмінь і навичок практичного характеру.
 5. Формування вмінь творчого характеру, умінь використовувати знання у складній ситуації.

За основним видом і способом діяльності самостійну роботу поділяють на п’ять груп.

 1. Робота з підручником та додатковою літературою;
 2. Лабораторні та практичні роботи;
 3. Розрахункові задачі;
 4. Роботи із класифікації та систематизації об’єкта;
 5. Завдання та застосування знань для пояснення.

Під системою самостійних робіт розуміють сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених видів робіт, які логічно випливають одна з одної та підкоряються загальним завданням освітнього процесу.

Під час побудови системи самостійних робіт необхідно також дотримуватись певних дидактичних вимог.

 1. Система самостійних робіт має сприяти розв’язанню основних дидактичних задач – набуттю учнями глибоких і міцних знань, розвитку в них пізнавальних здібностей, формуванню вмінь самостійно набувати знання, використанню їх на практиці.
 2. Система має відповідати основним принципам дидактики, і перш за все принципам доступності та систематичності, зв’язку теорії з практикою.
 3. Роботи, які належать до системи, мають бути різноманітними за метою навчання та змістом, щоб забезпечувати формування в учнів запланованого переліку навчальних умінь і навичок.
 4. Послідовність виконання домашніх і класних самостійних робіт повинна бути такою, щоби виконання одних видів робіт було логічно пов’язане з іншими, а також готувати учні до виконання наступних.

Розробка системи самостійних робіт є необхідною умовою для систематичної, цілеспрямованої організації самостійної діяльності на уроках.

Застосування принципів до керівництва самостійною роботою має певні особливості.

 1. Самостійна робота повинна мати цілеспрямований характер. Це досягається чітким формуванням мети роботи. Завдання вчителя полягає в тому, щоб знайти таку форму завдання, яка викликала б у школярів інтерес до роботи та бажання виконувати її якомога краще. Учні повинні усвідомлювати, у чому полягає їх завдання та яким чином буде перевірятись йог виконання.
 2. Самостійна робота повинна бути справді самостійною та змушувати учня при її виконанні працювати з напруженням. Вона має бути посильною, а самі учні – підготовленими до виконання самостійної роботи теоретично та практично.
 3. Спочатку треба сформувати найпростіші навички самостійної роботи. У цьому випадку вчитель має демонструвати на прикладах прийоми виконання самостійної роботи, супроводжувати їх чіткими поясненнями та записами на дошці.
 4. Для самостійної роботи треба пропонувати такі завдання, виконання яких не буде шаблонним, вимагатиме застосування знань у новій ситуації. Тільки в цьому випадку самостійна робота сприятиме формуванню ініціативи та пізнавальних здібностей учнів. Але дуже часто самостійну роботу учнів проводять тільки у вигляді тренувальних вправ, за допомогою яких відбувається вироблення та закріплення навичок.
 5. При організації самостійної роботи необхідно враховувати й те, що для набуття навчальних компетентностей різним учням потрібен різний проміжок часу. Зробити це можна шляхом диференційованого підходу. Спостерігаючи за роботою класу в цілому та окремих учнів, учитель повинен залучати тих, які добре та швидко впоралися з завданням, до виконання більш важких. Доцільно пропонувати кілька тренувальних вправ у різних варіаціях, щоби вони засвоїли нове правило або новий закон, навчилися самостійно використовувати його при розв’язанні навчальних задач.
 6. Завдання, які пропонують учням для самостійної роботи, повинні зацікавлювати їх. Це досягається завдяки новизні матеріалу, незвичній формі, змісту через розкриття практичного значення запропонованої задачі або методу, яким треба оволодіти.
 7. Самостійні роботи учнів необхідно планувати та систематично проводити. Тільки за такої умови в учнів будуть вироблятись стійкі вміння та навички. Результат роботи є більш вагомим, коли прищепленням навичок самостійної роботи в учнів займається весь колектив учителів на заняттях з усіх навчальних предметів.
 8. При організації самостійної роботи необхідно поєднувати викладання матеріалу вчителем із самостійною роботою учнів. Але треба бути дуже обережним, бо захоплення самостійною роботою може загальмувати швидкість вивчення програмного матеріалу.
 9. При виконанні самостійних робіт різного виду управління діяльністю учнів має належати вчителю. Він обмірковуює систему самостійних робіт, визначає мету, зміст і обсяг кожної самостійної роботи, її місце на уроці, методи навчання різним видам самостійної роботи. Він навчає учнів методам самоконтролю та здійснює контроль якості його виконання, вивчає індивідуальні здібності учнів і враховує їх при організації самостійної роботи.

Варіанти , які можуть бути використані.

Набуття нових знань і вмінь самостійно набувати знання.

До теми : « Загальна характеристика типу Кільчасті черви» доцільно використати опорну таблицю :

Опорна таблиця по темі Кільчасті черви

Загальні риси типу Кільчасті черви.

 1. Найбільш високоорганізовані серед всіх червів.
 2. Тіло всіх черв сегментоване. Сегменти схожі на кільця ( назва типу).
 3. Серед них майже немає паразитів.
 4. В процесі еволюції з’являється целом ( див. словник).
 5. На відміну від Круглих черв в процесі еволюції розвинулась і функціонує кровоносна система замкненого типу ( див. словник).
 6. На відміну від Круглих черв регенерація розвинена сильно.

7. У багатьох розрізняють головний відділ, тулуб, анальну лопать.

Систематика типу Кільчасті черв

Класи

Багатощетинкові Малощетинкові П’явки

Нереїс звичайний , Черв’як дощовий, П’явка медична Піскожил, Черв’як земляний австралійський,

Палоло тихоокеанський Трубочник

Мешкають в солоних ( Багатощетинкові), прісних ( П’явки та деякі Малощетинкові) водоймах , у грунті (дощовий черв).

Словник.1. Целом — вторинна порожнина тіла , яка в процесі еволюції з’явилась у Кільчаків і діє у всіх вищих хребетних і безхребетних, основна функція – удосконалений захист внутрішніх органів.

2. Кровоносна системасистема внутрішніх органів , до складу якої входять серце, кровоносні судини. Є два типи кровоносної системи : незамкнена – кров виливається в порожнину тіла , замкнена — кров тече по судинах , не виливаючись в порожнину тіл

Питання по темі.

 1. Які риси будови в процесі еволюції з’являються у кільчиків вперше і цим роблять їх більш організованими?
 2. Які класи відносяться до типу Кільчасті черви?
 3. Які з них мешкають у прісних , які в солоних водоймах, а які у грунті?
 4. Як п’явку медичну використовують в медицині?

В 11 класі по темі « Види мінливості» можна використовувати таблиці , що містять порівняльні характеристики властивостей мінливості , а також є словник з визначенням нової термінології ( див. додаток «Мінливість» ).

Дуже цікавою для учнів є опанування нового матеріалу за допомогою міні- підручників, їх можна розробляти при вивчені різноманітних біологічних тем, наприклад , тема «Загальна характеристика класу Птахи» ( див. додаток міні-підручник.» Птахи»).

Актуальними для самостійного опанування матеріалів є випереджувальні завдання , учні їх можуть виконувати у вигляді відео доповідей , рефератів, міні- досліджень, але на сучасному етапі найчастіше вони використовують мультимедійні засоби і подають інформацію у вигляді відео презентацій (див. додаток «Шкільний період онтогенезу людини» ; « Вчені- біологи»;).

Закріплення й уточнення знань.

Досягається за допомогою спеціальної системи керування процесом, уточнення ознак понять, їх відмежування, відділення істотних ознак від неістотних, порівняння та зіставляння властивостей тіл та процесів , що вивчаються.

В самостійних роботах по зоології можна використовувати матеріал на співставлення органів тварин до Їх систем :

РИБИ. Із переліку органів( 1-22) виберіть ті, які відповідають кожній з названих систем( I- VII).

І- нервова система;

ІІ- кровоносна система;

ІІІ- травна система;

ІV- дихальна система;

V – видільна система;

VI- система опори і руху;

VII-статева система.

 1. Плавці
 2. Зябра
 3. М’язи
 4. Вени та артерії
 5. Хребет
 6. Сечовий міхур
 7. Череп
 8. Печінка
 9. Ребра
 10. Шлунок
 11. Плечовий пояс
 12. Сечівник
 13. Нирки
 14. Головний мозок
 15. Сім’яники
 16. Спинний мозок
 17. Нерви
 18. Яєчник
 19. Передній мозок
 20. Яйцеклітина
 21. Мозок
 22. Серце

КЛАС ЗЕМНОВОДНІ та ПЛАЗУНИ . З переліку органів (1-21) виберіть ті, які відповідають кожній із названих систем(І-VIII).

Система органів

І. Нервова система

ІІ. Кровоносна система

ІІІ. Травна система

IV. Дихальна система

V. Видільна система

VI. Система опори і руху

VII. Статева система

VIII.Покривна система

Органи, які утворюють систему

 1. Стегно
 2. М’язи
 3. Клоака
 4. Шкіра
 5. Стопа
 6. Серце
 7. Легені
 8. Плече і передпліччя
 9. Сім’яники
 10. Шкіра з роговими лусочками
 11. Кисть і пальці
 12. Артерії та вени
 13. Яєчники
 14. Нерви
 15. Ноги
 16. Спинний мозок
 17. Пояс передніх кінцівок
 18. Головний мозок
 19. Кишечник
 20. Шлунок

На сучасному етапі навчання актуальними є різнорівневі завдання , оскільки їх можливо використовувати в будь-якому біологічному курсі . В курсі ботаніки по темі «ПЛОДИ ТА НАСІННЯ »можна запропонувати такі завдання:

ПЛОДИ ТА НАСІННЯ

Варіант 1

I рівень

 1. Скільки сперміїв беруть участь у заплідненні у квіткових рослин:

а) 1; б) 2; в) 3?

2. Який набір хромосом у зиготи:

а) гаплоїдний; б) диплоїний?

3. Ендосперм – це:

а) тканина, де міститься запас поживних речовин; б) листок зародка.

4. Плід, характерний для злакових (пшениця):

а) сім’янка; б) зернівка; в) горіх.

5. Насінина має таку будову:

а) зародок; б) поживні речовини; в) насінна шкірка.

6. Плід коробочку мають такі рослини:

а) мак; б) волошка; в) дурман; г) соняшник.

II рівень

7. Гамета – це … .

8. Запилення – це … .

III рівень

9. Чому у різних видів рослин різна кількість насіння?

Варіант 2

I рівень

 1. Із сім’язачатка після запліднення утворюється:

а) насінина; б) плід; в) зародок.

2. Набір хромосом у яйцеклітині:

а) гаплоїдний; б) диплоїний.

3. Сім’ядоля – це:

а) корінець зародка; б) видозмінений листок.

4. Сухий плід, що розкривається з двох боків; насіння в ньому прикріплене до перегородки всередині:

а) стручок; б) коробочка; в) горіх.

5. Оплодень складається з шарів клітин:

а) зовнішнього; б) середнього; в) внутрішнього.

6. Плід кістянку мають такі рослини:

а) яблуня; б) абрикос; в) вишня; г) слива.

II рівень

7. Ендосперм – це … .

8. Суцвіття – це … .

III рівень

9. Як людина використовує плоди і насіння?

На завершальному етапі розгляду типу Членистоногі можна запропонувати такі варіанти робіт:

ЧЛЕНИСТОНОГІ

Варіант 1

I рівень

 1. Донними тваринами є такі ракоподібні:

а) креветка; б) дафнія; в)річковий рак.

2. Першою видозміненою парою кінцівок у павуків є:

а) клешні; б) вусики; в) хеліцери.

3. Крила в комах розміщені на:

а) голові; б) тулубі; в) черевці; г) хвості.

4. Раки плавають:

а) головою вперед; б) хвостом вперед; в)не плавають.

5. Кількість крил у комах:

а) дві пари; б) одна пара; в) одна або дві пари.

6. Стрибальні ноги мають:

а) оси; б) коники; в) вовчки.

II рівень

7. До суспільних комах належать:

а) воші; б) терміти; в) бджоли; г) мурахи; д) метелики.

8.Стадії розвитку комах з повним перетворенням:

а) яйце; б) личинка; в) лялечка; г) доросла комаха.

III рівень

9. Чому у хижих павуків немає жувальних ротових органів?

Варіант 2

I рівень

 1. Кількість ніг у комах:

а) дві пари; б) три пари; в) чотири пари.

2. Наземний спосіб життя серед ракоподібних ведуть:

а) креветки; б) мокриці; в) дафнії.

3. Органами дихання павуків є:

а) трахеї; б) зябра; в) легені і трахеї.

4. Друга пара крил видозмінена в органи рівноваги у:

а) комарів; б) жуків; в) їдців.

5. Водні личинки мають:

а) богомоли; б) травневі хрущі; в) бабки.

6. Отруйні залози мають:

а) хатній павук; б) каракурт; в) павук сріблянка.

II рівень

7. Тіло ракоподібних має такі відділи:

а) голова; б) груди; в) черевце; г) голово груди; д) хвіст.

8. Ознаки типу Членистоногі:

а) членисті кінцівки; б) зовнішній скелет; в) линька; г) сегментоване тіло; д) складні очі.

III рівень

9. Чи можна вести боротьбу з комахами-шкідниками, не використовуючи отрутохімікати? Якщо так, то як це роблять?

Варіант 3

I рівень

 1. Паразитичний спосіб життя ведуть:

а) циклопи; б) сакуліни; в) креветки.

2. Органи дихання в комах:

а) трахеї; б) легені; в) зябра; г) легені і трахеї.

3. Гризучий ротовий апарат у:

а) комара; б) таргана; в) бджоли.

4. Ловчі сітки будують:

а) тарантули; б) павуки хрестовики; в) морські павуки.

5. Павутинні бородавки – це видозмінені:

а) кінцівки; б) членики черевця; в) зябра.

6. До планктону належать:

а) лангусти; б) дафнії; в) річкові раки.

II рівень

7. До «домашніх» комах належать:

а) бджоли; б) мухи; в) таргани; г) тутовий шовкопряд.

8. Стадії розвитку комах з неповним претворенням:

а) яйця; б) личинки; в) лялечка; г) доросла комаха.

III рівень

 1. Як треба розуміти поняття «біологічний спосіб боротьби з комахами-шкідниками»?

В курсі біологія людини по темі « Опорно- рухова система »

І рівень.

1. До грудної клітки належать:

а) ребра;

б) грудина;

в) ключиця.

2. Плечовий пояс утворюють:

а) лопатка;

б) кістки передпліччя;

в) кістки плеча;

г) ключиця;

д) кістки кисті.

3. До довгих трубчастих кісток належать:

а) кістки гомілки;

б) стегнова кістка;

в) кістки передпліччя;

г) ключиця.

II рівень

1. У зв’язку з прямоходінням у людини особливо розвинулися такі кістки:

а) стопи;

б) стегна;

в) гомілки;

г) таза.

2.Б удова таза відрізняється від будови хребта людини тим, що кістки:

а) складаються з різних тканин;

б) виконують різні функції.

3. Посиленому розвитку скелета і м’язів людини сприяють:
а) фізичні вправи і спортивні ігри;

б) фізичні вправи, фізична праця та спортивні ігри;

в) свіже повітря та посилене харчування.

III рівень.

 1. Який взаємозв’язок між будовою кістки і її функціями?
 2. Чим пояснити узгоджену роботу м’язових згиначів?
 3. Пояснити, яке значення має збільшення розмірів хребців у нижній частині хребта?

В курсі екології по темі « Екосистема , популяція , біосфера»

1 рівень ( 0,5 бала за кожну правильну відповідь)

Дописати визначення біологічного терміну .

 1. Екологія це…
 2. Біогеоценоз це…
 3. Фітоценоз це…
 4. Продуценти це…
 5. Редуценти це…
 6. Біосфера це…

2 рівень ( 2 бала )

Скласти ланцюг живлення в біогеоценозі – ліс .(Врахувати видове різноманіття флори і фауни в данному типі біогеоценоза ).

3 рівень ( 3 бала )

Вписати пропущені слова для логічного завершення думки (використовувати слова у довіднику ).

… — біогеоценози в сукупності на одній … зоні – тундра, … .

Види … на території України це …, …, Карпати, … .

Всі біоми планети це … .

ДОВІДНИК. Природничо – кліматична , біосфера , південний берег Криму , вологий тропічний ліс , біоми , широколистяні ліси , степ , біоми , біосфера.

4 рівень ( 4 бала )

Розкрити сутність правила екологічної піраміди. Охарактеризувати типи екологічних пірамід .

Відпрацювання навичок використовувати знання під час розв’язування навчальних і практичних задач.

На прикладі задач з молекулярної біології можна відпрацьовувати навички

з використанням знань про принципи компліментарності, поняття про генетичний код, знань про структуру ДНК, видів РНК .

Задача. В молекулі ДНК знайдено 880 гуанінових нуклеотидів, які складають 22% від кількості нуклеотидів цієї ДНК. Визначити: а) скільки міститься інших нуклеотидів в цій молекулі ДНК? б) Яка довжина ДНК? Задача. Застосовуючи принцип компліментарності нітратних основ визначте структуру І- РНК , яка зчитала інформацію з матриці ДНК, що мала таку послідовність нуклеотидів :

ААА ТАТ ГГЦ ЦЦЦ ТАЦ ГЦЦ ЦГУ АЦГ

Задача. Користуючись таблицею генетичного коду , визначити первинну структуру білку , якщо і- РНК має таку послідовність нуклеотидів:

УУУ АУГ ЦУУ ГЦА ЦЦЦ АГГ ААА ЦУЦ

Задачі на критичне мислення із застосуванням практичних вмінь.

 1. Чому хірург промиває рану із якої була видалена пухлина, стерильною дистильованою водою, а не стерильним ізотонічним фізіологічним розчином.
 2. На основі проведених даних отриманих з допомогою електронної мікроскопії клітини, вкажіть основні ознаки органоїдів клітини:
  • середня кількість мітохондрій;
  • добре розвинута гранулярна ендоплазматична сітка;
  • середня кількість лізосом;
  • добре розвинутий комплекс Гольджі;
  • багаточисельні міхурці.
 3. Припустимо у двох людей ідентичні переломи стегнової кістки, якщо один із них буде зберігати постільний рижим, а інший зберігає рухову активність, завдяки спеціальній шині, то у кого із них перелом зростеться швидше? Поясніть.
 4. Поясніть, чому заняття бігом допомагають попередити розвиток остеопорозу у людей похилого віку. Чи впливають заняття бігом на всі кістки чи тільки на кістки нижніх кінцівок і хребта.
 5. Щільність кісток у астронавтів, які знаходяться в умовах невагомості, може істотно знижатися. Поясніть, як це відбувається, і запропонуйте варіант зниження втрати кісткової маси.
 6. У хворого інфекція носової порожнини. Назвіть сім сусідніх структур, на які може розповсюдитись інфекція.
 7. Коли людина втрачає свідомість, м’язи язика розслабляються язик зазвичай западає назад перекриваючи дихальні шляхи. Які м’язи язика задіяні? Як це можна попередити?

Формування вмінь творчого характеру, умінь використовувати знання у складній ситуації.

Поставте діагноз: хворий скаржиться на неспроможність встати на ногу, біль, сильний набряк кінцівки, крововилив. Надайте допомогу хво­рому (роботу виконуйте парами).

Поставте діагноз: хворий скаржиться на зниження працездатності, слабкість, в дослідженні крові — гемоглобін знижений. Порадьте продукти харчування для раціону людини, що опинилася в такій ситуації.

Список використаної літератури.

 1. Барна І.В, Барна М.М, Барна Л.С. Біологія. Задачі та розв’язки. – Тернопіль:

Видавництво Мандрівець, 2006.-383 с.

 1. Біологічний словник За ред. І.І.Підоплічка, К.М. Ситника, Р.В.Чаговця .-К.: Голов. Ред. УРЕ, 1974.-551 с.
 2. О.А. Біда, С.І.Дерій, Л.М.Ілюха, М.В.Картель, В.С.Лизогуб, О.А.Спрялайло,О.В.Спрягайло. Біологія-Київ: Літера, 2006-651 с.
 3. Затов Ю.Б. Організація современного урока. М. 1983
 4. Інтернет
 5. Подяцький М.В. Хлебнікова Т.М. Організація навчального процесу в сучасній школі. – Харуів. Видавництво ”Ранок” 2004.
 6. Род Р. Сили, Трент Д. Стивенс, Пилип Тейт. Анатомия физиология.-Киев. Олимпийская литература, 2007.-1223 с.
 7. Шарко В.Д. Сучасний урок. Київ. 2006.-170 с.
 8. Шкільні інновації ::Інформаційно-методичний збірник для працівників системи освіти, методистів, керівників шкіл та вчителів.-Одеса-2002.
 9. Даніленко Л. І. Фізика на уроках біології. – К. Шкільний світ. 2011.-120 с.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий